สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 21 5 14 40 55 4 0 0 59
2 พนมไพรวิทยาคาร 18 14 5 37 48 7 4 0 59
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม 17 18 12 47 60 4 1 0 65
4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 15 12 2 29 33 1 0 0 34
5 หนองหมื่นถ่านวิทยา 9 3 5 17 37 3 1 0 41
6 โพนเมืองประชารัฐ 5 0 4 9 18 2 2 0 22
7 โพนสูงประชาสรรค์ 4 3 1 8 22 3 0 0 25
8 เมืองสรวงวิทยา 3 10 2 15 26 7 2 0 35
9 อาจสามารถวิทยา 3 0 1 4 6 0 0 1 6
10 ทรายทองวิทยา 2 4 4 10 29 10 2 0 41
11 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 3 9 13 25 7 2 1 34
12 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1 3 1 5 9 5 3 0 17
13 ช้างเผือกวิทยาคม 1 3 0 4 13 0 0 0 13
14 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1 2 1 4 21 6 10 0 37
15 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1 2 1 4 12 3 0 0 15
16 หัวโทนวิทยา 1 1 1 3 17 7 3 1 27
17 มัธยมวัดธาตุ 1 1 0 2 7 10 2 0 19
18 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1 0 0 1 7 0 0 0 7
19 หนองผึ้งวิทยาคาร 0 4 4 8 18 5 2 0 25
20 เชื้อจรูญวิทย์ 0 3 0 3 13 6 5 0 24
21 สามขาท่าหาดยาววิทยา 0 2 0 2 12 6 3 0 21
22 หนองฮีเจริญวิทย์ 0 1 1 2 11 0 0 0 11
23 น้ำใสวรวิทย์ 0 1 1 2 10 1 1 0 12
24 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 0 2 2 21 7 1 0 29
25 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 0 0 2 2 13 7 3 0 23
26 หินกองวิทยาคาร 0 0 0 0 6 2 3 0 11
27 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0 0 3 4 0 0 7
รวม 105 95 73 273 552 117 50 3 719