สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิชัย  ขุนวิลัย
2. นายเหมรัต  เพชรนาดี
 
1. นายปัญญา  วิฉันเภท
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายอนุพงษ์  หาญอาษา
2. นายอัครเดช  ขุนวิลัย
 
1. นางสาวหัทยา  ทรายทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายชัยยะ  ปะนาทัง
2. นายทินกร  สุวรรณศรี
 
1. นายประภาส  ดิษฐ์เจริญ
2. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษดา  เหล่าชะรา
2. เด็กชายสรวิศ  กฤติยาวรกุล
 
1. นายประภาส  ดิษฐ์เจริญ
2. นายชาญวิทย์  สืบชมภู
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายชัยยันต์  ปะนาทัง
2. นายทินกร  จันทร์ลอย
 
1. นายประภาส  ดิษฐ์เจริญ
2. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวัลย์  วงษ์คำจันทร์
2. นางสาวจิราพร  วันนิจ
 
1. นายประภาส  ดิษฐ์เจริญ
2. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัท  ภานุสรณ์
2. นางสาวพรซิตา  กาลอินทร์
3. นางสาวรัตน์ตะวัน  พลมงคล
4. นางสาววรรณรดา  สมชันยา
5. นางสาวสุจิตรา  สังฆมณี
6. นางสาวสุพัตรา  ชลมงคล
 
1. นางประภัสสร  รถา
2. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
3. นางอริสา  คำมูลแสน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริกร  ชมภูมี
2. นางสาวอุไรวรรณ  มาโต
3. นางสาวเพ็ญนภา  นารถก้านตง
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางอริสา  คำมูลแสน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  กิจเรณู
2. เด็กชายพนัชกรณ์  น้อมระวี
3. เด็กหญิงสุรวดี  ไชยศึก
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางประภัสสร  รถา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  อุ่นจังหาร
2. นางสาววรรณภา  พลมาตย์
3. นางสาวอรปรียา  ไชยประเสริฐ
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางประภัสสร  รถา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาภร  สิทฺการ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์โท
3. เด็กหญิงไพจิตรา  เทียบสี
 
1. นางปราณี  เจริญเขต
2. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์