หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายวีรชาติ มาตรหลุบเลาครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นายธนาพนธ์ ภูมิลาครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสำรวย วาเหลาครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเดือนเพ็ญ อานไธสงครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ภูวดลครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นายอรรถกร ภูพวกครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นายวิรัตน์ ใจเสือครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุธิชัย ด่านกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมัย นามชารีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทองคำ ผูกจันทร์ครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัส ึครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายกาญจนะ นามสิมมาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ อานไธสงครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร อัฒจักรครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สีหานามผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชาสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา วงค์เสนาครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกษณ์ ทุมแสนครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภาวดี ไชยโยครูโรงเรียนทรายทองวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวธนิตา สิทธิหาโคตรครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นายบุญมา โอชาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ หงส์มาลารองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศรีภูมิ วงค์หนองหว้าครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นางปุณนิศา จุฬาคำครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นายคุณาวุฒิ เฉลาชัยครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ สุระเสนครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ จันทร์สำราญครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร ชัยป่ายางครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเปรมจิต สงครินทร์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์คำครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นางจตุพร ไขแสงครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชาสรณ์ กรรมการ
7. นางทองลิ้ม กองอุดมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวารุณี วานิชชังครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นางปราณีต อุดมพันธ์ครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นางวรางคณา บรรณาลัยครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
11. นางนุชรีภรณ์ จันทอารีย์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นายสุรชัย เสนาเพ็งครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
13. นางทิพวรรณ ประชานันท์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสุบิน แสงสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย เผ่าศิริครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอาทิตยา สุรวาทกุลครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา สาลีครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางดุสิต ทีบุญมาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววารุณี วานิชชังครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นางธนาวดี โชคกลางเดือนครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ กุดหอมครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นางยุพาพิน พวงศรีครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางขนิษฐา สวัสดิพาณิชย์ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นางสาวปณิดา เหิมวังครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวปทุมวรรณ สิทธิจันทร์ครูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
13. นางละมัย บุญภิมลครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประวีณ เชิงสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สีดาพาลีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายรังสรรค์ สุระมณีครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นางภคมน บุญหินกองครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุดเขต ภูมิประสิทธิพรครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
6. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
7. นายวิโรจน์ ใจเมืองครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สีดาพาลีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
3. นายรังสรรค์ สุระมณีครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นางภคมน บุญหินกอง ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
5. นายสุดเขต ภูมิประสิทธิพรครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
7. นายวิโรจน์ ใจเมืองครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ธรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประสานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายจักรี เชิงหอม ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
3. นางเปรมกมล สิงห์คูณ ครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นายประสิทธิ มีภูงาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ธรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประสานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายจักรี เชิงหอมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเปรมกมล สิงห์คูณ ครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นายประสิทธิ มีภูงาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล พลมะศรีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภู ครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ศิลปักษาครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายปกรณ์ สีดาพาลีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายธเรศ วงศ์ภูงาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล พลมะศรีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ศิลปักษาครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายปกรณ์ สีดาพาลีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายธเรศ วงศ์ภูงาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญล้อม ไชยสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชินพรครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุพจน์ ศิรินันต์กุลครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายบุญล้อม ไชยสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชินพรครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุพจน์ ศิรินันต์กุลครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ มุลาลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมร อิสิสิงห์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นางประทุมวรรณ อินธิสาร ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิรินันต์กุลครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิรินันต์กุลครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเพียบ สอนใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศรีธาตุ ดีสินครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นายธเรศ วงศ์ภูงาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเพียบ สอนใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศรีธาตุ ดีสินครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายธเรศ วงศ์ภูงาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครุโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัลศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชยกร ไชยน้ำอ้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางนวนจิต ชินหงษ์ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชาสรณ์ กรรมการ
4. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวรัชตพร กุมผันครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชยกร ไชยน้ำอ้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางนวนจิต ชินหงษ์ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชาสรณ์ กรรมการ
4. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวรัชตพร กุมผันครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอุดมศักดิ์ พรมพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอุดมศักดิ์ พรมพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายอธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอุดมศักดิ์ พรมพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายอธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอุดมศักดิ์ พรมพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ สานคำครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ ศรีมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยรองประธานกรรมการ
2. นายอนุชา สมดีครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายปรัชญา วรามิตรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ใจดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสายันต์ ศรีมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายอนุชา สมดีครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายปรัชญา วรามิตรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนช้างเผือกพิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ใจดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกำพล แสงบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร วงศ์ไชยรัตนกุลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. สิบเอกสัญญา จำปาครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายชัยนาท มาเพ็ชรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้าครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกำพล แสงบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร วงศ์ไชยรัตนกุลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. สิบเอกสัญญา จำปาครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายชัยนาท มาเพ็ชรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายธวัฒธชัย สายวิเศษรองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกพิทยาคมกรรมการ
6. นายทินกร สุดชาลีครูโรงเรียนช้างเผือกพิทยาคมกรรมการ
7. นายปัญญา สร้อยสระคูครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายสุรพงษ์ ไขแสงครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอเนก อุดมวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชิรพล เวียงสมุทรครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นายปรวรรตน์ โยธมาศครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ วรรณพัฒน์ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอเนก อุดมวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชิรพล เวียงสมุทรครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นายปรวรรตน์ โยธมาศครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ วรรณพัฒน์ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอเนก อุดมวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชิรพล เวียงสมุทรครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นายปรวรรตน์ โยธมาศครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ วรรณพัฒน์ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอเนก อุดมวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชิรพล เวียงสมุทรครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นายปรวรรตน์ โยธมาศครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ วรรณพัฒน์ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ โกฏแสนครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุณี ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายจำนาญ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ โกฏแสนครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุณี ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายจำนาญ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ โกฏแสนครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุณี ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายจำนาญ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ โกฏแสนครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุณี ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายจำนาญ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ไกรยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สร้อยสระคูครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นางสำเนียง สุริยาประภาครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางวลัยพร พาโคกทมครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร ไชโยครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววิมลวรรณ สอนคำดีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
9. นายพนม ทวีนันท์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจตุพล ไกรยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สร้อยสระคูครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นางสำเนียง สุริยาประภาครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางวลัยพร พาโคกทมครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร ไชโยครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววิมลวรรณ สอนคำดีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
9. นายพนม ทวีนันท์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ไกรยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สร้อยสระคูครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นางสำเนียง สุริยาประภาครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางวลัยพร พาโคกทมครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร ไชโยครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววิมลวรรณ สอนคำดีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นายพนม ทวีนันท์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
9. นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจตุพล ไกรยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สร้อยสระคูครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นางสำเนียง สุริยาประภาครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางวลัยพร พาโคกทมครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร ไชโยครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววิมลวรรณ สอนคำดีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
9. นายพนม ทวีนันท์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดช อันทะชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
3. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเดช อันทะชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเดช อันทะชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักด์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเดช อันทะชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายขนบ เที่ยงผดุงครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธุ์ยางพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ประธานกรรมการ
2. นายบรรชา ใจกล้าครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายอนุชา สอนดีครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
7. นายปรัชญา วรามิตรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธุ์ยางพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ประธานกรรมการ
2. นายบรรชา ใจกล้าครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายอนุชา สอนดีครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
7. นายปรัชญา วรามิตรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางเจลลี่ สีดาวครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางฉัตรดาว ทาสระคูครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางวัลลภ สุขเจริญครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวพนมพร ชินชนะครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางเจลลี่ สีดาวครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางฉัตรดาว ทาสระคูครโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางวัลภา สุขเจริญโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
8. นางสาวพนมพร ชินชนะครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางเจลลี่ สีดาวครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางฉัตรดาว ทาสระคูครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
7. นางวัลลภ สุขเจริญครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
8. นางสาวพนมพร ชินชนะครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางเจลลี่ สีดาวครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางฉัตรดาว ทาสระคูครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางพุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณพิทวิทยไพศาลกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางวัลลภ สุขเจริญครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
9. นางสาวพนมพร ชินชนะครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายชุมศักดิ์ ศรีส่องรองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเจลลี่ สีดาว ครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางจารุรรณ ฝางเสนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สังเสนาครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางรสสุคนธ์ ไชยสีหาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางวชิราวดี ศรีนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายชุมศักดิ์ ศรีส่องรองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเจลลี่ สีดาว ครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางจารุรรณ ฝางเสนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สังสนาครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางรสสุคนธ์ ไชยสีหาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางวชิราวดี ศรีนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชุมศักดิ์ ศรีส่องรองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเจลลี่ สีดาว ครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางจารุรรณ ฝางเสนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สังเสนาครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางรสสุคนธ์ ไชยสีหาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
9. นางวชิราวดี ศรีนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายชุมศักดิ์ ศรีส่องรองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเจลลี่ สีดาว ครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางจารุรรณ ฝางเสนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สังเสนาครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางรสสุคนธ์ ไชยสีหาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
9. นางวชิราวดี ศรีนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัลภา สุขเจริญครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ สังเสนาครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางวชิราวดี ศรีนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ ไชยสีหาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายนเรศ ศรีหนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัลภา สุขเจริญครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ สังเสนาครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางวชิราวดี ศรีนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ ไชยสีหาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายนเรศ ศรีหนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมภพ ไชยสิทธางกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประสาร สาระวิถีครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการ
3. นายสมจิตร์ ประทุมทองครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวละมุล เสนามาตย์ครูโรงเรียนเชิ้อจรูญวิทย์กรรมการ
5. นายชอบ เศรฐไตรรัตน์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ปรักมาศครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอเนก อัฒจักรครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
3. นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นายประสาร สาระวิถีครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นางสาวละมุล เสนามาตย์ครูโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์กรรมการ
6. นายชอบ เศรฐไตรรัตน์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายนิพนธ์ จันทร์เพ็งครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ประสิทธ์นอกผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรพันธุ์ บุตรนาแพงครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธวัธชัย บวรโมทย์ ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์ ครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
5. นางพิมณภัทร์ เหลาเกิ้มฮุ้ง ครูโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภัค เทพสิงห์ครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นายสนอง นามมูลตรีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภูษิดา อินทร์เคนครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางพัทรศยา เขาน้อยครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายคำพันธ์ ชิณวุธรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวโฉมเฉลา แสวงผลครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละครครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางภานิดา สิทธิหาโคตรครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงกมล ศรีหะบุตรครูโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวสาคร ทุมพรครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นางทักษิณา ใจกล้าครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณปภัช กำเนิดขอนแก่นครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางรองรัตน์ จันทร์สนามครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางประภากร จันทมัตตุการ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิกร อุทกรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐิกา สิทธิจันทร์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญศักดิ์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิริยะ โกสุมาลย์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเรืองกิตต์ เอราวรรณครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา คำสนามครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางทิตยา พลขีดขีนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายรัศมี พุดสีเสนครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางประวิณา ทองวิเศษครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส ศรีทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายรัศมี พุดสีเสนครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางอาริศปรียา วรวงษ์ครูโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายพรชัย ทองวิเศษครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดมศิลป์ สุรเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐิกา สิทธิจันทร์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นางพิไลพร สงเคราะห์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายพรชัย น่าบัณฑิตครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นายจกรภัทร กุดทองดีครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิริ ธนะมูลผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มพูน พลศิริครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ ภาคมฤคครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ โสชะราครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพรชัย ทองวิเศษครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ผลวารองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศรีภูมิ วงค์หนองหว้าครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นางสาวปฑิตตา มะโนราครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภิญญา พันธ์ยางน้อยครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุมาพร สมนึกครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายนิมิตย์ การะดีครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางพิศมัย ปรินทองครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวขวัญเรือน เวฬุวนารักษ์ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
10. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
11. นางสุภารัตน์ พลเยี่ยมครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
12. นางประวิณา ทองวิเศษครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย อ่อนคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวร่วมจิตร ศรีวงศ์ครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายทองคำ เพ็ชรหงษ์ครูโรงเรียนโฑนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นายวีระยุทธ บุญรักษาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภูษิต สอนสนามรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชิรวิทญ์ จิรโชติธราวัฒน์ครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายเธียรไท ไชยาครูโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายเกตุสุวรรณ ยิ่งยงสันต์ครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางพนมวัลย์ นาวารีครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นายภูมิพัฒน์ นามศักดิ์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ ภูแย้มครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
9. นางกิจติพร นาทามครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร สัตตาคมครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศศิธร เดชภูมิครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุมาพร เวชกามาครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติ ทวยสอนครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายณัฐฏพงษ์ สุดาเดชครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวกิจติพร นาทามครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวรากานต์ สมศิริรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ศรีใสครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวชุติมา พาโคกทมครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย ทองวิเศษครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษ ทองเกตุครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
3. นายพีรยุทธ แสงฟ้าครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรภัทร กุดทองดีครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี อนุไพรวรรณครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสุกัญญา สัมฤทธิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี อนุไพรวรรณครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวศิน พิสุทธิเมธาครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุกัญญา สัมฤทธิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐิกา สิทธิจันทร์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางเนตรนภา มหาพานต์ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายสัญญา วินทะไชยครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางนายนิมิตต์ การะดีครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายมนเดช จันทรักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นายวีรยุทธ หยุดยั้งครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
10. นายวีระยุทธ บุญรักษาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูรวงษ์ครูโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายจิรพิพัฒน์ ลินทองครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ขาวไร่ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นายสมบัติ ตึกประโคนครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูรวงษ์ครูโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายจิรพิพัฒน์ ลินทอง ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ขาวไร่ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นายสมบัติ ตึกประโคนครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพิสดารัตน โกสุมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย วิชพลครูโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธนิตศักดิ์ นิลผายครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวยุภาวดี หาญเสนาครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นายประยงค์ คมขำครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายอนุชิต ธรรมราษฎร์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางพิสดารัตน โกสุมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย วิชพลครูโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธนิตศักดิ์ นิลผายครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวยุภาวดี หาญเสนาครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นายประยงค์ คมขำครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายอนุชิต ธรรมราษฎร์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง จำปานวนครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นางสรานันท์ นามหาไชย ครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุธ เพชรภักดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง จำปานวนครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นางสรานันท์ นามหาไชย ครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุธ เพชรภักดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายกมล อุทกรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเดือน สร้อยจิตรครูโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ก้านจักรครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางนันทิญา อัฒจักรครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว สายเชื้อครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางศรัญเรศ บัวสอนครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
7. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสุรีย์รัตน์ ไชยสิทธางกูลครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวสุนันทา เวียงใต้ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายกมล อุทกรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเดือน สร้อยจิตรครูโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ก้านจักรครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางนันทิญา อัฒจักรครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว สายเชื้อครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศรัญเรศ บัวสอนครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
7. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสุรีย์รัตน์ ไชยสิทธางกูลครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวสุนันทา เวียงใต้ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพร เหนือโทครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางอรุณรัศมี สร้อยสระคู ครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
4. นายเหรียญชัย สามาลาครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางพานทอง โพธิ์คลังครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายทรงศิลป์ รักษาภักดีครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ อนันเต่าครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพร เหนือโทครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางอรุณรัศมี สร้อยสระคู ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเหรียญชัย สามาลาครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางพานทอง โพธิ์คลังครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายทรงศิลป์ รักษาภักดีครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ อนันเต่าครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โคตรบันทึกรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมุห์ พรมเทพครูโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายวีรชัย แผลงฤทธิ์ครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายประจงศักดิ์ ภาสว่างครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์ศรี ขันอาษาครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นายสำราญ นามศักดิ์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายภาราดร จันทพันธ์ครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นายสมบัติ ศรีธงครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชนิดากร ลาโพธิ์ครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นายอุดม น้อยจันทร์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โคตรบันทึกรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมุห์ พรมเทพครูโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายวีรชัย แผลงฤทธิ์ครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายประจงศักดิ์ ภาสว่างครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์ศรี ขันอาษาครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นายสำราญ นามศักดิ์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายภาราดร จันทพันธ์ครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นายสมบัติ ศรีธงครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชนิดากร ลาโพธิ์ครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นายอุดม น้อยจันทร์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เศวตบงกชรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลำปรางค์ พรมสำโรง ครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสง ครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นางสมควร ศรีเจริญครูโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
5. นางพิลัยรมย์ นามเพ็งครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางนวลจันทร์ ศรีจันลาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เศวตบงกชรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลำปรางค์ พรมสำโรงครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นางสมควร ศรีเจริญครูโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
5. นางพิลัยรมย์ นามเพ็งครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางนวลจันทร์ ศรีจันลาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศศินันท์ พูลลาภผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์ครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ เนียรประดิษฐ์ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายจินตนา ประกอบเลิศ ครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวชมนาท พรหมโครตครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายเสถียร นามชารีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวศศินันท์ พูลลาภผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์ครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ เนียรประดิษฐ์ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางจินตนา ประกอบเลิศ ครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวชมนาท พรหมโครตครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายเสถียร นามชารีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย รัตนอุดมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ โยวะผุยครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนิลวรรณ วันบัวแดงครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางบัวเรียน สุดาปันครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์ครูโรงเรียนโพนสูงประขาสรรค์กรรมการ
6. นางวรรณนภา พรรณขามครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายวิชัย รัตนอุดมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ โยวะผุยครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนิลวรรณ วันบัวแดงครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางบัวเรียน สุดาปันครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์ครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางวรรณนภา พรรณขามครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดกลางประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ศรีสุลัยครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุปราณี พลพันธ์งาม ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววนิดา ภูภักดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดกลางประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ศรีสุลัยครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุปราณี พลพันธ์งาม ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววนิดา ภูภักดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทองฉัตร บุญยะรัตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ ศรีใสครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกิจติพร นาทามครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายทองฉัตร บุญยะรัตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ ศรีใสครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกิจติพร นาทามครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
3. นางสาวพิชญา วันทนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางแววดาว ใจเสือครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสุกัญญา พิทักษ์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลัง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
3. นางสาวพิชญา วันทนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางแววดาว ใจเสือครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลัง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพิชญา วันทนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางแววดาว ใจเสือครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา พิทักษ์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายทองฉัตร บุญยะรัตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ ศรีใสครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกิจติพร นาทามครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายทองฉัตร บุญยะรัตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ ศรีใสครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกิจติพร นาทามครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายทองฉัตร บุญยะรัตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ ศรีใสครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกิจติพร นาทามครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วิลาศครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายวัทธิกร แสวงผลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วิลาศครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายวัทธิกร แสวงผลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วิลาศครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายวัทธิกร แสวงผลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วิลาศครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายวัทธิกร แสวงผลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วิลาศครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายวัทธิกร แสวงผลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วิลาศครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายวัทธิกร แสวงผลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นริทร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วิลาศครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายวัทธิกร แสวงผลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วิลาศครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายวัทธิกร แสวงผลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวัทธิกร แสวงผลครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรรมการ
4. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]