หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล พืชสิงห์ผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปีย์วรา คล้ายหนองสรวงผอ.โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายทองคูณ จันทสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
6. นางสาววิภาวี กิ่งสกุลโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
7. นายวันชัย สินโพธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุนัยต์ พรวิจิตรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
9. นายสิทธิพร ผกากลีบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล พืชสิงห์ผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา สุ่มมาตร์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรดนย์ โพธิคำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอนก วรศิริโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นางอจฉรา สายเชื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุระ เพชรโรจน์รองผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธนาลักษณ์ ภูไวยพัฒน์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอลงกรณ์ บงแก้วโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นายธรรมวัฒน์ ปากเสนาะโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุระ เพชรโรจน์รองผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ สุนธุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางธนาลักษณ์ ภูไวยพัฒน์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ไพรินทร์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิโรจน์ พลวงศ์ษาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางศมาภรณ์ สัจจาวาทโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
8. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเมธี บุญอุดผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ พรตะมะโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี สุนธงศริิโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิชญาภรณ์ กิ่งเมืองโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางรัชฎากร มะระโชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา อุบลเลิศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางวันทนี ฉิมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธัญญา พลเยี่ยมโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
9. นางสาววันเพ็ญ อุ่นหล้าโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
10. นางภัชรี พันธไชยโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
11. นายชัด ศรีอ้วนโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
12. นางหนูกาญจน์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายเมธี บุญอุดผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย นพคุณโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณีย์ จันปานโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุวรรณี สุนธงศริิโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพิมพ์พิศา ขันธ์สะอาดโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา บุรวัฒน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายชัด ศรีอ้วนโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุมาลี ศรีชมภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นางกัญญาภัค ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวชลธิชา จันท่าม่วงโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางเนาวรัตน์ ปัญญาดิลกโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
12. นางจงเพียร ศักดิ์ศรีเท่าโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจำรัส ยาศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจีราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัษราวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายจำรัส ยาศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจีราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายจำรัส ยาศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ พละสุโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. ดร.นิราศ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ พละสุโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางกิตติยา ทองจำรูญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง แสนเยียโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิตติยา ทองจำรูญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง แสนเยียโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิตติยา ทองจำรูญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง แสนเยียโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางกิตติยา ทองจำรูญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุณยนุช พรมบุตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุณยนุช พรมบุตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุณยนุช พรมบุตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุณยนุช พรมบุตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายมงคล วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายมงคล วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายมงคล วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจารุภา สิริรัตนากุลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจารุภา สิริรัตนากุลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง แสนเยียโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายภูวนาท คำพมัยรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง แสนเยียโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง แสนเยียโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน สุจารีผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูวนัย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุริเยศ ตรีภพโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายญัน บุญพาโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ทรายทองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายญัน บุญพาโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
6. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
4. นายญัน บุญพาโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ทรายทองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายญัน บุญพาโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
6. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายญัน บุญพาโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายญัน บุญพาโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลิน จิตเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Djam Remigus Nditohโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรางคณางค์ ศรีศิริ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุรางคณาวงค์ ศรีศิริโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
5. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนเขวาวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรางคณางค์ ศรีศิริโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
6. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุรางคณางค์ ศรีศิริโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนเกาะแก้วกรรมการ
5. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลวงษ์รองผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายภูวไนย์ ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายภูวไนย์ ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ นาควันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวาริทร์ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพิคะเนตร พิลาสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์นิศา เบ็ญชูสิทธิ์รองผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตน กุลธนพัฒน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพิชญ์นิศา เบ็ญชูสิทธิ์รองผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์นิศา เบ็ญชูสิทธิ์รองผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพิชญ์นิศา เบ็ญชูสิทธิ์รองผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายรัฐพล นามคำรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวชญาณิศา ภูมาศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายรัฐพล นามคำรองผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เครือแตงโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชชาติ งามจิตโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
7. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เครือแตงโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายถาวร คมพยัคฆ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชชาติ งามจิตโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรา สุริโยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางเทพเทวรรณ อุดคำโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสายละเอียด กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางทรงศรี ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
7. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุภัทรา มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล ศรีโยธีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางทรงศรี ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางมยุรี มหาวงศ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
7. นางอุทัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวประภัสสร ปัญญะพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุขใสผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
4. นางสาวธารทิพย์ จุฬารีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ จันทร์หอมรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ จันทร์หอมรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรายุทธ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยงค์ นาก้อนทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนา วงศ์ภูงาโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลยา เมาะราษีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา วงศ์ภูงาโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลยา เมาะราษีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมนัส โพธิจักรรองผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ ปุผาลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายดำรงค์ โพธิจักรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
7. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจงจัด จันทบผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ หลักแก้วศน.สพป.รอ3กรรมการ
3. นางวาสนา สืบชมพูศน.สพป.รอ3กรรมการ
4. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจงจัด จันทบผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชลิตา สืบชมภูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวีระชัย เลี้ยงวณิชย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายสุนทร โวหารลึกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ พันธ์สุภาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนทร โวหารลึกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ สาระรัตน์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐาปนี โสภาระโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ หลักแก้วศน.สพป.รอ.3กรรมการ
6. นางวาสนา สืบชมพูศน.สพป.รอ.3กรรมการ
7. นายวรายุทธ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรพล สิงหาอาจโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ คามวัลย์รองผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร ประทุม โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเดชา บุตรพรมผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ ทอดภักดีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายเดชา บุตรพรมผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา พันธุ์พงศ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ ทอดภักดีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาผอ.โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส ยศปิยะโชติโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ นวนเจริญโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิมพร บุญถ่านโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายชอบ ธาระมนต์ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายชอบ ธาระมนต์ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิษณุ นามเดชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายชอบ ธาระมนต์ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายชอบ ธาระมนต์ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางชณิตา พันทิวารองผอ.โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายธนากร เดชทะสรโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษม ฉายวิไชยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกุสุมาศ เพ็งธรรมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพีระพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางชนิตา พันทิวารองผอ.โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายไกรฤกษ์ ศรีศิริโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพเรศ ผันอากาศโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประวัติ บุตรภักดีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายจำนงค์ ดงเทียมสีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พันธ์ภูมิโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายไกรฤกษ์ ศรีศิริโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอมรา ไชยดำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอมรา ไชยดำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอนรองผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายศุภชาติ ทอดภักดีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา สุ่มมาตย์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอนรองผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย เจาะจงโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายระดมพล พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีเกื้อกูลโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวพรัตน์ดา พนมเขตโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิตราพร จันทร์วังโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พัฒนรี เรืองโสภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางธิตราพร ศรีเกื้อกลิ่นโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายพนม ปวงสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผอ.โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ไชยแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ พลหมั่นโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางมยุรี สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผอ.โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายบัญชา ขันสัมฤทธิ์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางมยุรี สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ สินธุพันธ์ผอ.โรงเรียนบุญทวีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ส่งศรีโรจน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ แหวนหล่อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ส่งศรีโรจน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ แหวนหล่อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รองผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางรุ้งตะวัน พลเยี่ยมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายถาวร คมพยัคฆ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางศรีนวล สมทรัพย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ โสมาเกตุรองผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางรุ้งตะวัน พลเยี่ยมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายถาวร คมพยัคฆ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางศรีนวล สมทรัพย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ชินคำโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีย์พร อนันต์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางพัชรี ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางอรุพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ชินคำโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีย์พร อนันต์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางพัชรี ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทรงพล สาระภักดีรองผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนันทา ชอบบุญโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางวันดี เขจรรักษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
7. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายทรงพล สาระภักดีรองผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวันนา ศรีกุลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวศิวาพร บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร ธงศรีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร ธงศรีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร ธงศรีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร ธงศรีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษบงค์ พิมพ์สงวนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร ธงศรีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษบงค์ พิมพ์สงวนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย เชื้อกิติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย เชื้อกิติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เชื้อกิติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย เชื้อกิติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายจำเนียร ไชยแสงรองผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร จัตุโพธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุทธิพร สุภาพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปทุมวดี พานทองโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายจำเนียร ไชยแสงรองผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร จัตุโพธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุทธิพร สุภาพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปทุมวดี พานทองโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายจำเนียร ไชยแสงรองผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพร สุภาพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษร จัตุโพธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวปทุมวดี พานทองโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ พิมภารัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกศฎาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัยโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ พิมภารัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรพจน์ กลางท่าใคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายอานันท์ นิ่มวัฒน์กุลโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
7. นางสาวเกศฎาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัยโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉกรรจ์ วรกมลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ พิมภารัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรพจน์ กลางท่าใคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายอานันท์ นิ่มวัฒน์กุลโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นายอุทัย ไชยยารตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเกศฎาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัยโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานันท์ นิ่มวัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอานนท์ พิมภารัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายอุทัย ไชยยารตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกศฎาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัยโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ พิมภารัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรพจน์ กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ พิมภารัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรพจน์ กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ พิมภารัตน์โรงเรียนกรรมการ
5. นายวรพจน์ กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ พิมภารัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรพจน์ กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางสาวอภิญญา อุปวงศารองผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอานันท์ นิ่มวัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
3. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรพจน์ กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-953-3738 / Line : NooKiikz / E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]