หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1
ณ จังหวัดสกลนคคร
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 เจ้าหน้าดำเนินงาน เจ้าหน้าดำเนินงาน คณะกรรมการทำงาน
2 นายยรรยง คนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
3 นายเชวงศักดิ์ เมืองรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
4 นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
5 นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
6 นางตติญา กาญจะนะกันโห ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
7 นางสาวนันทิดา ติรโรจน์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
8 นางสิริลักษณ์ แว่นเรืองรอง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
9 นางสาววาสนา ตันมูล ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
10 นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
11 นายจรัญ คะศรีทอง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
12 นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
13 นางสมชิต เที่ยงตรง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
14 นางศิริพร เมืองรี ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
15 นายสัญชัย คำสงค์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
16 นายอัศวิน ถันชมนาง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
17 นายเสน่ห์ เหล่าศักดิ์ชัย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
18 นางบุญล้อม วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
19 นางวรรณพร ภูมี ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
20 นางวิภารัตน์ คู่คิด ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
21 นายภูมินทร์ ขันเงิน ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
22 นายวินัย พรหมโคตร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
23 นางสาวอมรรัตน์ พจนา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
24 นางกัลยา เพชรพรรณ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
25 นายอธิวัฒน์ บุตรโคษา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
26 นายเวชวิทย์ บุญหนุน ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
27 นางสดใส รัตนวร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
28 นางเพ็ญศิริ วงศ์นรา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
29 นางสาวนัฎฐกานต์ พรมโสภา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
30 นางสาวนิตยา อุ่มภูธร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
31 นางสาววันทนี จำวงศลา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
32 นางปัญจพร แสนภูวา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
33 นางสาวบุญตรี สมนา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
34 นางจินตหรา ภูรัพพา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
35 นางพรพิรุณ งอยจันทร์ศรี ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
36 นางวาสนา โทษาธรรม ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
37 นางสาวศิริธร อ่างแก้ว ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
38 นางสาวศศิร์อร ทิพย์พีระชัย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
39 นางรัชดาพร สดใส ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
40 นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุล ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
41 นางอุทัยวรรณ อินทรพาณิชย์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
42 นางสาววีนัส วงศ์สีดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
43 นางสาวณัฐธิยา ลุนจักร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
44 นางสาวรัตนาวดี เทศนนท์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
45 นางนิชาภา อึ้งสกุล พนักงานราชการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
46 นายกฤษฎา ศรีพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
47 ส.อ.ดร.อุทัย มุ่งกั้นกลาง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
48 นางสาวกนกภรณ์ แก้วมะ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
49 นางสาวรัญชน์ชญารัตน์ เครือหมื่น ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอุษณีษ์ ราชพิลา เบอร์โทรศัพท์ 088-4924099
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]