หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร ครสายโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ จันทะจรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางณัฐชลิดา ประกิงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ รูปสมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ จันทะจรโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ครสายโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางเบญจพร ศรีวรกุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ รูปสมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางตติญา กาญจะนะกัณโหโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายเชาวนนท์ ชาทิพฮดโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นายสมัย แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ มโนธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายเชาวนนท์ ชาทิพฮดโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางตติญา กาญจะนะกันโหโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณทิพย์ ศิริจันทพันธุ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสุภา ผาใต้โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางจรีพร ราชพิลาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางลาวัลย์ คุณแสนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ วุฒิสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ พวงเนตรโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวิตรี บำรุงรสโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสภาวดี เฉลยสุขโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
6. นางวรรณพร ภูมีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิตโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือกโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเชือกโรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิตโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเชือกโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเชือกโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเชือกโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเชือกโรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ ัจันทมาศโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราพร วงศ์ตาขี่โรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราพร วงศ์ตาขี่โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันพิจิต โคตรพรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเข็มเพชร ศรีทองโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวจันพิจิต โคตรพรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายเข็มเพชร ศรีทองโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีตำมูลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีตำมูลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายกวีวัฒน์ ประพันธ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกวีวัฒน์ ประพันธ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คตด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางนิตยา สีแสงโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายเจษฏาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางนิตยา สีแสงโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวนิตยา สีแสงโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฏาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางนิตยา สีแสงโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
5. นายเจษฏาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
6. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวรรณคณา บุญเนาว์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวรรณคณา บุญเนาว์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวรรณคณา บุญเนาว์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวรรณคณา บุญเนาว์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนิตินัย พลอยวิเลิศโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนิตินัย พลอยวิเลิศโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนิตินัย พลอยวิเลิศโรงเรียนท่านผู้หญิงพึ่งบารมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนิตินัย พลอยวิเลิศโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิตินัย พลอยวิเลิศโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนิตินัย พลอยวิเลิศโรงเรียนท่านผู้หญิงพึ่งบารมีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ยศตะโคตรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ธุระพระโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
3. นายสรนรินทร์ สิมสินโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นายเวชวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสรนรินทร์ สิมสินโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ธุระพระโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย ยศตะโคตรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นายเวชวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ กุดวงศ์แก้วโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสิทธิภาท์ เทพคำมีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางกนิษฐา จิตรปรีดาโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
5. นางบุสดี ขันมะจันทร์โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัจนา ประจักษ์วงศ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางสมศิริ วงษ์สุวรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางอัมพิกา พรหมพิทักษ์กุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนวพร ใจจิตรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรัตน์ พองพรหมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวจิณณ์พัชร์ โคนสักขวาโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางคันที โสมชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเพ็ญนภา พลไชยโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
7. นางสาวกนกภรณ์ แก้วมะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ หาญมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ดร.ประยูร สิริโชควัฒนานนท์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ นุชนาคาโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางบรรดล บุญพาเกิดโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุพราว หาญมนตรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายยุทธณา อาจหาญโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย นามนนท์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชุติพงษ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนราชัย อสุรินทร์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายธีระพันธุ์ จันทะบุตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายนราชัย อสุรินทร์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายนราชัย อสุรินทร์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมานิชย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายนราชัย อสุรินทร์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายนราชัย อสุรินทร์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายมานิชย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางดวงสุวรรณ ลาแสดงโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชราวุฒิ พีระธรรมโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ ราชาไชยโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
4. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชราวุฒิ พีระธรรมโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ ราชาไชยโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
4. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชราวุฒิ พีระธรรมโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ ราชาไชยโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
4. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชราวุฒิ พีระธรรมโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ ราชาไชยโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
4. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอุศา พาอยู่สุขโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ สุริยะศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นายอิทธิเดช ปราศัยงามโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุปราณี กอบเกิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุปราณี กอบเกิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เพชรพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางทิพย์วิมล นันตสุขโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทิพย์วิมล นันตสุขโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางกัลยา เพชรพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอัญญานี ทิพย์เสนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนภาพร พรมประศรีโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นายปุญญพัฒน์ ชาปากดีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางประภาศรี พันธุอรกุดบากพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอัญญานี ทิพย์เสนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ไตรธิเลนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางปิยวดี สิงห์ทองไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางดวงใจ งอยผาลากุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายงบดุลย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวปัณฑิตา ฤทธิ์แผลงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายวินัย พรหมโคตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายงบดุลย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจิรสุดา ทองทิพย์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายวินัย พรหมโคตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชนก พรมพิมพ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิไล ชมภูราษฎร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวพัชนก พรมพิมพ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นางวิไล ชมภูราษฎร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชนก พรมพิมพ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิไล ชมภูราษฎร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาววรางคณา ราชวัตรโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชนก พรมพิมพ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นางวิไล ชมพูราษฎร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาววรางคณา ราชวัตรโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชนก พรมพิมพ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางกัลยา เพชรพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางกัลยาณี ฟองอ่อนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงค์ลักษณ์ คำชมภูโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพัชนก พรมพิมพ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางกัลยา เพชรพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางกัลยาณี ฟองอ่อนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงค์ลักษณ์ คำชมภูโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ นาพงษ์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิไล ชมพูราษฎร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวรสิทธิ์ นาพงษ์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิไล ชมพูราษฎร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ศุถวิทยาเจริญกุลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสิทธิภาท์ เทพคำมีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางกนิษฐา จิตรปรีดาโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางบุสดี ขันมะจันทร์โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา พลไชยโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
6. นางสาวคะนึงนิตย์ กุดวงศ์แก้วโรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางรัจนา ประจักษ์วงศ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดาวรรณ ก้อนวิมลโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือกโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือกโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางประกายทิพย์ อุปพงษ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางประกายทิพย์ อุปพงษ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางประกายทิพย์ อุปพงษ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางประกายทิพย์ อุปพงษ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวประกายทิพย์ อุปพงษ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอุษณีษ์ ราชพิลา เบอร์โทรศัพท์ 088-4924099
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]