รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายวรัญญู  กองวงค์
2. เด็กชายวายุภัค  เพียซิน
 
1. นางสุภัสตรา  วงค์อินพ่อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เมืองราช
2. เด็กชายเทอดเกียรติ  สุพร
 
1. นางสุภัสตรา  วงค์อินพ่อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ปานโพธิ์
3. เด็กชายธีรภัทร  กุลวงศ์
4. เด็กหญิงศลิษา  นามสุโพธิ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ชัยทวีกุล
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ทองศรี
2. นางสาวปรารถนา  สุ่ยอุบล
3. นางสาวปิยดา  แสงมี
4. นางสาวพัชรา  แก้ววิเศษ
5. นางสาวสุรีมาศ  นามโท
 
1. นายศักดิ์มงคล  โปทากัน
2. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายพัทธกานต์   นาสพัส
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชาตะรักษ์
 
1. นางมารศรี  อินทรสิทธิ์
2. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกมลศรี  วรากรศิริ
2. นายณัฐนันท์  แก้วชาลุน
 
1. นางธนารมย์  วรรณบุรี
2. นางรัชพร  เคนพิทักษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์   บับพาน
 
1. นางสาวนิศาชล   ไสยสนิท
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายสิทธิพงศ์  มูลราช
 
1. นายจิตราวัสดิ์  ก่ำเชียงคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชละคร
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จันทรักษ์
 
1. นายจิตราวัสดิ์  ก่ำเชียงคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงภคนันท์  เข็มอุทา
 
1. นางสาวกรนรินทร์  อ่อนสุระทุม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์   โสภา
 
1. นายจิตราวัสดิ์  ก่ำเชียงคำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายธนพล  ยันนี
 
1. นายอนุชิต  ศิระจิรวัชร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวศิริญญา  อุนาพันธ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  บุญชาญ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โชนอนุ
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
2. นายอนุชิต  ศิระจิราวัชร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายวรวิทย์  ลับจุมพล
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชนะรัชต์  พุดชา
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันลา
2. เด็กชายสรศักดิ์  จากจร
3. เด็กชายเจนสัน  ขันเลบ
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. นางจณิสตา  สมบูรณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายคมกวี  ทัศวงษา
2. นายรัฐพงษ์  อุ่นวิเศษ
3. นายวันเฉลิม  หมื่นจูม
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. นายปัณณวิชญ์  กำบัง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายอมรเทพ  โคตรชมภู
 
1. นายนิคม  แป้นแจ้ง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายปริญญา  ธรรมรังษี
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1. นายธีรเดช  ดีโท
 
1. นายชัยวัฒน์  เส็งนา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  นามวิเศษ
 
1. นางภัทรกันย์  บรรเทา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวจันทพร  แขพิมพันธ์
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
2. นางสาวชนาภา  นามจันโท
3. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
4. เด็กชายณัฏฐกร  พูลสุข
5. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
6. นางสาวธรัญญา  ปูธิรัตน์
7. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
8. นางสาวศรัณย์รัช  อุ่นเสนีย์
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
3. นายอุทัย  สุขเกษม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกษมณ  เฒ่าอุดม
3. นางสาวชนาภา  นามจันโท
4. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
5. นางสาวณัชรมย์  นาโควงค์
6. เด็กชายณัฏฐกร  พูลสุข
7. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
8. นางสาวธรัญญา  ปูธิรัตน์
9. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
10. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกิดสกุล
12. นางสาวศรัณย์รัช  อุ่นเสนีย์
13. นางสาวศิริลักษณ์  สวัสดิ์พันธิ์
14. นางสาวสุมาวดี  แก้วก่า
15. นางสาวเจนิสา  อุ่นเบ้า
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
3. นายอุทัย  สุขเกษม
4. นายอภินันท์  สารเนตร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายขวัญมงคล  สิทธิ
2. นายจิรายุ  นักผล
3. นายปิลัน  พันธุกาง
4. เด็กชายภูธน  บัวบาน
5. เด็กชายภูมินทร์  บุญเย็น
6. นายวรพงษ์  ชาชุมวงค์
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายสิทธิโชค  สินธุระวิทย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกำไลทิพย์  ศรีประทุมวงศ์
2. นายกิตติรัช  กิตติกังวล
3. นายจีรวัฒน์  พนอมศาสตร์
4. นายณรัณ  ถาบุตร
5. นายพีรวัฒน์  พละศักดิ์
6. นายวัชรินทร์  เนตรกันหา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
2. นางแสงเดือน  ยิ่งยง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกชกร  คุณอุทา
2. นางสาวกณิกา  บงบุตร
3. นายกฤตินัย  ต้นงอ
4. นายกายสิทธิ์  ประวัง
5. เด็กหญิงกุลธิดา  ก่ำจำปา
6. นางสาวจันทพร  แขพิมพันธ์
7. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  บุตรสุวรรณ์
8. เด็กหญิงจินนิภา  พิมยะวงค์
9. เด็กหญิงชดาพร  สุวรรณการ
10. นายชนะชัย  แก้วกัญญา
11. เด็กชายชาคริต  ประสงค์ดี
12. นายชินกร  คุณบุราณ
13. นายธนพัฒน์  พันธ์สวัสดิ์
14. เด็กชายธนายุทธ  ช่วยรักษา
15. เด็กชายธนาวุฒิ  ปังอุทา
16. นางสาวธัญญารัตน์  แก่นท้าว
17. เด็กหญิงธัญสมร  ศรีกงพาน
18. เด็กชายธีทัศน์  คำเกาะ
19. นายธีระยุทธ  ชัยบูรณ์
20. นางสาวนันทิกานต์  นิพันธ์
21. นายบุญฤทธิ์  แง่นาหนือ
22. เด็กชายปธานิน  แก้วฝ่าย
23. เด็กหญิงปาลิตา  บุตรธิจักร
24. เด็กชายพงศกร  แก้วฝ่าย
25. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุตรใคร
26. นายภัทรพงษ์  ทองภาส
27. นายภูริพัฒน์  โสมศรี
28. นายภูวนาท  ขวาวงษา
29. เด็กชายวรวุฒิ  แขพิมพันธ์
30. นางสาววรินดา  แก้วฝ่าย
31. นายศรันย์  ช่วยรักษา
32. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจินยุหะ
33. นายสหัสวรรษ  ตรีศรี
34. เด็กชายสิทธา  คุณบุราณ
35. นางสาวสุชาดา  คุณอุทา
36. นางสาวสุดารัตน์  ประสงค์ดี
37. นายสุวิชัย  แก้วฝ่าย
38. เด็กหญิงอัญณิชา  แพงสา
39. เด็กชายอารักษ์  สารเนตร
40. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เมืองนาง
 
1. นายเกษม  แก้วบัวสา
2. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
3. นายจักรพล  ตรีศรี
4. นายชาญณรงค์  ใสงาม
5. นายยอดธง  ริยะบุตร
6. นางสาวกรนรินทร์  อ่อนสุระทุม
7. นางสุดาพร  คำเกาะ
8. นายสันทัด  วงศ์ภาคำ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวจีรวรรณ  อ่อนมิ่ง
2. นางสาวชลธิชา  โคตรขำ
3. นายชาญณรงค์  วิถีประดิษฐ์
4. เด็กหญิงชาริกา  โพอินแสง
5. เด็กหญิงชุติมา  มิ่งคำ
6. เด็กชายฏิณฑวัชร  ตรีละพรรณ
7. นายณัฐพงษ์  กองสิงห์
8. นางสาวณัฐพร  แก้วกันหา
9. นางสาวณัฐริกา  มูลระคาย
10. เด็กชายณัฐศักดิ์  แสนชัยภูมิ
11. เด็กหญิงตุลยรัตน์  ช่างเชิงประดิษฐ์
12. เด็กหญิงธรรมวิสา  ศรีชัย
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยฤาชา
14. เด็กหญิงธีรดา  บางเหลือง
15. เด็กหญิงนพดารา  เป้ยศรี
16. เด็กหญิงนภาภัททีร์  สวัสดี
17. เด็กหญิงนฤมล  วรรณุทรวง
18. นายนิกร  จากจร
19. นายนิรันดร์  ไชยมณี
20. นางสาวปรินดา  ทองไสย
21. นายพัสสน  คะสีทอง
22. นางสาวพิชญาพร  สมบัติวงค์
23. เด็กหญิงรัตติยา  ศรีไชย
24. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  พุทธา
25. เด็กหญิงรัตติยาภา  พุทธา
26. เด็กหญิงวรัชยา  หมื่นจูม
27. เด็กหญิงวาสนา  เพ็ชรศรี
28. เด็กหญิงศลิษา  แพงพา
29. นางสาวศิริรัตน์  หันจางสิทธิ์
30. เด็กชายสรัล  อาษานอก
31. นางสาวสุธิดา  โคตรขำ
32. เด็กหญิงสุมินตรา  สุพลนะเลิศ
33. เด็กชายอดิศักดิ์  พิกุลทอง
34. นายอนุสรณ์  พรมพินิจ
35. เด็กหญิงอริศรา  เหลือผล
36. เด็กหญิงอินทิรา  ราชปึ
37. นางสาวเบญญาภา  พันธ์ชมภู
38. เด็กชายเปรมชัย  สาระวัน
39. นายเอกชัย  คำยาน
40. นางสาวโสภาวรรณ  สิทธิศาสตร์
 
1. นางชนิสรา  พักตะไชย
2. นางสมศรี  กุดนอก
3. นางอังคณาพร  สะตะ
4. นางสาวอนุสรา  พิพิธภัณฑ์
5. นายสุริยนต์  นิวาสประกฤติ
6. นางอรกัญญา  สอนถึง
7. นางสาวกมนทรรศน์  ชุปวา
8. นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายสุวิจิตร  ศรีคูณราช
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายวินัย   ธรรมจิตร
 
1. นางนวรัตน์   เชื้อกุณะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงวรัญญา  กงเกตุ
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวจันทพร  แขพิมพันธ์
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายมนูญ  ไชยวาน
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายณัฐพงษ์  มีธรรม
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีนารัตน์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  เนียมนาค
 
1. นางสาธกา  ศรีธนะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจักรภัทร  บุญต้นกัน
 
1. นางแสงเดือน  ยิ่งยง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายภาสกร  ตงบุญชัย
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญอยู่
 
1. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.625 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนิต  ชินแข
 
1. นางแสงเดือน  ยิ่งยง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แง่นาเหนือ
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายวินัย   ธรรมจิตร
 
1. นางนวรัตน์   เชื้อกุณะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีนารัตน์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนิต  ชินแข
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภาวงค์
2. เด็กชายชินวัตร  สุนารักษ์
3. เด็กชายฑาณุวัฒิ  แก้วจันทร์เพ็ง
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มณีเขียว
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หล้าจันทะ
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หล้าจันทะ
7. เด็กชายติณณภพ  ศรีทิศ
8. เด็กหญิงทิพย์สุนีย์  ธะนะเหลา
9. เด็กชายทิวธวัช  นันแก้ว
10. เด็กหญิงทิวาพร  อินทรปัก
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คีรี
12. เด็กชายธีรภัทร์  พรหมทัน
13. เด็กชายนวพล  ฮุงโสภา
14. เด็กหญิงปทิตา  ปาละสิทธิ์
15. เด็กหญิงปรียารัตน์  คิดโสดา
16. เด็กชายพลวัตร  ก่ำสี
17. เด็กชายภูธน  บัวบาน
18. เด็กชายภูมินทร์  บุญเย็น
19. เด็กหญิงวรวรรณ  วงค์ไชยสิทธิ์
20. เด็กหญิงวราภรณ์  กิณเรศ
21. เด็กชายวายุ  สุจทารี
22. เด็กหญิงวิละดา  มีลา
23. เด็กชายวุฒิวรชัย  พิมพ์ใจ
24. เด็กชายศิลวัฒน์  อุดชาชน
25. เด็กหญิงสิริกาญน์  ปะสิระเตสังข์
26. เด็กหญิงสุนิตา  ผากงคำ
27. เด็กหญิงอพินญา  ทึงอวน
28. เด็กชายอภินันท์  ทรัพพินิจ
29. เด็กหญิงอริสา  ผาสุข
30. เด็กหญิงอารยา  อุ่นวิเศษ
31. เด็กหญิงอารียา  แดงงาม
32. เด็กหญิงอินธิรา  เกษาพรหม
33. เด็กหญิงอโนมา  วงค์สีชา
34. เด็กหญิงเจนจิรา  แสวงพรม
35. เด็กชายเนรมิตร  เจ๊ะซาว
36. เด็กชายโมบิล  จารัตน์
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
4. นางดอกไม้  เจริญชัย
5. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
6. นางอุไรวรรณ  สมใจ
7. นายจำนงค์  สีสถาน
8. นายคินทรภพณ์  บรรดาตั้ง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกฤษดา  อนุยัน
2. นางสาวกาญจนา  แข็งขัน
3. นางสาวกานต์ธิดา  พิมุขกรพงศ์
4. นายกิตติศักดิ์  มูลคำเกตุ
5. นายขวัญมงคล  สิทธิ
6. นายจรินทร์  พิลาแหวน
7. นายชินภัทร  ใจใส
8. นายต่อตระกูล  โยธะไชยสาร
9. นางสาวทิพยรัตน์  จันทร์โพธิ์
10. นายธวัชชัย  เคนทวาย
11. นายธีรดร  กบิลพัฒน์
12. นายธีรภัทร์  วงศ์ธรรม
13. นายธีรภัทร์  วงศ์ธรรม
14. นายนพรัตน์  วงศ์ธรรม
15. นายนันธวัตร  แป้นไชยวงศ์
16. นางสาวปนัดดา  มาละอินทร์
17. นางสาวประสพพร  วะมะพุทธา
18. นายปิลัน  พันธุกาง
19. นางสาวพิยดา  แสนสุข
20. นางสาวพิยดา  แสนสุข
21. นายพิริยพงษ์  ปัญจันทร์สิงห์
22. นายภานุวัฒน์  ไชยเทพ
23. นางสาวมุฑิตา  ต้นโพธิ์
24. นายวรพงษ์  ชาชุมวงค์
25. นางสาวศรุตา  หอมจันทร์
26. นางสาวศศิธร  กุลพันธ์
27. นางสาวศิริลักษณ์  เฟื่องน้อย
28. นายสุภัทร  หวังดี
29. นางสาวอรทัย  พลรัตน์
30. นางสาวอริศรา  งับแสนสา
31. นางสาวอริสสา  ต้นโพธิ์
32. นางสาวอัญชลี  แก่นท้าว
33. นางสาวอุบลวรรณ  ชินรี
34. นางสาวอุบลวรรณ   ชินรี
35. นางสาวเกศิญานนท์  ศรีกุลวงค์
36. นายเกษม  แสวงพรม
37. นายเจษฎา  สมวงค์
38. นายเอกลักษณ์  ราชไรกิจ
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
4. นางดอกไม้  เจริญชัย
5. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
6. นางอุไรวรรณ  สมใจ
7. นายคินทรภพณ์  บรรดาตั้ง
8. นายจำนงค์  สีสถาน
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงจันทา  ชื่นชม
2. เด็กชายชาญณรงค์  อวนป้อง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เดชโฮม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  อัครจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ใครบุตร
6. เด็กหญิงนิษฐิดา  พรมบุตร
7. เด็กชายพิชิต  สนหอม
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  งิ้วโสม
9. เด็กหญิงสิรินญา  ถนอมกุล
10. เด็กชายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
3. นางสาวสนองใจ  เยาวศรี
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกันตนา  สกุลซ้ง
2. นายทัศน์มล  พรมศิริ
3. นายธนะรัชต์  ทึนหาญ
4. นางสาวนรินทร์รัตน์  ชาติมนตรี
5. นายพรพรหม  หมื่นพรมไพร
6. นายรณวิทย์  เฮียงราช
7. นางสาววัชราภรณ์  กองติ๊บ
8. นายสิทธิศักดิ์  บุตรละคร
9. นางสาวสุนิสา  สกุลซ่ง
10. นางสาวอารีรัตน์  ศรีธร
 
1. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
2. นางกรรณิการ์  ศรีสำอางค์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำผอง
4. เด็กหญิงชุติมา  นิยมคุณ
5. เด็กหญิงนิษฐิดา  พรมบุตร
6. เด็กหญิงวิรยา  พนมรัมย์
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โสมสุพิน
8. เด็กหญิงสิรินญา  ถนอมกุล
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
3. นางสาวรวงทอง  เปลี่ยนเอก
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกชกร  คุณอุทา
2. นางสาวธัญญารัตน์  แก่นท้าว
3. นางสาวนันธิกานต์  นิพันธ์
4. นางสาววรินดา  แก้วฝ่าย
5. นางสาวสุชาดา  คุณอุทา
6. นางสาวสุดารัตน์  ประสงค์ดี
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ขันติวงค์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำผอง
5. เด็กหญิงชุติมา  นิยมคุณ
6. เด็กหญิงธาราทิพย์  ไพสีขาว
7. เด็กหญิงนริศรา  โอรนันท์
8. เด็กหญิงปภาพินท์  นาควิสุทธิ์
9. เด็กหญิงวิรยา  พนุมรัมย์
10. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โสมสุพิน
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
3. นางรัญจวน  กุลอัก
4. นางสาววนารี  ฤาไกรศรี
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิการ์  อุ่นวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีสร้อย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสบาย
4. เด็กหญิงธิดาพร  บูคะธรรม
5. นางสาวปาริชาติ  จิตมาตย์
6. นางสาววนิดา  พรหมโคตร
7. นางสาววรดา  ฮองต้น
8. นางสาวสวรรยา  สุวรรณวงศ์
9. เด็กหญิงสิริกัลยา  ขุนราม
10. นางสาวสุวีระยา  กะนะฮาด
11. เด็กหญิงอาภัสรา  จันดาดวง
12. นางสาวเวียงพิงค์  แช่มชื่น
 
1. นายรังสรรค์  ทัศนาวิวัฒน์
2. นางสาวบุษรา  บุญรักษ์
3. นางสิริปรียา  พูลสวัสดิ์
4. นางสาวปวีณา  บุรี
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร   สีลาพัฒน์
2. เด็กหญิงกฤติยาลักษณ์   กลับอินทร์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา   น้อยเมืองโพน
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ถิ่นอำนาจ
5. เด็กหญิงนุชสรา   คงชาติ
6. เด็กหญิงปิยะนุช   เทพไกลสร
7. เด็กหญิงพิมพ์อักษร   บับพาน
8. เด็กหญิงวันวิสาข์   วงศ์ผาบุตร
9. เด็กหญิงศศิกานต์   บับพาน
10. เด็กหญิงสิริกัลยา   สาลิกา
11. เด็กหญิงสุภาวดี   เปลี้ยงกลาง
12. เด็กหญิงอาภัสรา   พาดี
13. เด็กหญิงเปรมวดี   สิงห์เปรม
 
1. นางสาวนิศาชล   ไสยสนิท
2. นางสาวปรียา   กองนางอ้ม
3. นางสาวอภิสรา   เคนคม
4. นางสาวพนิดา   กวยตะคุ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชัยวัตน์  มนต์เทียน
2. นางสาวฐิติมา  อินภูมี
3. นางสาวดวงพร  บุญโหม๊ะ
4. นางสาวนันทิยา  คอมแพงจันทร์
5. นายปัญญา  วงศ์ศิริ
6. นายผดุงเกียรติ  บับพาน
7. นางสาวพวงผกา  จำปาแดง
8. นางสาวพิชญาพร  ธรรมวงศา
9. นางสาวภัทรวดี  ภูริษี
10. นางสาววันทนา  ธงวิชัย
11. นายศิรสิทธิ์  ธนะคูณ
12. นายสุรพล  ยอดจำปา
13. นางสาวเกษฎาพร  สุพร
14. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
15. นายเจษฎา  เป้าจันทึก
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายคินทรภพร์  บรรดาตั้ง
3. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
4. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธีรนพ  อินทะประเสริฐ
2. นายยุทธพิชัย  แจนโกนดี
3. เด็กชายวีระพงษ์  อินทร์ศรี
4. นายสุรวุฒิ  ป้องดู่
5. นายอัษฎาวุธ  แจ้งไชยศรี
 
1. นายวิรัน  บุญหงษ์
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงเจริญ
2. นางสาวกิตติยา  แก้วอุดร
 
1. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
2. นายคินทรภพณ์  บรรดาตั้ง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุ  ราชละคร
2. เด็กชายทัตสพล  ลับจุลพล
3. เด็กชายมนัสวิน  วรสาร
4. เด็กชายวรากร  สายสินธุ์
5. เด็กชายวิญญู  ยาทองไชย
6. เด็กชายสิทธิชัย  นาแว่น
7. เด็กชายอนพัช  ทองกุล
8. เด็กชายอนุรักษ์  สุกัณฑ์
 
1. นายเอกศักดิ์  อาจหาญ
2. นายเดชศรี  ใครบุตร
3. นายวิเศษสันต์  พยุหะ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายนรากรณ์  สุสดา
2. นายบุญมา  ขันตี
3. นายปกรณ์  ปองใน
4. นายสุรศักดิ์  คำสะใบ
5. นายอติพงษ์  บุตรแสนคม
6. นายเกียรติศักดิ์  สุระวิชัย
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นางพรสวรรค์  ทัศวงษา
3. นายไชยยา  ศรีบุญเรือง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิทยา  ศรีหบุตร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทะดี
3. เด็กหญิงวนิชนันท์  จันทะลุน
 
1. นางอนงค์รักษ์  โตปิตะ
2. นางสาวขวัญจิรา  ศรีวะสุทธิ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ธรรมสะอาด
2. นายนที  พ่อไชยราช
3. นางสาวสุภัทรา  หมื่นพรมไพร
 
1. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
2. นางสาวดารุณี   ศรียางนอก
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายวิทษณุ   ไชยทองดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เขียนกัน
 
1. นายธรรมรัตน์   บับพาน
2. นางสาวธัญลักษณ์   ศรีระวรรณ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายทัศนพงษ์  หลักคำ
2. นายพศวัต  อินนา
 
1. สิบเอกภานุพงษ์  อักษรพิม
2. นางสาวพัณณ์วรา  ชัยสิทธิ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายพงศธร  คิ้วราชแยง
2. นายภานุเดช  โคตรสี
 
1. นายสุริยะ  วานะวงศ์
2. นายอิทธิช้ย  ประธาน
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงศริษา  กิติราช
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายนันทพงษ์  โพธิ์ศิริกุล
2. นายนันทวัฒน์  หล้าหิบ
 
1. นางสาวพัณณ์วรา  ชัยสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์  อักษรพิม
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เมตุลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมิตร
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายดุสิต  ช่วยรักษา
2. เด็กชายอรรถชัย  ผ่องใสศรี
 
1. นายภัทรวุฒิ  โคตรสี
2. นายสุรศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายณัฐณิชา  หาดทวายการ
2. เด็กชายปนัดดา  วารสาร
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายธนกิตต์  ไกรธิราช
2. นางสาววรพรรณ  ตั้งใจธรรมโชติ
 
1. นางสาวพัณณ์วรา  ชัยสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์  อักษรพิม
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายชานน  โทอิ้ง
2. นายศราวุฒิ  ลีลา
 
1. นางสาวพัณณ์วรา  ชัยสิทธิ์
2. นายชูชาติ  สาลีเพ็ง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนฤเบศธ์  วงศ์สามารถ
2. นายศิริพัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายธนเดช  มณีวรรณ์
2. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นางสาวฟ้าใส  สืบสิงห์
2. นางสาววิภารัตน์  เพียงเงิน
3. นางสาววิภาวรรณ  เพียงเงิน
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางสาวสรรสนีย์  ศรีระวงค์
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  ชรินทร์
2. นายสุพจน์  หล่อนสิ่ว
3. นายอำนาจ  ทนงนวล
 
1. นายสุริยะ  วานะวงศ์
2. นายวิทวัส  แง่พรหม
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายจักรกฤษ  สิงห์แม้ง
2. นางสาวเนตรนภา  ใบธรรม
 
1. นายวิทยา  แก้วบัวสา
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. เด็กชายพรเทพ  แสงกุดเรือ
2. เด็กชายอดิศร  แสนหมื่น
3. เด็กชายอรรถพล  จักรไชย
 
1. นายทวีชัย  ไกรดวง
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายนฤพนธ์  เพ็งคำปั้ง
2. นายปรมัทร  วรรณดี
3. นายพาวุฒิ  หูมดา
 
1. นายคมศร  อุดมเพ็ญ
2. นายวิชัย  งามวิถี
 
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นายทศพร  บุญประจำ
2. นางสาวพรรวินท์  ลีพรม
3. นางสาวสุจินดา  จุลขันธ์
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายสุวิทย์  เขตชมภู
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจีรยุทธ  สารวัน
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายเชิดชัย  โยชน์เย็น
 
1. นายเดชา  ศิริดล
2. นางดอกไม้  เจริญชัย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนิติพน  บุญเฮ้า
2. นายศุภฤกษ์  ศรีพั้ว
3. นายอำพร  กองอิ้ม
 
1. นายภูมิวัฒน์  พรมวัง
2. นายบฤงคพ  ดกเอีย
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาววรรณนิภา  สมบัติ
2. นางสาวสุดารัตน์  สรรพวุธ
3. นางสาวอุไรรัตน์  พิลัย
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางสาวพรนภา  ธุระนนท์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวนิภาวัลย์  พิลัย
2. นางสาวรัชดาภรณ์  เนาวราช
3. นางสาวสุภาพรรณ  กาญจนกัญโห
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางกนกรัตน์  ไชยวารี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายธนากร  หัตถสาร
2. เด็กหญิงมยุริญ  ฉิมานุกูล
3. เด็กหญิงวิลัยพร  ชายกวด
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุตรดีวงศ์
5. เด็กหญิงสิราวรรณ   ยิ้มแย้ม
6. เด็กชายอนาวิน  เหง้าละคร
 
1. นางรพีพรรณ  วงศ์ประทุม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายกุลนันทน์  ฤทธิธรรม
2. นายฉัตรมงคล  ขัวปัญญา
3. นายทนงศักดิ์  จำปาชัย
4. นางสาวนุชชิรา  กะนะหาวงศ์
5. นางสาวมณฑกาญจน์  ชะนะเคน
6. นายแทน  ดอบุตร
 
1. นางภิลัยวัณย์  วิภาวิน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์กลุ่ม
2. เด็กหญิงพันณิตา  การบุตร
3. เด็กชายศรัณย์  ศรีหาพุฒ
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นายเดชา  ศิริดล
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวรรณ  อาแพงพันธ์
2. นางสาวชลธิชา  ไกรษร
3. นางสาวอรัญญา  คำชะนะ
 
1. นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวพรชิตา  อินทร์ธิสาร
2. นางสาวรำไพ  จันดา
3. นางสาวสุธิดา  คำทะสูน
 
1. นายวิชา  ศรีสร้อย
2. นางประกาย  พรหมจันทรา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  จันทะคัด
2. นางสาวรัตนา  ฤทธิมนตรี
3. นางสาววรรณวิสา  พ่อสาร
 
1. นายวิชา  ศรีสร้อย
2. นางเย็นฤดี  ศรีสร้อย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  จันทร์จุฬา
2. เด็กหญิงปฏิพร  วงษาคร
3. เด็กหญิงประภัสสร  มีกำปัง
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวจิตรโสภา  มณีกันย์
2. นางสาววิกานดา  สุพรรณ
3. นางสาวแก้วกานดา  บุญมา
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีกุลวงศ์
2. เด็กหญิงปานวาด  เจริญชัย
3. เด็กหญิงวรารัตน์  บุญช่วย
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นางอินถวา  หัสดร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายทรงยศ  กุคำใส
2. นางสาววิชชุดา  ใชยเทพ
3. นางสาวโสรญา  ใชยเทพ
 
1. นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์
2. นางโชติรส  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  ศรีเสริม
2. นางสาวนวลอนงค์  แพงทุย
3. นางสาวอุไร  วงค์คำ
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางกัลยา  พิมพ์สมแดง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวจิตรดาวรรณ  อุปทุม
2. นางสาวชไมพร  คำเกษ
3. นางสาววันจักรี  ศรีโยธา
 
1. นายยอดธง  ริยะบุตร
2. นางศรีวิไล  ปังอุทา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริดา  รังหอม
2. เด็กหญิงมนทกานต์  แสนพันนา
3. เด็กหญิงสายป่าน  คะพรมมา
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายมงคล  ภูดี
2. นายวรรณกร  ภูยืด
3. นายอัษฎาวุธ  สิมสินธ์
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายจุลจักร์  จูมจันดา
 
1. นายปัญญา  กองแก้ว
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายชานนท์  เหลาคม
 
1. นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีพรมษา
 
1. นายธนานิศ  ดวงเพชร
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายฏิณฑวัชร  ตรีละพรรณ
 
1. นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน
 
104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายส่งศักดิ์  ทวีงาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  หล่าศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
106 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายนัทนพงศ์  ไขเหลาคำ
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไวยะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายยอดขวัญ  ไวยพัฒน์
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม