หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร เทศประสิทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประการ อินทรพานิชย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายวารินทร์ บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
10. นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
11. นายปิยะพงษ์ งามสนเทียงโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
12. นายสรไกร ทองสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
13. นางเบญจวรรณ จุลดาลัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ บุญรักษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ สุภาชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายบัญชา โยธายุทธโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
8. นายนิพนธ์ ก้องเสียงโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศิริพร ตะไลกลางโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
10. นายปิยะพงษ์ งามสนเทียงโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
11. นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
12. นายคำนวน แก้วคำสอนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
13. นายสรไกร ทองสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
14. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ภาวะบุตรโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นายบุญถิ่น สุวรรณรงค์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางสาวปราณี พรหมดีราชโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายภูวนาท พูนสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายชานนท์ นาคีย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสุรัตน์ดา บุญการีโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
8. นายอิทธิพล ยาทองไชยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นายเอกชัย นิลเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ภาวะบุตรโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นายอุกกฤษ มะโนชัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางชุมากานต์ สุรเสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีสมชาย อินทรพานิชย์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายบัญญัติ ผิวงามโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพะิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
8. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
10. นายเอกชัย นิลเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณธนา เถายะบุตรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ ชมภูจันทร์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางมณีวรรณ สุวรรณโนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรินทร์ดา ชนะภูมิชัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางมัตติกา อุปทองโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสาววิราวรรณ คำประวัติโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางสาววิชุดา เชื้อตาอ่อนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
9. นางสาวยุวดี สุรินทร์เลิศโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสาวจิราภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
11. นายอัธยา วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
12. นางสาวสุนีวรรณ ทิพชาติโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
13. นางสาวพักตร์วิภา กุลชาติโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวรรณธนา เถายะบุตรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ ชมภูจันทร์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางระยิ้ม อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ชาระวงศ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางวัจนาพร พันธุมโนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาวปัญจา แก้วคำแสนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสาวจอมทอง อบอุ่นโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางสาวสุภาพร แสงสีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
9. นางมาริษา เศียรกระโทกโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
10. นางสาวธนัญญา เทพปทุมวิไลพรโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
11. นางอาภรณ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
12. นางวิไลวรรณ กระจ่างคันถมาตร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายเจณฑ์พงษ์ แสงชัยศิษย์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพียงฤทัย สีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายสมเดช เจริญสุขโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นายเสกสิทธิ์ การีชุมโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
9. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายสมเดช เจริญสุขโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนกรรมการ
4. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายบิณฑิต จันทร์ลือชัยโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพียงฤทัย สีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายนิเทศก์ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
2. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนกรรมการ
4. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายยงยุทธ เกษรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วบัณฑิตโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่มโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นายเจณฑ์พงศ์ แสงชัยศิลป์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายทศพล พยัคฆพงศ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
9. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล พยัคฆพงษ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางเพียงฤทัย สีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายยงยุทธ์ เกษรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายยงยุทธ์ เกษรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนา วิไลวงศ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรินทร์ นาจะนวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ คำแพงอาจโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นายอดุลย์ศักดิ์ แคล่วคล่องโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ คำแพงอาจโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนเรศ เขมะสิงคิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายธีรภัทร น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอังกรู บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอังกรู บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายชูเกียรติ ดวงผุยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายชาติชนก เหง้าละครโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
8. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายชูเกียรติ ดวงผุยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายกฤษฎา เขมะสิงคิโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ มีพรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงค์โรงเรียนบ้านนาสีนวลรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐทิยา สุวรรณวรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายชูเกียรติ ดวงผุยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวแพรนภา องอาจโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงค์โรงเรียนบ้านนาสีนวลรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐทิยา สุวรรณวรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย วิระพันธุ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวแพรนภา องอาจโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงค์โรงเรียนบ้านนาสีนวลรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐทิยา สุวรรณวรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย วิระพันธุ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวแพรนภา องอาจโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นางสินเทา โคตรพรมโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงกรรมการ
8. นายกฤษฎา เขมะสิงคิโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงค์โรงเรียนบ้านนาสีนวลรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐทิยา สุวรรณวรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแพรนภา องอาจโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญญาศิริ ศรีบุตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. Mr.Rometito S.cambaโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นางภัฑรธิชาษ์ เริ่มลักคน์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
7. นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสนโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ แก้วมะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Rometito S.cambaโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นางภัฑรธิชาษ์ เริ่มลักคน์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางถิรนันท์ ช่วงทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสนโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ อุดรสรรพ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายประยูร จรรยาเพศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวยุพยง ทัศครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโสภณ อุดรสรรพ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายประยูร จรรยาเพศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวยุพยง ทัศครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ อุดรสรรพ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายประยูร จรรยาเพศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี เลิศสงครามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางสาวยุพยง ทัศครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายประยูร จรรยาเพศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
5. นางสาวยุพยง ทัศครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายประยูร จรรยาเพศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. สิบโทอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางสุจิตรา วภัคดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางสาววนิดา ปัญญาสัยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นางนิ่มนวล ไชยพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
10. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา วภัคดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. สิบโทอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางสาววนิดา ปัญญาสัยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นางนิ่มนวล ไชยพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
10. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา วภัคดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. สิบโทอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางสาววนิดา ปัญญาสัยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นางนิ่มนวล ไชยพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
10. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล ไชยพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นางสุจิตรา วภัคดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. สิบโทอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
8. นางสาววนิดา ปัญญาสัยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
10. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สร้อยคำโรงเรียนอนุบาลน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ศรีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพารองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจารีย์ วาติบุญเรืองโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียรโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา นามธรรมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ สร้อยคำโรงเรียนอนุบาลน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ศรีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพารองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจารีย์ วาติบุญเรืองโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียรโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา นามธรรมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สร้อยคำโรงเรียนอนุบาลน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร ศรีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพารองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจารีย์ วาติบุญเรืองโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียรโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางกนกกานต์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา นามธรรมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ สร้อยคำโรงเรียนอนุบาลน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ศรีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพารองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจารีย์ วาติบุญเรืองโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียรโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางกนกกานต์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา นามธรรมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจำรัส พิมพาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายไพฑูลย์ เนื้ออ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายพูนผล แนวหล้าโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเปรมวดี สุพรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางรสสุคนธ์ คำภูแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายทองปาน ไขยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายวิชัย ทองประภาโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. ว่าที่พันตรีสมชาย อินทรพาณิชย์โรงเรียนน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายนเรศ คนรำโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
8. นายศรันยู พระโนเรศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่ายโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ คนรำโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
4. นายศรันยู พระโนเรศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่ายโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางสาวพลอยลดา ทองคำโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชนิตา โคตรปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสมคิด ศิริวัฒโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจินดา ผาลิชัยโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นางรัตนา บัวคำล้ำโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"กรรมการ
10. นางวิภารัตน์ คำชมภูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
11. นางกาญจนา คานเพชรทาโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
12. นางนารี พรมนิตโรงเรียนน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
13. นายสมชัย ไขแสงจันทร์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
14. นางสาวเทวีรัตน์ ขันทีท้าวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชำนาญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางอัญชลี กุลเกลี้ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางกาญจนา คานเพชรทาโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นางนารี พรมนิตโรงเรียนน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสมชัย ไขแสงจันทร์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
8. นางสมคิด ทับศรีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นางทิพเนตร หมุดน้อยโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางประไพศรี เขจรสัตย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวปราณี พลสีลาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิเรก ผิวขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางสาวกมลมาศ พลสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายอัจฉริยะ สุขเกษมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คตเจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลมาศ พลสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายอดิเรก ผิวขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายอัจฉริยะ สุขเกษมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
8. นายนรินทร์ หลักทองโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ ไชยเชษฐ์เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสาวสุวัลณา ศิริเวชโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสาวกมลมาศ พลสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายอลงกต มะลิทองโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
9. นายอำพล ธุรารัตน์เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสาวสุวัลณา ศิริเวชโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นายนรินทร์ หลักทองโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คตเจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางสาวสุวัลณา ศิริเวชโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวรัญจวน ไชยโวหารโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกมลมาศ พลสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัฒนะชัย สาระเศรษฐ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
10. นายพีรพัฒน์ แสนนามโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวภัชราภรณ์ แก้วแสนเมืองเจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ สรีนุกูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายโยธิน จันทวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายผาสุข นาโควงค์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสิทธิชัย สีมีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายไสว หงษ์ภูมีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภานี ศีริพลบุญโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายภานุพล พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายไสว หงษ์ภูมีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
9. นายวัฒนะชัย สารเศรษฐ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภานี ศีริพลบุญโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสาวกิริยา ทิพมาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาววิสณี สีนนตรีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
10. นางสาวปัทมา มหาชัยเจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
7. นายนคร โคตรโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นายปริญญา โชว์สูงเนินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายชัยมงคล ขำคมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นายนรินทร์ หลักทองโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายสุรชัย วันดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ฮังกาสีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ หลักทองโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"กรรมการ
6. นางสาวภัชราภรณ์ แก้วแสนเมืองเจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายนิเวศน์ วงศ์ประทุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ ฮังกาสีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"กรรมการ
8. นายนคร โคตรโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
5. นายสุรชัย วันดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกฉันท์ วงศ์อินพ่อโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายรังสรรค์ วงศ์ษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวชนิตา เชื้อกูลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกฉันท์ วงศ์อินพ่อโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายรังสรรค์ วงศ์ษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายพงษ์ขจร บุญพงษ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางประภัสสร ไชยตะมาตย์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัทยา ไชยกว้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายจุลทรัพย์ ไพศาลโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายนราดล นวลมณีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายภูวดล ศิริขันธ์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางมนวิภา วงษ์ประชุมโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางเปรมฤดี ฆารเจริญโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราดล นวลมณีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางเปรมฤดี ฆารเจริญโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีชัย อัคนิจโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายปริญญา มณีนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต ไตรยขันธ์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายอดุลย์ ทับศรีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ จังมีโคตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต ไตรยขันธ์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมารศรี เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายพินิจ นันทเวชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายบุญมั่น สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางอรุณรัศ กัลยาไสยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางศรีสวรรค์ ธาตุทำเลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุธา ราชชมภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ธรรมจักรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายอวยพร เจริญไชยโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางอรุณรัศ กัลยาไสยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางศรีสวรรค์ ธาตุทำเลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทองคำ วรสารโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ธุลารัตน์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางหทัย พจนาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ สาระกุลโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายวงค์สุวรรณ ไชยรบโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
8. นายนเรศ คนรำโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
9. นางสาวกิตศิริ กายราชโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสาวสวลี จุลศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
11. นายไสว หงษ์ภูมีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายทองคำ วรสารโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางหทัย พจนาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ สาระกุลโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางสาวสวลี จุลศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นายไสว หงษ์ภูมีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ อารรีย์ถนอมโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ อุปถานาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นายอุทิศ จันลาเศษโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสถิต พลสีลาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายชัยเลิศ แสนสาธรโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
7. นางชไมพร พิพัธนัมพรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกภรณ์ คิดโสดาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอุสรณ์"กรรมการ
4. นางจงจิตร แก้วพเนาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายดิเรก ฝุ่นเงินโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายชัยเลิศ แสนสาธรโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นางชไมพร พิพัธนัมพรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ไชยราโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลธิชา บุญนะทีโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นางดารัตน์ งามสันเทียะโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางธนัสถา ไชยรบโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพร อุ่นแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางธนัสถา ไชยรบโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพิน ปัญญาประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางจีระภา ไผ่โสภาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางธนารี ภาวะบุตรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางนันทิยา ธีรนิธิมงคลกุลโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงศ์ กันวะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร เชื้อสุภาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวเพียงใจ ทาบุดดีโรงเรียนบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวัลยา บรรจุทรัพย์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ศุภษรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายพุท ภูหาดโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางวัลญา เพ็ญธิสารโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
8. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวัลญา เพ็ญพิศโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นางวัลยา บรรจุทรัพย์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายพุท ภูหาดโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางโกศล แก้วมุงคุณโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธนากร ทักษ์เตชาภัคโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางอรุณรัศ กัลยาไสยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางภักดี อามาตรมนตรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายวีรชัย ชินจักรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางโกศล แก้วมุงคุณโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัศ กัลยาไสยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางภักดี อามาตรมนตรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเณริกา บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายสันติ เหล่ามีชัยโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกฤติยา พิลาวรรณโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทศพล พยัคพงษ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางขวัญนภา จันทร์ทองศรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทศพล พยัคฆพงศ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางขวัญนภา จันทร์ทองศรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทศพล พยัคพงษ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางขวัญนภา จันทร์ทองศรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทศพล พยัคพงษ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรกช จันตเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายพิชิต ปาระพิมพ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรกช จันตเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายพิชิต ปาระพิมพ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรกช จันตเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายพิชิต ปาระพิมพ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรกช จันตเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายพิชิต ปาระพิมพ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายเมืองไทย ผลจันทร์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรีโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมืองเจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายเมืองไทย ผลจันทร์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรีโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมืองเจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายเมืองไทย ผลจันทร์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมืองเจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย ศรีพรหมมาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายทรงเดช ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย ศรีพรหมมาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายทรงเดช ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย ศรีพรหมมาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายทรงเดช ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย ศรีพรหมมาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายทรงเดช ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย ศรีพรหมมาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายทรงเดช ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย ศรีพรหมมาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายทรงเดช ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย ศรีพรหมมาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายทรงเดช ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย ศรีพรหมมาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายทรงเดช ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเดช ดวงจันทร์โรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]