สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปทุมรัตต์พิทยาคม 60 4 1 0 65
2 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 55 4 0 0 59
3 พนมไพรวิทยาคาร 48 7 4 0 59
4 หนองหมื่นถ่านวิทยา 37 3 1 0 41
5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 33 1 0 0 34
6 ทรายทองวิทยา 29 10 2 0 41
7 เมืองสรวงวิทยา 26 7 2 0 35
8 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 25 7 2 1 34
9 โพนสูงประชาสรรค์ 22 3 0 0 25
10 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 21 7 1 0 29
11 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 21 6 10 0 37
12 หนองผึ้งวิทยาคาร 18 5 2 0 25
13 โพนเมืองประชารัฐ 18 2 2 0 22
14 หัวโทนวิทยา 17 7 3 1 27
15 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 13 7 3 0 23
16 เชื้อจรูญวิทย์ 13 6 5 0 24
17 ช้างเผือกวิทยาคม 13 0 0 0 13
18 สามขาท่าหาดยาววิทยา 12 6 3 0 21
19 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 12 3 0 0 15
20 หนองฮีเจริญวิทย์ 11 0 0 0 11
21 น้ำใสวรวิทย์ 10 1 1 0 12
22 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 9 5 3 0 17
23 มัธยมวัดธาตุ 7 10 2 0 19
24 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 7 0 0 0 7
25 หินกองวิทยาคาร 6 2 3 0 11
26 อาจสามารถวิทยา 6 0 0 1 6
27 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 3 4 0 0 7
รวม 552 117 50 3 722