รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สีสัน
2. เด็กชายต่อตระกูล  โสภาชัย
 
1. นายธนาพนธ์  ภูมิลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชคร้าม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หงษ์ทำ
 
1. นายทองคำ  ผูกจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  โยสอาด
2. เด็กหญิงชลธิชา  วินทะไชย
3. เด็กหญิงปริดา  แสงนวน
4. เด็กหญิงสุวรรณี  อบมาลี
5. เด็กหญิงอำไพพร  เดชผล
 
1. นายโณทัย  ชาบุญมี
2. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์คำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจิดาภา  พันธ์สระคู
2. นางสาวนภัสกมล  ศิริวัฒนานนท์
3. นางสาวสกุณี  สัทธศรี
4. นางสาวสุดารัตน์  มะโนลัย
5. นายเอกณัฏฐ์  วิริตร
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  จัดสนาม
2. นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  อาจพรหม
2. เด็กชายเจษฎา  มาหินกอง
 
1. นางสาวพวงเพชร  ภาสว่าง
2. นางนุธชรีภรณ์   จันทวารีย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.083 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายอธิบดี  เชิดชู
2. นางสาวเพียงอุมา  ชุมศรี
 
1. นางยุพาพิน  พวงศรี
2. นางนันทิยาพร  มงคลศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สัตย์ซ้ำ
 
1. นางภคมน  บุญหินกอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายปริญญา  แสนคาน
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันคำแหง
 
1. นายนายสุพจน์   ศิรินันติกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  ชัยอินทร์
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวศิิริลักษณ์  กงทัพ
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอภิชาติ  สงครินทร์
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายพีระศิลป์  สุริยมาศ
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวฟ้าใส  แป้นทอง
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีหา
2. นายไพรัชต์  แสงโตโพธิ์
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
2. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นาสถิตย์
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอภิญญา  ศรีสาวแห
 
1. นายประสิทธิ์  มีภูงา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  เจริญพันธ์
2. เด็กชายสิริชัย  ดีพลงาม
3. เด็กชายสุวัฒนชัย  หารัญคา
 
1. นายประสิทธิ์  มีภูงา
2. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายชัชวาล  วรรณประเสริฐ
2. นายปิยภัทร  ทองชนะ
3. นายภัคพงษ์  แก้วไชย
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
2. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวณิชกานต์  สีเคลือบ
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชิตา  โชคโสด
 
1. นางลัดดา   ล้อจรัสศรีกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวณัชชา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิวพร   ไชยราช
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจตุพล  เวียงซ้าย
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อุ่นคำ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวประภารัตน์  หินวิเศษ
 
1. นายประภาส  กิติศัพท์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  วุฒิจำนงค์
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  วงศ์วังจันทร์
 
1. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวพุธพรัตน์  สีสมุทร์
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ทิวา  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงจิราวัลย์  วงศ์วังจันทร์
3. นางสาวจุฑามาศ  เลิศศรีดา
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  เวียงศิริ
5. นางสาวทัศนีย์  ประทัง
6. นายธีระวัฒน์  ภูโคกยาง
7. นางสาวประภารัตน์  หินวิเศษ
8. นางสาวหนูนา  ขาวเขียว
9. เด็กหญิงอาทิตยา  บูชาธรรม
 
1. นายประภาส  กิติศัพท์
2. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  วงศ์ศักดิ์
2. นางสาวธวัลหทัย  อ่อนปุย
3. เด็กหญิงนภารัตน์  เหมัง
4. นางสาวนัฐริกา  มหาสาโร
5. เด็กหญิงนุสรา  หมอกสังข์
6. เด็กหญิงพรไพรินทร์  คำวงษ์
7. เด็กชายมูรธา  โคสิน
8. เด็กหญิงรุจิรา  สีดำ
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วฉลาด
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนอุดม
11. นางสาวสุภาพร  แคล้วศรี
12. เด็กหญิงอรทัย  อาจสุโพธิ์
13. นางสาวอริสราภรณ์  วิบูลย์ศิลป์
14. นายอาทิตย์  เดชโคตร
15. เด็กหญิงอารียา  เดชรักษา
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นายจิตติกานต์  คำมะสอน
4. นายณัฐพงษ์  ใจดี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  วงศ์ศักดิ์
2. นายจิรพงศ์  โคตุทา
3. นางสาวณัชชา  จันทร์เพ็ง
4. นางสาวณิชกานต์  สีเคลือบ
5. เด็กหญิงพัชรพร  สายสังข์
6. นางสาวพุธพรัตน์  สีสมุทร์
7. เด็กชายมูรธา  โคสิน
8. นางสาวละออง  ยงคะวิสัย
9. เด็กชายวัชรพงษ์  วุฒิจำนงค์
10. นางสาวศิริลักษณ์  มังศรี
11. นางสาวศุภลักษณ์  จำปาห้อย
12. นางสาวสุดารัตน์  พุ่มพยอม
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นายอิศรฉัตร  พันธ์ไชย
4. นายจุฑามาศ  ศรีแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์  สีลาโล้
2. นายพัฒฑพงศ์  สีดวงดี
3. นายพีระพัฒน์  ชราชัย
4. นายภานุพงษ์  สุกรณ์
5. นายวันเฉลิม  นาคศรี
6. นายสิทธิกร  รุ่งราม
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจิรายุทธ  พรหมณ์จิต
2. นายนพรัตน์  พลินยศ
3. นายสถาพร  เมืองซอง
4. นายสมศักดิ์  เสนารัตน์
5. นายอนุรักษ์  ศรีผาวงษ์
6. นายอลงกรณ์  นาปองสี
 
1. นายณัฐพงษ์  ใจดี
2. นายอิศรฉัตร  พันธ์ไชย
3. นางสาวจุฑามาศ  ศรีแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาธาร  กำหลง
2. นางสาวกัลยา  โต่นวุธ
3. นายจิระพงษ์  ดำลี
4. นางสาวจิรากร  ศรวิชุมาลี
5. นางสาวจิราภรณ์  พานมี
6. นายชนาธรณ์  วงนาแค
7. นางสาวชารีรักษ์  สุขคำเมล์
8. นางสาวฐิติมา  ผลค่ำ
9. นายณัฐกณฑ์  วิชัยวงค์
10. นายดนุพร  มามี
11. นายทินกร  ติมุลา
12. เด็กชายธีรฉัตร   ใจงาม
13. นางสาวบุญธิดา  เถาวัลย์
14. นางสาวปณยา  ปัญญพรหม
15. เด็กชายปัณณวัฒน์  หนองหลวง
16. นางสาวปาริณี  จรลี
17. เด็กหญิงปิยะพร  สีลำเนาว์
18. นางสาวพันชิกานต์  เข็มทอง
19. นายพันธกานต์  บุญกว้าง
20. นายภควรรษ  เปรมปรี
21. นายภาคภูมิ  พลสูงเนิน
22. นางสาวมนัสนันท์  บุตรจันทร์
23. นางสาวมัณฑณา  โยทะคง
24. นางสาววรพันธุ์  บุญละคร
25. นางสาววรรณภา  ไชยสิงห์
26. นายวรวุฒิ  เริญไธสง
27. นายวรายุทธ  จิตรีนิตย์
28. นางสาววารุณี  นาชัยฤทธิ์
29. นางสาวศิริขวัญ  สัตบุตร
30. นางสาวศิริพรรณ  ชินหนองแปน
31. นางสาวสิรินารถ  หนูแสน
32. นางสาวสิรีธร  สาจันทร์
33. นางสาวสุมิตตรา  จัดสวน
34. นายสุรศักดิ์  วัดวงษา
35. นายอัฉยะ  ไทยสงคราม
36. นางสาวเนตรชนก  นันตา
37. นางสาวเพ็ญพิชชา  กมลเมือง
 
1. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
2. นายวุฒิชัย  สีสมพาน
3. นายชำนาญ  ป้อมอาษา
4. นายไกรวิทย์  ปะกิริโย
5. นายขนบ  เที่ยงผดุง
6. นายชัชวาล  ยอดป้องเทศ
7. นายธนากร  พลหนองหลวง
8. นางสาวนุชนารถ  รัตนเทพ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกอร  นามมนตรี
2. นายกฤษฎากร  อ่อนคำ
3. นางสาวกัญญารัตน์  สีสวาท
4. เด็กชายจักรตราวุธ  ดวงศรี
5. นางสาวจิตราภรณ์  แก้วสิงห์
6. เด็กหญิงจิราพร  สีกาขาว
7. เด็กชายชนะภัย  ขอมภักดี
8. นางสาวชนิดา  วงษ์เเสงประทีบ
9. เด็กชายชยาวุฒิ  เพี้ยก่ำ
10. นายชัชวาล  จำปายศ
11. นายณรงศักดิ์  เสมัง
12. นายณัฐพงษ์   จันทมนตรี
13. นายณัฐพล  กิ่งมะทา
14. นายนคเรศ  เนตรวงศ์
15. นางสาวนรินรัตน์  นารินทร์
16. นายนาวี  ฝาระมี
17. เด็กชายนิติพรหม  ศรีวิเศษ
18. นางสาวนิภา  วงค์วิลา
19. นายปริญญา  กุลเขว้า
20. นางสาวปาริชาติ  โอชาสี
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองกลม
22. นายภวัตพงษ์  สีดาว
23. เด็กชายรัฐพงษ์  เนตรวงษ์
24. เด็กหญิงรัฐวิกาล  บ่อใหญ่
25. นายวรพจน์  จันทยา
26. นางสาววรรณฑิกา  จัทร์พิทักษ์
27. นางสาววิชชุดา  เนตรวงษ์
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นันทะเสนีย์
29. นางสาวศุทธหทัย  ศรีวงษ์
30. เด็กชายสันติสุข  เจนสระคู
31. นางสาวสิริวรรณ  คุรุพันธ์
32. นางสาวสุนิศา  บุญเยี่ยม
33. นางสาวสุนิสา   เสนารักษ์
34. นางสาวสุพัฒตรา  กิลี
35. นางสาวอนุธิดา  รุ่งราม
36. นางสาวอัมรินทร์  โคต่อเนตร
37. นางสาวอารียา  คำขันธ์
38. นางสาวอุมาพร  ส่งศรี
39. นายเกียรติชัย  ศรีละไกร
40. นายเกียรติศักดิ์  สีบุญเรือง
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
2. นายทูล  วงษ์ไกร
3. นางพัชรินทร์  สังสนา
4. นายโกศล  เจนสระคู
5. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
6. นายสุรเชษฐ์  สังสนา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เหลาไช
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายเจษฎา  พริ้งเพราะ
 
1. นายวีระพงษ์   ศิลปักษา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกษวดี  สัปเสริฐ
 
1. นายสุทธิพงษ์  วรรณพัฒน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิโชค  ผาลี
 
1. นายทินกร  สุดชารี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวรพจน์  จันทยา
 
1. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวปรีณาพรรณ  ชุมแสง
 
1. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายสหัสสวรรษ  โชติขันธ์
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายทวีทรัพย์  ถาวรพงษ์
 
1. นางจารุณี  ทัศนภักดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ปาติปา
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายสหัสวรรษ  โชติขันธ์
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายอภิศิษฏ์  สุพิพงศกร
 
1. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนตรวงษ์
2. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์พิทักษ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปีขาล
4. เด็กชายจิรประภา  ทองโคตร
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉลองคุณ
6. เด็กหญิงชุติมา  ป้องโล่ห์
7. เด็กหญิงฐิติญาดา  ชินรม
8. เด็กชายธัญเทพ  บูรณะอุดม
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ขยัน
10. เด็กหญิงนิศามณี  พงษ์พาน
11. เด็กหญิงปณัฐดา  ฉลองคุณ
12. เด็กชายปิยะราช  บุดดา
13. เด็กหญิงพรสวรรค์  หันตุลา
14. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แสนศรี
15. เด็กชายยุธนา  ยอดวงษ์
16. เด็กหญิงวรรวรี  ชมพูทอง
17. เด็กหญิงวรวรรณ  จ่าหล้า
18. เด็กชายวีรศักดิ์  ระโยธี
19. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันทะเสนีย์
20. เด็กหญิงศิริวิมล  สุทาดา
21. เด็กหญิงศุภัทรศิริ  แสงสว่าง
22. เด็กชายสหรัฐ  แสงงสุดตา
23. เด็กหญิงสุธีรา  ใช้สร้อย
24. เด็กหญิงสโรชา  แจ้งจิตร
25. เด็กชายอนันทวรรษ  ไชยสิงห์
26. เด็กหญิงอรนุช  คินันติ
27. เด็กหญิงเกษร  จันทะไพร
28. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แข็งขันธ์
29. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรีสุพล
 
1. นายณัฐวุฒิ  วาโยพัด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกิตติศักดิ์  หงหนองหว้า
2. นางสาวกิ่งทอง  สงพระ
3. นางสาวจารุวรรณ  สีเงิน
4. นางสาวจิตรานุช  เฉยไธสง
5. นางสาวจิรัชญา  เวโรจน์
6. นางสาวจุฑามณี  สีผลสมอ
7. นางสาวจุรีรัตน์  สาระบูรณ์
8. นางสาวชนิตา  สัตตัง
9. นางสาวชมภูนุช  คำโนนม่วง
10. นางสาวฐิติมา  งามเลิศ
11. นายธนากร  บุญเต็ม
12. นางสาวธมลวรรณ  น้อยโพนทัน
13. นายนพรัตน  มูลเซอร์
14. นายนายศุภลักษณ์  หลักคำ
15. นายนิตินัย  วงศ์หินกอง
16. นายปณชัย  พุกพิลา
17. นางสาวปรียาภรณ์  สุทธิสุข
18. นางสาวปวิณา  ไชยสีดา
19. นางสาวพนิตพร  มงกุฎ
20. นายพัสกร  ยอดพิจิตร์
21. นายพีรวัฒน์  โมชัย
22. นายภาสกร  บุญชำ
23. นางสาวรัชนีกร  เนื่องขันตี
24. นายรัฐศาสตร์  ครผา
25. นางสาวรัตติยากร  กล้ามาก
26. นางสาววิจิตตรา  คำนวณศรี
27. นายศิริศักดิ์  พิมรัตน์
28. นางสาวสุกัญญา  มีหินกอง
29. นางสาวสุธิตา  งามชื่น
30. นางสาวสุนิตา  กรมภักดี
31. นางสาวอภิญญา  คชสีห์
32. นางสาวอภิญญา  ศรีสาวแห
33. นางสาวอารียา  โคกกรวด
34. นางสาวเพชรลดา  เพชรแสงดี
 
1. นายสันทัด  กองธรรม
2. นายนรินทร์  ถนัดค้า
3. นายอดิศักดิ์  หลักคำ
4. นายพงษ์พันธ์  จันทร์หนองสรวง
5. นางยุวดี  โกสุมาลย์
6. นางกุสุมา  พรหมศรี
7. นายอนุศิษย์  เสริมแก้ว
8. นางสาวเตชิตา  อรรคฮาด
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุุฬามณี  นามทะจันทร์
2. เด็กชายฐานปกรณ์  ศรีสวรรณ
3. เด็กชายธนพัฒน์  ชุมภูศรี
4. เด็กหญิงพิยดา  กะตะโท
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาแซง
6. เด็กชายวีรวัฒน์  จันคำ
7. เด็กชายสหภพ  บุญเทพ
8. เด็กชายอรรถพร   นาวะลี
9. เด็กหญิงอัญชิการ์  โซนรัมย์
10. เด็กหญิงอัญญดา  ปาเส
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางวชิราวดี  ศรีนา
3. นายปัญจพล  ธิดา
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายณัฐพล  เกตุชมภู
2. นางสาวดวงสมร  สีน้ำอ้อม
3. นางสาวนรินทร์  วงศ์คำสิทธิ์
4. นายนายณรงค์  สุทธพินทุ
5. นางสาวปวีณา  บุดดา
6. นายพิทยา  นามจันดา
7. นายพิมพ์ลตา  ไชยพิมพา
8. นางสาวสุธิดา  บุดดาวงศ์
9. นายอธิวัตร  เงินยวง
10. นางสาวอักษรานันท์  เผ่าภูธร
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายมานะ  ทีคลัง
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานดาวศรี  แก้วแสน
2. เด็กหญิงจุุฬามณี  นามทะจันทร์
3. เด็กชายฐานปกรณ์  ศรีสวรรณ
4. เด็กชายธนพัฒน์  ชุมภูศรี
5. เด็กชายพิยดา  กะตะโท
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาแซง
7. เด็กชายวีรวัฒน์  จันคำ
8. เด็กชายสหภพ  บุญเทพ
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กาเสน
10. เด็กชายอรรถพร   นาวะลี
11. เด็กหญิงอัญชิการ์  โซนรัมย์
12. เด็กหญิงอัญญดา  ปาเส
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางมัทนา  ทีคลัง
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายสุพจน์  ซาเหลา
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจิรสุดา  แก้วขาว
2. นายณัฐพล  เกตุชมภู
3. นายณัฐพล  หนูเพชร
4. นางสาวดวงสมร  สีน้ำอ้อม
5. นางสาวนรินทร์  วงศ์คำสิทธิ์
6. นางสาวปวีณา  บุดดา
7. นายพิทยา  นามจันดา
8. นายพิมพ์ลตา  ไชยพิมพา
9. นางสาวสุธิดา  บุดดาวงศ์
10. นายอธิวัตร  เงินยวง
11. นายอนันต์  คิดค้า
12. นางสาวอักษรานันท์  เผ่าภูธร
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางมัทนา  ทีคลัง
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายสุพจน์  ซาเหลา
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานดาวศรี  แก้วแสน
2. เด็กหญิงจุุฬามณี  นามทะจันทร์
3. เด็กชายฐานปกรณ์  ศรีสวรรณ
4. เด็กชายธนพัฒน์  ชุมภูศรี
5. เด็กหญิงพิยดา  กะตะโท
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาแซง
7. เด็กชายวีรวัฒน์  จันคำ
8. เด็กชายสหภพ  บุญเทพ
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กาเสน
10. เด็กชายอรรถพร   นาวะลี
11. เด็กหญิงอัญชิการ์  โซนรัมย์
12. เด็กหญิงอัญญดา  ปาเส
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นายปัญจพล  ธิดา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายสุพจน์  ซาเหลา
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกชกร  ศรีกู่กา
2. นายณรงค์  สุทธพินทุ
3. นายณัฐพล  เกตุชมภู
4. นายณัฐพล  หนูเพชร
5. นางสาวดวงสมร  สีน้ำอ้อม
6. นางสาวนรินทร์  วงศ์คำสิทธิ์
7. นางสาวปวีณา  บุดดา
8. นางสาวสุธิดา  บุดดาวงศ์
9. นายอนันต์  คิดค้า
10. นางสาวอักษรานันท์  เผ่าภูธร
11. นายอุดมศักดิ์  ไชยราช
12. นายเอกรินทร์  เบญจขันธ์
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายสุพจน์  ซาเหลา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภูมิคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หาญชัย
3. เด็กชายจรุงศักดิ์  เข่งพิมพ์
4. เด็กหญิงนติญา  เดชา
5. เด็กหญิงนภาลัย  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงนีรนุช  ไกรเพชร
7. เด็กหญิงมลฤดี  สมสุวรรณ
8. เด็กหญิงวาทินี  แสนกล้า
9. เด็กหญิงวิลาสินี  แพนสมบัติ
10. เด็กชายศรศักดิ์  สายรัตน์
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทะคาม
12. เด็กหญิงสาวิตรี  โสนางรอง
13. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์ประโคน
14. เด็กหญิงอุมาพร  บุญมี
15. เด็กหญิงเกตน์สิริ  น้ำนวล
16. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เอกรักษา
 
1. นายสุดเขต  ภูมิประสิทธิพร
2. นางสาวนิตยา  ชนะดี
3. นางสาวสุภัสสร  ศรีแสง
4. นางสาวสกุณา  พรมเกตุ
5. นางจิราภรณ์  ชีวาจร
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจุฑาวรรณ  จันทร์นี
2. นางสาวฉฎาภา  จุลเหลา
3. นางสาวณัฐธยาน์  โนนสระคู
4. นางสาวณัฐธิดา  ศรีนาทนาวา
5. นางสาวดวงนภา  เจริญศรี
6. นางสาวนรีกานต์  คำชมภู
7. นางสาวภรณ์พิชา  ลีลา
8. นางสาวภารวี  ประสพวิริยะ
9. นางสาววาทินี  จินดาสวย
10. นางสาวอภิญญา  บุญชม
11. นางสาวอารียา  โคกกรวด
12. นางสาวเกศณี  พรมมาก
13. นางสาวเข็มอัปสร  วิลาจันทร์
14. นางสาวแพรวนภา  กันทิยะ
 
1. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
2. นางบุสรินทร์  พาระแพน
3. นายอำพล  พลสิม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรเชษฐ  สังสนา
2. นายรัฐพงษ์  จันทมนตรี
3. นายวิทวัส  .
4. นายสุดธิพัฒน์  สุดตา
5. นายสุริยา  โพธิ์นอก
 
1. นายสุรเชษ  สังสนา
2. นายธีรพัฒน์  เสมัง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาววาธินี  ภูนะ
2. นางสาวเฟื้องฟ้า  โพธิ์ภักดี
 
1. นางนิศานาถ  โกฎแสน
2. นางสาวกษิรา  จิตประเสริฐพงศ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายกิตติโชค  วิสูญ
2. นายณัฐวุฒิ  จันทะรี
3. นางสาวปวีณา  สีมาคราม
4. นางสาวผกามาศ  บุตรดี
5. นายพัฒนพงษ์  มิเถาวัลย์
6. นางสาววัชรินญา  โพธิ์งาม
7. นายวัฒนา  เรือกิจ
8. นายอดิพงศ์  สวรรณ์ล้ำ
 
1. นายสมศักดิ์  เสือโคร่ง
2. นางปุณนิศา  จุฬาคำ
3. นายพัชร  พูนศรี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ
2. นายรัฐธรรมนูญ  ทาระแพน
3. นายวุฒิชัย  โคภูมี
4. นายสุริยา  บุญจันทา
5. นายอภิชาติ  เสนามาตย์
6. นายอัครพล  สุขประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  อัฒจักร
2. นางกาญจนาวรรณ  มรรคนันท์
3. นายณัฐพงศ์  ไชยพลงาม
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  มงคลอุทก
2. เด็กหญิงผกากลอง  ราชสมบัติ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทรคา
 
1. นายสนอง  นามมูลตรี
2. นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  เทียมปาก
2. นางสาวสุจิตา  บุญจรัล
3. นางสาวสุพัฒตรา  หอมวงศ์
 
1. นางแววดาว  ใจเสือ
2. นายปัญจพล  ธิดา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายนรภัทร  นามทัศน์
2. เด็กชายรวีวิชญ์  จันทร์ศรี
 
1. นายนรินทร์  บุญศักดิ์
2. นางสาวอมร  เวชกามา
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายนรุตม์   ศรีสนาม
2. นายเกตุติพงษ์    วิเศษวงษา
 
1. นางประวิณา  ทองวิเศษ
2. นางสาวจุฬาลัย  สงคาม
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวตรีรัตน์  เหล่าศรีพล
2. นายวราเทพ  กองชัย
 
1. นางสุมาลี  ชนะดี
2. นายรัศมี  พุดสีเสน
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกฤติญา  สิทธิการ
2. เด็กชายกฤษวรรธน์  สาลี
 
1. นายจักรภัทร  กุดทองดี
2. นางสาวภาวิณี  สุระใส
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายกฤษฎา  กุลรักษา
2. นายวัชระ  กุลสุวรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญมาพิลา
2. นายชูศักดิ์  โสชรา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงพิณประภา  โสโป
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จอมคำสิงห์
 
1. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
2. นางพนมวัลย์  นาวารี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายชนินทร์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงสุพัตตา  มังสระคู
 
1. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
2. นายศิวะ  โพธิสาขา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายพงศกร  แสงทวี
2. นายวรรณภิชัย  ประจงค์
 
1. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
2. นางพนมวัลย์  นาวารี
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวจริยา  โยธานันท์
2. นายธนฤทธิ์  ภูเชตวัน
 
1. นางสาวศศิธร  เดชภูมี
2. นายวชิรวิชญ์  จิรโชติธราวัตน์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายนันทวุฒิ  บุญใบ
2. นางสาวปฐมาวดี  ดวงกันยา
 
1. นายพรชัย  ทองวิเศษ
2. นายชิงชัย  พัฒนสระคู
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธีรารัตน์  ปาทะหา
2. นางสาวสุวนันท์  เปิดโปง
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันฉาย  เพียซ้าย
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จ่าหล้า
3. เด็กหญิงวรวรรณ  แผ้วประพันธ์
 
1. นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ
2. นางยุภารัตน์  พลเยี่ยม
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวลลิดา   มะโนมัย
2. นางสาววิภาดา  จ่าหล้า
3. นางสาวศศิธร  ไตยะมะณี
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นางเรืองกิตต์  เอราวรรณ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุดตา
2. นางสาวรังสิมา  โพธิสา
 
1. นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ
2. นายมนเดช  จันทรักษ์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนโชติ  จันทะมา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ผลไม้
3. เด็กชายสไบทอง  หันตุลา
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นายดนุพล  ดอกบัว
2. นายพุทธิพงษ์  เชิงโกรย
3. นายวัชรินทร์  พิศวงค์
 
1. นายอภิวัฒน์  ภูระวงษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  แสงกุดเรือ
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกิติยา  แก้วโยธา
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมสอาด
3. เด็กชายชานนท์  ปิ่นตา
 
1. นายชูศักดิ์  โสชะระ
2. นางสาวพิชญาภา  ยมรัตน์
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  โนภาศ
2. นายธานินทร์  กุณรัตน์
3. นายอนิรุฒน์  ศรีวันทา
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
2. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  เจริญสุข
2. เด็กชายครรชิต  มาตรศรี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สีอาจ
 
1. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
2. นายฐากูร  วงค์อามาตย์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายนพรัตน์  วรรณพนม
2. นายปรีชาพล  บัวแสน
3. นายสันติภาพ  เคาวะลึก
 
1. นายประยงค์  คมขำ
2. นายตุรัตน์  คนหาญ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายปรีญานัต  วิเศษเขวา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์สุขุม
3. เด็กชายรัฐพล  ไม่หวั่น
 
1. นางบัวเรียน  อืนทร์ทอง
2. นางสาวอุมาพร  จารย์รัตน์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาววรรณิภา  ชดสร้อย
2. นางสาววาริดา  กุลโพนเมือง
3. นายอุกฤษฎ์  วิเศษโวหาร
 
1. นายบุญเพ็ง  จำปานวน
2. นางบัวเรียน  อินทร์ทอง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อวนศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  เดชพละ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  จูน้อย
4. เด็กหญิงปาริชาติ  คำชาย
5. เด็กชายศุภกิตตย์  เจนด่านกลาง
6. เด็กหญิงอลิชา  จันนา
 
1. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
2. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์เสนา
2. นางสาวประภัสรา  วรรณฉวี
3. นายรัฐนันท์  ศิลาเหลือง
4. นายวิษณุ  ทิพบุบพระ
5. นางสาววิไลรัตน์  พงษ์จันโอ
6. นางสาวโสภิดา  พันธโคตร
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
3. นายชัยทอง  กาญจนศิริรัตน์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐฑริกา  ดวงเสนาะ
2. นายสุประดิษฐ์  พลศรี
3. นายไชยวัฒน์  วงษ์สมบัติ
 
1. นางสาวภารดี  ชลธี
2. นางสาวนวพร  ชุมวัน
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวธัญพร  สนิทพจน์
2. นางสาวปัทมาวรรณ  จันทะคัด
3. นางสาวอภิญญา  สายเชื้อ
 
1. นางพานทอง  โพธิคลัง
2. นางสาวจินดารัตน์  วุฒิรัญญกูล
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสตรา  ประมาเถ
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สาเกตุ
3. เด็กหญิงพรชิตา  ใจศิลป์
 
1. นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นายสมบัติ  ศรีธรรมมา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายธิดารัตน์  ผุยบัวค้อ
2. นายสหชัย  ทรงคาศรี
3. นางสาวสุจิตรา  พันธ์ภูรักษ์
 
1. นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นางสาวร่วมจิตร  ศรีวงศ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศรัณยา  บินทจร
2. เด็กหญิงสัตตกมล  สระใหญ่
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อุทธาทอง
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีจันลา
2. นางสุภาภรณ์  อนันเต่า
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวธารวิมล  บุญดี
2. นางสาวพิมวิไล  ฤทธิทักษ์
3. นางสาววิลัยวรรณ  ยมนัตถ์
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  พรมมา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรียัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สอนวิชา
 
1. นางจินตนา  ประกอบเลิศ
2. นางสิริกร  ชาชิโย
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวปวีณา  แก้วหาวงษ์
2. นายวรพงษ์  ขุนไชย์
3. นางสาวสิริยากร  วัฒนสิงห์
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มีวิธี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาญจนศร
3. เด็กหญิงุสุวิมล  ลุนแดง
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายณัฐวรากรณ์  ยามโสภา
2. นายวทัญญู  เลิศลำ้
3. นายอภิสิทธิ์  จุลลาศรี
 
1. นายเหรียญชัย  สามาลา
2. นางนีลวรรณ  วันบัวแดง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร  สุขอำนวย
3. นางสาวอริสรา  วงศ์ละคร
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาพร  หล่อแสง
2. นางสาวนีรัมพร  ดะใน
3. นางสาวสุภัทรา  ศรีชาเนตร
 
1. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
2. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำชัย
2. เด็กหญิงมารียะห์  สังเสน
3. เด็กหญิงเกษรา  ทองมาก
 
1. นางกัลยาณี  ถาวะโร
2. นางสาวพรทิพย์  จันทร์บางสพาน
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช้อยชด
 
1. นางนิตยา  เตโช
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญวิทย์  อยู่สำโรง
 
1. นายปิยะ  โกฏแสน
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสาวเมษา  หันชะนา
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   นครแสน
 
1. นางอนุรัชนี  สาภูเมือง
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวกัญญาพัส  ชาติขยัน
 
1. นางอนุรัชนี  สาภูเมือง
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นครแสน
2. เด็กหญิงุสุดารัตน์  นามโคตร
 
1. นายถนัด  พรสงวน
2. นายอนุศักดิ์  สาภูเมือง
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นายทรัพย์ไพบูลย์   เสมียนกุล
2. นายพนม  สาลี
 
1. นายสมเด็จ  ศรีใส
2. นางดวงทิพย์  ศรีใส
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรกฤต  อุดมวงค์
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายอดิศร  ตาริเทพ
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายนพนันท์  พิมพ์ขุมเหล็ก
 
1. นายนรินทร์  ถนัดค้า
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายนราธิป  คำศรี
 
1. นายทินกร  สุดชารี
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ครูพิพรม
 
1. นายธวัชชัย  สุณา
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวัชระ  โสระมรรค
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาธาร  กำหลง
2. นายคุณาทิพย์  คำยางจ้อง
3. นายจิรพงษ์  ดำลี
4. นางสาวจิราภร  ศรวิชชุมาลี
5. นางสาวชารีรักษ์  สุขคำเมล์
6. นางสาวฐิติมา  ผลค่ำ
7. นายณัฐกณฑ์  วิชัยวงค์
8. นายดนุพร  มามี
9. นายทินกร  ติมุลา
10. นายธนากรณ์  น้อยบาท
11. นายนันทวัฒน์  สงค์มา
12. นางสาวบุญธิดา  เถาวัลย์
13. นางสาวปณยา  ปัญญพรหม
14. เด็กชายปัณณวัฒน์  หนองหลวง
15. นางสาวปาริณี  จรลี
16. เด็กหญิงปิยะพร  สีลำเนาว์
17. นางสาวพันชิกานต์  เข็มทอง
18. นายพันธกานต์  บุญกว้าง
19. นายภาคภูมิ  พลสูงเนิน
20. นางสาวมัณฑณา  โยทะคง
21. นางสาววรพันธุ์  บุญละคร
22. นายวรวุฒิ  เริญไธสง
23. เด็กชายวิชชุกร  บัวสอน
24. นางสาวศิริขวัญ  สัตบุตร
25. นางสาวสมิตตรา  จักสาน
26. นางสาวสิรินารถ  หนูแสน
27. นางสาวสิรีธร  สาจันทร์
28. นายอัฉยะ  ไทยสงคราม
29. นางสาวเนตรชนก  นันตา
30. นางสาวเพ็ญพิชชา  กมลเมือง
 
1. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
2. นายวุฒิชัย  สีสมพาน
3. นายชำนาญ  ป้อมอาษา
4. นางสาวชุลีพร  ประมา