สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปทุมรัตต์พิทยาคม 62 4 1 0 67
2 พนมไพรวิทยาคาร 58 7 4 0 69
3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 55 4 0 0 59
4 หนองหมื่นถ่านวิทยา 37 3 1 0 41
5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 1 0 0 35
6 ทรายทองวิทยา 31 11 2 0 44
7 เมืองสรวงวิทยา 28 8 2 0 38
8 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 7 2 1 34
9 โพนสูงประชาสรรค์ 22 3 0 0 25
10 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 21 7 1 0 29
11 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 21 6 11 0 38
12 หนองผึ้งวิทยาคาร 18 5 2 0 25
13 โพนเมืองประชารัฐ 18 2 2 0 22
14 หัวโทนวิทยา 17 7 3 1 27
15 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 16 8 3 0 27
16 สามขาท่าหาดยาววิทยา 15 6 3 0 24
17 ช้างเผือกวิทยาคม 14 0 0 0 14
18 หนองฮีเจริญวิทย์ 14 0 0 0 14
19 เชื้อจรูญวิทย์ 13 6 5 0 24
20 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 12 3 0 0 15
21 น้ำใสวรวิทย์ 11 1 1 0 13
22 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 9 5 3 0 17
23 มัธยมวัดธาตุ 7 10 2 0 19
24 หินกองวิทยาคาร 7 3 3 0 13
25 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 7 0 0 0 7
26 อาจสามารถวิทยา 6 0 0 1 6
27 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 3 4 0 0 7
รวม 581 121 51 3 756