รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายณัฐชนน  ทิพยโสต
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สิทธิเดช
 
1. นายดนัยศักดิ์  เจริญเขต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายจุฑา  ชินคำ
2. เด็กชายถิรวัฒน์  มณีกาญจน์
 
1. นายวัฒนา  แสงสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงทานตะวัน  หงส์ทองคำ
2. เด็กหญิงนิสาชล  ภวิลผล
3. เด็กหญิงปิยมาศ  พันเชื้อ
4. เด็กชายพิพัฒน์  บุญกลาง
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  บุญหว่าน
 
1. นางปิยรัตน์  หวานใจ
2. นางจินดารัตน์  จันทร์ดิษฐ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวจันจิรา  ไชยราช
2. นายจิรศักดิ์   นาริวงค์
3. นางสาวชโลธร  วิจิตขะจี
4. นางสาวปรียานุช  ฉลาดเอื้อ
5. นางสาวอริสา  ราชบุญ
 
1. นายอาทิตย์  ท่าไคร้กลาง
2. นายปริญญา  มีสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณิศาชล  ข่อยแก้ว
2. เด็กชายนรารักษ์  พลซื่อ
 
1. นางประกาย  แก้วกาหลง
2. นางเพชรรัตน์  เสริฐสนิท
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจีระพร  ปัญยาง
2. นายชาญชัย  พลหว้า
 
1. นายสมศักดิ์  ตอเสนา
2. นายกอบเกียรติ  โคมารัมย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายจิราวุฒิ  อนุวาร
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวศุภจินต์  วิรพรสวรรค์
 
1. นายอิศรา  วรนาม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายปัญญาเลิศ  คำตา
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพ์พาที
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายศิลปะ  จันทะแสน
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงวิภาพร  ชมภูบุตร
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายสุระชัย  อังกาพย์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายอลงกรณ์  ดวลพล
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายประเสริฐ  คงบุญวาสน์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริม่วง
 
1. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
2. นางดาวเรือง  รัตนพล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายพันธกานต์  แสนสุระ
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธวัชชัย  หงษ์ทอง
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกษมา  อาจชัยทร
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ชนไพโรจน์
3. เด็กชายนนทกานต์  อรัญมิตร
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
2. นายวิโรจน์  อังคะคำมูล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายวายุ  สาระดี
2. นายศุภเสกข์  สาระดี
3. นายสุรชัย  โพนเจ้าเกต
 
1. นายสุนทร  พุดมี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนพล  ดูกขุนทด
2. เด็กชายพัชรพงศ์  ชำนิกำจร
3. เด็กชายพัชรพล  โสภาอุทก
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วิเศษวิสัย
5. เด็กชายเมธิชัย  เทียมจันทร์
 
1. นายสมถวิล  จุ่นหัวโทน
2. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายคันธนู  พุทธมอญ
2. นายธนาคาร  ศิลพันธ์
3. นายปรินทร์  สุทธิประภา
4. นายพงศธร  สุระเสียง
5. นายภัทรวุธ  ธะนะชัย
 
1. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
2. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
3. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายกาญจนศักดิ์  จันทร์หา
2. นายกิตติชัย  สมอาสา
3. นายกิตติพล  พัฒนิบูลย์
4. นายจิตกร  อุดมอริยทรัพย์
5. นายจิรภัทร  จตุรปา
6. นางสาวจิราภรณ์  ขันโย
7. เด็กชายชนาธิป  ลุนนากัน
8. เด็กชายณภัทร  พิมพ์โมรา
9. นางสาวณัฐชา  สมงาม
10. นายณัฐวุฒิ  สุทธิชื่น
11. นางสาวดาราพร  บัวดี
12. นางสาวทิพย์วิมาน  โพธิสาร
13. นางสาวธนัชชา  คำเสนา
14. นางสาวนงณภัส  แสงภารา
15. นายนพรัตน์  พิมพ์ภาทร์
16. นางสาวนารีรัตน์  ฤทานันท์
17. นางสาวนิตยาพร  พืชสิงห์
18. นางสาวนิภาพร  แสงหัวช้าง
19. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เมาะราศี
20. นางสาวพรทิพย์  อ่างสุวรรณ
21. นางสาวพัชนิดา  พิบูลย์
22. เด็กชายภูวดล  ชาวพงษ์
23. นางสาวรัชนีกร  ภูใจ
24. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทวฤทธิ์
25. นายวัชรวิทช์  รัตนวสังข์
26. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พรมแพน
27. เด็กหญิงวิลาศินี  ปริณแคน
28. นางสาวศิรญาภา  พุทธรา
29. นางสาวศิรินันท์  ศรีบัณฑิต
30. นางสาวศิริรัตน์  จิตริต
31. นายศิวัฒ  จะรีศรี
32. นางสาวสิดาพร  ผลชู
33. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
34. นางสาวสุดารัตน์  แสงหัวช้าง
35. นายสุทธิชัย  อาจหาญ
36. นายสุริยกมล  นามใจ
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  อูปแก้ว
38. นางสาวเบญญา  โพธิวงค์
39. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริเวช
40. นางสาวเสาวลักษณ์  มีโวหาร
 
1. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
2. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
3. นายลิขิต  สืบสำราญ
4. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดา
5. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
6. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
7. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
8. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1. เด็กชายปฏิภาณ  จตุเทน
 
1. นางสาวจิราพรรณ  รัตนภักดี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายศิริวุฒิ  แปลกสินธุ์
 
1. นายศราวุธ  อำนาเรือง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงศดานันต์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวอารยา  ดวงพายัพ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเดชาธร  สิทธิชัย
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายนันทชัย  ทวินันท์
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  บุญแสง
 
1. นายสิทธินนท์  ทุมลา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิตราภรณ์  สิงห์วิสุทธิ์
 
1. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธีระพล  คำแหงพล
 
1. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายปริพัตร  พลเยี่ยม
 
1. นายประหยัด   ภารการ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเกศกมล  นันทวรากุล
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวดาราพร  บัวดี
 
1. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดำ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายสหรัฐ  บัวพิมพ์
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นายธนภักดิ์  ภูมิแสนโคตร
 
1. นายเอกรัฐ  พิศดู
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สท้านอาจ
 
1. นายมานิต  ภาระพงษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกชมน  กาญจนะแก้ว
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะโนใจ
2. เด็กชายกฤตินันท์  น้อยก้อม
3. เด็กชายกฤษดา  ชมเชย
4. เด็กชายกฤษดา  ชลเทพ
5. เด็กชายกสิกร  เดชสถิตย์
6. เด็กชายกิตติธร  เวียงสมุทร
7. เด็กชายคฑายุทธ์  จันทะคัด
8. เด็กชายคมสันต์  คู่กระสังข์
9. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยอุโคตร
10. เด็กหญิงณัฐริกา  ขนานแข็ง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาคะรินทร์
12. เด็กหญิงธนัฐพร  ไพบูรย์
13. เด็กชายธนากร  ปาปะเก
14. เด็กชายธนโชติ  ทองหยิบ
15. เด็กชายธีรศักดิ์  นามฝาง
16. เด็กชายปฏิพัทธ์  มีเสมอ
17. เด็กหญิงประนอม  ภิรมย์
18. เด็กหญิงปริสรา  ชรารัตน์
19. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดาชนบท
20. เด็กหญิงปัณณพร  บำรุงเอื้อ
21. เด็กหญิงพรชิตา  การิสุข
22. เด็กหญิงพรนิภา  ชาติรัมย์
23. เด็กหญิงพรพรรณ  คำภักดี
24. เด็กหญิงมาริสา  ไชยโคตร
25. เด็กชายมุมเมือง  แกมเจริญ
26. เด็กชายวันชัย  นนทภา
27. เด็กชายวีระโชค  ปุ้มไสว
28. เด็กหญิงศยามล  กมลอินทร์
29. เด็กชายศรายุทธ  ศรีรัตนาม
30. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลเวียง
31. เด็กหญิงสายชล  ธานีวรรณ
32. เด็กชายอนุพงษ์  เมาะราศี
33. เด็กชายอภิชาต  แก้วขันตรี
34. เด็กหญิงอรพรรณ  สุทธิภักดิ์
35. เด็กหญิงอัญชลี  หระดี
36. เด็กหญิงเกศกมล  ไชยงาม
37. เด็กชายเขตแดน  โทวรรณา
38. เด็กชายเฉลิมพร  จันทะคัด
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
2. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
3. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
4. นางถาวร  ศรีมุงคุล
5. นางสาวอารยา  โคตุนันท์
6. นางสาวพัชริยา  บุญเกื้อ
7. นางสาวดลนภา  ศรีพลาย
8. นางสาวพิมพ์ประไพ  สุวรรณเพ็ง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นางสาว อังคณา  รัตนตรัยวงศ์
2. นางสาวกลอยลัดดา  ชมภูวิเศษ
3. นางสาวกัลยรัตน์  กะตุดทอง
4. นางสาวจิรัชยา  ตันเจริญ
5. นางสาวจุรีวรรณ  ทนงแผลง
6. นางสาวณัฏฐธิดา  ประกายแก้ว
7. นางสาวทิพย์เกสร  ศรีขัดเค้า
8. นางสาวธิดารัตน์  ถนอมสัตย์
9. นางสาวนิตยา  จันทะคัต
10. นางสาวปิยดา  สังสนั่น
11. นางสาวปิยะพร  วงนาแพง
12. นางสาวพรรทิวา  วังมะฤค
13. นางสาวพรไพลิน  วังมะฤค
14. นางสาวพัชรพร  พิมผนวช
15. นางสาวมณเทียน  มะลาตรี
16. นางสาวยุพา  อินเขียว
17. นางสาวฤทัยรัตน์  พรรณลี
18. นางสาววรัญญา  กมลผาด
19. นางสาววราภรณ์  ไชยประโคน
20. นางสาววรินธร  พลมะเสน
21. นางสาวศศิวิมล  กมลอินทร์
22. นางสาวสุดารัตน์  สินคำ
23. นางสาวสุดารัตน์  สืบเพ็ง
24. นางสาวสุพัตรา  สืบเพ็ง
25. นางสาวสุวนันท์  จันทะคัด
26. นางสาวอรอุมา  ตรากลาง
27. นางสาวอลิษา  โทวรรณา
28. นางสาวอัยรดา  ไชโยธา
29. นางสาวอินธุกาญณ์  แดงมาก
30. นางสาวเกศริน  แสงสวัสดิ์
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
2. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
3. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
4. นางถาวร  ศรีมุงคุล
5. นางสาวอารยา  โคตุนันท์
6. นางสาวพัชริยา  บุญเกื้อ
7. นางสาวดลนภา  ศรีพลาย
8. นางสาวพิมพ์ประไพ  สุวรรณเพ็ง
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหานาม
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์ทอง
3. เด็กชายธิเบศ  ทองสาร
4. เด็กชายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
5. เด็กหญิงยศวดี  โคตรทิพย์
6. เด็กชายวิศวะ  เหมือนทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
8. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คุ้มบุตรดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวกฤษณา  เวียงอินทร์
2. นางสาวกัญญา  หาญอาษา
3. นายณัฐวุฒิ  นัดทะยาย
4. นางสาววทัญญา  ธรรมรัตน์
5. นางสาวศศิธร  ทับชัย
6. นายสหัสวรรษ  หมอรัตน์
7. นางสาวสุดารัตน์  ธรรมมิตร
8. นายสุรพรรณ  กันยารัตน์
9. นายอนันต์  ทัดแก้ว
10. นายอัฐรงค์  โรจน์รุ่งฤกษ์
 
1. นางทัศนี  อาวรณ์
2. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหานาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนิตย์
3. เด็กชายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
4. เด็กหญิงยศดี  โคตรทิพย์
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปาปะกะ
6. เด็กชายวิศวะ  เหมือนทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
8. เด็กหญิงอุษา  เนตรวงศ์
9. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คุ้มบุตรดี
10. เด็กหญิงไอรดา  แสงหัวช้าง
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจุฑามาส  มานบุตร
2. นายชญานนท์  พันพานิชย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นายนายอลงกรณ์  สีหาบุตร
6. นางสาวปทิตตา  บุญราช
7. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
8. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
9. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
10. นางสาวสุทธิดา  ซาหว้า
11. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
12. นางสาวเนศรา  ด่านวันดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหานาม
2. เด็กหญิงชลธิดา  สนิทนิตย์
3. เด็กหญิงนิภาพร  บุตรสอน
4. เด็กหญิงภัทรวริน  ผงดาบรรณ์
5. เด็กหญิงยศวดี  โคตรทิพย์
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปาปะกะ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
8. เด็กหญิงสุนิตา  แสงภารา
9. เด็กหญิงอนิสรา  แก้วคล้าย
10. เด็กหญิงอุษา  เนตรวงศ์
11. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คุ้มบุตรดี
12. เด็กหญิงไอรดา  แสงหัวช้าง
 
1. นายอรรถการ  ยามโสภา
2. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยเกตุ
2. นายชญานนท์  พันธ์พาณิขย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
6. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
7. นางสาวสกาวรัตน์  พลีใส
8. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
9. นางสาวสุทธิดา  ซาหว้า
10. นางสาวสุพิชญา  เลิศมัลลิกาพร
11. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
12. นางสาวเนศรา  ด่านวันดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกัลยาณี  ภูบุญล้น
2. นางสาวจินตหรา  ธนะโชติ
3. นางสาวจิราวรรณ  จงกลรัตน์
4. นางสาวธิดา  แก้วกาหลง
5. นางสาวน้ำฝน  วันประภา
6. เด็กหญิงปิ่นไพร  แก้วกาหลง
7. นางสาวพักตร์วิไล  เอมอบ
8. นางสาวพัชรามณี  ภูดารัตน์
9. นางสาวพิมพ์ลภัทร  สิงห์ทอง
10. นางสาวระพีพร  ณ ดาฤทธื์
11. นางสาวศิริมา  ผลาจันทร์
12. นางสาวศุภิสรา  ฝางแก้ว
13. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงศรี
14. นายอดิลักษณ์  ประทุมชาติ
15. นายอภิชาติ  ละอองศรี
16. นางสาวแพรวมณี  ผานาค
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
3. นางฉวี  สุ่มมาตย์
4. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
5. นายเอนก  ลาภเลิศ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสีลา
3. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
4. นางสาวจิระภา  ซามงค์
5. นางสาวจุฑามาศ  พันสาย
6. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
7. นางสาวทิวาวรรณ  ศรีภพ
8. นางสาวนวพร  สีหาเสนา
9. นางสาวปัทมา  บุตรตะเกิง
10. นางสาวรัชนีภรณ์  บรรจงปรุ
11. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
12. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
13. นางสาวสุธิดา  แตะยา
14. นางสาวสุภาพร  ศิริโท
15. นางสาวอาทิตยา  ลีทัพไทย
16. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
3. นางฉวี  สุ่มมาตย์
4. นายเอนก  ลาภเลิศ
5. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทุมอนันต์
2. นายวิทูรย์  เศษมะพล
3. นายสุทธิพงษ์  สีลาโส
4. นายเกริกชัย  พึ่งเจริญ
5. นางสาวไพริน  ทิพนัด
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
2. นายสมศักดิ์  สาวิกัน
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายชิระวิช   ถาวร
2. เด็กชายอรรถกร  นุ้ยจุ้ย
 
1. นางศิริลักษณ์   เพริดพราว
2. นางสาวอุบลรัตน์  สุ่มมาตย์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  ภูพลผัน
2. นายณัฐพล  ไกรพินิจ
3. นายตระกูลทอง  ทองผดุง
4. นายวุฒินันท์  ไชยเกษร
5. นายศุภโชค  พิศดู
6. นายอนันตชัย  ลาวัลย์
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นายคมกริช  บุตรอุดม
3. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ดาราศร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เปี่ยมเพ็ชร์
3. เด็กหญิงนันธินี  สมทรัพย์
 
1. นางกมลภัทร  ประเทพา
2. นางสาวกมลพร  สาศิริ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณฐพร  ศรีขัดเค้า
2. นางสาวนภัสรา  จันเมืองหงส์
3. นางสาวเมทาวิไล  นรชาญ
 
1. นางสลักจิต  วิไลลักษณ์
2. นางจิระภา  ชาไกรยะ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวชุติมา  สูงสันเขต
2. นางสาวลัดดาวดี  สูงสันเขต
 
1. นางดวงใจ  ภารการ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายคิมหันต์  นุสนทรา
2. เด็กชายวัชรินทร์  วิเชียรศรี
 
1. นางเยาวลักษณ์  พนมพงษ์
2. นางสาวสุทธิดา  ด้วงรัตน์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกรรณิกา  โพธิ์สุวรรณ
2. นางสาวจันทวรรณ  กรมน้อย
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายบัณฑิต  ศรีวรารักษ์
2. เด็กชายพสธร  เชิดสันเทียะ
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายภัทร  พรมทองดี
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกิ่งแก้ว  บริบูรณ์
2. นายศุภณัฏฐ์  มูลสาร
 
1. นายทศพร  จอมคำสิงห์
2. นางอัจฉรียา  หินซุย
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปฏิภาณ  วิลัยพิศ
2. เด็กชายเมธา  สัตนาโค
 
1. นายชัยมงคล  ภูโกสัย
2. นายปริญญา  เกษมสุข
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายปรมินทร์  บุญเลิศ
2. เด็กชายปัณณวรรธ  อินลวง
 
1. นายจตุพล  ไกยศรี
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธีราพรรณ  เค้าคำ
2. เด็กหญิงพรชิตา  สาระชร
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. นายวาฤทธิ์  นันทา
2. นางสาวหฤทัย  เขียวแก้ว
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  ศรีกรม
2. นายภานุเดช  โพโสลี
 
1. นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ก้านจักร
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายนนทวัฒน์  ศรีรับขวา
2. นายวรเมธ  ชูศรีทอง
 
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายปรีชา  พรมโยธา
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีสาวแห
2. เด็กหญิงนิชานันท์  โหราเรือง
3. เด็กหญิงรติมา  บุตรสง่า
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายภัทร  พรมทองดี
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐนิช  สุระพินิจ
2. นางสาวศศิธร  พรสวัสดิ์
3. นางสาวเมริณี  สอนเสนา
 
1. นายกฤษณุนันท์  มีสง่า
2. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายนัฐพล  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  สวัสดิ์ศรี
 
1. นายสัภยา  ไชยมาตย์
2. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายก่อกุศล  กมลแสง
2. เด็กชายพงศ์พษน์  ผ่านจังหาร
3. เด็กชายภัทรพล  ปิตะบูรณ์
 
1. นายปิโยรส  ชมกลาง
2. นางสาววนิดา  ภาระพงษ์
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายจิรายุ  สุรเสน
2. นายชิษณุพงศ์  อาดคำไพ
3. นายเมธี  สังฆทิพย์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
70 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายฉัตรชนก  ไค่นุ่นสิงห์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  บัวระบัติ
3. เด็กชายวัชรากร  บุญยวุฒิ
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
71 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวปานชนก  การวิไล
2. นายวศิษฎ์  อินทรพรมราช
3. นางสาวอาภาพร  ไชยแสง
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยิ่งรักศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รัตนจันทร์
3. เด็กหญิงศุภนุช  แก่นนาคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางกรรณิการ์  สุมารินทร์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายกิตติชัย  สมอาสา
2. นายปัญญาพล  คะเณวัน
3. นายเกษดา  โหรี
 
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มหาครุฑ
2. เด็กหญิงนฤกานต์  พิมพ์โพชา
3. เด็กหญิงผาน้ำทิพย์  แสนโสดา
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางวชิราภรณ์  ศรีพงษ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายธีรยุทร  สุดดี
2. นายนาวิน  โพโสภา
3. นายพิทยา  ทองไพรสาร
 
1. นายภูษิต  ผสมศรี
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายจักรพันธ์ุ  สง่าเนตร
2. เด็กชายนริศ  คุปทิน
3. เด็กหญิงนิภาพร  วิศาสตร์
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  พระไชยบุญ
5. เด็กหญิงพนัฐดา  โสภาพล
6. เด็กหญิงวราพร  บุญแสน
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
2. นายทวีวุฒิ  เจริญตา
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกนกวรรณ  ประโคทัง
2. นางสาวชฎาพร  พลเยี่ยม
3. นายชิดพล  ครุฑขุนทด
4. นายพรสวรรค์  ภูศรีฤทธิ์
5. นายมนตรี  แก้วจันทร์
6. นายอัมรินทร์  คุดค่ำ
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจตุพล  ภักดีรัตน์
2. เด็กหญิงศิรประภา  แสนโคตร
3. เด็กหญิงอาริซ่า  พรมพิลา
 
1. นางชนากานต์  อินทะวัน
2. นายจักรพงศ์  วิเชียรดี
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นายธีรภีทร  แสงสวัสดิ์
2. นางสาวนิชานาถ  จันทะสม
3. นางสาวผกามาส  ยะลาไสย์
 
1. นายฉลาด  ปาโส
2. นางไพวัน  ปาโส
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงพิยะดา  แสงงาม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โคตรกำลัง
3. เด็กหญิงหิรัณยา  ศรีเมือง
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  ศิวินา
2. นางสาวภัณทิลา  พรรณขาม
3. นางสาวศศิประภา  บุญศักดิ์เลิศ
 
1. นายสมบัติ  เพ็งนาม
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวพลอยสวย  เกตุพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนากร  จูมพลเมือง
3. นางสาวหฤทัย  สายเรือง
 
1. นางวิชชุดา  เสณีแสนเสนา
2. นางสาวชลธิชา  สาวิสิทธิ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นางสาวสิริกร  ชมภูมี
2. นางสาวอุไรวรรณ  มาโต
3. นางสาวเพ็ญนภา  นารถก้านตง
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางอริสา  คำมูลแสน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปิยนารถ
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  กะจะวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  วงสาโท
 
1. นางสาวศุภรัตน์  อวิรุทธพาณิชย์
2. นางสาวสุธัญญา  โพธิ์คลัง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวนลินกาญจน์  สงเคราะห์สุข
2. นางสาวพนิดา  สุ่มมาตย์
3. นางสาวสุกฤตาพร  ไชยสูง
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางรัตนพร  ยอดยิ่ง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กงละวัล
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  แสนมนตรี
3. เด็กหญิงอัญมณี  กอผจญ
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวปภัสสร  เนื่องภักดิ์
2. นางสาวศิริพร  เรืองศักดิ์
3. นายอลงกรณ์  สายสินธ์
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางศรีสะอาด  มังควัฒน์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงณิชากร  มนตรีโพธิ์
2. เด็กหญิงนุศรา  เจือบัวขาว
3. เด็กหญิงสุนิสา  ศุภมูลา
 
1. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก
2. นางสาวอุไรพร  พันธ์สุภา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวรัตยาภรณ์  สมบูรณ์พันธ์
2. นายวุฒธิพงษ์  ภู่พาณิชย์
3. นางสาวอัญมณี  เหลืองวิเศษ
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางสาววรวาส  หาญอาษา
 
90 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  วรรณสิงห์
2. เด็กหญิงณชาภัทร  ดวงชารี
3. เด็กหญิงพนิดา  หงส์จุมพล
 
1. นางสาวหนูพันธ์  บำมิลา
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชรินทร์  เวียงนนท์
 
1. นางสมศรี  นนทะภา
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  อัญญะโพธิ์
 
1. นางบุปผา  จตุเทน
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  วิชพล
 
1. นางฐิติกาญจน์  เจริญอาจ
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายศุภรัตน์  สุพร
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางสุดา  บุญแสน
 
1. นางสมบัติ  คำภาบุตร
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายเกรียงไกร  พรมมีดี
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  สุภะษร
 
1. นางบุปผา  จตุเทน
 
98 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายรวิชญ์  เยาวเรศ
2. เด็กชายรัตนพล  ชื่นชม
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ภูมิเย็น
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  ไชยพันโท
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิริโย
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. เด็กชายวายุภักษ์  ผารัตน์
 
1. นายศักดิ์ดา  เจริญอาจ
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายธีระพงษ์  จันทะบุตร
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิศ  สีลาเกตุ
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายกฤษธร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายวรพล  วงค์สวรรณ์
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
106 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นายสัมฤทธิ์  สมบูรณ์
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิริโย
 
107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสีลา
3. นายกฤตยา  วงษาวิเศษ
4. เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์เชย
5. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
6. นางสาวจิราภา  ซามงค์
7. นางสาวจิราวรรณ  จงกลรัตน์
8. นางสาวจุฑามาศ  พันสาย
9. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
10. นายถีรวัฒน์  ไม้เกตุ
11. เด็กชายธนพร  โพธิจักร
12. นางสาวนวพร  สีหาเสนา
13. นายนัฐพล  สุรีอาจ
14. นายนัฐวุฒิ  สุรีอาจ
15. นางสาวปัทมา  บุตรตะเกิง
16. นายพิศิษฐ์  แดนเจริญ
17. นายพีระพล  ขจรชน
18. นางสาวรพีพร  ณ ดาฤทธื์
19. นางสาวรัชนีภรณ์  บรรจงปรุ
20. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
21. เด็กชายวรพล  วงค์สวรรณ์
22. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
23. นางสาวสุธิดา  แตะยา
24. นางสาวสุภาพร  ศิริโท
25. นายอดิศักดิ์  ผลาผล
26. นางสาวอาทิตยา  ลีทัพไทย
27. นายเชษฐา  สมพงษ์สวัสดิ์
28. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
29. เด็กชายเสถียรอาจ  สุ่มมาตย์
30. นางสาวแพรวมณี  ผานาค
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
2. นายวัฒนา  น้อยวิบล
3. นางสาวชนัญชิตา  ปะทาตะโก
4. นายบุดดี  สุริโย