สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โคกสีวิทยาสรรค์ 53 4 1 1 58
2 สว่างแดนดิน 48 2 0 0 50
3 พังโคนวิทยาคม 47 2 0 0 49
4 การกุศลวัดบูรพา 36 2 1 0 39
5 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 33 1 0 0 34
6 ธรรมบวรวิทยา 30 4 0 0 34
7 พรรณาวุฒาจารย์ 29 5 0 0 34
8 หนองหลวงศึกษา 26 5 0 0 31
9 บะฮีวิทยาคม 24 6 0 0 30
10 ราชประชานุเคราะห์ 53 20 2 0 0 22
11 แวงพิทยาคม 19 4 1 0 24
12 มัธยมวาริชภูมิ 19 2 0 0 21
13 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 17 2 0 0 19
14 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 16 7 1 0 24
15 ส่องดาววิทยาคม 16 5 1 0 22
16 อนุบาลสุวรรณเทน 16 3 0 0 19
17 บ้านนาสีนวล 16 1 0 0 17
18 บงเหนือวิทยาคม 14 1 1 0 16
19 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 0 0 0 13
20 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 12 1 1 0 14
21 เทพสวัสดิ์วิทยา 11 4 0 0 15
22 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 11 3 2 0 16
23 เมธาศึกษา 10 7 0 0 17
24 ลำปลาหางวิทยา 6 5 2 0 13
25 วาริชวิทยา 6 4 0 0 10
26 ภูริทัตต์วิทยา 0 1 1 0 2
รวม 548 83 12 1 644