สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.12 ทอง 4 1. เด็กหญิงปฏิญญา  สุตโท
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  โหลี
 
1. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ
2. นางสาวชลธิชา  ก้านจักร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นายฐาปกร  ค้าคล่อง
2. นางสาวรัชนีวรรณ  บุญศรี
 
1. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ
2. นางสาวชลธิชา  ก้านจักร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูมินทร์  ทองเดือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุศลิน  โหลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระศักดิ์  บัวศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรงณ์  สุริโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สีนวนนา
 
1. นางอรพิน  ศรีวงค์แก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฤทธิศักดิ์  บางวิเศษ
 
1. นางอรพิน  ศรีวงค์แก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายธนพล  ปะติทานะโต
2. เด็กชายรติพงษ์  พรมสิงห์
 
1. นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ก้านจักร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายเวชยันต์  หอมไกล
2. นายเศรษฐา  ไสยาเย็น
 
1. นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ก้านจักร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  ศรีกรม
2. นายภานุเดช  โพโสลี
 
1. นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ก้านจักร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนวลจันทร์   จันทร
2. นางสาวปวีณา  พันธ์ดงยาง
3. นางสาววัลนภา  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางวิชชุดา   เสณีแสนเสนา
2. นางสาวละมูล   พันธ์สุภา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสุชญา  สมวงค์
2. นางสาวสุชาดา  สัตตัง
3. นางสาวสุนิสา  พลมะสี
 
1. นางวิชชุดา  เสณีแสนเสนา
2. นางสาวกุลชาติ  หนองพล
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยสวย  เกตุพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนากร  จูมพลเมือง
3. นางสาวหฤทัย  สายเรือง
 
1. นางวิชชุดา  เสณีแสนเสนา
2. นางสาวชลธิชา  สาวิสิทธิ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  รุ่งรัตน์
2. นางสาวสุจิตรา  กุมผัน
3. นางสาวสุชัญญา  งามแสง
 
1. นางวิชชุดา  เสณีแสนเสนา
2. นางสาวกุลชาติ  หนองพล
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมภาร
 
1. นางสาวกุลชาติ  หนองพล