หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2558   10 ก.ย. 2558   11 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามกีฬาศรีณรงค์ โรงยิมเผ่าแผน 9 ก.ย. 2558
10 ก.ย. 2558
08.30-16.30
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าเสาธง 9 ก.ย. 2558
10 ก.ย. 2558
08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง อาเซียนศึกษา (ชั้น 1) 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 15

10 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.00
2 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 16 ชั้น 3 ห้อง 1638 (ห้องประชุมพรพรหม) 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

10 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 31 - 60

11 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 61 - 83
09.00-17.00
3 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 16 ชั้น 3 ห้อง 1631 (ห้องประชุมทรงธรรม) 9 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

10 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 31 - 60

11 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 61 - 83
09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 08.30-12.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 08.30-12.00
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 08.30-12.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 08.30-12.00
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 08.30-12.00
11 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
13 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
14 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
15 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 12 ลานกีฬา 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30
16 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 8 อาคารโภชนาคาร 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30
17 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 13 ข้างโรงอาหารเก่า 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30
18 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 2 ห้องประชุมอาคาร 1 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30
19 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 3 ใต้ถุนอาคาร 4 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30
20 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 5 หน้าอาคารศิลปะ 1 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30
21 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 6 หน้าอาคารศิลปะ 1 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30
22 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 9 หน้าอาคารช่างยนต์ 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30
23 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 4 ห้องประกันคุณภาพ ฯ 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30
24 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 1 เสาธงหน้าอาคาร 1 10 ก.ย. 2558 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 11 หอประชุม 10 ก.ย. 2558 08.30-12.00
2 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 11 หอประชุม 10 ก.ย. 2558 13.00-16.30
3 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เวที 12 ลานกีฬา 10 ก.ย. 2558 08.30-11.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 10 ก.ย. 2558 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 10 ก.ย. 2558 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 10 ก.ย. 2558 09.00-14.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1, 2 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3, 4 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงจอดรถหลังอาคาร 3 10 ก.ย. 2558 09:00-12:00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดมอาคารอุตสาหกรรม 10 ก.ย. 2558 09:00-12:00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม หอประชุม 10 ก.ย. 2558 09:00-12:00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อาคาร 1 10 ก.ย. 2558 09:00-12:00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สนามหญ้าหน้าอาคาร 1 10 ก.ย. 2558 09:00-11:00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ห้องเรียนรวม อาคาร 4 10 ก.ย. 2558 09:00-12:00
7 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา 10 ก.ย. 2558 09:00-12:00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา 10 ก.ย. 2558 09:00-12:00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม หลังอาคาร 2 10 ก.ย. 2558 09:00-12:00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]