รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.23 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐฐากูล  วงค์ภาคำ
2. เด็กชายสหรัฐ  คำสุริย์
 
1. นายพิทยา  ไชยเพ็ชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. นายธีระเมธ  อินธิดา
2. เด็กชายยศพล  ยังสุข
 
1. นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสมบุญ
2. เด็กชายภูรินทร์  ประจันนวล
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  พะนะลาภ
4. เด็กชายวิชาฤทธิ์  พรมโสภา
5. เด็กชายอาณัติ  ชุมสีวัน
 
1. นายเอกชัย  นิลเพชร
2. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. นายจีรชัย  มุทาพร
2. นางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
3. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
4. นายวงศกร  กะนะหาวงค์
5. นายวิทยาธร  เยาวรัตน์
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ  ผิวงาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงพิฐชยาอร  สร้อยเสนา
2. เด็กชายภูมินทร์  จันทะโสม
 
1. นางวิไลวรรณ  กระจ่างคันถมาตร์
2. นางรสสุคนธ์  คำภูแสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวปัทมวรรณ  ยศตโคตร
2. นายสุริยพงศ์  คำโสภา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แจ้งภูเขียว
2. นางสาววัจนาพร  พันธุมะโน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กชายตันติกร  ภาวงศ์
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกนกวรรณ  หวานคำ
 
1. นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  แพงศรี
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายทรงวุฒิ  สมบูรณ์พร้อม
 
1. นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1. เด็กชายวรรณกร  กองอิ้ม
 
1. นางสาวกิตติยา  กาญจนกัณโห
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัลย์สุดา  เกตุนันท์
 
1. นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผาเขาบวช
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  โคสุวรรณ
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1. นายจีรนันท์  มาตราช
2. นางสาวพรชิตา  เสนาใหญ่
 
1. นายธนัญชัย  ทาบุดดี
2. นางสาวจารุพัฒน์  รัตนวงค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  โสภัย
 
1. นางสาวจุรีย์รัตน์  สิงห์สมบัติ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวฐิติพร  กาละสาร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  สิงห์สมบัติ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายชัยณรงค์  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงพรชิตา  มูลอาษา
3. นายพีระภัทร  พรมวัง
 
1. นายยงยุทธ   เกษร
2. นางสาวทราย  ฤทธิ์ธา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  นาศพัฒน์
2. นายอนุวัฒน์  ทรายสา
3. นางสาวเจนจิรา  งามนา
 
1. นายเข็มชาติ  วิศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวสุจิตตรา  รักษาราช
 
1. นายธวัชชัย  คชเดช
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวนิรัศรินทร์  ขานพล
 
1. นายธวัชชัย  คชเดช
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายธนบดี  แก่นท้าว
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวภัทรวรรณ  ภักดีราช
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวกมลพร  เจริญไชย
 
1. นายธวัชชัย  คชเดช
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกชกร  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวฐิติมา  ยืนนาน
 
1. นายธวัชชัย  คชเดช
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวศิริวรรณ  หลักทอง
 
1. นายเนตรทราย  สีมี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤตยชญ์  คบทองหลาง
2. เด็กหญิงจันทิญา  ศรีหาวงษ์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  เดชฟุ้ง
4. เด็กชายจิรศักดิ์  นามแสน
5. เด็กหญิงณัฐริกา  เจริญชัย
6. เด็กหญิงณัฐวรา  เภสัชชา
7. เด็กหญิงดวงยิหวา  คำคูณเมือง
8. เด็กชายตะวัน  ศรีสร้อย
9. เด็กหญิงนภัสรา  สังกฤษ
10. เด็กหญิงปนัดดา  สาธุการ
11. นางสาวปรียากร  โพธิสว่าง
12. เด็กชายพิสิธฐ์  ศิริวิวัฒนากุล
13. เด็กหญิงรังสิมา  รัตนะชัย
14. เด็กหญิงศรสวรรค์  นันทะโชติ
15. นางสาวสรัลรัตน์  ผดากาล
16. เด็กชายอดิศักดิ์  ปรางค์แก้ว
17. เด็กหญิงอธิตยา  มุงคุณ
18. เด็กชายอรรถพร  คำไชยราษฎร์
19. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วกอง
20. เด็กหญิงอาริญา  นรศรี
21. เด็กชายเอกราช  ชาติชำนิ
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายก้องกิดากร  เหมะธุลิน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปารีพันธ์
3. เด็กชายนัฐภัค  ไชยคุณ
4. เด็กชายปิยพงษ์  โสภา
5. เด็กชายภัทรกฤต  ศรีพรมษา
6. เด็กชายรวินท์  กมลวัชรพันธุ์
 
1. นายติณณ์วัชร์  เนื่องขันตี
2. นายฉลองรัฐ  เลี่ยมสมบัติ
3. นายสมชาย  วิระพันธุ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายนนทวัฒน์   ซื่น
2. นายพชรพล  ราชธา
3. นายพุฒิพงศ์  ไชยบุปผา
4. นายสยามศักดิ์  สมัครการ
5. นายอดุลเดช  ยืนนาน
6. นายอภิสิทธิ์  มาลาน
 
1. นายสุรินทร์  นาจะรวย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกะรัตเพชร  คชพล
2. นางสาวกุลธิดา  บุตรเพ็ง
3. นายจตุรงค์  สุดตา
4. นางสาวจันทราทิพย์  ยะถิ่น
5. นายฉันทวุฒิ  อินธิแสน
6. นายณภัทร  นิลมาละ
7. นายณัฐพงษ์  อุปการ
8. นายทศพร  หอมแพน
9. นางสาวธัญญาเรศ  กุมารสิทธิ์
10. นายธเนศวร  นามแสน
11. นางสาวนิรัชชา  พลแสน
12. นางสาวปวีณาวรรณ  คงตางาม
13. เด็กหญิงปาลิตา  ลำปัง
14. นายปิยะพงษ์  ทุมพิลา
15. นายพงศกรณ์  มงคลแก้ว
16. นางสาวพรชิตา  สุระโคตร
17. นางสาวพรนภา  แก้วเสนา
18. นางสาวพัชริดา  ทวีคูณ
19. นางสาวพิชญิดา  พฤกษา
20. นายภัทรพล  ประสงค์ดี
21. นายมั่นคง  จิตตั้งบุญมา
22. นางสาววารีย์  ธิสาร
23. นางสาววิสารัตน์  พินิจรัมย์
24. นายศราวุธ  เผื่อนศรี
25. นางสาวศศิกาญจน์  สุขพรวดี
26. นายสหรัฐ  อินทรแสน
27. นายสิรวิชณ์  ยังสุข
28. นางสาวสุธิราณ์  เพ็ญสวรรค์
29. นางสาวสุพรรณิกา  จันทร์อินทรีย์
30. นายอภิวัฒน์  พรหมพินิจ
31. นางสาวเมธาวี  หน่อแก้ว
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
3. นายพีระ  คำปัง
4. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
5. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  คุณทรัพย์
2. นายกฤษฎา  สีละวัน
3. นายกิตติศักดิ์  คลังคำภา
4. นางสาวกุลสตรี  สัตถาผล
5. เด็กชายก่อชัย  จึงชนินทร์กุล
6. นายคมสัน  จันทรเศษฐ
7. นายจักรกฤษณ์  หาญบัวคำ
8. เด็กหญิงจันทกานต์  ฤทธิธรรม
9. เด็กหญิงจันทร์จิรา  หวานชิต
10. เด็กหญิงชราลี  จันทร์โพธิ์
11. นางสาวญาราภรณ์  อินทรพาณิชย์
12. นายทรงวุฒิ  อ่อนตระกูลกิจ
13. เด็กชายทิวากร  จินดา
14. นางสาวธัญญาลักษณ์  พวงพลา
15. นางสาวนันธิกา  เธอขันตี
16. นางสาวนิตยา  หวลสีไทย
17. นางสาวนุชรา  แสนคำ
18. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรสะอาด
19. นายปพนสรรค์  ใจกลาง
20. เด็กหญิงปภัสรา  วงค์จำนง
21. นางสาวพรพิศ  อินโสภา
22. นายพัทธพล  เหมะธุลิน
23. นางสาวรัตน์ธิดา  อินนาลม
24. เด็กหญิงวิภาดา  โมระสาก
25. นายวิศวะ  นนดารา
26. นางสาวศิริวิมล  สุทธิอาจ
27. นางสาวสิริรตี  อินทร์ดิษฐษร
28. เด็กหญิงสุจิตรา  ผลาจันทร์
29. นางสาวสุดารัตน์  แสนสุภา
30. นางสาวสุปรียา  จิตธรรม
31. นายสุรกรานต์  รักษาถิ่น
32. นางสาวสุุดารัตน์  อาจสม
 
1. นายบัญชา  คุณทรัพย์
2. นายสุพจน์  สัตถาผล
3. นายพิชิต  ไตรยขันธ์
4. นางสาวธัญภัค  โอนสูงเนิน
5. นายทรงยศ  คุณทรัพย์
6. นางดารณี  ฤทธิธรรม
7. นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง
8. นางอุบลรัตน์  วุฒิญาโณ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอริญชย์  พิมพา
 
1. นายธีรภัทร์  น้อยสา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายอดิศักดิ์  สมเทพ
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงมนัสยา  เทพจำปา
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นางสาวนิภาสิริ  กรุณานำ
 
1. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายนัฐภัค  ไชยคุณ
 
1. นายติณณ์วัชร์  เนื่องขันตี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายนันทวัฒน์  ฮว่างวัน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โคตรปัญญา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวขวัญฤดี  ภาวงศ์
 
1. นายสถิท  จันจำปา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายวิทวัส  ขาวประเสริฐ
 
1. นายปรีชาวัตร์  ไชยนาน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายวิบูลศักดิ์  นาไชยเงิน
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. นางสาวอาภัสรา  จันทร์โคตรแก้ว
 
1. นางนุชนภา  ศรีสมสู
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายนัฐภัค  ไชยคุณ
 
1. นายติณณ์วัชร์  เนื่องขันตี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  คุณทรัพย์
 
1. นายบัญชา  คุณทรัพย์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  ภาชนะวรรณ์
2. นายชยพล  แก้วมุงคณ
3. นางสาวชลธิชา  ไพศาลธรรม
4. นางสาวชลธิชา  สัพโส
5. นางสาวณัฐธิดา  วงษ์สาขา
6. นายณัฐพล  คำสอน
7. นางสาวณัตตยา  ศรีสันต์
8. นายธนายุทร  ประทุมมา
9. นายธนินทร์  นวลสิงห์
10. นายธนโชติ  ต่ายทอง
11. นายธีรภัทร์  บุบผาโท
12. นายธีรโชติ  ยอดทอง
13. นายนัฐดนัย  ไลยรัตน์
14. นายนัทการ  ไลยะรัตน์
15. นางสาวปวีธิดา  วิสุกัน
16. นางสาวพรธิดา  เดือนขาว
17. นางสาวพัชรียา  นาดี
18. นางสาวพันธ์ทิพย์  แก้วกาไลย
19. นายพาณุเดช  ปะคะ
20. นางสาววรัญญา  ศุภฤทธิ์
21. นางสาววรินทร  สาโคตรวรรณ์
22. นางสาววิระพัฒน์  สุวรรณชัยรบ
23. นายวีรยุทธ  พลซา
24. นายศักดา  สุวรรณชัยรบ
25. นายสิทธินันท์  น้อยพรม
26. นายสิริกร  นามศิริ
27. นางสาวสิรินันท์  แสงมืด
28. นางสาวสุดารัตน์  เทียมกัน
29. นายสุพัฒน์  อรรถสาร
30. นางสาวอริศรา  ปัตพี
31. นายอัษฎายุทธ  พลสันต์
32. นางสาวเกตุวดี  สุวรรณชัยรบ
33. นายเจษฎา  นาเมืองรักษ์
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายพีระ  คำปัง
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายคีรีบูน  ศิริดล
2. เด็กหญิงชลลดา  ลือชาขันธ์
3. เด็กชายชาญณรงค์  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงชีวาพร  กาสีคุณ
5. เด็กชายณัฐพล  ธุรารัตน์
6. เด็กหญิงวัลย์ลดา  เป้าจันทึก
7. เด็กชายวิธวัฒน์  สมรัตน์
8. เด็กชายศิรสิทธิ์  สมบูรณ์พร้อม
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โซ่เงิน
10. เด็กหญิงอนัญญา  สมบัติดี
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกรวรรณ  สุวรรณเขต
2. นายจิระเดช  ประกิ่ง
3. นายธนวัฒน์  หอมสมบัติ
4. นางสาวธัญญากร  หาญณรงค์
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสาคร
6. นางสาววรัญญา  สีมี
7. นายวุฒิชัย  ไชยรบ
8. นายศิริวัฒน์  จิณะรักษ์
9. นางสาวสุนิตา  แก่นนาคำ
10. นายอภิวัฒน์  อุ่นจิตร
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงปณิดา  ไชยกันยา
4. เด็กหญิงศรุตา  จันทัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริทองสุข
6. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นายทรงเดช  ชมภู
2. นางมรรยาท  ชมภู
3. นายทัชนะพงษ์  ยงยุทธ
4. นางสาวกิ่งดาว  นามคาน
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกรวรรณ  สุวรรณเขต
2. นางสาวกฤติกา  ทุมแสง
3. นางสาวกฤติยา  พรหมวิชัย
4. นางสาวกวินทรา  ประชาแปลง
5. นางสาวพันญารัตน์  กิติราช
6. นางสาวรจิตรัฐ  สมบัติดี
7. นางสาววรัญญา  สีมี
8. นางสาวศรุตา  จันทร์เวียง
9. นางสาวสุพชา  โคตรบัญชา
10. นางสาวเพ็ญนภา  นันทิเสน
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัญชริกา  ศิริปี
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สารสุวรรณ์
3. เด็กหญิงจิตมาส  เห็มสีดา
4. เด็กหญิงชญาภรณ์  อุตลุต
5. เด็กหญิงชลลดา  ไชยวารี
6. เด็กหญิงพรชิตา  สุวรรณโถง
7. เด็กหญิงวรัญญา  บุราณสาร
8. เด็กหญิงศศิธร  ราชพลี
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  มาระมิ่ง
10. เด็กหญิงอวัศดา  สีเอาะ
11. เด็กหญิงอวัสดา  วงศ์อนุ
12. เด็กหญิงอัญพัชญ์  เมธีสกุลพันธ์
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูวงเดือน
2. นางสาวจุฑามาศ  ขุราษี
3. นางสาวนิรมล  โคตรพุ้ย
4. นางสาวพุธิตา  แก่นพุทธ
5. นางสาวรวิสรา  ตองตาสี
6. นางสาวลัลน์ลลิต  แสงวงค์
7. นางสาวศรุตา  จันทร์เวียง
8. นางสาวศันสนีย์  คูหา
9. นางสาวสุชาดา  หงษ์อินทร์
10. นางสาวสุภาวดี  ทิพย์มาตร์
11. นางสาวอรปรียา  สินธ์อยู่
12. นางสาวอินทิรา  โคตะโคตร
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หอมวงค์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยี่สุนหอม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อิทธิดา
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศุภวิเศษ
5. เด็กหญิงชลลดา  เพชรรัตน์
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำสุริย์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ประธาน
8. เด็กหญิงรัตนาพร  พงษ์ไทย
9. เด็กหญิงวณิชชา  บ่อดินดำ
10. เด็กหญิงวนิดา  เพ็ชรด่านเหนือ
11. เด็กหญิงวิยดา  ทาสมบูรณ์
12. เด็กหญิงศิราภรณ์  หอมใส
13. เด็กชายสยามพล  มะลาพิมพ์
14. เด็กหญิงสุวพิชชา  พิมูลขันธ์
15. เด็กหญิงสุวิมล  ลีทอง
16. เด็กหญิงอารยา  สมบัติยิ่ง
 
1. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์
2. นางสาวอัสราพร   โตพัน
3. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
4. นายสายฝน  กุละนาม
5. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกรวรรณ  สุวรรณเขต
2. นางสาวกฤติยา  พรหมวิชัย
3. นางสาวกวินทรา  ประชาแปลง
4. นายจิระเดช  ประกิ่ง
5. นางสาวจุฑามาส  ขุราษี
6. นางสาวนิรมล  โคตรพุ้ย
7. นายพรยศ  ไชยรบ
8. นางสาวพันญารัตน์  กิติราช
9. นางสาวรจิตรัฐ  สมบัติดี
10. นางสาวลัลน์ลลิต  แสงวงค์
11. นายวุฒิชัย  ไชยรบ
12. นางสาวศรุตา  จันทร์เวียง
13. นางสาวศันสนีย์  คูหา
14. นายศิริวัฒน์  จิณะรักษ์
15. นางสาวสุนิตา  แก่นนาคำ
16. นางสาวสุพชา  โคตรบัญชา
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
4. นางวิไลวรรณ  กระจ่างคันถมาตร์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพศ  สีหาราช
2. นายณัฐพล  ชัยมา
3. นายณัฐพล  สุวรรณกาล
4. นายศุภกร  มณีรัตน์
5. นายอนุวัฒิ  สุริโย
 
1. นายภัทรพงษ์  แสงสุวรรณ
2. นางกนกกาญจน์  แสงสุวรรณ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายธนดิลก  โคตรมุงคุณ
2. เด็กชายธีรภัทร  วำสันเทียะ
3. เด็กชายธีรภัทร์  จักษุดำ
4. เด็กชายนัฐฏพล  ดาสีวังปา
5. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  บานชื่น
6. เด็กชายสหัสวรรษ  ทาลุน
7. เด็กชายอภิรักษ์  เทพเดช
8. เด็กชายอัศวิน  บุญหด
 
1. นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง
2. นายอภิศักดิ์  แก้วดวงสี
3. นายไวพร  ดาบพิมพ์ศรี
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายณัฐพล  หอมพันนา
2. นายธนวัฒน์  แสงส่อง
3. นายพงศธร  เครือสวัสดิ์
4. นายภาณุวัฒน์  นาคราช
5. นายวารินทร์  เครือแวงมล
6. นายอดิพงษ์  จันทร์ไทย
 
1. นายมนู  ภูกองชนะ
2. นางสุภาภรณ์  ภูกองชนะ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงปวีณา  กุลสุวรรณ
2. เด็กหญิงอารียา  ก๋งจิว
3. เด็กหญิงเดือนทิพย์  คันธะภูมิ
 
1. นางสาวกอนแก้ว  จันทะเกษ
2. นางสาวจินดา  ผาลิชัย
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรานันท์  บุญเรือง
2. นางสาวประภัสรา  กัลยา
3. นางสาวโสธิดา  คำตั้งหน้า
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันเทพ
2. นางสาวสุดารัตน์  ศรีคำวงศ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงชลประไพ  ผาอินทร์
2. เด็กหญิงเบญจทิพย์  ทองพิทักษ์
 
1. นางสาวสุวัลณา  ศิริเวช
2. นายอนุพงษ์  พรมสิทธิ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. นายธนากร  ทำทรัพย์
2. เด็กชายพงศกร  เมฆวัน
 
1. นางเปรมฤดี  ฆารเจริญ
2. นายสนิท  คะแก้ว
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวลลิตา  ปานจันทร์
2. นางสาวอัยรดา  จันทร์สุพันธ์
 
1. นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์
2. นายภานุพงษ์  สุวรรณรงค์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายจักรภพ  นรสาร
2. นายวิชชาสิน  สุทธิอาจ
 
1. นายพิเชษฐ์  ไชยเชษฐ์
2. นางสาววิภานี  ศิริพลบุญ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  อินกุล
2. นายวัชรพงศ์  สาลีสูน
 
1. นางสาววิภานี  ศิริพลบุญ
2. นายพิเชษฐ์  ไชยเชษฐ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ชินะคำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เมืองแทน
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลักษณดี
2. เด็กชายอภิชน  กิตติเมธาวงค์
 
1. นายสิทธิชัย  สีมี
2. นายวัฒนะชัย  สารเศรษฐ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชื่นบาน
2. เด็กชายนิธิพงษ์  ดวงแก้ว
 
1. นายจิตรกร  คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวน้ำฝน  พินิจมนตรี
2. นางสาวพิยะดา  ปมุมวัน
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายชวิน  หิตะคุณ
2. นายพงษ์ศักดิ์  มีอาจ
 
1. นายนคร  โคตรโสภา
2. นางสาวแคทรียา  ชาไมล์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายนฤเบศ  สิงห์วงษา
2. นายนันทวัฒน์  วิเศษทรัพย์
 
1. นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงมัณฑณา  วงษ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ขนาดแก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รัตนศรี
 
1. นางสาวจิตรฤทัย  งอนลาด
2. นายวัลลภ  ปริญทอง
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวพัชริดา  พันธะสา
2. นางสาวสุชานันท์  หลวงศรี
3. นางสาวอภัสรา  สีเพ็ง
 
1. นางสาวกาญจณี   สุวรรณโพธิ์ศรี
2. นายสานิต  โลบภูเขียว
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวชุลีพร  ถาวุฒิ
2. นายศราวุธ  ระนาด
 
1. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  พรมไพสน
2. เด็กชายชาคริต  ประสารศักดิ์
3. นายรชต  ศิริคุณ
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤศ  วิชนา
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญตา
3. นายอภิวัฒน์  ศรีนุกูล
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นายกิกติภพ  สุริไชย
2. นายปวรุต  นันไตย์
3. นางสาวอาริสา  เครือหมื่น
 
1. นางพัทยา  ไชยกว้าง
2. นายอดิเรก  ผิวขำ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายธนภัทร  ประสานทอง
2. นายมวลชน  ใบเสน
3. นายอาทิตย์  มณีบู่
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นายสมเดช  เจริญสุข
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงษ์  บุบผาอาจ
2. นางสาวสุกัญญา  ปราณีตพลกรัง
3. นายเอกพันธุ์  ทรทึก
 
1. นายสันติ  เหล่ามีชัย
2. นางสาวชลธิชา  บุญนะที
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวชลลดา  ปัญญาวัน
2. นางสาวมุทิตา  แก้วมงคล
3. นางสาวสิราวรรณ  ศรีลาวงษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางสุดารัตน์  ถิตย์ประเสริฐ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝ่ายขันธ์
2. เด็กหญิงสุภิณญา  จองระหงษ์
3. เด็กหญิงอภัชรา  อุปชา
4. เด็กหญิงอาภัสรา  กลางลาด
5. เด็กหญิงอารยา  สุทธิอาจ
6. เด็กหญิงเปมมิกา  เจริญไชย
 
1. นางสาวมารศรี  เจริญไชย
2. นายวารินทร์  บัวภาคำ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  วิรักษา
2. นายปริญญากรณ์  บรรซอง
3. นางสาวยลดา  หาญธงชัย
4. นางสาวหฤทัย  เมืองสิทธิ์
5. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรวิสัย
6. นางสาวเนตรนภา  ศรีสร้อย
 
1. นางนิ่มอนงค์  เริ่มรักษ์
2. นางศรีสุธา  ราชชมภู
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  เชิญรัมย์
2. เด็กหญิงรุจิรา  เวียงปฏิ
3. เด็กหญิงวิลาศิณี  เทพศิลา
 
1. นายอภิสิทธิ์  ทนคำดี
2. นางหทัย  พจนา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นางสาวนันทิกานต์  เอมประโคน
2. นางสาวพรภิรมย์  มณีบู่
3. นายวิเชียร  พัฒคาต
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นายยุทธศิลป์  ประเคนชัย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงปณิดา  สระอุบล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายดิเรก  ฝุ่นเงิน
2. นางสาวศกลวรรณ  พรหมจรรย์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวจิดาพร  มะณีกัน
2. นายธีรโชติ  ผลจันทร์
3. นางสาวอรอุมา  ธิโสภา
 
1. นางสาวศกลวรรณ  พรหมจรรย์
2. นายดิเรก  ฝุ่นเงิน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกีรติกา  สิทธิสิริโกศล
2. เด็กหญิงอภิญญา  โชติสนธ์
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ยะพลหา
 
1. นางไขนภา  เพริศแก้ว
2. นางดารัตน์  งามสันเทียะ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายกฤษกร  จิกจักร์
2. นายกฤษณะ  โอนวัง
3. นางสาวจริยาพร  คำมงคุณ
 
1. นางสาวจิตรา  อาษาสร้อย
2. นางหทัย  พจนา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1. นายพงศ์พล  แก้วก่า
2. นางสาวสุชานันท์  นาโควงค์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ลุนจักร
 
1. นางนวลละออง  ดวงชาทม
2. นางเพียงใจ  ทาบุดดี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวปิยทิพย์  สาราการ
2. นางสาวพัชริตา  คำเขียว
3. นางสาวสุภาภรณ์  ริพลธา
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ศิริขันธ์
2. นายชาญชัย  ศรีเพชร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1. นายชรินทร์ทิพย์  มูลมาตร
2. นางสาวสุดาพร  รัตนะ
3. นางสาวสุมาลี  ตะปัดชุม
 
1. นางพรทิพย์  ไชยรา
2. นายชรินทร์  สาตะรักษ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายชนะชัย  โคตรสละ
2. นางสาวสิริยากร  เกษสะอาด
3. นางสาวอาทิตยา  ไชยธรรม
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ศิริขันธ์
2. นายชาญชัย  ศรีเพชร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายจีรนันท์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สุปินะ
3. เด็กหญิงเมธินี  ภิรมย์ปั่น
 
1. นางสถิตย์  พลสีลา
2. นางธนาภร  ทักษ์เตชาภัค
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวดารุณี  อ่อนมิ่ง
2. นางสาวนฤมล  สุ่มมาตย์
3. นางสาวนิรชา  กองแซง
 
1. นางสาวชนัสถ์นันท์  สาไพวัน
2. นายปริพล  สิทธิสิน
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  เมฆฤทธิ์
2. เด็กชายภาณุเดช  บุญศรี
3. นายมนัสชัย  พรหมภักดี
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นางวราภรณ์  ชำนาญ
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายวีระพงษ์  พละสาร
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  วิดีสา
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กชายภิญโญ  วงค์ชุมเวียง
 
1. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญนะที
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  กุดสุชัยราช
 
1. นางสมคิด  ศิริวัฒ
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งอาทิตย์  ฉิมบุรี
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญนะที
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  เทศสวัสดิ์
 
1. นางพิสมัย  บาลลา
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เบิกสีใส
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญนะที
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กชายธีระยุทธ  ปัญญาสาร
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ใจทน
 
1. นายไชยภักดิ์  นักธรรม
2. นางสุรีย์ภรณ์  นารินทร์
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงประภัสสร  อุตวงษา
2. นางสาวสุปรียา  ธนาศรี
 
1. นางสาวกาญจณี   สุวรรณโพธิ์ศรี
2. นางนาตติยา  อุ่นหนองกุ่ง
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กชายฉัตรธร  สนธิเทียมเสือ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ชาทุม
 
1. นางสาวกาญจณี   สุวรรณโพธิ์ศรี
2. นางนาตติยา  อุ่นหนองกุ่ง
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ป้อมชายชม
 
1. นายเจณฑ์พงศ์  แสงชัยศิลป์
 
109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. นายรัฐพงษ์  มีโชติ
 
1. นายกรกช  จันตะเสน
 
110 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายสัณฐิติ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
111 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายปฏิพัทธ์  มูลประสาน
 
1. นายทรงเดช  ชมภู
 
112 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายภูมิเดช  มั่นคง
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
113 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายชลวิทย์  จันทร์ขาว
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายมงคล  ช่างสอน
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายปฏิพัทธ์  มูลประสาน
 
1. นายทรงเดช  ชมภู
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกรวรรณ  สุวรรณเขต
2. นางสาวกฤติยา  พรหมวิชัย
3. นายกิตติศักดิ์  ก่ำแหล้
4. นางสาวจุฑามาศ  ขุราษี
5. นางสาวชญาพร  อุตลุต
6. นายชลวิทย์  จันทร์ขาว
7. นายธีรวัฒน์  ผิวเขียว
8. นางสาวนิรมล  โคตรพุ้ย
9. นายบดินทร์  แก่นพันธ์
10. นางสาวพันญารัตน์  กิติราช
11. นายพิณไพรำ  สินธนันชัย
12. นางสาวพุธิตา  แก่นพุทธ
13. นายภานุเดช  แสงแก้ว
14. นายภูมิเดช  มั่นคง
15. นางสาวรจิตรัฐ  สมบัติดี
16. นางสาวรริสรา  ตองตาสี
17. นางสาวลัลน์ลลิต  แสงวงค์
18. นายวัชรพงษ์  อัปมาโห
19. นางสาวศรุตา  จันทร์เวียง
20. นางสาวศศิวิมล  ไชยประเทศ
21. นางสาวศันสนีย์  คูหา
22. นายศุภกฤต  ช่างสอน
23. นางสาวสุนิตา  แก่นนาคำ
24. นางสาวสุพชา  โคตรบัญชา
25. นายสุพสิน  แสงจำปี
26. นายส่งเสริม  ไชยศรี
27. นายอภิวัฒน์  บุญหา
28. นายอภิวัฒน์  ปากดีศรี
29. นางสาวอรปรียา  สินธ์อยู่
30. นางสาวิอินทิรา  โคตะโคตร
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
3. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
4. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
5. นางวิไลวรรณ  กระจ่างคันถมาตร์
6. นางขันแก้ว  เกตุรักษ์