สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายกวีพัฒน์  ก่ำเสริฐ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธชุม
 
1. นางกฤษณา  สิงห์คำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลทัด  โพธิ์ศรีลาภ
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  วีระสอน
 
1. นางกฤษณา  สิงห์คำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายอัมรินทร์  สินจักร
 
1. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นางสาวพรรณวร  หัสจรรย์
 
1. นายสมถวิล  จุ่นหัวโทน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ดูกขุนทด
2. เด็กชายพัชรพงศ์  ชำนิกำจร
3. เด็กชายพัชรพล  โสภาอุทก
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วิเศษวิสัย
5. เด็กชายเมธิชัย  เทียมจันทร์
 
1. นายสมถวิล  จุ่นหัวโทน
2. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  หอมหวน
2. นายธนบดี  ประสานเกษม
3. นายรวิภาส  อ่อนโสภา
4. นายสิทธิโชค  สุขศร
5. นายอดิศร  บุดดา
 
1. นายสมถวิล  จุ่นหัวโทน
2. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรมงคล  การประเสริฐ
 
1. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 11 1. นางสาวไพลิน  เครือเนตร
 
1. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิโชค  สุขศร
 
1. นายสมถวิล  จุ่นหัวโทน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรัชญา  บุตรอำคา
2. เด็กชายอลงกต  อรัญพูล
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรจนา  วันทายุทธ์
2. เด็กชายเชษฐพล  มาตวังแสง
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกอบศักดิ์  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุระขันธ์
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีราพรรณ  เค้าคำ
2. เด็กหญิงพรชิตา  สาระชร
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวาฤทธิ์  นันทา
2. นางสาวหฤทัย  เขียวแก้ว
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์รักษา
2. นางสาวมลพิราพร  เหล่าจินดา
3. นางสาวหัทยา  เสสนุสาตร์
 
1. นางศิริธร  ศรีจำนงค์
2. นางพิมพ์พรรณ  บุญโพธิ์