หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.23 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ ประธานสหวิทยาเขตดำรงธรรม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร รองประธานสหวิทยาเขตดำรงธรรม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นายสถาพร โชว์สูงเนิน ประธานสหวิทยาเขตสว่างศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
8 นายสถาพร โชว์สูงเนิน ประธานสหวิทยาเขตสว่างศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
9 นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ ประธานสหวิทยาเขตดำรงธรรม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
10 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร รองประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
11 ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
12 นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
13 นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
14 นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
15 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
16 ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
17 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
18 นายมงคล อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
19 นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
20 นายประนมเนตร มุลฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
21 นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
22 นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
23 นายทองคำ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
24 นางวรรธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
25 นายวิชัย ภาวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
26 นางสาวทัศนีย์ สิงห์วงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
27 นายไพบูลย์ พจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
28 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
29 นางสาวสุนิตย์ ราชจำปี ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
30 นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ ผู้อำนวยการอนุบาลนิคมน้ำอูน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
31 นายสุวิทย์ อารีย์ถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
32 นางสาววิไลพร ศรีสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
33 นายวิกรานต์ ศรีอักเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
34 นางบุญเต็ม ปรีดีสนิท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
35 นางทิพวรรณ สีวาดมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
36 ดร.สุรพร พงศ์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
37 นางฉัตรกรนันท์ รีทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
38 นางประพิณพักตร์ ธุระนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
39 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
40 นายบุญรักษ์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
41 ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
42 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
43 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 2  
44 นายสถาพร โชว์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
45 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
46 นายทรงศีล พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นายบุญรักษ์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
48 ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
49 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นางนิรมล กลยาณีย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นางนาถฤดี หลักทอง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นางอัจฉรี ทุมไมล์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นางพรทิพย์ สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นายสุบรรณ ป้องสุข ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นักการภารโรง/และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน นักการภารโรง/และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ ที่โรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ ที่โรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกคน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
59 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นายชาญชัย ศรีเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นายอมร อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นายมงคล สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายเกษมสุข อันตระโลก ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
67 นางนาถฤดี หลักทอง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
68 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
69 นางเบญจวรรณ จุลดาลัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
70 นางจุติพร จิตธรรม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
71 นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
72 นายอรุณ ตะไลกลาง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
73 นายมงคล สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
74 นางพรรณิภา โตบาง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
75 นางสาวนุชนาถ แวงวัน เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
76 นายบุญรักษ์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
77 นางดนยพชร หมื่นขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
78 นางสุดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
79 นางปรารถนา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
80 นางสาวสุกัญญา แก้วคำแสน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
81 นางสาวศรัณย์ธวัล ตาสาโรจน์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
82 นายเกษมสุข อันตระโลก ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
83 นายบัญชา นนท์ศิริ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
84 นางสาวจุติพร จิตธรรม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
85 นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ  
86 นางนิรมล กลยาณีย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
87 นายวิกาน มายูร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
88 นางพิกุลทอง เจริญเชื้อ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
89 นางพรสวรรค์ พรหมโสภา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
90 นางสาวจิตติรัตน์ กลยนีย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
91 นางณัฐสุดา บุลานนท์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
92 นางสาวจิราภรณ์ แวววงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
93 นายนันทพัฒน์ ภูกลอย นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
94 นายนัฐพงษ์ สุริยะจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
95 นางสาวธัญชนก แรกรื่น นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
96 นางสาวชนิตา เชื้อกูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์  
97 นางนาถฤดี หลักทอง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
98 นางจำเนียร ทานะขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
99 นางลัดดาวัลย์ เรืองวิชชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
100 นางปิยนัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
101 นางประกายคำ มีพรหม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
102 นางสาวณัญธยาน์กาญน์ วรรณมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
103 นายเสกสรร ผงสีนวล นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
104 นางสาวรพีพร ยินนาน นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
105 นายสมภูมิ ลันโคตร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
106 นางสาววิชุดา มาลาสาย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
107 นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
108 นายศุภนิตย์ โคตะวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
109 นางสาวยุภาพร โคตะมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
110 นางกีรติกร จัทร์วิเศษ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
111 นางบุญสอน สิงห์ภูมี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
112 นางรัตนาพร ทุมแสง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
113 นางวิจิตรา สมพมิตร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
114 นางสาวมณีพร เถาโคตศรี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
115 นางสาววิมลรัตน์ แสนสามารถ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
116 นางสาวบุตรญรัตน์ วันโส ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ทัศนศิลป์  
117 นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
118 นายชวิชญ์ เรืองวิชชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
119 นายชาตรี สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
120 นายนรากร ธารานุกูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
121 นายประจักษ์ กั้งจำปา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
122 นายวรัญธร ธรรมาธิกร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
123 นายธีระโชติ สุทธิอาจ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
124 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
125 นายภาณุงพษ์ สมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
126 นายวชิร พรหมโสภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
127 นางสร้อยสุดา ทองประกอบ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลป-ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
128 นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
129 นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
130 นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
131 นางขวัญนคร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
132 นางสาวนิภาดา พรมเมือง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
133 นายทินกร ชาเสน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
134 นางสาวนันทนา ฮมแสน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
135 นางสาวภัทรสุดา กลยณีย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
136 นางสาวศุภลักษณ์ นาอุดม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
137 นางนิ่มนวล แสงวงค์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์  
138 นายสุบรรณ ป้องสุข ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเรียนร่วม-ภาษาไทย  
139 นางอุทัยวรรณ ชูบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเรียนร่วม-ภาษาไทย  
140 นายสายัญ กำแหงมิตร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเรียนร่วม-ภาษาไทย  
141 นางสาวณัฐริกา ผายเมืองฮุง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเรียนร่วม-ภาษาไทย  
142 นางสาวกชพร คาคำดวน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเรียนร่วม-ภาษาไทย  
143 นายวีระศักดิ์ ฝากงคำ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเรียนร่วม-ภาษาไทย  
144 นายไกรสิทธิ์ สิทธิจักร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเรียนร่วม-ภาษาไทย  
145 นางสาวอมรรัตน์ คำสงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเรียนร่วม-ภาษาไทย  
146 นางปรีดา ต่วนชัยภูมิ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเรียนร่วม-ภาษาไทย  
147 นางอัจฉรี ทุมไมล์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และกลุ่มเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
148 นางวรรณ์ลี ใบภักดี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และกลุ่มเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
149 นางสาวภัคจิรา นารินทร์รักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และกลุ่มเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
150 นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ พนักงานราชการโรงเรียนนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และกลุ่มเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
151 นางสาววิมลรัตน์ ศรีประภา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และกลุ่มเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
152 นางสาวเจนจิรา ชาวกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และกลุ่มเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
153 นางสาวศิรินภา ภานุพงศ์ภูสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และกลุ่มเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
154 นางสาวนริลศร พรหมเสนา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และกลุ่มเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
155 นายชาญชัย ศรีเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
156 นางโชคอาจิณ อาคะราช ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
157 นายพงศกร นาคกมล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
158 นางสาววราภรณ์ สุขศาลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
159 นางสาววรารีตน์ สุขศาลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
160 นายปิยะพงษ์ ชัยโย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
161 นางสาวแคทลียา ชาไมล์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
162 นายวุฒิชัย จิตรพูลผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
163 นางฐปนี แก้วมะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
164 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ  
165 นายชาญชัย ศรีเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ  
166 นายอรุณ ตะไลกลาง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ  
167 นายนคร โคตรโสภา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ  
168 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ  
169 นายทรงศีล พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
170 นายสุรเดช พันธ์แดง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
171 นายถวิล บุตรประชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
172 นายสุรเชษฐ์ นนสุราช ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
173 นายบัญชา นนท์ศิริ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
174 นายไกรสิทธิ์ สิทธิจักร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
175 นายชาตรี สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
176 นายเอนก บุญอนันต์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
177 นายเกษมสุข อันตระโลก ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
178 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
179 นายเฉลิม ทานะขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
180 นางอุดพร ชิณเทศ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
181 นางสาวกฤติยา พิลาวรรณ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
182 นางประภัสสร ไชตะมาตย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
183 นางสาวชนิตา เชื้อกูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
184 นางสาววรรณภา สมบูรณ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
185 นางภาวินีย์ ศรีกุลจันทร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
186 ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
187 นางวิไลวรรณ กระจ่างคันทมาตร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
188 นายมงคล สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
189 นายสุบรรณ ป้องสุข ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
190 นางพรทิพย์ สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
191 นางนิ่มนวล แสงวงค์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
192 นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
193 นางสาวสุกัญญา คำดี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
194 นางรสสุคนธ์ คำภูแสน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
195 นายสราวุธ วิเชียรลม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
196 นายพิชิต ปาระพิมพ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
197 นายบุญเลิศศิปล์ สายทวี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
198 ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
199 นายชัยมงคล ขำคม ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
200 นายชาญชัย ศรีเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
201 นายมงคล สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
202 นางพรทิพย์ สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
203 นายสุรชัย วันดี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
204 นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราช ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
205 นางรัศมี สอนไชยา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
206 นายสราวุธ วิเชียรลม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
207 นางฐปนี แก้วมะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
208 นางสาวยุภาพร โคตะมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
209 นายเด็ดเดี่ยว อุดม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
210 นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
211 นายศิริโรจน์ คำทนต์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
212 นางสาวเบญจวรรณ บุญอนันต์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
213 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
214 นางเบญจวรรณ จุลดาลัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
215 นางวัชภรณ์ แก้วแสนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
216 นางเยาวลักษณ์ ยุทธพงษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
217 นางศรีสวรรค์ ธาตุทำเล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
218 นางสาวบุตรญรัตน์ วันโส ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
219 นางสาวสุนันทา โถบำรุง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
220 ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
221 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
222 นางรัศมี สอนไชยา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
223 นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
224 นางสาวยุภาพร โคตะมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
225 นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
226 นางฐปนี แก้วมะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
227 นางสาวณัฐวรา อาจโยธา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
228 นางสาวประภัสสร ยุบุญไชย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานพยาบาล  
229 นางสาวอารยา วินาปัด นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานพยาบาล  
230 นางสาวอารยา จันทร์มาเมือง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานพยาบาล  
231 เด็กหญิงวริศรา สมโพชน์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
232 เด็กหญิงวริศรา สมโพชน์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
233 เด็กหญิงวราภรณ์ เตโช นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
234 เด็กหญิงปริฉัตร ประเสริฐศิลป์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
235 เด็กหญิงชุลีกร คำภูแสน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
236 เด็กหญิงชุลีกร คำภูแสน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
237 เด็กหญิงนพวรรณ หลักทอง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
238 เด็กหญิงสุพิชญา วงค์ษาไชย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
239 นางสาวนันธิดา กาสีคุณ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
240 นางสาวประภาพร เทียมราช นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
241 นางสาวจิดาภา แสนโชติ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
242 นางสาวดวงฤทัย แสนโชติ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
243 นางสาวดวงฤทัย แสนโชติ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
244 นางสาวดวงฤทัย แสนโชติ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
245 นางสาวดวงฤทัย แสนโชติ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
246 นายศรชัย แสนตุ้ย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
247 นางสาววันณิสา สอนสูญ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
248 นางสาวกิตติยา แว่นแคล้น นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
249 นายภัคพล คำทอง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
250 นางสาวกุลสินี สุวรรณกิจ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
251 นายอภิสิทธิ์ ขานหัวโทน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
252 เด็กหญิงณัฐณิชา ธิโสภา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
253 นางสาวชลธิชา นามนนท์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
254 เด็กหญิงชลิดา แสนสุข นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
255 นางสาวธัญชนก โคตรแสง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
256 นางสาวทิพย์สุดา แกพิษ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
257 นางสาวบุษยมาศ กำแหงมิตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
258 นางสาวณัฐชา แสนตุ้ย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
259 นายศิวกร บัวนาค นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
260 นางสาวอัจฉรา อินทรา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
261 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
262 นางสาวปนัดดา พลเยี่ยม นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
263 นางสาววิภาพร เวียงแก นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
264 นางสาวณัฏฐา ต๊ะมูล นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
265 นางสาวศิริพร เข็มเพชร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
266 นางสาวนลินา ทุมวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
267 นางสาวแคทริยา ชาไมล์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
268 นายนันทิพัฒน์ ภูกลอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
269 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรณพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
270 เด็กหญิงศศิปรียา พิกุลศรี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปฏิคม  
271 นางสาวพันทริกา โพธิ์เกตุ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
272 นางสาวณัฐณิชา อุ่มจันสา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
273 นางสาวสว่างจิต ปกป้อง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
274 นางสาวภัทราภรณ์ สิงห์อนงค์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
275 นางสาวศรัญญา ศิริดล นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
276 นางสาวพัชรา กุสุมาลย์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
277 นายธนากร อุส่าห์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
278 นางสาวพิมพ์วิภา อระบุตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
279 เด็กชายธีรวัต ทิพพร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
280 เด็กชายธีทัต ชินมา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
281 เด็กชายปิยังกุล นะเทศ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
282 เด็กชายณัฐกฤต กาญจนกัญโห นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
283 เด็กชายกษมา คำตานิตย์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
284 เด็กหญิงกุสุมา กาหอม นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
285 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประชุม นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
286 เด็กหญิงญิชาภัทร หลักงาม นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
287 เด็กหญิงมิกะ ซาซาเบะ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
288 เด็กหญิงจีราภรณ์ มาตย์นอก นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
289 เด็กหญิงปิยะรัตน์ แสนโคตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
290 เด็กหญิงกวินทิพย์ สยามา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
291 เด็กชายวรายุทธ ชินทะวัน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  
292 นศท.ชนสรณ์ ยอดตา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
293 นศท.ศรีรัญ รองโสภา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
294 นศท. อนุชิต ผาใต้ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
295 นศท.รดาแก้ว ฉลวยแสง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
296 นศท.รดามณี ฉลวยแสง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
297 นศท.ธัญวรัตน์ พิกุลทอง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
298 นศท.เจนนิสา ไชยสา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
299 นศท.อรนาฏ พิมเสน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
300 นศท.ณัฐธิดา สิมมะโน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
301 นศท.ปฏิภาณ คะสีทอง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
302 นศท.แพรวา เพิ่มพร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
303 นศท.รัฏกรณ์ ทองโคตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
304 นศท.สุปริญญา บุญแสง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
305 นศท.กฤติน ต่อศรี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
306 นศท.สหัสวรรษ รู้บุญ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
307 นศท.อนุชิต ผาไต้ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
308 นศท.คณิตา จันทองใส นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
309 นศท.ศศิธร เทียมคำ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
310 นางสาวเก็จมณี อุปโคตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
311 นศท.พรพิมล ศิริบุตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
312 นศท.ณัฐกาญน์ ใจทน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
313 นศท.พัสธนกรณ์ ประกอบกิจ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานจราจร  
314 นายปริญญา จันดาเขียว นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์  
315 นางสาวกัญญารัตน์ ภูวงเดือน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์  
316 นายอธิวัฒน์ สายศรี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์  
317 นางสาวเกศวดี ศรีประชัย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์  
318 นางสาวจตุพร สีหล้ามณะ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์  
319 นางสาวอรัญญา วิชาเดช นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์  
320 นางสาวอาภัสรา ถ้อยคำดี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์  
321 นางสาวสุภาภรณ์ ราตรีสุข นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์  
322 เด็กชายอมเรศ เนียมทอง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
323 เด็กชายธัญสิษฐ์ คำแพงราช นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
324 เด็กชายชาญยุทธ เหล่าการ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
325 เด็กชายสนธยา ไชยเจริญ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
326 เด็กชายขจรเกียรติ แถววงษ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
327 เด็กชายพรชิตา น้อยโสม นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
328 เด็กชายจิรโชติ ธิพลชา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
329 เด็กชายปิติพล กองโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
330 เด็กชายลัทธพล สุวรรณไตรย์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
331 เด็กชายมณฑล จันดาวัน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
332 เด็กหญิงแพรววิพรรณ พานน้อย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
333 เด็กหญิงทิพปภา ลักษณะเปี้ย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
334 เด็กหญิงนฤภร อันทะปัญญา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
335 เด็กหญิงนิตยา บุญคะเณ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
336 เด็กหญิงกุลสตรี อินธิสาร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
337 เด็กชายอภินันท์ เจริญธรรม นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
338 เด็กชายสิทธิเดช เรืองพรม นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
339 เด็กหญิงภัคจิรา คำหล้า นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
340 เด็กหญิงตะวันฉาย การิก นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
341 เด็กหญิงศิรินภา เก่งวิชา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
342 เด็กชายธีรเมธ บุญถึง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
343 เด็กหญิงนิติยา ภาคภูมิ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
344 เด็กหญิงอธิติยา หงษ์ลีลา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
345 เด็กหญิงมณฑิรา หันจางสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
346 เด็กหญิงอมราพร กอธวัช นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
347 เด็กหญิงจันทกานต์ โคตรปัญญา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
348 เด็กหญิงภัทรพร อุปโคตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
349 เด็กหญิงวิภาวดี เกตนัน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
350 เด็กหญิงสรินญา เดชาสาน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
351 เด็กหญิงอรปรียา แพงศรี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
352 เด็กหญิงกรกมล พรมวัง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
353 เด็กหญิงศศิกานต์ ขันธมาศ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
354 เด็กชายณฐจักร ฝูงใหญ่ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
355 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สารพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
356 เด็กหญิงปณิตา พสวงค์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
357 เด็กหญิงวริศรา ปานิเสน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
358 เด็กหญิงนทลิน หนองหารพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
359 เด็กหญิงชนกานต์ สุมาลัย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
360 เด็กหญิงนพวรรณ ธงศรี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
361 เด็กหญิงปสุตา มัตตะราช นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
362 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สืบพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
363 เด็กหญิงธีรเทพ ประกอบจิตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
364 เด็กหญิงพัณณิตา ไชยเลิศ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
365 เด็กหญิงทิพานัน แก้วขาว นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
366 เด็กหญิงกุลสตรี อินธิสาร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
367 เด็กหญิงชฎาพร พรรณมาตย์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
368 เด็กหญิงนิลมณี แถมกลาง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
369 เด็กหญิงกุลปรียา ธุดาดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
370 เด็กหญิงชนรดี บุราณสาร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
371 เด็กหญิงวลิษา ราชสมจิตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
372 เด็กหญิงอัจฉราพร พรมผัน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
373 เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
374 เด็กหญิงพรพิมล แสนสาคร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
375 เด็กหญิงอมราพร ขันธวิชัย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
376 เด็กชายสรสีห์ สินทการี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
377 เด็กหญิงปาริชาติ เคนดี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
378 เด็กหญิงปาริชาติ เคนดี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
379 เด็กหญิงปาริชาติ เคนดี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
380 เด็กชายสุธิวัส ยันตะพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
381 เด็กชายอาทิตย์ อุปกา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
382 เด็กชายณัฐพล ชาประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
383 เด็กชายชยากร วรรณพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
384 เด็กชายธนกฤต ไชยสุข นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
385 เด็กชายชัชพงศ์ จันทรสี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานดูแลความสะอาด  
386 เด็กหญิงจิตตมาส เห็มสีดา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
387 เด็กหญิงนฤตปรียา วงษาลี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
388 นางสาวริศา สัจจะมณี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
389 นางสาววิชิตา สารธะวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
390 นางสาวเพ็ญนภา นันธิเสน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
391 นางสาววรัญญา สีมี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
392 นางสาวกัญญารัตน์ ภูวงเดือน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
393 นางสาวสุภาวดี ทิพย์มาตร์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
394 นายวิฑูรย์ อินทะวงษ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
395 นายปิยะพงษ์ ดุลยลา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
396 นายฤทธิเกียรติ พาลพล นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
397 นายสุพศิน แสงจำปี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
398 นายปฏิพัทธ์ หอมไสย์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
399 นายจิติวัฒน์ อุดมทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
400 นายธนทัต สืบสิงห์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
401 เด็กชายวิธวัฒน์ สมรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
402 เด็กชายศิรสิทธิ์ สมบูรณ์พร้อม นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
403 นายธนวัฒน์ หอมสมบัติ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
404 นายอภิวัฒน์ อุ่นจิตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
405 นายนพกร คล่องแคล่ว นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
406 เด็กหญิงวรัญญา บุราณสาร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
407 เด็กหญิงชนิกานต์ สายโคตร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
408 เด็กหญิงศุภจันทร์ สายยาพัด นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
409 เด็กหญิงกัณฐิกา จันทชิต นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
410 เด็กหญิงวัลย์ลดา เป้าจันทึก นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
411 เด็กหญิงพรชิตา สุวรรณโถง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
412 เด็กหญิงอุไรวรรณ พูลพล นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
413 เด็กหญิงนภัสสร กุลวงค์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
414 เด็กหญิงพรรณรายณ์ บุญแสง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
415 เด็กหญิงอนัญญา สมบัติดี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
416 นายชินกฤต อุดทา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
417 นายธนกร ศิลาเดช นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
418 นายนิติกร แสนสีมล นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
419 นายณัฐติกร วันทาวงษ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
420 นายทักษิณ ชินทะวัน นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
421 นายอานันท์ ถนอมชีพ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
422 นายคุณาวุธ อินพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
423 นายธนพล เพียขันธ์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
424 นายมณฑวรรษ คำคูณทำ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
425 นายอภิวัฒน์ ดียิ่ง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
426 นายพงศ์นรินทร์ ใจเย็น นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
427 นายพัฒนพงษ์ ธรรมสมบัติ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
428 นายสิทธิชัย อรัญโชติ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
429 นายธนากร อุตส่าห์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
430 นายราชันย์ พรมแพง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
431 นายวาทศิลป์ แสงโยธา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
432 นายสุกฤษฏิ์ พิลาวรรณ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
433 นายนันทภพ ทองย้อย นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
434 นายธนกร บุราณสาร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
435 นายอมรฤทร์ ศาลาแลง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
436 นายกฤตัชญ์ พรรื่นเริง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
437 นางสาวอวัสดา วงศ์อนุ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
438 นางสาวสุชาดา หงษ์อินทร์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
439 เด็กหญิงมนัสนันท์ บรรจุทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
440 เด็กหญิงญาดา เกตะนันท์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
441 เด็กหญิงสุนิตา ทองหน่อหล้า นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
442 เด็กหญิงธัญญาทิพย์ อุปกา นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
443 นางสาวสว่างจิตร ปกป้อง นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
444 นางสาวภัทราภรณ์ สิงห์อนงค์ นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
445 นางสาวรัชนก แสงดี นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
446 นางสาวนัทริตา บุญมาก นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
447 นางสาววรัญญา เสนาราช นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
448 นางสาวสุธิตา ต้นยอด นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
449 เด็กชายทิพากร กิจวิจาม นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นักเรียนจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
450 Mr. John Warren เอกชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มดนตรี กลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนสว่างแดนดิน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]