รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1
ณ จังหวัดสกลนคคร
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายปิยวัตร  วงศ์เครือศร
2. เด็กชายโยธิน  โพธิ์ศรี
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ประกิ่ง
2. เด็กชายอาทิตย์  กะนะ
 
1. นางเบญจพร  ศรีวรกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวงาม
2. เด็กหญิงนิยดา  แสนรังษี
3. เด็กหญิงอวัสดา  ศรีทิน
4. เด็กหญิงแจ่มใส  ภูดี
5. เด็กหญิงโษภิณญา  เตียวตระกูล
 
1. นายณัฐพล  ศรีไตรเรือง
2. นางสาวศิริพร  ตะโคตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวณิชมน  พิทักษ์กุล
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองปลิว
3. นายวัชรพงษ์  ข่วงทิพย์
4. นางสาววิมลรัตน์  ริกำแง
5. นางสาวสุพรรษา  ร่มเกษ
 
1. นายกงวิทย์  ศิริขันธ์
2. นางอำภา  ศิริขันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวิมล  กลยนี
2. เด็กชายเดชพนต์  พังแสงสุ
 
1. นางลาวัลย์  คุณแสน
2. นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาววรรณชนก  รูปเหลี่ยม
2. นายศุภณัฐ  เดชภูมี
 
1. นางมณีรัตน์  วุฒิสาร
2. นางราตรี  ศิลารักษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วงค์มีเเก้ว
 
1. นางพรนิษา  ศิริบุรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  ว่ามป้อง
 
1. นางพรนิษา  ศิริบุรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ตั้งจิตจิรภัทร
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายรัฐกฤษ  ชีมุล
 
1. นายนิตินัย  พลอยวิเลิศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนันธิดา  แก้วบุตร
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวอินทิรา  ไกยะษา
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จิตติเจษฎาภรณ์
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวอาทิตยา  หงษ์ต้น
 
1. นายนิตินัย  พลอยวิเลิศ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แสวงวงศ์
2. เด็กหญิงวาสนา  อนุญาหงษ์
 
1. นายสมศักดิ์  อุปพงษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  วันดี
 
1. นางสาวจันพิจิต  โคตรพรม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวญาตาวี  โชครักษ์เมธี
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายบุญคณา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายมนตรี  กิติพัฒน์มนตรี
3. เด็กชายโยธิน  ผาสีกาย
 
1. นายไพฑูรย์  สุริยะศรี
2. นายเข็มเพชร   ศรีทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ทะวงศ์นา
2. นายสมบูรณ์  ฮ่มป่า
3. นายอานุภาพ  โคตรบรม
 
1. นายเข็มเพชร  ศรีทอง
2. นางสาวปิยะดา  พรหมอารักษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีฤทธิ์
 
1. นายกฤษฏากร  เกริกกานต์กุล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วรรณชัยศิริ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกันตินันท์  นันตสุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พิมพ์แพง
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายอัษฎาวุธ  โสมศรี
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ประกาย  วงค์วรรศรี
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายธนพนต์  จันทะลือ
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสาริศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวสุรารักษ์  คำชามา
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อณาชัย
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ขวาธิจักร
 
1. นางสาววิมลจายา  ไขศรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พังแสงสุ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาววลัยลักษณ์  ลีทนทา
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
2. เด็กชายธงชัย  อุ่นจันทร์สา
3. นางสาวธิดารัตน์  นาทองบ่อ
4. เด็กหญิงนภาพร  คำสงค์
5. เด็กชายปฏิการ  เภาโพธิ์
6. เด็กชายสิทธิชัย  พวงสิริ
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นายยรรยง  คนสมบูรณ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกันตินันท์  นันตสุข
2. นายคธาวุฒิ  เพียลาดใหล
3. นายชุมพล  เรืองรื่น
4. นางสาวณิชกมล  คำเพชรดี
5. นายนฤดม  ยาทองไชย
6. นายอัษฎาวุธ  ยางธิสาร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นายบดินทร์  นารถโคษา
3. นายกวีวัฒน์  ประพันธ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกรณิศ  เทือกเพีย
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนาชัย
3. นางสาวกัณฑิมา  ศุภษร
4. เด็กชายจิรายุ  คำทะเนตร
5. นายชยุตพงศ์  ดอนจันดา
6. นางสาวชิษณุภรณ์  สุริยะศรี
7. นางสาวชุติมา  สิงห์แจ่ม
8. นายณัฐกิตต์  นาโสก
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  หลักชัย
10. นายธนทัต   คำพันธ์
11. นางสาวธัญญาภรณ์  รัตนพันธ์
12. นางสาวธิดาพร  บุญลี
13. นางสาวนันท์นภัส  ภูแพง
14. นายนิธิ  ศลปี
15. นายบุณยกร  พรหมจันทร์
16. นางสาวปตัญชลี  ถุนาพรรณ์
17. นายปรมินทร์  ชยโสถิ
18. นางสาวปาจารีย์  รัตนพันธ์
19. นางสาวปาริชาติ  วงษาสิทธิ์
20. นางสาวพชรวรรณ  เบญจมาศ
21. นายพนิพงษ์  เกตุวงษา
22. นายภควัจ  ขันติยู
23. นางสาวภัทราวรรณ  แก้วอุดร
24. เด็กชายภัทราวรินทร์  วรโชติ
25. นางสาววราพรรณ  สิงห์คำมา
26. นางสาววิชุรดา  ปานพรหม
27. นายวีระพงษ์  ไตรธิเลน
28. เด็กชายวโรฒน์  แก้วบุตรดี
29. นางสาวศศิธร  ชมชายผล
30. นางสาวศศิวิมล  สมสายผล
31. เด็กหญิงสาริศา  พรหมาสาขา ณ สกลนคร
32. นางสาวสุดารัตน์  นนท์ไพรวรรณ์
33. นายอภิวัฒน์  ฝ่ายเทศ
34. นางสาวอภิสิรี  พวงทอง
35. นางสาวอรวรา  ดวงปรีชา
36. นางสาวอาริษา  พรมราช
37. นายเจษฎา  ขันทอง
38. นางสาวเนตรอัปสร  สุหญ้านาง
39. นายเศรษฐวัฒน์  งามมั่ง
40. นางสาวเอื้องนภา  เขียนนา
 
1. นายประจักษ์  อุ่นใจ
2. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
3. นางอรัญญา  แสงสิริวิชโย
4. นายเกษมเพชร  จูมศรีสิงห์
5. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
7. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
8. นายพัฒธนะ  ผิวขำ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายวีระยุทธ  บุญมา
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายมนต์รัก  คำอ่อน
 
1. นายเจษฎาพงษ์  เชิงชุมพิทักษ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลือโสภา
 
1. นายจักรี  วงศ์อักษร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ลือโสภา
 
1. นายจักรี  วงศ์อักษร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายโยธิน  ภาวะนิช
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายพิทักษ์ชน  คำสงค์
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ธนะโท
 
1. นายจักรี  วงศ์อักษร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. นางสาวอาภาพร  แสนหูม
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายภราดร  สมผล
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายธีรวุธ  งอยภูธร
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาทองบ่อ
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวชัชฎาพรรณ  พรมไพสน
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. เด็กชายศิรวิทย์  ผันพลี
 
1. นางวริณี  ธนะคำดี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายทยากร  โถคำนาม
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. นางสาวนรินทิพย์  ชัยตาแสง
 
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาววทัญญุตา  ทิพย์เลิศ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายกฤษดา  พรกุณา
2. เด็กหญิงกิตติมา  พรรณขาม
3. เด็กหญิงชลธิชา  เขื่อนสันเทียะ
4. เด็กชายชัยยา  อัคติ
5. เด็กชายชินกฤต  นิละปะกะ
6. เด็กชายทักษิณ  ชะนะแสบง
7. เด็กหญิงทิพย์วราภรณ์  สิงห์พละ
8. เด็กชายธนาวุฒิ  ภูหลักด่าน
9. เด็กหญิงนพรัตน์  สุลำนาจ
10. เด็กหญิงนภาพร  ภูห้องใส
11. เด็กหญิงนันทิตา  อิมี
12. เด็กหญิงนิตยา  อุปพงษ์
13. เด็กชายบารมี  สังกฤษ
14. เด็กหญิงปพิชญา  ปาสังทอง
15. เด็กชายปรเมศวร์  ขันธ์แก้ว
16. เด็กหญิงปวีณา  สีโนนยาง
17. เด็กหญิงพัชริดา  เพียสา
18. เด็กชายภักดี  ศักดิ์ติพัตร์
19. เด็กชายภัทรพงษ์  ชีแพง
20. เด็กชายภูธเนตร  ชาวหมู่
21. เด็กหญิงยุพารัตน์  ศึกษานอก
22. เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณหอม
23. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงมืด
24. เด็กหญิงศิรารัตน์  ศรีพันธบุตร
25. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์พละ
26. เด็กชายอนุชิต  ศรีสุธรรม
27. เด็กหญิงอภัสรา  ปาสังทอง
28. เด็กชายอรรถพล  แก้วดวงดี
29. เด็กชายอานนท์  เขื่อนสันเทียะ
 
1. นายนิตินัย  พลอยวิเลิศ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายชญากรณ์  พนมคุณ
2. เด็กหญิงชญาดา  ตาลาคุณ
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงค์แก้ว
4. เด็กชายพงษ์ทวี  ข่าขันมะลี
5. เด็กชายพชร  แก้วดี
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์จันทร์
7. เด็กหญิงวรดา  สุกาวหา
8. เด็กชายวิทวัส  แพงสาร
9. เด็กชายสิทธิกร  วงษาเนาว์
10. เด็กหญิงสโรชา  พรมคำ
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อิน
2. นางพัชรี  วงค์ลุน
3. นายมนตรี  ไชยบุบผา
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจิรภิญญา  ผลมะม่วง
2. นางสาวธุวพร  โคนพันธ์
3. นายนาวี  ศรีมุกดา
4. นางสาวนิรชา  สีทอง
5. นางสาวนุชจิรา  อุดมจิตร
6. นายรังสิมันต์  บุตรจันทร์
7. นางสาวรุจิรดา  หนูจันทร์
8. นายวัชรพล  งอนลาด
9. นายสุวิทย์  อุปรี
10. นายอรรถชัย  ทองอันตัง
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อิน
2. นางพัชรี  วงค์ลุน
3. นางสุดใจ  สุนทรส
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกกร  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดาบพลอ่อน
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สูตรชัย
4. เด็กหญิงชนิศรา  สีนวลแล
5. เด็กหญิงฐิติชญา  คำแก้ว
6. เด็กชายธนิต  ธนะคำดี
7. เด็กหญิงธารีรัตน์  เภาโพธิ์
8. เด็กหญิงปฏิญญา  หาญมนตรี
9. เด็กหญิงปภาพินต์  คำภูเงิน
10. เด็กหญิงพรรณ  กัลยา
11. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สมบูรณ์คุณากร
12. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ฮามวาวแวว
 
1. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
2. นางสิริพรรณ  นามละคร
3. นางธนตพร  พูนปริญญา
4. นางสาวกิติมา  ศรีนัครินทร์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายชาญธนา  คุณชัย
2. นางสาวฐานภา  วงค์เพชร
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  นิ่มภา
4. นางสาวรัติยากร  เบียนชัย
5. นางสาวศศิประภา  อุ่นจางวาง
6. นางสาวสุนันทินี  ธุระเทศ
7. นางสาวอรนลิน  ทะทำมัง
8. นายเกียรติชัย  สาระพรหม
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อิน
2. นางสุดใจ  สุนทรส์
3. นางยุพาพร  บุญใบ
4. นางสาวอัจฉราพร  ใครบุตร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวจีราภรณ์  หงษ์ภู
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  หาไชย
3. นางสาวปริญญา  วงษ์คำดี
4. นางสาวมัลลิกา  ผานคำ
5. นางสาววราภรณ์  พรมหืด
6. นางสาวสุภาพร  บุตรดีอ้วน
7. นางสาวสุวนันท์  ทองคำรัตน์
8. นางสาวอุมาภรณ์  ชัยมุงคุณ
 
1. นางสาววิมลจายา  ไขศรี
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจาริยาพร  อรรคศริวร
2. นางสาวณมิตตา  โยธานัก
3. นางสาวธัญรัตน์  โคตรแสง
4. นางสาวปรียาภัทร  บุญทอน
5. นางสาวสุชัญญา  ไชยวังราช
6. นางสาวเจนจิรา  วานาวงศ์
7. นางสาวเมธาวี  ไชยจันทึก
 
1. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนแพง 1. เด็กชายกรสุริยะ  ขวาชัยดี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขะมะรัตน์
3. เด็กหญิงฐานิดา  ศิริชัย
4. เด็กชายณภัทร  บาลภูงาม
5. เด็กหญิงณัฐพร  สาหัส
6. เด็กหญิงบัวระพา  นาตา
7. เด็กหญิงปัทมา  แก้วสอนดี
8. เด็กหญิงละอองฝน  สุจิตรประเสริฐ
9. เด็กหญิงอนัญญา  ขะมะรัตน์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรคุณ
 
1. นายอนุชา  สอนสกุล
2. นางจันทร์เพ็ญ  คำพรหมมา
3. นางสิรินทร์ยา  ศิริพงศ์สิน
4. นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจริยา  นาโควงค์
2. นางสาวฐานภา  วงศ์เพชร
3. นางสาวดวงตะวัน  ไชยบิล
4. นางสาวถนอมวรรณ  พลอินสา
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  นิ่มเภา
6. นางสาวพิรชา  อุ่นใจ
7. นางสาวรัตติยากร  เบียนชัย
8. นางสาวศศิประภา  อุ่นจางวาง
9. นางสาวสายธาร  พันไชย
10. นางสาวสุนันทินี  ธุระเทศ
11. นางสาวอนินทิตา  แผ่นคำ
12. นางสาวอรนลิน   ทะทำมัง
 
1. นายวีระพงษ์  มนอินต์
2. นายมนตรี  ไชยบุปผา
3. นางสาวนภสร  อึ้งเจริญสุกานต์
4. นางสุดใจ  สุนทรส
5. นายพัชรี  วงศ์ลุน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายขจรศักดิ์  โพธิ์ศรีลา
2. นายนันทภูมิ  สีพะยอม
3. นายมนต์สิทธิ์  ยากันจา
4. นายรชต  วงศ์ตาพรม
5. นายศักดิ์ชัย  ดีสินธุ
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
2. นายรัตนพล  คำเพชร
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นางสาวธิติมา  ไพไหล
2. นางสาวภานุมาศ  ปูนเข็ม
 
1. นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม
2. นายวรพิศ  อินธิราช
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. นายกมลชัย  วงศ์มะแสน
2. นายคชานนท์  จงมีสัตย์
3. นายธนโชติ  ยะคำศรี
4. นายพงศกร  ขาวงงอย
5. นายภานุวัฒน์  จันทร์สุนีย์
6. นายวรพงษ์  ทิพจร
7. นายสมชาย  เพียรพันธ์
8. นายเกรียงไกร  นาโควงค์
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  นำสุย
2. นายชโลมสิทธิ์  ม่อมพะเนาว์
3. นายสราวุธ  รุ่งแสง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายนันทวัฒน์  จันทร์แก้ว
2. นายพนธกร  คำสำแดง
3. นายพรรณา  ชีด้าม
4. นายสมพร  ชีแพง
5. นายสุรชิต  ลีลาลาด
6. นายอนุชา  สันทัน
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสรนรินทร์  สิมสิน
3. นายนิกร  โสรินทร์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายคุณากร  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงปิยะสุดา  เสนสุข
3. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นางสาวประภากร  นีละวงศ์
2. นางอรวรรณ  ศุภวิทยาเจริญกุล
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวปิยรัตน์  เรืองเดช
2. นายวราวุฒิ  วงศรีลา
3. นางสาวสตรีวิช  โถชารี
 
1. นางสุทธิรัตน์  พองพรหม
2. นางสาวกริกา  งามแสง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทัดทาน
2. เด็กหญิงมาริษา  สุวรรณ
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพุทธชาติ  สมศรีแพง
2. เด็กชายอนันต์เทพ  บุตรชาติ
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวธราทิพย์  แม้นชัยภูมิ
2. นายเดชาธร  พลราชม
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนฤเบศน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. เด็กชายพุทธิชัย  เกตุเอี่ยม
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นางขนิษฐา  สุวรรณนะ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายธนกร  ญาติโสม
2. นายศุภวัฒน์  กรพันธ์
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. ดร.อุทัย  มุ่งกั้นกลาง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวธิวาพร  ศูรศร
2. นางสาวอาทิตยา  ศูนย์ศร
 
1. นางบรรดล  บุญพาเกิด
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายทักษิณ  สิงห์วงศ์ษา
2. นายภัทรพงษ์  เนืองทอง
 
1. นางสุพราว  หาญมนตรี
2. นายกุลพงษ์  สาขามุละ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชญาณี   คำภูษา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรเหลือง
 
1. นางผ่องพรรณ  นันทราช
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายทศพร  คำเพชร
2. นางสาวภัทรวดี  จันทวงค์
 
1. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
2. นางผ่องพรรณ  นันทราช
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายวิวัฒน์ชัย  ยางธิสาร
2. นายสุภัทร  พิษไพ
 
1. นางผ่องพรรณ  นันทราช
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายดำรงค์  ตงสิริ
2. นางสาวรวิสรา  รัตนวรรณนุกูล
 
1. นายมานิตย์  แสนสุวรรณ
2. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงวรุณทิพย์  แก่นสุวรรณ
3. เด็กชายศิริสัก  เดชะวรานนท์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์
2. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายกรุงเทพ  สิงหบุตร
2. นางสาวชริดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นายนาธาน  น้อยแสงสี
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายภัคนน  วงศ์กระจ่าง
2. นางสาวแพรวพรรณ  ฮ่มป่า
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายทิชากร  คันทะนาด
2. นายนครินทร์  มหาชัย
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  โคต่อเนตร
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายภูธเนศ  คึมยะราช
2. นายภูวนัย  รันละโคตร
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางลำไพ  โชคศรี
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวจิรัฏฐ์  บรเพ็ชร
2. นางสาวทิพย์สุดา  กลางกำจัด
3. เด็กหญิงพัชรีญา   อดทน
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสาวพุทธชาติ  พลวิเศษ
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
2. นางสาวอนัญญา  อักษรวงศ์
3. นางสาวอารีรัตน์  เขียวมา
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสาวพนัสดา  มาตราช
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กชายยุทธพล  วีระศรี
2. เด็กชายยุทธภูมิ  วีระศรี
3. เด็กชายเทอญศักดิ์  เพ็ญศรี
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายยุทธิภรณ์  ยุบลชิต
2. นางสาววิภารัตน์  หนูปัทยา
3. นายสิทธิชัย  พรมนิกร
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงปริษมน  เบทุชา
2. เด็กหญิงพรนภา  ผาอิดดี
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เพียรพจน์
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวมลฤดี  ชาสงวน
2. นางสาวศมิตรา  สาระคร
3. นางสาวศุภนิดา  สาระคร
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายดุชกาล  จันทรังษี
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีเพียชัย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทรังษี
4. เด็กหญิงบุศยมาส  วงศ์เตชะ
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  พาพรมลิก
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทรังษี
 
1. นางกัลยา  เพชรพรรณ
2. นางวิไล  ชมภูราษฎร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณัฐพงษ์  คำสิงห์
2. นายธีรพงษ์  ใยวังหน้า
3. นายธีรยุทธ  แก้วกิ่ง
4. นายมารุต  สุภาทอง
5. นางสาวศิริลักษณ์  มุงเพีย
6. นายอวิรุทธ์  สุภาทอง
 
1. นางทิพย์วิมล  นันตสุข
2. นายวุฒิศักดิ์  คงเพชร
3. นายชุมพล  อรพล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  คูณโน
2. เด็กหญิงอรษา  คูณโน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แง่ธรรม
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นายณัฐพล  บือทอง
2. นางสาวบังอร  หาดสูง
3. นางสาวประวีณา  ฮ่อใจ
 
1. นายสมเกียรติ  งอยผาลา
2. นางดวงใจ  งอยผาลา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงกรกมล  พิทักษ์ภักดี
2. นายธนดล  ตรงดี
3. เด็กหญิงรัฐติลักษณ์  สมัครการ
 
1. นายวัฒนชัย  พิมพ์เภา
2. นายโมคะรา  จิตรปรีดา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธิดารัตน์  สุราราช
2. นางสาวภัทรนันท์  สุระมรรคา
3. นางสาวอรนุช  ทรงวิชา
 
1. นางอัญญานี  ทิพย์เสนา
2. นางธิยารัตน์  แก้วคล้ายขจรศิริ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงมัณฑนา  พานะโท
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อหันตะ
3. เด็กหญิงสกาวใจ  ผาลาพัง
 
1. นายวัฒนชัย  พิมพ์เภา
2. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  มุลเมืองแสน
2. นางสาวพรพรรณ  กำริสุ
3. นางสาวสใบพร  วิดีสา
 
1. นางพนิดา  ราชกรม
2. นางจารุวรรณ  สุรินทร์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีนวน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  มุงคุณ
 
1. นางสุดารัตน์  พบจันอัด
2. นางสาวฐิตินันท์  อนุวรรณ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายณัฐพล  จุมพลน้อย
2. นายทัตสรวง  ขันธ์แก้ว
3. นายธนาวุฒิ  รอดวินิจ
 
1. นายโมคะรา  จิตรปรีดา
2. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชยะดา  คำธิศรี
2. เด็กหญิงมรกต  คำธิศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  รมศรีภู
 
1. นางสาวอรุณจิต  บัตจัตุรัส
2. นางสาวนงคลักษณ์  คำชมภู
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวประกายทิพย์  จำปา
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุโพธิ์
3. นางสาวอรอุมา  บัวคำ
 
1. นางกัลยาณี  ฟองอ่อน
2. นางประภาพร  ทองชัย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนแพง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วรโงน
2. เด็กหญิงจันจิรา  ฤทธิวงจักร
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ฮูวิชิต
 
1. นางสาวศิริพร  เถาวัลแก้ว
2. นางสาวสาทอง  ฮาดปากดี
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนแพง 1. นายศุภสิทธิ์  เจ้านาม
2. นางสาวสุนีย์  ดีขะมาตย์
3. นางสาวเกษร  แสนมหาชัย
 
1. นางสาวเครือฟ้า  รันชิตโคตร
2. นางสาววราลักษณ์  จอมดวงแก้ว
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวชมพูนุช  ชัยมุงคุณ
2. นายทวีโชค  ศรีจันทร์
3. นายอุดมเดช  พรหมกุล
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ก้อนวิมล
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ผาสีกาย
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอนันต์  สายสุพรรณ
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวอินธิรา  ผานคำ
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  คณะพล
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวัฒนชัย  พิชัยคำ
 
1. นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวยอแสง  ผาสีดา
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกรกนก  อ่อนคำหล้า
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางสาวรัชดาพร  สดใส
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  คณะพล
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟังแสงสุ
2. เด็กชายธนพนธ์  งอยภูธร
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
2. นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงค์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายกรุณา  คำพิษงู
 
1. นางสาววิมลจายา  ไขศรี
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณภัทร  ร่วมสุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีเทพจันทร์
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายนนท์วัฒน์  เนตรวงค์
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กชายยอดชาย  ทีขะ
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายนันทวัฒน์  มุลน้อยสุ
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายขจรศักดิ์  ผงสินธุ
2. นางสาวจริยา  นาโควงศ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  มนต์ศิลป์
4. นายชาญธนา  คุณชัย
5. นางสาวฐานภา  วงค์เพชร
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศุภรณ์
7. นายดนุสรณ์  บุพโต
8. นางสาวดวงตะวัน  ไชยบิล
9. นางสาวถนอมวรรณ  พนอินสา
10. นายธนพนธ์  เงินภักดี
11. เด็กชายธนพร  สอนสมนึก
12. เด็กชายธนศักดิ์  เทพเสนา
13. นายธนาเทพ  วงค์พันธ์
14. นางสาวธัญญาลักษณ์  นิ่มเภา
15. นายธีระพงศ์  ม่อมพะเนา
16. นายปฏิภาณ  ไชยเสนา
17. นางสาวรัตติยากร  เบียนชัย
18. นายวัชรพล  งอนลาด
19. เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์กุล
20. นายวุฒิพงษ์  ประพันธ์
21. นางสาวศศิประภา  อุ่นจางวาง
22. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีวงค์
23. นางสาวสุนันทินี  ธุระเทศ
24. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สุสวดโม้
25. นายอดิเทพ  เสน่หดี
26. นางสาวอนินทิตา  แผ่นคำ
27. นางสาวอรนลิน  ทะทำมัง
28. เด็กหญิงอารียา  ธรรมชัยเดชา
29. นายเกียรติชัย  สาระพรม
30. นายเจนณรงค์  แสงชาติ
 
1. นายวีระพงษ์  มนอินต์
2. นายวิทยา  บุตรดาวงค์
3. นายมนตรี  ไชยบุปผา
4. นางสุดใจ  สุนทรส์
5. นางสาวอัจฉราพร  ใครบุตร
6. นางวิริยะ  สารทอง
7. นางพัชรี  วงศ์ลุน