หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2558   10 ก.ย. 2558   11 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามกีฬาศรีณรงค์ โรงยิมเผ่าแผน 9 ก.ย. 2558
10 ก.ย. 2558
08.30-16.30
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าเสาธง 9 ก.ย. 2558
10 ก.ย. 2558
08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง KM 9 ก.ย. 2558 09.00-17.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง อาเซียนศึกษา (ชั้น 1) 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 15

10 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 16 ชั้น 3 ห้อง 1638 (ห้องประชุมพรพรหม) 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

10 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 31 - 60

11 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 61 - 83
09.00-17.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 16 ชั้น 3 ห้อง 1631 (ห้องประชุมทรงธรรม) 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

10 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 31 - 60

11 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 61 - 83
09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 08.30-16.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี โดม หน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี โดม หน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 08.30-12.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 08.30-12.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 08.30-12.00
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 08.30-12.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 13.00-16.30
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 13.00-16.30
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 13.00-16.30
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 13.00-16.30
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 13.00-16.30
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2558 08.30-12.00
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 12 ลานกีฬา 9 ก.ย. 2558 12.00-16.30
12 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 8 อาคารโภชนาคาร 9 ก.ย. 2558 13.00-16.30
13 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 13 ข้างโรงอาหารเก่า 9 ก.ย. 2558 08.30-16.30
14 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 2 ห้องประชุมอาคาร 1 9 ก.ย. 2558 08.30-16.30
15 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 3 ใต้ถุนอาคาร 4 9 ก.ย. 2558 08.30-16.30
16 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 5 หน้าอาคารศิลปะ 1 9 ก.ย. 2558 08.30-16.30
17 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 6 หน้าอาคารศิลปะ 1 9 ก.ย. 2558 08.30-16.30
18 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 9 หน้าอาคารช่างยนต์ 9 ก.ย. 2558 08.30-16.30
19 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 4 ห้องประกันคุณภาพ ฯ 9 ก.ย. 2558 08.30-16.30
20 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 1 เสาธงหน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2558 08.30-16.30
21 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 8 อาคารโภชนาคาร 9 ก.ย. 2558 08.30-12.00
22 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 8 อาคารโภชนาคาร 9 ก.ย. 2558 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 11 หอประชุม 9 ก.ย. 2558 08.30-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 11 หอประชุม 9 ก.ย. 2558 13.00-16.30
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 7 หน้าอาคาร 2 9 ก.ย. 2558 08.30-12.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 7 หน้าอาคาร 2 9 ก.ย. 2558 13-00-16.30
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 10 หลังอาคาร 2 9 ก.ย. 2558 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะ สนามฟุตบอลโรงเรียนสังขะ ห้อง โรงเรียนสังขะ 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 97
09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสังขะ สนามฟุตบอลเทศบาลอำเภอสังขะ ห้อง โรงเรียนสังขะ 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 97
09.00-10.30
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะ สข.4 ห้อง 401ก, 401ข, ชั้นโล่ง 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 97
09.00-16.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสังขะ หอประชุม ห้อง ศรีสังขะ 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 97
09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3, 4 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1, 2 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 2 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 2 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 9 ก.ย. 2558 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ห้อง ประชุมสัตบรรณ 9 ก.ย. 2558 09.00-16.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ห้อง ประชุมสัตบรรณ 9 ก.ย. 2558 09.00-16.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุม ชั้น 2 9 ก.ย. 2558 09.00-16.00
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุม ชั้น 2 9 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงจอดรถหลังอาคาร 3 9 ก.ย. 2558 09:00-12:00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดมอาคารอุตสาหกรรม 9 ก.ย. 2558 09:00-12:00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม หอประชุม 9 ก.ย. 2558 09:00-12:00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อาคาร 1 9 ก.ย. 2558 09:00-12:00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สนามหญ้าหน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2558 09:00-11:00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ห้องเรียนรวม อาคาร 4 9 ก.ย. 2558 09:00-12:00
7 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา 9 ก.ย. 2558 09:00-12:00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา 9 ก.ย. 2558 09:00-12:00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม หลังอาคาร 2 9 ก.ย. 2558 09:00-12:00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนรวม 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30
9.00-16.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนรวม 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30
9.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ลานกิจกรรม 9 ก.ย. 2558 9.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ลานกิจกรรม 9 ก.ย. 2558 9.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ลานกิจกรรม 9 ก.ย. 2558 9.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ลานกิจกรรม 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30
9.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ลานกิจกรรม 9 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 9.00-12.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 9.00-12.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 9.00-12.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 9.00-12.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 9.00-12.00
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกัยรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกัยรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกัยรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 9 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 9 ก.ย. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]