รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายจรัส  ประดับเสริฐ
2. เด็กชายภัทรพล  บุตรโคตร
 
1. นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายศุภกรณ์  แวงวรรณ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. นางสาวกนกพร  ภูปุ๋ย
2. นายกิตตินันท์  ศรีแสวง
3. นางสาวจิรนันท์  สาอุดร
4. นายศราวุธ  น้อยสิม
5. นางสาวเจนจิรา  คำแดงมูล
 
1. นายอานนท์  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัญชรีย์  กรมบุญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  นาเมืองรักษ์
2. นายจักรกฤษ  สวงกุดเรือ
3. นางสาวพัฒนาวดี  ภูมิภาค
4. นางสาวพิชญา  พุทธมา
5. นางสาววริศรา  ศรีโยธี
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นางลัดดา  สีนางกุ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายธานินทร์  แก้วพวง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ขันธวุฒิ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางปิยะดา  น้อยอามาตย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวธัญพิชชา  ไชยแสง
2. นายโชคชัย  โพธิ์ศรีลา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  มานัต
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  มุขรักษ์
 
1. นายอโศก  มุขรักษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายอภิรักษ์  พระสว่าง
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกรรชัย  รามสิริ
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เข็มทอง
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวอัชรา  บุตะมะ
 
1. นางจิตรสุดา  อาวรณ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วศรีโท
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวไพรินทร์  อ่อนพุทธา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุรวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาพร  อนันตภักดิ์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสรืฐ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริประภา  พันธมา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภาคภูมิ  สิมาฉายา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 1. เด็กชายธนชัย  ทศคำไชย
2. เด็กชายรัฐพล  บำรุงรส
3. เด็กชายเอกพล  แวงวรรณ
 
1. นายชูมิตร  พลเยี่ยม
2. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายเกื้อกูล  ประทุมชาติ
2. นายเจษฎา  โคตรโยธา
3. นายเทศพร  ลักขะเสน
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
2. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายอดิเทพ  สุทธิผุย
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  จินดา
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  ลาหล้าเลิศ
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายเก่งศักดิ์  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวยุพยงค์  พัฒนิบูลย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายทศพล  กองล้อม
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภาสิริ  พลรักษา
 
1. นายอมตะ  คำสิงห์ชัย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  คานบุตตะ
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กชายกานต์  นนทการ
 
1. นางสาวยุพยงค์  พัฒนิบูลย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีบุตตะ
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
2. นายทศพล  กองล้อม
3. นายปฏิภาณ  โยธาศิริ
4. นางสาวปภาวรินท์  ทรงคาศรี
5. เด็กชายภูมินทร์  จินดา
6. นางสาวมรกต  ยางศิลา
7. นางสาวสิรินภา  ไชยศรี
8. นางสาวสุภาวดี  คานบุตตะ
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
2. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
3. นางสุดารัตน์  จันทบาล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
2. นางสาวณัฐชยา  ลาหล้าเลิศ
3. นายทศพล  กองล้อม
4. นายปฏิภาณ  โยธาศิริ
5. นางสาวปภาวรินท์  ทรงคาศรี
6. เด็กหญิงปิยวิทย์  เวลาวุธ
7. เด็กชายภูมินทร์  จินดา
8. นางสาวมรกต  ยางศิลา
9. นายสิทธิภัทร  สุทธิผุย
10. นางสาวสิรินภา  ไชยศรี
11. เด็กหญิงสุณิสา  ทอดภักดี
12. นางสาวสุทธิตา  รัตนวงศ์
13. นางสาวสุภาวดี  คานบุตตะ
14. นายอดิเทพ  สุทธิผุย
15. นายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
2. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
3. นางสุดารัตน์  จันทบาล
4. นายชอบ  ธาระมนต์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกมล  ก่อวงค์พานิชย์
2. เด็กหญิงกุลธีรา  มากศรี
3. เด็กหญิงณภัทร  กำศร
4. เด็กหญิงธนัชชา  พลเยี่ยม
5. นายธีรวัฒน์  รจพจน์
6. นางสาวนิตยา  โพธิ์วัง
7. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีพลไพร
8. เด็กหญิงปริญญา  รอดตรง
9. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
10. เด็กหญิงมะลิสา  เทียบเพชร
11. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทับจะบก
12. นางสาวศศิพรรณ  สุวรรณ
13. เด็กชายศศิวงษ์  ทองพูล
14. นางสาวสุชีรา  บุรวัฒน์
15. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
16. เด็กหญิงสุธิดา  กะมุทะรา
17. เด็กหญิงหงษ์ลดา  สุทธิประภา
18. นายอภิวัฒน์  ภูมิภาค
19. นางสาวอาทิตยา  เวียงสมุทร
20. เด็กชายเดชชานนท์  โพธิ์วัง
21. เด็กหญิงเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
3. นางสาวกิตติญา  พลเยี่ยม
4. นางสุภานัน  เดชโยธิน
5. นางสาวนิภาพร  พวงทวี
6. นางชีพสุคนธ์  สุวรรณพงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกชนน  ปุณฑริทกุล
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ปุณฑริทกุล
3. นายนายวิชยุตม์  โพธิ์แก้ว
4. เด็กชายภาสชัย  จันทร์ชม
5. เด็กชายรชต  ขามช่วง
6. เด็กชายสาระวิน  วังวงศ์
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
2. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
3. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายคุณานนท์   โพธิกะ
2. นายชัยวัฒน์   บุรีรักษ์
3. นายธนพัฒน์   เมฆกกตาล
4. นายธีระพงษ์   นุชนารถ
5. นายภูวดล  โพธิ์ไพร
6. นางสาววิราสิณี   บุรวัฒน์
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายนพดล  จิตรเหิม
3. นายธวัชชัย  โพธิ์ทา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกิติยาพร  ฝางเสน
2. นางสาวจิริญจิตร  ศรีวงค์
3. นายธนพล  บุญเข็ม
4. นายธนากร  กลางพรม
5. นางสาวนาฏลดา  แสนสุข
6. นางสาวบัวพันธ์  ไชยตรี
7. เด็กหญิงปฏิพร  น้อยบัวทิพย์
8. นายพงศกร  กรเกษ
9. นายพูลทรัพย์  ศรีไชยวาน
10. นายภควัต  เวียงชนก
11. นายภัทรพล  กุลบุตร
12. นางสาวมาริสา  ภมรนิยม
13. นายวสินธุ์  แก้วสุวรรณ
14. เด็กชายวิศรุต  มัธนัง
15. เด็กชายศิวกร  เพ็งพันธ์
16. นางสาวสุกฤษตา  อ้วนวิจิตร
17. นางสาวสุกัญญา  แสงกล้า
18. นางสาวสุกัญญา  สวัสดิ์นที
19. นางสาวสุพัตรา  วงศ์ที
20. นางสาวสุภนิดา  อุบลจร
21. นางสาวสุภาวดี  แสกระโทก
22. นายอนันตกร  สวัสดิ์นที
23. เด็กหญิงอภิรดี  โคคาวี
24. เด็กหญิงอัญจรา  ศรีจุลฮาต
25. นายเจษฎา  สังฆวรรณคดี
26. นายเจษฎาพร  เมฆวี
27. นายเปรมฤดี  นามภักดี
28. นางสาวโชติกา  เสลไสย์
29. นายไตรภพ  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
2. นางทฤฒมน  บุญล้อม
3. นายวิโรจน์  อาป้อง
4. นายพิษณุ  โนนแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายจิรายุทธ  สาสุนันท์
2. นางสาวจุฑามาศ  เจริญอาจ
3. นางสาวจุฬามาศ  ฤทธิขันธ์
4. นางสาวฉวีวรรณ  บุญผง
5. นางสาวฐิติมา  เวลาวุธ
6. เด็กชายณัฐพงษ์  เคนหาญ
7. นายณัฐพงษ์  สร้างนานอก
8. นายตะวัน  เกษเพชร
9. นางสาวทิวาพร  เหมรา
10. นายธนพร  สุราทิพย์
11. นางสาวธนัชชา  พาณิชอัสดร
12. นายธวัช  นิลธรัตน์
13. นางสาวปาริชาติ  สาตรเมืองไพร
14. นางสาวพลอยฤดี  ลู่มาลี
15. นายภาคีนัย  พรมโยธา
16. นายภานุพงษ์  พรรษา
17. นายภูมิวัฒน์  พิมพ์วงค์
18. นางสาววชิราภรณ์  จอมคำสิงห์
19. นางสาววิชุดา  วิชัย
20. นางสาววิภาภรณ์  ทมโยธา
21. นายวุฒิชัย  ศรีเพียชัย
22. นางสาวศกุลตรา  พรมโยธา
23. นางสาวศรัญญาพร  ขำจิตร
24. นางสาวศรัญาภรณ์  จันทรมหา
25. นายศักดิ์สิทธิ์  นัดฉิมพลี
26. นางสาวศิริรัตน์  ยานยนต์
27. นายศุภชัย  นนท์สันเทียะ
28. นางสาวสายธาร  วาระคาม
29. นางสาวสุกัญญา  กอบุตร
30. นางสาวสุภาวดี  ดอกพอง
31. นางสาวสุมิตรา  อาทิตย์ตั้ง
32. เด็กชายอนุชา  นุวงศ์ศรี
33. นายอภิวัฒน์  นิรวุธ
34. นายอมรเทพ  สอนสวัสดิ์
35. นางสาวอริษา  ไชยตา
36. เด็กชายอัครินทร์  วงษ์เสนา
37. นางสาวอาภาภรณ์  วรรณพฤกษ์
38. นางสาวเนยวดี  ไชยดำ
39. นางสาวไอลดา  ยาหา
 
1. นายเศรษฐ์  เหลาทอง
2. นางบังอร  ปิติสิวะพัฒน์
3. นายมนตรี  สุระเสน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายกอบกฤช  ยะสีดา
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายรัฐพล  ศรีลาวงศ์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์   ตรางา
 
1. นางทฤฒมน   บุญล้อม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นางสาวนิภาดา  รั่นอรัญ
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  บุญยะที
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิจ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายชนานัย    พลใบ
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อิทธิพรม
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชุตินันท์  โจระสา
 
1. นางสุรีย์พร  อนันต์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายเสกสรรค์  พันธ์เพชร
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  โพธิจักร์
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุกัญญา  นาแขง
 
1. นางสาวนันทนา  ภานุเมศ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวสุภลักษณ์  ค้อชากุล
 
1. นายมีเกียรติ  โคตรุฉิน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภกฤต  บุญสินพร้อม
 
1. นางสาวอัจฉรา  สังฆวรรณา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายเกรียงไกร  สารพัฒน์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บุญละคร
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวสุชาดา  สมฤาชา
 
1. นายเศรษฐ์  เหลาทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. เด็กหญิงกฤษณา  โอสาแก้ว
2. เด็กชายจารุกิตต์   ปิยมาตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกาะน้ำใส
4. เด็กหญิงณีรนุช  พรรณมาตย์
5. เด็กหญิงดาราวดี    แก้วสีโท
6. เด็กหญิงทิพปภา  พึ่งสุข
7. เด็กชายทิวานนท์  พิมพิลา
8. เด็กชายธนดล  การสิทธิ์
9. เด็กชายธรรมนูญ  สารากิติ
10. เด็กหญิงนฤมล  แซ้เบ้
11. เด็กชายนัทธพงศ์   ศรีพรวรรณ
12. เด็กหญิงนิชนันท์    จันฑคะมุด
13. เด็กหญิงนิดา  ทำวิชัย
14. เด็กหญิงปริยาภัทร  เรียบจ้อก้อ
15. เด็กหญิงปิยนุช  ทองดี
16. เด็กหญิงปิยะธิดา   หลักงาม
17. เด็กหญิงพรชลิตา  ไชยสิทธิ์
18. เด็กหญิงพรพิมล  คำรองแพง
19. นายพรมมินห์  บุตรสีผา
20. เด็กหญิงพัตรพิมล   ทองจันทร์
21. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ประทุมชัย
22. เด็กหญิงมานิดา  เบญจโชติ
23. เด็กหญิงยุพา    ทานะเวช
24. นางสาวลัดดาวัลย์  โพธิ์ชัยทอง
25. เด็กหญิงวรรณิสา   พวงศรี
26. เด็กชายวรวุฒิ  บูรณะกิติ
27. เด็กชายวริทธิ์ธร   อินราช
28. นายวิทยา   ดอกบัว
29. นางสาววิมลนัฐ  ศรีบุษย์
30. เด็กหญิงสรัญญา  ทองโคตร
31. เด็กชายสุปัญญา  ดารุณิกรณ์
32. เด็กหญิงสุมาลี  พรมโคตร
33. เด็กหญิงอภัทชา   วงศ์ษา
34. เด็กหญิงอภัสรา   อุปไชย
35. เด็กชายอภิเชษฐ์   ชื่นตา
36. เด็กหญิงอริสดา  กิจติลาภ
37. เด็กหญิงอาทิมา  พุฒิพงศ์วิโรจน์
38. เด็กหญิงอารียา   บูรณะกิติ
39. เด็กหญิงอาวีสา  มาโยธา
40. เด็กชายเจนณรงค์  เมฆแสงนิล
 
1. นายอานนท์  ใคร่นุ่นหลาย
2. นายพิพัฒน์พงศ์  ม่่วงกล่ำ
3. นายอานนท์  หงษ์ทอง
4. นายวิทวัส  สารจูม
5. นางสาวมัญชรีย์  กรมบุญ
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ควิศูนย์
7. นางจารุณี  สารจูม
8. นางสาวรสชรินทร์  เวฬุวะนารักษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกลักษณ์  พรรคพล
2. นางสาวกรกนก  ศรีคำแซง
3. นางสาวกิ่งแก้ว  จันทร์สว่าง
4. นางสาวกุลจิรา  ป้องศรีดา
5. นางสาวกุลธิดา  คำแสงมล
6. นายจักรกฤช  น้อยหนองสวง
7. นายชนามัย  พลใบ
8. นางสาวชมพูนุช  ทวีเลิศ
9. นางสาวชลดา  ใจฉวะ
10. นายณัฐดนัย  ฟักทอง
11. นางสาวณัฐมล  ศรีสุข
12. นางสาวธนาพร  ชวีวัฒน์
13. นางสาวธนาวดี  หมั่นนา
14. นางสาวธีรดา  ชาติวงศ์
15. นายธีรวัช  อ่านเขียน
16. นายนนทวัฒน์  ทองคำ
17. นางสาวนริศรา  ปุญญบาล
18. นางสาวนิภาดา  ชุมภูแสง
19. นางสาวปภาดา  กรมรินทร์
20. นายพงศกร  ขันธวุฒิ
21. นางสาวพรรณภา  คชทิพย์
22. นางสาวพัชรพร  บุญประเสริฐ
23. นางสาวพัชริดา  โป๊ะประนม
24. นางสาวพิชญากาญจน์  ศรีแก้ว
25. นางสาวพิมพร  โอษฐ์พล
26. นางสาวพิมลวรรณ  จันทร์อ่วม
27. นางสาวภัสสราภรณ์  จันทร์งาม
28. นายรัฐพล  ศรีลาวงศ์
29. นางสาวลลิตา  ไชยดำ
30. นายลัญจกร  สุดใจ
31. นายวิทยากร  มะโนนึก
32. นางสาววิภาพร  อาสาคุณ
33. นายสัญญา  คงนุช
34. นางสาวสุทธิดา  ลาดสุด
35. นางสาวสุพัตรา  ภูมิพันธ์
36. นายอภิสิทธิ์  ฤทธาพรม
37. นายอัครพนธ์  พลเยี่ยม
38. นางสาวอาจารีย์  พิมพ์บูลย์
39. นายโชคชัย  โพธิ์ศรีลา
40. นางสาวโยธิกา  บุญสินชัย
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
2. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
3. นายสุรชัย  พิมพา
4. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
5. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
6. นางนริศรา  ไชยกันยา
7. นายวรวิบูลย์  สุขยานุศิษ
8. นายอำนวย  หกพันนา
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาดง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุม
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กอธวัช
4. เด็กหญิงชลณัฐ  สุขแสนล้น
5. เด็กชายธนโชติ  มนตรีชน
6. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี
7. เด็กชายวุฒิชัย  พันธศรี
8. เด็กหญิงสลักจิต  อดทน
9. เด็กชายอดิศักดิ์  จตุเทน
10. เด็กชายอิสระเซ็น  วรฉัตร
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐวัตร  สุริพล
2. นางสาวธาริณี  พลเยื่ยม
3. นางสาวธุติกาญจน์  คชลณ
4. นายนันทกร  เกิดศิลป์
5. เด็กชายมะลิวัลย์  พลเยื่ยม
6. นายศักดิ์สิทธิ์  พงษ์จำนงค์
7. นางสาวศิรินภา  กอมณี
8. นายสิทธิเดช  ศรีเจริญ
9. นางสาวอารียาภรร์   นวนมะรัง
10. นายเอกลักษณ์  จงรัมย์
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกุลนิภา  แสนสีมล
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ธิมะสาร
3. นายภัทรวัฒน์  ทิวาพัฒน์
4. เด็กชายภานุพงษ์  ทรัพย์อรัญ
5. นางสาวรินศิณี  โยชนา
6. นางสาวสุภาวดี  ธงเสนา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางนภัสนันทร์  นรากุลนันท์
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวนิษฐเนตร์  พันธ์สีมา
2. นางสาวปภัสรา  สุวรรณไตร
3. นายพัชระ  ชูคำ
4. นางสาวมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
5. นางสาวรมย์นลิน  หนองหาร
6. นางสาววรินทร  เกื้อหนองขุ่น
7. นายศุภฤกษ์  ศรีษะผา
8. นายสรวิศ  เนตรมณี
9. นางสาวสรามล  เสขุนทด
10. นางสาวสุทธิดา  ประทุมสินธุ์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายวันที  บุญพรม
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกุลนิภา  แสนสีมล
2. นางสาวจันทร์กานต์  กาบินทอง
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ธิมะสาร
4. นางสาวธิติลักษณ์  โพธิ์วัง
5. นางสาวนริศรา  โคตรรัตน์
6. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ดอกแก้ว
7. นางสาวรินศิณี  โยชนา
8. นางสาวสุภาวดี  ธงเสนา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางรุ่งนภา  เพลงอินทร์
3. นายวันที  บุญพรม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวฐาปนี  คูณสว่าง
3. นางสาวณัฐณิชา  หกพันนา
4. นางสาวดวงฤทัย  เยาวนิช
5. นางสาวปภัสรา  สุวรรณไตร
6. นางสาววรินทร  เกื้อหนองขุ่น
7. นางสาวสรามล  เสขุนทด
8. นางสาวสุทธิดา  ประทุมสินธุ์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นายสุรชัย  พิมพา
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกัลยา  ใต้เมืองปาก
2. เด็กหญิงจริญญา  ตาเมือง
3. เด็กหญิงณิชกมล  พรมเทพ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชนะอรรถ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวลี
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วรวงษ์
7. เด็กหญิงรพีพรรณ  คงพรหม
8. นางสาววชิรญาณ์  ชินวงค์
9. เด็กหญิงศศิธร  สายรัตน์
10. นายศุภวัฒน์  ทองไพร
11. นางสาวศุภิสรา  แก่นนาคำ
12. เด็กหญิงสุทธิกมล  สีพลัง
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นายคณิศร  ทานะเวช
3. นางสาวณัฐณิชา  หกพันนา
4. นางสาวดวงฤทัย  เยาวนิช
5. นายทศพร  ศรีหนองพอก
6. นางสาวนิษฐเนตร์  พันธ์สีมา
7. นายพัชระ  ชูคำ
8. นายพิสิษสรรค์  ร่มศรี
9. นางสาวมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
10. นางสาวรมย์นลิน  หนองหาร
11. นางสาววรินทร  เกื้อหนองขุ่น
12. นางสาวศิวิมล  แสงสุด
13. นายศุภฤกษ์  ศรีษะผา
14. นายสรวิศ  เนตรมณี
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางอักษร  เนินสะท้าน
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
4. นางรัตนา  กุลธนพัฒน์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวกันยา   นนวงษา
2. นายกิติขจร  ประเสริฐ
3. นายภานุพัฒน์   ดลรุ้ง
4. นายภานุวัฒน์  จันทมาศ
5. นายเอกพล  วงค์มติกุล
 
1. นางสาวยุพยงค์  พัฒนิบูลย์
2. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายจรัญ  ทิวาพัฒน์
3. เด็กชายทิวา  เจริญอาจ
4. เด็กชายธิติวุฒิ  เสไธสง
5. เด็กชายพีรพงศ์  แก้ววรรณา
6. เด็กชายภัครพงษ์  เสลจุล
7. เด็กชายภูรินทร์  น่าบรรดิษ
8. เด็กชายมนะชัย  มงคลเมือง
 
1. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
2. นายภูมิสุวรรณ  บริบูรณ์
3. นายสุรชัย  เงินมีศรี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เสลไสย์
2. นายธนชาติ  ละเหลา
3. นายธีรศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง
4. นายบัณฑิต  พิมขาลี
5. นายวิริยะ  สุวรรณเกิดผล
6. นายเมืองแมน  วรรณพฤกษ์
 
1. นายสุรชัย  เงินมีศรี
2. นายถาวร  คมพยัคฆ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปนิดา  อามาตมนตรี
2. เด็กหญิงรัชฏาพร  แวววงศ์
3. เด็กหญิงศศิธร  จันทรวิมล
 
1. นางสาวชญานิศ  ทิพยชาติ
2. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพัชราพร   แตงอ่อน
2. นางสาววนิดา   พลเยี่ยม
3. นางสาวสุกัญญา    พลเยี่ยม
 
1. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
2. นางสาวบุษรา   สุริโย
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายประกรณ์   มัชฌิมา
2. เด็กชายปัญญาธรรม   ใชสนาม
 
1. นายสมศักดิ์   ศรีบุญรัตน์
2. นางสาวธารทิพย์   จุฬารี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิรวดี  พลเยี่ยม
2. นางสาวรจนา  ทันกิ่ง
 
1. นายปิยะพงษ์  พันธุ์สุภา
2. นายุอุทัย  ศิลแสน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เขตเสนา
2. นางสาวสายสุรีย์  จิตรจำนงค์
 
1. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์เสนา
2. เด็กชายพชรพงศ์  โคตรเพชร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  พฤกษชาติ
2. นายรติ  ทรงคาศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ธะนาไสย์
2. นายสหพล  พลเยี่ยม
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวชลยา  เมาะราษี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุสุมาลย์
2. เด็กหญิงเมย์วดี  ชินคำ
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  หล่าปัญญา
2. นางสาวรัชนี  จันทร์แหละ
 
1. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤชวัชร์  สินธุเขตต์
2. นายกฤษดากร  โฮมแพน
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจตุพร  หล่าปัญญา
2. นางสาวอริสราวรรณ  พนาพัฒน์
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวพิมพ์พร  บุญถ่าน
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายนิธิกร  ติ้วเอม
2. นายพงษ์กวี  กอผจญ
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ปัญจรักษ์
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  หว่างแสง
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  พูนเพิ่ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พ้องเสียง
2. นางสาวจิตราภรณ์  ทอดภักดี
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายศราวุฒิ  พลมีศักดิ์
2. นางสาวศศิมาพร  คำสีมา
3. นายเกียรติศักดิ์  สุทธิประภา
 
1. นายฉลอง  มีเนียม
2. นางสาวสุุภัทรา  มีเนียม
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  ศรีรัตน์
2. นางสาวรัฐยากร  ไชยแสง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
2. นายวิรพล  สิงหาอาจ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ปิตตาฝ่าย
2. เด็กชายปฏิหาริย์  โคตรจตุรัส
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ล่อเฮง
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
2. นางนพรัตน์  สุวรรณ์
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายวัชรินทร์  กุระอินทร์
2. นายศรันภัทร  ไชยทองศรี
3. นายอรรถชาติ  ณรงค์ชัย
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาพร  จันทบุตร
2. เด็กชายวชิราภรณ์  ชื่นชม
3. เด็กหญิงอารียา  เสมอ
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  วรรณภักดี
2. นางสาวศศิวิมล  อินทรบุตร
3. นางสาวสรัญญา  กรวดสำโรง
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชัยมาตย์
2. เด็กชายทินกร  ทิพโชติ
3. เด็กชายอนุกูล  มะลาเภา
 
1. นายเกษม  ฉายวิไชย
2. นายพยงค์   นาก้อนทอง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายชนาธิป  อิ่นคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  ทะเสนฮด
3. นางสาวเอื้ออังกูร  วงศ์รัตน์
 
1. นางอรชร  ศรีขาวรส
2. นายระดมพล  พลซื่อ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงวิชุดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุนันทา  ตาลเลี่ยม
 
1. นางสาวเรียงไร  คำหอม
2. นายสุรวุฒิ  แน่นพิมาย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวภิญญาภรณ์  หาระภูมิ
2. นางสาวศิริพร  ทิพจรูญ
3. นางสาวศิริรัตน์  คุณทิพย์
 
1. นายวิเชียร  พันธ์ภูมิ
2. นายไกรกฤษ์  ศรีศิริ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชีวนันท์   สิงห์โนนทัน
2. นางสาวดวงใจ   พรมวงศ์
3. เด็กหญิงมนธิดา  กอสุระ
4. นางสาวลลิตา   วงค์อนุ
5. นางสาวอัญชลี   คำทอง
6. เด็กชายเฉลิมศักดิ์   ศรีบุษย์
 
1. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
2. นายประจักษ์   เยาวพันธ์
3. นางสาวดวงฤทัย   จันทาม่วง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เจริญสุข
2. นางสาวฐาปนี  โคตรสุโพธิ์
3. นายนายจักรินทร์  ศรีอัคคะฮาด
4. นางสาวพิมลวัณ  แพงแก้ว
5. นายสุทิวัช  นารีโภชน์
6. นางสาวอักษราภัคร  สิงหรารักษ์
 
1. นายพิษณุนารถ  หอระพร้อม
2. นายนายธวัชชัย  อินทเสวก
3. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  ทองไชย์
2. เด็กหญิงวณัฐฌา  ปูเวสา
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุธิประพัฒ
 
1. นางอรชร  ศรีขาวรส
2. นายระดมพล  พลซื่อ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวจันทร์ญาภร  มะโนนึก
2. นายธนพัฒน์  แสนเสนา
3. นายนายพีระพัฒน์  พลเยี่ยม
 
1. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
2. นางสาวประภาพร  เจริญศิริ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงlสุพรรณิกา  นิ่มวัฒนกุล
2. เด็กหญิงคีตภัทร  จันทรประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
1. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
2. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวรัตนาพร  วาระคาม
2. นางสาวสุทธิพร  ศรีเนตร
3. เด็กหญิงสุภาริณี  พวงแก้ว
 
1. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงทัศศิกาญจน์  กระตุดเงิน
2. เด็กหญิงภัททิยา  นามบุญลา
3. เด็กหญิงเพชรชมพู  นุ่มนก
 
1. นางสาวสุรดา  พันธุ์พงศ์
2. นางวรัญญา  เมืองแวง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวทิพวรรณ  โชติบุญ
2. นางสาวธันยพร  พลเยี่ยม
3. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญญาเลิศ
 
1. นางสาวสุรดา  พันธุ์พงศ์
2. นางวรัญญา  เมืองแวง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันตะคุณ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  น้ำคำ
3. เด็กชายศราวุฒิ  พุงธิราช
 
1. นายสนธิเดช  ทานะปัต
2. นางสาวอุมาพร  พลมนตรี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายปรีดา  กออำไพร
2. นางสาวยุพารัตย์  สีแก้ว
3. นางสาวโสภิตา  สุทธิประภา
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงสุคนธา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ปะกลาง
3. เด็กหญิงอริญา  พาหา
 
1. นางสาวพิกุล  คงบูรณ์
2. นางสาวพรสุภา  ภูมิสัตย์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวจตุพร  นามจุมจัง
2. นางสาวศศิวิมล  ผดุงสันต์
3. นายสราวุฒิ  รักพึ่ง
 
1. นางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีจันทร์
2. เด็กชายปรัชญา  พรรษา
3. เด็กชายอรรถพงษ์  ผ่องใส
 
1. นางอุรพงษ์  โงชาฤทธิ์
2. นายเฉลิมศักดิ์  สุนทรารักษ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นายภาณุพล  รุ่งเรือง
2. นางสาวสุมลทิพย์  หอมใส
3. นางสาวสุมาลี  สุขประเสริฐ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางชณิตา  พันทิวา
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนิรชา  สุวัฒน์
2. นางสาวศิริขวัญ  ทวีชัย
3. นางสาวอาทิตยา  แวงวรรณ
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
2. นางสาวศิวาพร  บุญประจักษ์
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นางสาวพรรณิภา  สาระพัฒน์
2. นางสาวพัชรินทร์  เปลรินทร์
3. นายพิจิตต  กีบจำปา
 
1. นางวันเพ็ญ  ศีรษะภูมิ
2. นางสาวธินัดดา  จันทร์ขอนแก่น
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  โพธิ์หะนาม
 
1. นางสุวิชชา  จรบุรมณ์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  พิมภา
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายวิษณุ  แสนชมภู
 
1. นางวันเพ็ญ  ศีรษะภูมิ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  สีทนสา
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุขแสง
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นางสาวสมฤทัย  กุลดา
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายธนาคม  พันศรี
 
1. นายพูนสิทธิ์  บุญสินพร้อม
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายอนุชิต  เพ็ชรโรจน์
2. นายเกษฎา  ปิ่นโสภา
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์  ผดุงเวียง
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวใหม่  ทานาเวช
 
1. นายสมศักดิ์   ศรีบุญรัตน์
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  วิเศษอุดร
2. เด็กชายนิธิ  อธิจันทร์
 
1. นางสุชลิตา  สืบชมภู
2. นางสาวกรรณิกา  ประทุมพงษ์
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายสุรชน   พลเยี่ยม
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายฐาปนิก  มีหนองใหญ่
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายโชคชัย  ไพรพฤกษ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายอนนท์  พุทธบุรี
 
1. นายอมตะ  คำสิงห์ชัย
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายเกียรติพันธ์  ศรีจันทร์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
123 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญานิศา  ดุจประสงค์
 
1. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
 
124 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  อนุวาร
2. เด็กชายกัมปนาท  นึกมี
3. นางสาวกิริยาพร  ทิวาพัฒน์
4. นางสาวจันทร์อุมา  โพธิจักร
5. เด็กชายชยากานต์  ชาระ
6. เด็กหญิงชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
7. นายชาตรี  ตรางา
8. นายถิรนัย  จันทเก
9. เด็กชายธนกร  ลุนนากัน
10. นางสาวนริศรา  มาโยธา
11. นางสาวบุษยากร  เวดสันเทียะ
12. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชมวงษ์
13. เด็กชายพิชิต  แสงจันทร์
14. นางสาวพิมพ์ทอง  รัตนวงศ์
15. เด็กชายภราดร  ตรางา
16. เด็กชายภูวิศ  ไชยธงรัตน์
17. นายมนต์มนัส  นาเมืองรักษ์
18. นางสาวมรกต  เขียวสุวรรณ์
19. นางสาวรัชนีกร  ไชยธงรัตน์
20. นางสาวรัตนากร  ทองตุ้ม
21. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
22. นางสาววันชนก  นิติพจน์
23. นางสาววิสา  มากเหลือ
24. นางสาวสาวีณี  สมันศรี
25. นางสาวสิริยาพร  ขจรสมบัติ
26. นายอรรถพงษ์  โพธิจักร
27. นายเกียรติพันธ์  ศรีจันทร์
28. นายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
29. นางสาวเนตรนภา  ชอบประดิษฐ์
30. นายโชคชัย  ไพรพฤกษ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี