สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมไพรวิทยาคาร 23 18 6 47 58 7 4 0 69
2 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 21 5 14 40 55 4 0 0 59
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม 18 19 12 49 62 4 1 0 67
4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 16 12 2 30 34 1 0 0 35
5 หนองหมื่นถ่านวิทยา 9 3 5 17 37 3 1 0 41
6 โพนเมืองประชารัฐ 5 0 4 9 18 2 2 0 22
7 เมืองสรวงวิทยา 4 11 3 18 28 8 2 0 38
8 โพนสูงประชาสรรค์ 4 3 1 8 22 3 0 0 25
9 ทรายทองวิทยา 3 5 5 13 31 11 2 0 44
10 สามขาท่าหาดยาววิทยา 3 2 0 5 15 6 3 0 24
11 อาจสามารถวิทยา 3 0 1 4 6 0 0 1 6
12 ช้างเผือกวิทยาคม 2 3 0 5 14 0 0 0 14
13 หนองฮีเจริญวิทย์ 2 2 1 5 14 0 0 0 14
14 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 3 9 13 25 7 2 1 34
15 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1 3 1 5 9 5 3 0 17
16 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1 2 2 5 16 8 3 0 27
17 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1 2 1 4 21 6 11 0 38
18 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1 2 1 4 12 3 0 0 15
19 หัวโทนวิทยา 1 1 1 3 17 7 3 1 27
20 น้ำใสวรวิทย์ 1 1 1 3 11 1 1 0 13
21 มัธยมวัดธาตุ 1 1 0 2 7 10 2 0 19
22 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1 0 0 1 7 0 0 0 7
23 หนองผึ้งวิทยาคาร 0 4 4 8 18 5 2 0 25
24 เชื้อจรูญวิทย์ 0 3 0 3 13 6 5 0 24
25 หินกองวิทยาคาร 0 1 1 2 7 3 3 0 13
26 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 0 2 2 21 7 1 0 29
27 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0 0 3 4 0 0 7
รวม 122 106 77 305 581 121 51 3 753