สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 42 1 0 0 43
2 บ้านม่วงพิทยาคม 41 2 0 0 43
3 อากาศอำนวยศึกษา 38 2 0 0 40
4 โพนงามศึกษา 36 2 2 1 40
5 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 29 4 0 0 33
6 กุดเรือคำพิทยาคาร 24 1 0 0 25
7 ศึกษาประชาสามัคคี 20 2 0 0 22
8 หนองแวงวิทยา 17 4 2 0 23
9 ท่าสงครามวิทยา 15 1 0 0 16
10 คำยางพิทยาคม 14 3 0 0 17
11 ภูดินแดงวิทยา 14 0 1 0 15
12 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 11 2 0 0 13
13 บ้านดงหม้อทอง 11 1 1 0 13
14 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 6 1 0 0 7
15 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 2 3 1 0 6
รวม 320 29 7 1 356