หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศิริชัย วงศ์พุฒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานกรรม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายโกศล ฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายถวย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นายสุพจน์ ซาเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายชูศักดิ์ ประราศี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรณภูมิพิทยไพศาล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายระวี ขุณิกากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายกำพล แสนบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายทินกร โสรถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการช้างเผือกวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายสุนทร ขันธ์ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายสุบิน แสงสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายสันติรัฐ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสุนทร สีหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายสายันห์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 ว่าที่ ร.ต.มานะ สมบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายบุญเหลือ คำสีเขียว ผู้อำนวยกการโรงเรียนขี้เหล็กซ้างพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายสุรพล ธรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายทิวา แซ่ดง้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางภัทรนิษฐื วงศ์บุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดกลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายเฉลิมพล พลมะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางสาวศศินันท์ พูลลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายอุดมศิลป์ สุรเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายสุพจน์ ซาเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายชูศักดิ์ ประราศี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรณภูมิพิทยไพศาล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นายอุดมศิลป์ สุรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นางแววดาว ใจเสือ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นายมานะ ทีคลัง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นางมัทนา ทีคลัง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นายสุทะวิทย์ สรีบุตตะ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นางสุนจรี ศรีบุตตะ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นายปัญจพล ธิดา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นางสุกัญญา พิทักษ์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นายรัศมี พุดสีเสน ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นางสาวพิชญา วันทนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นายเกรียงไกร ใจอารีย์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นางสุมาลี ชนะดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นายสุพจน์ ซาเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน  
59 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน  
60 นายชูศักดิ์ ประราศี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน  
61 นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน  
62 นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน  
63 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน  
64 นายสุพจน์ ซาเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
65 นายชูศักดิ์ ประราศี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรณภูมิพิทยไพศาล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
66 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
67 นายอุดมศิลป์ สุรเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
68 นายประจวบ ยาศรี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
69 นายนเรศ ศรีหนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
70 นายพนม ทวีนันท์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
71 นายอุดม น้อยจันทร์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
72 นายสุรพงษ์ ไขแสง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
73 นายอนุชิต ธรรมราษฎร์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
74 นายอรรคพล บุญชำ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
75 นายฐากูร วงศ์อามาตย์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
76 นายชุมศักดิ์ ศรีส่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  
77 นายชยกร ไชยน้ำอ้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
78 นายเกรียงไกร สุคำภา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
79 นายอำนาจ ก้านจักร ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
80 นางอภัย ปาสาใน ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
81 นายวิศรุต สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
82 นางสาวสุจิตรา ยมรัตน์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
83 นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
84 นางพิไลพร สงเคาระห์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
85 นางสาวละมุล ไกยสวน ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
86 นางสาวธัญญา สุรวาทศิลป์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
87 นางสุภาภรณ์ อนันเต่า ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการเงินและปฏิคม  
88 นายชูศักดิ์ หงส์มาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
89 นายมนต์ชัย ลิ้มสำราญ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
90 นายวัชรินทร์ จำปาทิพย์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
91 นางสาววนิดา ภูภักดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
92 นางพวงเพชร ดีหนองแวง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
93 นางสมพร ศรีสนไชย ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
94 นางสาวชลิตา นิเกตุ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
95 นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
96 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประมวลผลกลาง  
97 นายสมเด็จ สีใส รองประธาน คณะกรรมการประมวลผลกลาง  
98 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผลกลาง  
99 นายวีระยุทธ บุญรักษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผลกลาง  
100 นายวุฒิไกร คำแฝง กรรมการ คณะกรรมการประมวลผลกลาง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]