หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-srn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ บุญยงโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายธนะ ทมะนันต์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยา คิดอยู่โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นายแมนพล สุวรรณเสวกโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายเสมอ บรรลือทรัพย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศร ภิญโญภาพโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายพิจิตร อุตตะโปนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปรเมศ กุลรัตน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ปัญญาเหลือโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ศรีขาวโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางสาวสริญญา อนุเคราะห์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายธงชัย บุญวงศ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย งามศิริโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
7. นางรัชนี ผลเกิดโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญร่วม กลิ่นหอมโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ เวชสถลโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ ทองลางโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ บุญปัญญาโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ สาสุขโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภาโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดิสทัต ทองดาโรงเรียนกาบเชิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา สายรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายวิจิตร โพธิ์ทองโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎา นิสัยกล้าโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ลอยทองโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางยุพิน บรรเทพโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอำพา ปรากฏชื่อโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวชุติปภา วรรณศรีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางกวิศา สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. พระครูเอกชัย ชยเมธีโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัดโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทยโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอำนวย ม่วงอร่ามโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางปะวินา ใจกล้าโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนสุรพินพิทยากรรมการ
4. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
5. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
7. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
8. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานะ เงางามโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
10. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
11. นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุลโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
12. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะกรรมการ
14. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
15. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนสุรพินพิทยากรรมการ
4. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
5. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
7. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
8. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานะ เงางามโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
10. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
11. นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุลโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
12. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะกรรมการ
14. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
15. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
4. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนสุรพินพิทยากรรมการ
8. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
9. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
10. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายมานะ เงางามโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
12. นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุลโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
13. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะกรรมการ
14. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
15. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
4. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนสุรพินพิทยากรรมการ
8. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
9. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
10. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายมานะ เงางามโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
12. นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุลโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
13. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะกรรมการ
14. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
15. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ นิลศักดิ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนากรรมการ
5. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
9. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
10. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
11. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
12. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
13. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
14. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
15. นางบุญถึง สุขวาสนะโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ นิลศักดิ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนากรรมการ
5. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
9. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
10. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
11. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
12. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
13. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
14. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
15. นางบุญถึง สุขวาสนะโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ นิลศักดิ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนากรรมการ
5. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
9. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
10. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
11. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
12. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
13. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
14. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
15. นางบุญถึง สุขวาสนะโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ นิลศักดิ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนากรรมการ
5. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
9. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
10. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
11. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
12. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
13. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
14. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
15. นางบุญถึง สุขวาสนะโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินพิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลี สุขยาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
6. นายวิโรจน์ เตะประโคนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายลือชัย อุปพงษ์โรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
9. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
11. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
13. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
14. นายธีระพล อุ่นศิลป์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
15. นางสุภาพร แก้วลอยโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินพิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลี สุขยาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
6. นายวิโรจน์ เตะประโคนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายลือชัย อุปพงษ์โรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
9. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
10. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
11. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
13. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
14. นายธีระพล อุ่นศิลป์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
15. นางสุภาพร แก้วลอยโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินพิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลี สุขยาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
6. นายวิโรจน์ เตะประโคนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายลือชัย อุปพงษ์โรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
9. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
10. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
11. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
13. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
14. นายธีระพล อุ่นศิลป์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
15. นายสุภาพร แก้วลอยโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินพิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลี สุขยาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
6. นายวิโรจน์ เตะประโคนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายลือชัย อุปพงษ์โรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
9. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
11. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
13. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
14. นายธีระพล อุ่นศิลป์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
15. นางสุภาพร แก้วลอยโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินพิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร แก้วลอยโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
6. นายวิโรจน์ เตะประโคนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายลือชัย อุปพงษ์โรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
9. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
11. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
13. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
14. นายธีระพล อุ่นศิลป์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
15. นางสาวมาลี สุขยาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยากรรมการ
5. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยากรรมการ
5. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายภานุ ลับโกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางสาวไอรัตดา วันชาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไอรัตดา วันชาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
4. นายภานุ ลับโกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนเพชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยากรรมการ
4. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยากรรมการ
4. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายภานุ ลับโกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวไอรัตดา วันชาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายภานุ ลับโกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวไอรัตดา วันชาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวไอรัตดา วันชาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เหมมันตะโรงเรียนแกศึกษาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยากรรมการ
4. นายภานุ ลับโกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
5. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นางสาวไอรัตดา วันชาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ คีตะภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสมทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายจิรภัทร เฉิดวาสนาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ คีตะภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสมทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายจิรภัทร เฉิดวาสนาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายยรรยงค์ โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายกรวีย์ คงตนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิศิษฎ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิศิษฎ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายชานนท์ คงมั่นโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ เขียวอ่อนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายชานนท์ คงมั่นโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ เขียวอ่อนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย แก้วกันหาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวีรพรรณ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
5. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย แก้วกันหาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวีรพรรณ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
5. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพร เสาประโคนโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทศพร เสาประโคนโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ อินทร์ชัยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ โสภาโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
5. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายยรรยงค์ โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ อินทร์ชัยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ โสภาโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
5. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพันธุ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพันธุ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัษฎา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรวีย์ คงตนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยากรรมการ
4. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
5. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัษฎา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
5. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลับโกษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
5. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ลับโกษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
4. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี นิ่มปรางค์โรงเรียนสุรพินท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธัญนันท์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เหง่าพันธ์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชณชนก เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี นิ่มปรางค์โรงเรียนสุรพินท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธัญนันท์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เหง่าพันธ์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชณชนก เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนพญารามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา สุรคนธ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา เปรียบนานโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนพญารามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา สุรคนธ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา เปรียบนานโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นางบุหงา จันทร์เพ็ชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
5. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นางสาวกรวิกา ศรีพลีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางบุหงา จันทร์เพ็ชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวกรวิกา ศรีพลีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ฯกรรมการ
5. นางรัตนา พรหมลิโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ฯกรรมการ
5. นางรัตนา พรหมลิโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนพญารามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ฯกรรมการ
4. นายอัครชัย ทองดีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนพญารามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ฯกรรมการ
4. นายอัครชัย ทองดีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญสมชัย ฟองนวลโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายนิเวช เหมือนนึกโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
4. นายวสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
6. นายเรือนณวิน มีดินดำโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภาการณ์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ คิดดีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สืบนุการณ์โรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคำพูน วันนาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤดล คงนุรัตน์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
6. สิบเอกสมพันธ์ อุดมโชคทรัพย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
7. นายนฤพันธ์ ภักดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายณัฐกฤษฏ์ ภูมิสูงโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร สงวนดีโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทยโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางภิรมรัตน์ อาจยิ่งโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นายธราดล บุญญาพงษ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอสิพร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นางประภา แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
8. นางนพวรรณ พรหมประโคนโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสุจิตรา กะการดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ โสมรัตนานนท์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสมควร ชัยเฉลียวโรงเรียนสุรินทร์ภักดีรองประธานกรรมการ
3. นายจำปา สุขยาโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางกองแก้ว แพงสุดโทโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางอำนวยพร มูลศาสตร์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวประวัติศรี อุกอาจโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
7. นางพนม สุวงศ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
8. นางจารีรัตน์ พลศรีโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
9. นายทวี เจริญรัมย์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ตะวันหะโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางอิงอร ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียวโรงเรียนสังขะกรรมการ
2. นายเอนก นรสารโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
3. นางนรินทร โพธิ์สิงห์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เนตรแก้วโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
2. นางภูริตา จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยา กรรมการ
4. นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์โรงเรียนพนาสนวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐญา ใจหาญโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม โรงเรียนหนองอียอวิทยา กรรมการ
3. นายกฤษณา กิตติลาภโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายเชิด ชูตาลัด โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวงโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายจิตติ เจือจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นายนรินทร์ อนงค์ชัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ทิมแท้ โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุญเย็นโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ บัวบานโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางรัสนา อนันตสุขโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร วีระพันธ์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวเกวลี ศุภเลิศโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธนภพ สุภาษา โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ โกติรัมย์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กรรมการ
2. นายฉวิน บุญยงค์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรรมการ
3. นางทิวาพร หลอมประโคน โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางอุรา กันพานิชย์โรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางทาริณีย์ บุญคล้อยโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางรุ่งนภา กลิ่นกลางโรงเรียนห้วยจริงวิทยา กรรมการ
4. นายชัยกร สุขนิรันดร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพรระวี บุญสุยาโรงเรียนสิรินธร กรรมการ
2. นางปานชนก ขันอ่อนโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรพล เที่ยงปาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
4. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรรมการ
2. นายประณต ชุบสุวรรณโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นายวิฑูรย์ อยู่ยืน โรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
4. นายประหยัด สายบุตรโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวจิรัฐชญา ปาแปงโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นายไพทูล หาดคำโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ สมศรีโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริจันทร์ เกตุชาติโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
2. นางดวงตา บุติมาลย์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางจีรา ศรีไทย โรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ มุ่งดี โรงเรียนสิรินธร กรรมการ
2. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย ราชนูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ จันทร์วิเศษโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
2. นายภูเบศ นิราศภัยโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายนิรุช เสาประโคน โรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายมนตรี อกอุ่น โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางกานต์ทิวา สาแก้วโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
2. นายปรีชา ทองมาโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ สวยรูปโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
4. นายภาณุ ครอบเพชรโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญญาภา ตนกลายโรงเรียนไทรแก้ววิทยา กรรมการ
2. นายศุภชัย นิเวศวรากร โรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัทธมน วัฒนธรรมโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุรัจชา เตียงทองโรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย บุญสุยาโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายเรืองยศ สารกิจโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญส่ง งามสะอาดโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี เสียงสนั่นโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายสุภริน บุญพั่วโรงเรียนแตลศิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเทียร แก้วชนะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายพีรเดช เลิศงามโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวรุพงษ์ ขุนโนนเขวาโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ ตรงศูนย์โรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สติมั่นโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ แนวทองโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ พรหมบุตรโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นายนิรุตต์ มีอ่องโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวินัย คำงามโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ทองนำโรงเรียนนาดีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กลั่นกำเนิดโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายสมคิด แปงทองโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
5. นายสุมาลย์ แคลนกระโทกโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสายปัญญา อนันตกาลโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี พัวพันธ์ุโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางกนกอร ชายกลางโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางบุญเกิด พรมชาติโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางอัญชลี สุทธิธรรมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิภา หลิมศิริวงษ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางบุษรินทร์ วรมากุลโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ทองสระคูโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางกัญญา สัญจรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายไพสิทธิ์ คงทนโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสำราญ สร้อยจิตรโรงเรียนไทรแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา ติงสะโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ โสมสุขโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพิน อินทร์งามโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ เสาทองโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสำอาง ใจใหญ่โรงเรียนโชคเพชรพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤชโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นายชัยธิวัฒน์ ทาทองโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประยูร ยวงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรนนท์ เรืองไกลโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
4. นายชนาวุธ คงดีโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
5. นายจำรูญ สุขอุ้มโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ โกรธกล้าโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด มีแก้วโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา รอบรู้โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายนายสุรสิทธิ์ สุขช่วยโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
5. นางกมลทิพย์ ทองหย่อนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ศุภเขตกิจโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ไชยมหาโรงเรียนพนมดงรักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอนันดา ฤทธิรณโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางขวัญใจ ควรดีโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
5. นางปราณีต เหล่าสกุลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิตรา เชื้อเจริญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธิติยารัตน์ สมหมายโรงเรียนเขวาสินรินทร์กรรมการ
4. นางสาวฐายิกา ศรีระอุดมโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางเบญญา เนื่องนิยมโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ดีเสมอโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสุณี ยืนยาวโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางยุไร สังข์เงินโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นางชัชพร แนวทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเขมจิรา ทองดีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนาตยา ชิดชอบโรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวรดา ประกอบดีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางจารุรัตน์ จันทเขตโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นางสุทัศนี ใจกล้าโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นางระวีวรรณ งามสะอาดโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรณี จันทรดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา หนุนชูโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางพัฒนาภรณ์ ราษีนวลโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
5. นางกอบกุล บุญวรโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางธนาตา พะนงรัมย์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละออ กระแสโสมโรงเรียนพญารามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาลัย เวชสถลโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางอาภรณ์ สิงห์คำโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสุชาดา วรรณตรงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด จารัตน์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก สำคัญยิ่งโรงเรียนสวายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทองแผ่นโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางวิจิตรา วิเวกวินย์โรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
5. นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมพร สาระนิมโรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สุขศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภัทรกุล มั่นหมายโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
4. นางอำภร สุทธิมูลโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐกุล จันทร์หอมโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ หยิบล้ำโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา สีตะแกะโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ มั่นคงโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายสุพรรณ เข็มทองโรงเรียนโนนเทพที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางบุญยืน สุขสำโรงโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวารุณี หมายสุขโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธรรมพร ฤทธิรนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางรัศมี มีพร้อมโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา สมพันธ์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางชญานันท์ สันตะโภคโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางขนิษฐา ศรีสุวรรณโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
9. นายทันใจ ชูทรงเดชโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาที่ปรึกษา

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณัฐภณ เต็งสกุลโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ เหลาคำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิติอร บุญคงเดชโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี กมลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นายจอมพล แก้วขวัญโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน สร้อยจิตรโรงเรียนช้างบุญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสน่ห์ พุฒิตาลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นายทวีศักดิ์ สนศรีโรงเรียนสวายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลำยอง พัวประเสริฐโรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นางนารีรีตน์ สุระสังข์โรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพดี พันธ์เพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นายกิตติชัย แผ่นจันทร์โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนิศาชล ใจกล้าโรงเรียนแนงมุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉัตรตะวัน เตียงทองโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
3. นางสมถวิล สระแก้วโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุไรวรรณ หนุนชูโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายชอบ พรหมบุตรโรงเรียนเมืองลิงวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวรรณวณัฐ บุญมาโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา บุญยะรัตน์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณิชฏิยา แข่งขันโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ปัตตาลาโพโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายสฤษดิ์ วิวาสุขุโรงเรียนแตลศิริวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ มั่นคงโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชฏิยา แข่งขันโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาวดี ขันคำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
4. นายนิเวศน์ ทิวทองโรงเรียนโชคเพชรวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร พรมเพชรโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา คีรีวรรณ์ศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางชนิดาภา แก้วจำปาโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ ใจคุ้มเก่าโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรัชญาพร จันพุทซาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพงศ์ ปรากฎรัตน์โรงเรียนพนาสนวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ลาภจิตรโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
3. นายวรพงษ์ มีมากโรงเรียนนาดีวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางณชพร เพ็ญเจิดโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพลินพิม ไกรเพชรโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ค้ามณีโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
4. นายทวีโชค งามชื่นโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ศรีราชโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรา ใจดีโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นางรัติยวรรณ ครองศิลป์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
4. นายฉัตรนพดล คงยืนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางรัตนา บุญธนาศิริโรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
2. นายนพสิทธิ์ เสาวดานโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรินทร์นา หมื่นปัดชาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
4. นายวรพล รัตนะธีรากรโรงเรียนพญารามวิทยาที่ปรึกษา

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวพอหทัย วังเอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
2. นายสุเทพ ชินวงค์ศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นายขันติ จารัตน์โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวรัชดา ล้อทองกุลโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชนิภา สำราญสุขโรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
3. นายสุบรรณ์ ใจเที่ยงโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ สมบัติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นายแชม มุ่งดีโรงเรียนท่าสว่างวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางอรพินท์ สมาธิกุลโรงเรียนแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายทอง พรหมประเสริฐโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
3. นายว่องไว ธุอินทร์โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตรโรงเรียนยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายวายุคล จุลทัศน์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ที่ปรึกษา

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธุ์ เยาวสัยโรงเรียนขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เยาวสัยโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลับโกษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธุ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลับโกษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลับโกษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลับโกษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพันธุ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
6. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
8. นางธัญนันท์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
9. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
10. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]