สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สว่างแดนดิน 57 2 0 0 59
2 โคกสีวิทยาสรรค์ 56 4 1 1 61
3 พังโคนวิทยาคม 49 2 0 0 51
4 การกุศลวัดบูรพา 41 2 1 0 44
5 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 33 1 0 0 34
6 หนองหลวงศึกษา 32 5 0 0 37
7 ธรรมบวรวิทยา 30 4 0 0 34
8 พรรณาวุฒาจารย์ 29 5 0 0 34
9 บะฮีวิทยาคม 28 6 0 0 34
10 ราชประชานุเคราะห์ 53 22 2 0 0 24
11 มัธยมวาริชภูมิ 22 2 0 0 24
12 แวงพิทยาคม 21 4 1 0 26
13 ส่องดาววิทยาคม 18 5 1 0 24
14 บงเหนือวิทยาคม 18 1 1 0 20
15 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 17 2 0 0 19
16 บ้านนาสีนวล 17 1 0 0 18
17 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 16 7 1 0 24
18 อนุบาลสุวรรณเทน 16 3 0 0 19
19 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 13 1 1 0 15
20 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 0 0 0 13
21 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 12 3 2 0 17
22 เทพสวัสดิ์วิทยา 11 4 0 0 15
23 เมธาศึกษา 10 7 0 0 17
24 ลำปลาหางวิทยา 6 5 2 0 13
25 วาริชวิทยา 6 4 0 0 10
26 ภูริทัตต์วิทยา 0 1 1 0 2
รวม 593 83 12 1 689