สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สว่างแดนดิน 26 14 9 49 57 2 0 0 59
2 พังโคนวิทยาคม 14 7 10 31 49 2 0 0 51
3 หนองหลวงศึกษา 7 10 7 24 32 5 0 0 37
4 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 7 9 1 17 33 1 0 0 34
5 การกุศลวัดบูรพา 7 7 5 19 41 2 1 0 44
6 โคกสีวิทยาสรรค์ 6 4 15 25 56 4 1 1 61
7 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 3 2 11 13 0 0 0 13
8 บ้านนาสีนวล 6 2 1 9 17 1 0 0 18
9 ราชประชานุเคราะห์ 53 5 2 5 12 22 2 0 0 24
10 บงเหนือวิทยาคม 5 1 2 8 18 1 1 0 20
11 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 4 3 4 11 17 2 0 0 19
12 ธรรมบวรวิทยา 3 8 3 14 30 4 0 0 34
13 มัธยมวาริชภูมิ 3 4 6 13 22 2 0 0 24
14 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 3 3 0 6 16 7 1 0 24
15 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 2 4 0 6 13 1 1 0 15
16 บะฮีวิทยาคม 2 3 4 9 28 6 0 0 34
17 แวงพิทยาคม 2 2 6 10 21 4 1 0 26
18 ส่องดาววิทยาคม 2 1 2 5 18 5 1 0 24
19 วาริชวิทยา 2 0 1 3 6 4 0 0 10
20 พรรณาวุฒาจารย์ 1 5 3 9 29 5 0 0 34
21 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 2 0 3 12 3 2 0 17
22 เทพสวัสดิ์วิทยา 1 0 2 3 11 4 0 0 15
23 ลำปลาหางวิทยา 1 0 0 1 6 5 2 0 13
24 อนุบาลสุวรรณเทน 0 3 6 9 16 3 0 0 19
25 เมธาศึกษา 0 0 1 1 10 7 0 0 17
26 ภูริทัตต์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
รวม 116 97 95 308 593 83 12 1 688