หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
2 นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
3 นายวรายุทธ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
4 นางสาวกฤติยา พลหาญ ครููโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
5 นางสาวพีริยา พันทะสาร ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
6 นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
7 นางสาวปวีณา เศษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
8 นายสุพร มูลศรี ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
9 นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
10 นางสุภาพร พันทะสาร ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
11 นางสาวธารทิพย์ จุราฬี ครููโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
12 นายชัชวาล พืชสิงห์ ผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
13 นายชอบ ธาระมนต์ ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รองประธานกรรมการ
14 นายสิทธิชัย รถา ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายน รองประธานกรรมการ
15 นายเดชา บุตรพรม ผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม กรรมการ
16 นายเพิ่ม นาก้อนทอง ผอ.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
17 นายเมธี บุญอุด ผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
18 นายเทิดทูน สุจารี ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
19 นายมนตรี ลุนสมบัติ ผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา กรรมการ
20 นายวิคิด ทินบุตร ผอ.โพธิ์แก้วประชาสรรค กรรมการ
21 นายถวัลย์ พันธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคาร กรรมการ
22 นายทิวา วรโยธา ผอ.โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม กรรมการ
23 นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
24 นายอดิศักดิ์ คำจุมจัง ผอ.โพธิ์ศรีสว่างวิทยา กรรมการ
25 นายนพดล ศรีระกิจ ผอ.วังหลวงวิทยาคม กรรมการ
26 นางสาวปีย์วรา คล้ายหนองสรวง ผอ.โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการ
27 นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา กรรมการ
28 วาที่ รท.สุเทพ ทองจำรูญ ผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา กรรมการ
29 นายสุรพันธ์ เดชโยธิน รองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
30 นายสมชาติ สุขใส ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
31 นายจงจัด จันทบ ผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขา
32 นายชัชวาลย์ บัวลอย รองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขา
33 นางสุขุมาลย์ อินทเสวก รองผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-953-3738 / Line : NooKiikz / E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]