หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สาระนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วังยายฉิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ แสนเสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายสท้าน พรหมดาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเมษ์ทิตย์ พละกรตครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายธาตรี วารีย์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางจารุณี คำวันดีครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายรุ่งสุริยา ศรีบุญใชยครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
10. นายทวี พรทวีกานต์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายภราดร ประลอบพันธุ์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สาระนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วังยายฉิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ชุณห์ประไพครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถพล ศุภรรัตน์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายธราเทพ เทบำรุงครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายธาตรี วารีย์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นายพงษ์ภาส มณีโชติครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
9. นางจารุณี คำวันดีครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
10. นายสุทธินันท์ กุลภาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
11. นายทวี พรทวีกานต์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
12. นางศศิธร ใครบุตรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทองรองประธานกรรมการ
3. นายจุมพล สุทธิอาจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายเอกพจน์ บุญเฉลียวครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายปกรณ์ธรรม ดวงกุลสาพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ ลานนท์ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางรินนา ชาไมล์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พรหมดารองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา ตินอาษาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายสุริยะ วานะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกรณ์ธรรม ดวงกุลสาพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายคัมภีรภาพ วรรณกุลครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวดารารายณ์ อุดารักษ์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นายคำสอน ประเสริฐสังข์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายณวัตรธินันท์ มูลอาษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
5. นางสุภรณ์ ไชยภูมิครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นางสาวมาลินี คำภักดีครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางดาเรศ วงศ์ประทุมครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางดวงกมล พาเพียเพ็งครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐาครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
10. นางภาวิพรรณ อินธิปีกครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวศิวกานต์ เดชทศรครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
12. นางสาววิไลลักษณ์ ทาเทพครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ สุวะศรีครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีระวรรณครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ แสงหาญครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชญาน์ทิพย์ รัตนวงศ์ทวีครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางธนารมย์ วรรณบุรีครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางชุติมา พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
9. นางใจยา แก้วฝ่ายครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
10. นางสาวสมันญา บัวศรีครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ลายทองครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองเดช รสานนท์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ รสานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเกษม แก้วบัวสาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สมใจครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสำรอง ลายทองครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัชเชน ชูรัตน์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิษณุ ดีประเสริฐพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิษณุ ดีประเสริฐพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิษณุ ดีประเสริฐพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิษณุ ดีประเสริฐพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวานครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เส็งนาครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
9. นางสาวยุพาวดี ผาใต้ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
10. นายจำนงค์ สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
14. นายศิริโชค นำสงฆ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวภาวิณี วงค์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
16. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
17. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสมใจ อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพกลิ่น วันคำครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายคินทรภพณ์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิษณุ อันเกรียงไกรพนักงานราชการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคำสอน ประเสริฐสังฆ์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา คุณละครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประพจน์ อุ่นวิเศษครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายภูวดล ถวิลคำครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายนีรภัย คิดโสดาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสินธวัฒน์ เข็มอุทาครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วังยายฉิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิเศษสันต์ พยุหะครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายภูวดล ถวิลคำครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสินธวัฒน์ เข็มอุทาครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ สีพันธ์บุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา แก้วดวงดีครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ไชยศรีครูผู้ช่วยโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอสมาภรณ์ บุญจันทร์ครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
6. นางสาววราพร การุญครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางอนงค์รักษ์ โตปิตะครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นายเดชศรี ใครบุตรครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
9. นางอุทุมพร ไชยอินทร์ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
10. นางกนกวรรณ สายธิไชยครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ สีพันธ์บุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนารินรักษ์ ขวาวงศาครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางรัตนา แจนโกนดีครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรันดา โสใหญ่ครูโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
6. นายศรีสุนทร สำราญสุขครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางนิภา ไฝทาคำครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นางสาวชลธิชา ชนิดพันธ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
10. นางกนกวรรณ สายธิไชยครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ศรีผักผ่องรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางวาสินี อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ สุทธิราชครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายพีระพัฒน์ ศรีธรรมมาครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัณณ์วรา ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ อุ่นแก้วพนักงานราชการโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายธรรมรัตน์ บับพานพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นางศรัณยา แสนบุญศิริครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ สุพิมพ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์ อักษรพิมพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เลิศศรีครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ อุ่นแก้วพนักงานราชการโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ บับพานพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางศรัณยา แสนบุญศิริครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ สารเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ สุพิมพ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ปัญเศษครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์ อักษรพิมพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เลิศศรีครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ อุ่นแก้วพนักงานราชการโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายธรรมรัตน์ บับพานพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีระวรรณครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
10. นางศรัณยา แสนบุญศิริครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร ธงศรีครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ บับพานพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปัญเศษครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ อุ่นแก้วพนักงานราชการโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายพรประเสริฐ คิอินธิครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร ธงศรีครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีระวรรณครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางพัณณ์วรา ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ อุ่นแก้วพนักงานราชการโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายพรประเสริฐ คิอินธิครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกรัตน์ ไชยวารีพนักงานราชการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางปัณษ์วนัช ศุภรรัตน์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์ อักษรพิมพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เลิศศรีครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นายภัทรวุฒิ โคตรสีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีระวรรณครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นางศรัณยา แสนบุญศิริครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ อัตรสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โยทะคงครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายชูชาติ สาลีเพ็งพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายภัทรวุฒิ โคตรสีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นายพรประเสริฐ คิอินธิครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ อัตรสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิชัย สร้างช้างครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายสุริยะ วานะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชาติ สาลีเพ็งพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายภัทรวุฒิ โคตรสีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายพรประเสริฐ คิอินธิครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ อัตรสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิชัย สร้างช้างครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางพัณณ์วรา ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ อุ่นแก้วพนักงานราชการโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ บับพานพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายชูชาติ สาลีเพ็งพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
8. นายพรประเสริฐ คิอินธิครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ สารเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธนเดช มณีวรรณ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางพัณณ์วรา ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายทวี พรทวีกานต์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายพรประเสริฐ คิอินธิครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายอดุล วิชาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นายทวี พรทวีกานต์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายพรประเสริฐ คิอินธิครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ พรมวังครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางศรัณยา แสนบุญศิริครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ จักรบุตดาครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ เหง้าพรมนิลครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายสุริยะ วานะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ มันอาษาครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทองรองประธานกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ โสมสิทธิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ บับพานพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมาครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชูชาติ สาลีเพ็งพนักงานราชการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายทวี พรทวีกานต์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นายทองอยู่ แก้วฝ่ายครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางพิไลพร สวัสดิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายสงกรานต์ ยืนยั่งครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นายภูวดล ถวิลคำครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางพิไลพร สวัสดิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายสงกรานต์ ยืนยั่งครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นายภูวดล ถวิลคำครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางพิไลพร สวัสดิ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายสงกรานต์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวดล ถวิลคำครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเดชา ศิริดลครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางศรีวิไล ปังอุทาครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
5. นายสุวิทย์ เขตชมภูครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นายไมตรี เจริญชัยครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายภูมิวัฒน์ พรมวังครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางศรีวิไล ปังอุทาครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
5. นายสุวิทย์ เขตชมภูครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นายนิรันดร์ นาชัยธงครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรทิรา ไชยนารักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ เขตชมภูครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายณชพัฒน์ ดุลยลาครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายภูมิวัฒน์ พรมวังครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายสถิตย์ เฮียงราชครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางนภัสนันท์ อุปรีครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรทิรา ไชยนารักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา ธุระนนท์ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชา ศิริดลครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวปทุมวรรณ ทองลาครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางอินถวา หัสดรครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางวิวัลยา ปัญเศษครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตติกา เขื่อนขันธ์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางอินถวา หัสดรครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางวิวัลยา ปัญเศษครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ สีพันธ์บุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา แก้วดวงดีครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสกาวเดือน กางทองครูโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี วงศ์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
6. นายปัญญา สุวรรณไสยครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางสาวปรียา กองนางอ้มพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายสุนทร บุพศิริครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ สีพันธ์บุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภัทรทิรา ไชยนารักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางดอกไม้ เจริญชัยครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวอภิสรา เคนคมครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายไพเราะ กุลภาครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานะ กลางชมภูรักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชนา อินทรกำแหงครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ประทุมสายครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางเทวา ดาวจันทึกครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายวิทวัส แง่พรหมครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางประกาย พรหมจันทราครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
8. นายรณชัย ดวงกุลสาครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย เวยสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ คำมุขครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายวิชา ศรีสร้อยครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร ไชยพงศ์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย สิมมะลารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนสิริ เลิศสงครามครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางดอกไม้ เจริญชัยครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาววันทนีย์ วารินทร์ครูโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววนิดา รังหอมครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย สิมมะลารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรวรรณ แสงรุ่งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ปิ่นแก้วครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวรัตนสิริ เลิศสงครามครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซมรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางกรชนก ลิลาศครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ แสงรุ่งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวจินตนา นาลงพรมครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ลุนจักรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซมรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางอินถวา หัสดรครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางสาวจินตนา นาลงพรมครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางนุชจรินทร์ ประลอบพันธุ์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซมรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา อาจหาญครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ แสงรุ่งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายยอดธง ริยะบุตรครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นางสาวปิยนุช พิมพ์รสครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซมรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา พิมพ์สมแดงพนักงานราชการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ จิตอามาตย์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายยอดธง ริยะบุตรครูโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
7. นางกัลญาณีย์ นิวาสวัฒน์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ จิตอามาตย์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ทัศวงษาครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางวิวัลยา ปัญเศษครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรวรรณ แสงรุ่งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ปิ่นแก้วครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางรัตนา คำโสมครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ใสงามครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายสุรักษ์ หงส์ภักดีครูโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
8. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานา ยิ่งยงครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]