หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
2 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
3 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
4 นายวรวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
5 นายบุญล้ำ บุตรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
6 นายวีระพล สายหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
7 นายบุญชู ดัชถุยาวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
8 นางกฤตวรรณ ชเลตท์ รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
9 นางวรรณา ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
10 นางรุ่งทิวา ผลเกิด ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
11 นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
12 นางดวงตา บุติมาลย์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กลุ่มอำนวยการ
13 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการ สพม.33 ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
14 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการ สพม.33 ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
15 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการ สพม.33 ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
16 นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการ สพม.33 ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
17 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
18 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
19 พระอาจารย์เอกชัย ชยเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
20 นายนิวัติ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
21 นายสมโภชน์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
22 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
23 นายแหลมทอง ดอกประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
24 นายวรวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากุดไผทประชาสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
25 นายบุญเรือง พจนาโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกแรดวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
26 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
27 นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
28 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
29 นายปิยวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
30 นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
31 นายสาโรจน์ พฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
32 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
33 นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
34 นายสาโรจน์ มีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
35 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
36 นายสมศักดิ์ ปรึกษาตน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุน ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
37 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
38 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
39 นายพรรณา ลอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
40 นางสุนันทา ศิลาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
41 นางกนกพร สร้อยจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
42 นายพรานเพชร ทวีผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
43 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
44 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
45 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
46 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
47 นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
48 นายจอมพล แก้วขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
49 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
50 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
51 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
52 นายสุเพียร ชุติพงศ์แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
53 นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
54 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
55 นายฉัตรนพดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
56 นายวรพล รัตนะธีราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
57 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
58 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
59 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
60 นายนิเวศน์ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
61 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
62 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
63 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
64 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
65 นางวนิดา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
66 นายณัฐภณ เต็งสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
67 นางสาวพอหทัย ตัวเอก ครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
68 นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
69 นางสาวกนกวรรณ เหลาคำ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
70 นางสาวขวัญฤดี คำงาม ครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
71 นางสมถวิล สระแก้ว ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
72 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
73 นางรังสิมา ดวงดี ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
74 นายนิวัฒน์ นามวัฒน์ ครูโรงเรียนปราสาทแบงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
75 นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์ ครูโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
76 นางจิราพร ผดุงศาสตร์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
77 นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
78 นายไกรสร ธุนาสูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทแบงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
79 นางยอแสง จันทร์เสน ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
80 นายอำนวย ฉิมกุล ครูโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
81 นายสุริเยส กิ่งมณี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
82 นายวิชาญ เวชสถล ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
83 นายภคิน สดนางรอง ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
84 นายกฤษณพงษ์ กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
85 นายแสน บุญร่วม ช่างไม้ระดับ 3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
86 นายยาตร์ ผิวงาม ช่างไม้ระดับ 3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
87 นายสุรศักดิ์ เทอดสุวรรณ พนักงานขับรถ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
88 นายศรชัย เชื้ออินทร์ พนักงานราชการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
89 นายบุญโฮม มาพร้อม นักการฯโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
90 นายชนาวุธ คงดี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
91 นางวนิดา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
92 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
93 นายสุรศักดิ์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
94 นางสาวธนัชพร จะเมาะดี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
95 นายบุญเรียน เจือจันทร์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
96 นายณัฐภณ เต็งสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
97 นางภัทรภร ลมพรมราช ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
98 นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
99 นางวาสนา ทองประดับ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
100 นางสาวอนุชิดา บุญจวบ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
101 นางชญาดา สุดสายกรวด ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
102 นางเสาวคนธ์ รู้รักษา ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
103 นางศรีวัฒนา นวลศิริ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
104 นางวนิดา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
105 นางวริศรา สุพรรณ์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
106 นางวรวรรณี ขาวเจริญ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
107 นายบุญเรียน เจือจันทร์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
108 นายตุรงค์ โสภณเกษมสาร ครูพิเศษโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
109 นายอภิพล จริยรักษ์วรกุล ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
110 นางชมพูเนกข์ ทวีอิสราพัชร ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
111 นางกุลเศรษฐ บานเย็น ครูธุการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
112 นางวนิดา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
113 นางจิราพร ผดุงศาสตร์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
114 นางสาวทัศนีย์รตี ณ นาวีสำเภาทอง ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
115 นางจิรายุส สมานมิตร ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
116 นางเพ็ญญาภรณ์ เกลี้ยงพร้อม ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและประมวลผล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
117 นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและประมวลผล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
118 นางสาวชุลีพร ช่วยวัฒนะ ครูธุรการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและประมวลผล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
119 นางสาวภัทราภรณ์ กะการดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและประมวลผล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
120 นางสาวนิชานันท์ เมฆะโชติอนันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและประมวลผล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
121 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและประมวลผล ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
122 นายบุญเจือ โฉมใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินทร์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
123 นางสุภนิจ โตสงวน ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
124 นายสุรศักดิ์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
125 นางรัมภ์รดา เครือศรี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
126 นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
127 นายณัฐภณ เต็งสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
128 นางสาวอุษา คงทน ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
129 นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
130 นางวนิดา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
131 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
132 นายวขาน บัวบาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
133 นายณรงค์ คงทวี โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
134 นางสาวปรัชญาพร จันพุทซา ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
135 นางสุนีย์รัตน์ ปานมนต์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
136 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริการเงินและสินทรัพย์ สพม.๓๓ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
137 นายชูชาติ สอนเจริญ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
138 นายวีระชาติ เนื่องขันตรี ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
139 นางสาวบำเพ็ญ สังชัย ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
140 นายประสิทธิ์ นิยมวัน ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
141 นางมัญพร ทองสรรค์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
142 นายยุทธนา คำนะโส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
143 นางสาวอรนุช ทองมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
144 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
145 นายสุโขทัย เครือศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
146 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
147 นางวนิดา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
148 นายทวีโชค งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
149 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
150 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
151 นายณัฐภณ เต็งสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
152 นายสุโขทัย เครือศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
153 นางสาวชุลีพร ช่วยวัฒนะ ครูธุรการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
154 นางสมถวิล สระแก้ว ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
155 นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
156 นางกฤตวรรณ ชเลตท์ รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
157 นางวรรณา ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
158 นายพุทธวรรษ พันชนะ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
159 นายเด่น ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
160 นายนิวัติ โสแก้ว ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
161 นางวิไลวรรณ โสแก้ว ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
162 ว่าที่ ร.ต. สุทธิพจน์ พุฒวัจน์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
163 นายศุภชัย บุติมาลย์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
164 นายอรุณ ประทัยงาม พนักงานราชการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
165 นายณกรณ์ บำรุงธรรม พนักงานราชการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
166 นายอดูนเดช คำนุ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
167 นางรุ่งทิวา ผลเกิด ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
168 นางดวงตา บุติมาลย์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
169 นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน
170 นายวีระพล สายหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์-สื่อสาร
171 นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์-สื่อสาร
172 นายอนุวัฒน์ แก้วลอย ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์-สื่อสาร
173 นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์-สื่อสาร
174 ว่าที่ร.ต.สุทธิพจน์ พุฒวัจน์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์-สื่อสาร
175 นางวรรณา ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
176 นางวิไลวรรณ โสแก้ว ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
177 นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
178 นางเกษมณี ศรสระน้อย ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
179 นางสาวทิฆัมพร อำนวยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
180 นางอภิญญา ชูวา ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
181 นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
182 นางสาววิภาดา จำปาทอง ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
183 นายเด่น ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
184 นางสมใจ วาพัดไทย ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
185 นางกฤตวรรณ ชเลตท์ รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
186 นางสุทิน ไกรเพชร ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
187 นางเด่นนภา บุตรหินกอง ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
188 นางสาวอรชา หงส์เพชร์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
189 นายวัฒนพงษ์ สว่าง ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
190 นายรณกฤต ผลแม่น ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
191 นางสาวรัตนาวดี สมศรี ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
192 นายธีรพงษ์ จันเทศ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
193 นางรุ่งทิวา ผลเกิด ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
194 นางดวงตา บุติมาลย์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน-สูจิบัตร
195 นายวีระพล สายหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
196 นายบัญชา ภาวสิทธิ์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
197 นายปรเมศร์ พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
198 นายบุญทัน ชัยงาม ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
199 นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
200 นายธวัชชัย อุตตะ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
201 นายชาญณรงค์ มุมทอง ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
202 นายฐานัสม์ พูนทรัพย์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
203 นายกรวีย์ คงตน พนักงานราชการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
204 นายอรุณ ประทัยงาม พนักงานราชการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
205 นายพรพิชิต หงษ์คำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
206 นายอดูนเดช คำนุ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
207 นายเด่น ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
208 นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
209 นายศุภชัย บุติมาลย์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายสถานที่
210 นายวีระพล สายหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
211 นายนิรันดร์ ถนอมพันธ์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
212 นายทวีศักดิ์ แสนศรี ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
213 นายฐานัสม์ พูนทรัพย์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
214 นายสำรอง สันทาลุนัย ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
215 นายราช รัตนจิโรจน์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
216 นายชวลิต คุชิตา พนักงานราชการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
217 นายพรพิชิต หงษ์คำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
218 นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
219 นายประเสริฐ เนินกลาง ยามรักษาการณ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
220 นายสันติ มัทธะปานัง ยามรักษาการณ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
221 นายกิตติศักดิ์ สุฉายา พนักงานขับรถโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
222 นายสุนทร พุฒิหอม พนักงานขับรถโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
223 นายธงชัย บุญวงศ์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
224 นายอดูนเดช คำนุ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายจราจร-ยานพาหนะ
225 นางชุลี กลิ่นสุวรรณ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการปฐมพยาบาล
226 นางสายลม โพธิโชติ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการปฐมพยาบาล
227 นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการปฐมพยาบาล
228 นางจันทร์เพ็ญ แสงดี ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการปฐมพยาบาล
229 นางเนติลักษณ์ ภูมิประชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ คณะกรรมการปฐมพยาบาล
230 นายนิวัติ โสแก้ว ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่าย ICT
231 นายบัญชา ภาวสิทธิ์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่าย ICT
232 นายปรเมศร์ พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่าย ICT
233 นายชาญณรงค์ มุมทอง ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่าย ICT
234 นายเทิดทูน ทองแม้น ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่าย ICT
235 นางสาวกชกร พลคงนอก ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่าย ICT
236 ว่าที่ ร.ต. สุทธิพจน์ พุฒวัจน์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่าย ICT
237 นายณกรณ์ บำรุงธรรม พนักงานราชการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์การงานอาชีพ กรรมการฝ่าย ICT
238 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
239 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
240 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
241 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
242 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
243 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
244 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
245 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
246 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
247 นางสาวพรรณสิณี เหมาะดีหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
248 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
249 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครู โรงเรียนสิรินธร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
250 นางจีรา ศรีไทย ครู โรงเรียนนาดีวิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
251 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
252 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
253 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
254 นายชัยณรงค์ บุญคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
255 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
256 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
257 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
258 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
259 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
260 นายกฤษฎากร แก่นดี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
261 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
262 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
263 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
264 นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
265 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
266 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
267 นายสุรพงษ์ อินทยุง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
268 นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
269 นายวัชรวิทย์ พระทองสุขสกุล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
270 นายวรวุฒิ แยบดี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
271 นายศุภชัย ราชนู ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
272 นางสาวไลลา อุดมทวีพร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
273 นายวีระยุทธ พิมวงษา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
274 นายไพสิทธิ์ คงทน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
275 นายสุทธิศักดิ์ กำจร Lab boy โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
276 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
277 นางสาวกวิตา อินธิสาร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
278 นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
279 นางดลนภา พุ่มพุฒิ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
280 นางสาวอัมพร คะนึงเพียร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
281 นายสงัด ศรีผ่องงาม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
282 นายชัยพร สืบนุการณ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
283 นางขวัญใจ หมายมี บุคลากรสำนักงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
284 นางณัชชา บูรณ์เจริญ บุคลากรสำนักงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
285 นางอัมพิกา คงทน บุคลากรสำนักงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
286 นางสาวมณชนาภัทร นวลใส บุคลากรสำนักงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
287 นางสาวธิติภรณ์ สามันสวน บุคลากรสำนักงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
288 นางสาววีรดา หอมขจร บุคลากรสำนักงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
289 นางสาวสุนารี ศิริสุข บุคลากรสำนักงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
290 นางสาวอรณีษา หลักชัย บุคลากรสำนักงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
291 นางสาวฉัตรชนก นะที ครูอัตราพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
292 นางสาวลฎาภา สะปะสิริ ครูอัตราพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
293 นางสาวภัทรกร สมานสวน ครูอัตราพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
294 นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ ครูอัตราพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
295 นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง ครูอัตราพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
296 นายประจิตร บูรณ์เจริญ นักการ ภารโรง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
297 นายสุบรร บุญรอด นักการ ภารโรง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
298 นายภูวไนย ไหมทอง นักการ ภารโรง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
299 นางวันเพ็ญ ไถ้บ้านกวย นักการ ภารโรง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
300 นางประทุม หมายดี นักการ ภารโรง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
301 นางสวย มณีใส นักการ ภารโรง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
302 นางอินถวา ชะโกฏิ นักการ ภารโรง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
303 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
304 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
305 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
306 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
307 นายกฤษฎากร แก่นดี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
308 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
309 นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
310 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
311 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
312 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
313 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
314 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
315 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
316 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
317 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
318 นางประใพวรรณ สมจันทร์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
319 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
320 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
321 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
322 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
323 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
324 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
325 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
326 นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
327 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
328 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
329 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
330 นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
331 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการควบคุมดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
332 นายธีระวัฒน์ สุรศร ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการควบคุมดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
333 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการควบคุมดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
334 นางประไพวรรณ สมจันทร์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการควบคุมดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
335 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
336 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
337 นายทวีโชค งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
338 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
339 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
340 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเรียนร่วม
341 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
342 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
343 นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยโรงเรียนนาดีวิทยา ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
344 นายวรพล รัตนะธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
345 นางดวงใจ ชนะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
346 นายศุภชัย ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
347 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
348 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
349 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
350 นายชิโนรส สุภาสัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
351 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
352 นายประยุทธ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
353 นางสุจินดา สินโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
354 นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
355 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
356 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
357 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
358 นางสุภาพร ลอยทอง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
359 นายวิชาญ เวชสถล ครู โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
360 นายประเสริฐ ทองอุดม ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
361 นางสาวประภาศรี เกษมสุข ครู โรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
362 นางอำพา ปรากฏชื่อ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
363 นางนุชนาถ นาคแสง ครู โรงเรียนพรมเทพวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
364 นางนิตยาพร พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนสังขะ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
365 นายดิสทัต ทองดา ครู โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
366 นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
367 นายจีรภาส ภูลี ครู โรงเรียนสิรินธร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
368 นางสินีรัตน์ ชัยมาโย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
369 นายสำรวย พันธ์เพ็ง ครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
370 นายภูษิต ผาสุก ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
371 นายประสิทธิ์ ยอดทองดี ศึกษานิเทศก์ สพม.33 ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
372 นายพรรณา ลอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
373 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
374 นางทิพวรรณ ยืนยง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
375 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
376 นายวัชรากร ใยแก้ว ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มดำเนินงาน
377 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายสถานที่
378 นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายสถานที่
379 นายบูรณ์พิชย์ เครือวัลย์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายสถานที่
380 นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายสถานที่
381 นายพงศกร ผจญกล้า พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายสถานที่
382 นายสุชิต ยอดเพชร พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายสถานที่
383 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายสถานที่
384 นายมนตรี ท้าวไทยชนะ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายสถานที่
385 นายพรรณา ลอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝายบันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
386 นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝายบันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
387 นายฐานะ บุญรอด ครู โรงเรียนโคกยางวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝายบันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
388 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝายบันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
389 นายบรรญดาศักดิ์ ควรดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝายบันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
390 นายอำนาฎ รักชื่อดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝายบันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
391 นางจุฑาภรณ์ อิฐรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
392 นางนันทนา ปาลีคุปต์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
393 นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
394 นางสาวกรรณิกา ลาภจิตร ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
395 นางสาวสายสมร เจิอจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
396 นายจิตรกร สุริยะ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
397 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
398 นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
399 นายสมยศ กะการดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
400 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
401 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
402 นายวีระ สระศิริ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
403 นางสุจินดา สินโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
404 นางสำเรียง ศรีเพชร ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
405 นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
406 นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
407 นางสาวปนัดดา ทราจารวัตร พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
408 นางสาวณิชานันท์ รักษ์คิด พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
409 นางมะลิ บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
410 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
411 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
412 นายพรานเพชร ทวีผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ
413 นายศักดิ์ศรี ยิ่งยงยุทธ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ
414 นายวัชรากร ใยแก้ว ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ
415 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ
416 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ
417 นางสาวศิรินภา ชิ้นทอง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ
418 นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
419 นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
420 นางสาวมาลา นพเก้า พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
421 นางสาวเทวี ทองนำ พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
422 นางสมใจ บุญพัฒน์ พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
423 นางสาวจันทร์สุธา ชมบุญ พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
424 นางสุภาภรณ์ แห้วเพ็ชร พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
425 นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
426 นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ พนักงานโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
427 นางสาวสิริภรณ์ ดีจัด นักศึกษาฝึกสอน ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
428 นางสิริกร คงกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
429 นางสาวรุจิรา ราชรักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
430 นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
431 นางกนกพร สร้อยจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายการเงิน
432 นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายการเงิน
433 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สุระศร ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายการเงิน
434 นางจินตนา แฉล้มไธสง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายการเงิน
435 นางทิพวรรณ ยืนยง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายการเงิน
436 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายการเงิน
437 นายมานพ ด่านวิไล ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายจราจร
438 นายวัชระ ชาญศรี ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายจราจร
439 นายมนตรี จิตต์หาญ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายจราจร
440 นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายจราจร
441 นายพอย สุดจำนง ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มฝ่ายจราจร
442 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฐมพยาบาล
443 นางช่อเพชร ศรีทร ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฐมพยาบาล
444 นางสดับพิณ พลนันท์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฐมพยาบาล
445 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฐมพยาบาล
446 นางสาวธัญญลักษณ์ โสรวัลย์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฐมพยาบาล
447 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฐมพยาบาล
448 นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มประสานการแข่งขัน
449 นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มประสานการแข่งขัน
450 นางสาวดรรชนี ใจดี ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มประสานการแข่งขัน
451 นางชลธิชา โมราชาติ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มประสานการแข่งขัน
452 นางอรวรรณ รัมพณีนิล ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มประสานการแข่งขัน
453 นางยุพาจิตรา บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มประสานการแข่งขัน
454 นางปตินุช พรหมบุตร ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มประสานการแข่งขัน
455 นางสาวนิดต้า เจริญศิริ ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มประสานการแข่งขัน
456 นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร ศุนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มประสานการแข่งขัน
457 นางกนกพร สร้อยจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฏิคม
458 นางสาวกัญญา วงษ์เกิด ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฏิคม
459 นางสาวสุนิสา ศรีตุลานุกต์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฏิคม
460 นายวีระ สระศิริ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฏิคม
461 นายศิริชาติ ดวงสาม ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายปฏิคม
462 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
463 นายจิตติ เจือจันทร์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
464 นายสุรัตน์ โสมกุล ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
465 นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
466 นายเยี่ยม ศรีทร ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
467 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
468 นายสมยศ กะการดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
469 นายวัชรากร ใยแก้ว ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
470 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
471 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
472 นายบรรญดาศักดิ์ ควรดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
473 นายศิริชาติ ดวงสาม ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
474 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
475 นายอำนาฎ รักชื่อดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
476 นางสาวณปภัช จุฑาจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
477 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
478 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
479 นายวีระ สระศิริ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายสถานที่/แสง/สี/เสียง
480 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
481 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
482 นายอุ่น ศาลางาม ผู้อำนวยโรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
483 นางดวงใจ ชนะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
484 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
485 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
486 นายสรรนิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
487 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
488 นายเสนีย์ จิตหนักแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
489 นายสถิตย์ แก้วแฉล้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
490 นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
491 นายพนม ลำดวนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
492 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
493 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
494 นายอนุชา หลิมศิริวงศ์ ผู้อำนวยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
495 นายบุญสมชัย ฟองนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
496 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
497 นายมนัด เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
498 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
499 นายณัฐกฤษฏ์ ภูมิสูง ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
500 นายเกริกฤทธิ์ จันทเขต ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
501 นางมนฤดี ทองเรือง ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
502 นางภาวดี สิงคะนิภา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
503 นายกฤติชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ครูโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
504 นายวสุเทพ ฉิมถาวร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
505 นายวินัย มีอินทร์ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
506 นายศรีชัย หวังสม ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
507 นายสมชาย ปิยไพร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
508 นายนฤดล คงนุรัตน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
509 นายนฤพันธ์ ภักดี ครูโรงเรียนโคกยางวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
510 นางสาวไพเราะ เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
511 นางสาวผกายมาศ ศรีตะลานุกค์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
512 นางบุญยืน สุขสำโรง ครูโรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
513 นางพรพิมล อินสุวรรโณ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
514 นางสาวสุภาพร ขวัญทอง ครูโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
515 นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
516 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญศิริสิทธิ์ ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
517 นางสาวทองใบ ตลับทอง ครูโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
518 นางสาวพาสันติ บุญธรรม ครูโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
519 นายเอกกร สีดามาตย์ ครูโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
520 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
521 นายเมธาวี บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
522 นายธนวัฎ สิงห์แป ครูโรงเรียนสังขะ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
523 นายสถิตย์ แก้วแฉล้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
524 นายบุญสมชัย ฟองนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
525 นายสุกิจ เมืองงาม ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
526 นายวิทยา รอบรู้ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
527 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
528 นายอัครวุฒิ ตนฉลาด ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
529 นายประภาส กรวยทอง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
530 นายทวี มะโนศรี ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
531 นายนฤชา ประทุมมา ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
532 นายอนุสรณ์ ธรรมมะ ช่างไม้โรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
533 นายสุภาษ หวลระลึก ช่างไม้โรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
534 นายประจักษ์ ปรากฏมาก ช่างไม้โรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
535 นายเอกกร สีดามาตย์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
536 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
537 นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
538 นางกัญญาภัค แก้วกลางเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
539 นางฐายิกา ดวงพร ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
540 นางสาวอัมพวรรณ อุรารื่น ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
541 นางสาวดรุณี เหมาะหมาย ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
542 นางสาวอริศศา ดาทอง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
543 นายพิศิษฐ์ สุวฤทธิยาธร ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
544 นายเมธาวี บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
545 นายปรัชญาวัฒน์ ป้องญาติ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
546 นายพนม ลำดวนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
547 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
548 นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
549 นายนราวุธ วิยาสิงห์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
550 นายอำนวย ประไวย์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
551 นายพันธรักษ์ ลำดวนหอม ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
552 นายชัยณรงค์ แก้วละมุล ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
553 นายทวี มะโนศรี ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
554 นายสุรพงศ์ สุขสิน ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
555 นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
556 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
557 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
558 นางอมรรัตน์ อัครฉัตรรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
559 นางวราภรณ์ นาคแสง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
560 นางสุภีลดา จันทร์แสง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
561 นางปริญญา จุลทัศน์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
562 นางปณิดา ละอุณ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
563 นางสาวสุพิชญากานต์ ไกรยา ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
564 นางสาววิเศษศิษฐ์ โสวภาค ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
565 นางพัชรีพร ฉั่วศิริพร ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
566 นางสาวชิดชนก เดชศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
567 นางสาวภาลฎา ภาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
568 นายธนวัฏ สิงห์แป ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
569 นางสาวสุภาพร ขวัญทอง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
570 นางสาวกุลจิรา ชุมด้วง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
571 นางภักษร มหาเทียนธำรง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
572 นางสาวสุชาดา คำใสขาว ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
573 นายอนุชา หลิมศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ฝ่ายปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
574 นายชูชาติ คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ฝ่ายปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
575 นางถวิล สุขสิน ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
576 นางอินถวา รุจิยาปนนท์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
577 นางสาวสาริตา กิ่งเกษ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
578 นางสาวแคทรียา วังเย็น ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
579 นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
580 นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
581 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
582 นายนิยม สุขทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
583 นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
584 นางวราภรณ์ นาคแสง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
585 นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
586 นางสาวอารียา บุญยงค์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
587 นางสาววรรณเพ็ญ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
588 นางรดาธร ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
589 นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
590 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา ฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
591 นายอนุวัตร เหมือนคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา ฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
592 นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
593 นางบุญเติม สุภิษะ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
594 นางรุ่งอรุณ หล้าวิลัย ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
595 นางศิรประภา นอลา ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
596 นางจันจิรา หมั่นบ่อแก ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
597 นางทิพย์รัตน์ เพลินสุข ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
598 นางธัญญา ธรรมมะ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
599 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา ฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
600 นายชวิศ สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา ฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
601 นางสาวสมฤดี โนนใหญ่ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
602 นางสาวมาริสา อินทรามะ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
603 นางสาวสำอางค์ สุขหมั่น ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
604 นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
605 นางน้ำผึ้ง พิศิลป์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
606 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
607 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
608 นายมนัด เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
609 นายบุญสมชัย ฟองนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
610 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
611 นางถวิล สุขสิน ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
612 นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
613 นางธัญชนก สุตวณิชย์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
614 นางสาวทองใบ ตลับทอง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
615 นางสาวพาสันติ บุญธรรม ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
616 นายเอกกร สีดามาตย์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
617 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
618 นายเมธาวี บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
619 นายธนวัฏ สิงห์แป ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
620 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
621 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
622 นางสุพิชฌาย์ เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
623 นางศุจิราภรณ์ สมหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
624 นายธนวัฏ สิงห์แป ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
625 นายเอกกร สีดามาตย์ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
626 นายมนัส ดีพร้อม ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
627 นางศิริพร ศรีน้อย ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
628 นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
629 นางนิทราพร มีเจริญ ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
630 นางภรชนก ใจศีล ครูโรงเรียนสังขะ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
631 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-3
632 นายวิชาญ เวชสถล ครู โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-3
633 นายเกียรติภูมิ ทองลาง ครู โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-3
634 นางสาวศันสนีย์ บุญปัญญา ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-3
635 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-3
636 นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-6
637 นายดิสทัต ทองดา ครู โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-6
638 นายกฤษฎา นิสัยกล้า ครู โรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-6
639 นายปรัชญา สายรัตน์ ครู โรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-6
640 นายวิจิตร โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-6
641 นางสุภาพร ลอยทอง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3
642 นางยุพิน บรรเทพ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3
643 นางอำพา ปรากฏชื่อ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3
644 นางสาวชุติปภา วรรณศรี ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3
645 นางกวิศา สุนทรดี ครู โรงเรียนตาเบาวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3
646 พระอาจารย์เอกชัย ชยเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.4-6
647 นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัด ครู โรงเรียนสิรินธร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.4-6
648 นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.4-6
649 นางสาวอำนวย ม่วงอร่าม ครู โรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.4-6
650 นางปะวินา ใจกล้า ครู โรงเรียนสังขะ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันมารยาทไทย ม.4-6
651 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว
652 นางทิพวรรณ ยืนยง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว
653 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว
654 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว
655 นายฤทธิกร มั่นหมาย ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว
656 นายพรรณา ลอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประเมินผล
657 นางสุจิตรา เจิมสม ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประเมินผล
658 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประเมินผล
659 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประเมินผล
660 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประเมินผล
661 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประเมินผล
662 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประเมินผล
663 นางสาวณปภัช จุฑาจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มฝ่ายประเมินผล
664 นายวสันต์ วรรณศักดิ์เศวต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มอำนวยการ
665 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มอำนวยการ
666 นายปริญญา พุ่มใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มอำนวยการ
667 นายวิชิตชัย แข่งขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มอำนวยการ
668 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มอำนวยการ
669 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มอำนวยการ
670 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มอำนวยการ
671 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มอำนวยการ
672 นายนิวัติ ภัคภูริวัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
673 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
674 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
675 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
676 นายนพรัตน์ หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
677 นายวิรัตน์ คำเภาว์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
678 นางสำลี โททอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
679 นายนิรันดร บุญอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
680 นายสุรศักดิ์ ลือขจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
681 นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
682 นายสุรัตน์ พูนศรีธนากูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
683 นายสุรพงษ์ บรรจุสุข ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
684 นางสมจิตต์ บัวเงิน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
685 นางผกาวดี สุวงษ์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
686 นางสุบรรณิภา แก่นแก้ว ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
687 นางอำภา ปรากฏชื่อ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
688 นางกิ่งดาว ผงทวี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
689 นางลมัย สวัสดี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
690 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
691 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน
692 นายสิทธิ์ศักดิ์ เอ็นดู ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
693 นายประเทียร แก้วชนะ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
694 นายพูนสุข มะลิหวล ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
695 นายสมพร สุทธิ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
696 นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
697 นางผกาวดี สุวงค์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
698 นางนภา เชื้ออินทร์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
699 นายทศพล แหวนวงศ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
700 นายชันทวิทย์ ควรทอง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
701 นายณัฏฐชัย ลับโกษา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
702 นายครรชิต บุญปก ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
703 นางสมศรี ศิริพงศธร ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
704 นางรัตนประภา มาลีหวล ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
705 นางอำภา ปรากฏชื่อ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
706 นางสาวนันท์ณภัส เนื้อแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
707 นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
708 นางอัญชลี มะลิหวล ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
709 นางประสิทธิพร ชัยงาม ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
710 นางสาวน้ำทิพย์ นาคแสง ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
711 นางจารุวรรณ เชยคำแหง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
712 นายปราโมทย์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
713 นายเด่นชัย สุระสังข์ คนสวนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
714 นายวิธิวัติ รักษาภักดี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
715 นายอำพล เครือนิล คนสวนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
716 นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิด ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
717 นางสาวปิยพัชร์ เครือนิล ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
718 นายจักกฤษ นิยมวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
719 นางสุพัตรา อ่อนอก ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
720 นางสาวอรไท จันศร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
721 นางสาวอรุณี บุญยืน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
722 นายสมศักดิ์ พิศเพ็ง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
723 นายจักรพงษ์ สังขหวด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
724 นายสาลี มณีศรี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
725 นายประวิทย์ สาเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
726 นายวรวุฒิ ยี่สุ่นหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
727 นายธวัชชัย จุ้ยประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
728 นายนฤชิต ทำดีกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
729 นายศิวพงษ์ หอมเนียม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
730 นางสาวปองฤทัย สุวรรณลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
731 นางสาวสมพร ไชยรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
732 นางสาวอรพินท์ แสนกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
733 นายกิตติศักดิ์ พันสี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
734 นายนิติวัฒน์ สมชอบ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
735 นายธิติพงษ์ แป้นทอง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
736 นายสุริยา คำดี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายสถานที่
737 นางประภา แข่งขัน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
738 นางศริญ เชยคำแหง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
739 นายวิบูลย์ บัวเงิน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
740 นางพนม สุวงค์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
741 นางหรรษา โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
742 นางวลัยพร แอกทอง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
743 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
744 นายเสกสรร สังข์เงิน ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
745 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
746 นางจันทิรา เกตุโสระ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์
747 นางจีราพร เอ็นดู ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
748 นางสาวทิชากร ชาญศรี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
749 นางสุนันท์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
750 นายชัยณรงค์ ยืนยาว ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
751 นายชัยวัฒน์ ไกรอ่ำ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
752 นายถนอม อังสนุ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
753 นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริม ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
754 นางสาวนงลักษณ์ เยาวลักษณ์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
755 นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
756 นางสาวสุนิสา จันทร์จำปา ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
757 นางนงลักษณ์ สท้านอาจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
758 นางยินดี เผ่าสอน ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
759 ปนัดดา สมานจิตร ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการเงิน พัสดุ
760 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
761 นายทวี เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
762 นางอภิญญา มณีไสย ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
763 นางบุษบา จรัญศรี ธุรการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
764 นายณัฐดนัย ดวงใจ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
765 นายกัมปนาท เกษแก้ว ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
766 นางสาวจินตนา บุญมี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
767 นางสาวสุนิสา กะการดี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
768 นางสาวสาวิตรี ศรีน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
769 นางสาวรัตนภูมิ แจทอง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
770 นางหทัยกาญจน์ พิมพ์สาร ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
771 นางสาวกมลวัฒน์ สิมมา ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
772 นางสาวจีรนันท์ คดีเวียง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
773 นายนิรุตต์ โบราณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
774 นางสาวกฤษณา ประวาสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
775 นางสาวอาทิตยา มะลิหวล ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
776 นางนเรศินี แข่งขัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
777 นายประสบสุข บุตรงาม ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
778 นางสาวนันทิยา อิ่มบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
779 นางสาวนิตยา วงษ์เมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
780 นางสาวบานเย็น งามเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
781 นางสาวรสสุคนธ์ บุญปก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
782 นางสาววนิดา เสาว์ดาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
783 นางสาวโสรยา พาเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
784 นายสุเทศ กาบทอง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
785 นายอรรถพล พดภูงา ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
786 นายโชคชัย สำนักนิตย์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
787 นางสาวสุภาพร หล่อทอง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
788 นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
789 นางวิไลวรรณ คำดี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
790 นายสุเทพ เทียมคลี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผล
791 นายกิจติกร จำปางาม ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายบันทึกภาพ
792 นายชำนาญ เกตุโสระ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายบันทึกภาพ
793 นายสุชาติ สว่างกุล ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายบันทึกภาพ
794 นายชนะพล ชิปะปา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายบันทึกภาพ
795 นายภานุกรณ์ งามเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายบันทึกภาพ
796 นายบุญประเสริฐ วันดี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายบันทึกภาพ
797 นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายบันทึกภาพ
798 นายฉวิน บุญยงค์ ครูโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายบันทึกภาพ
799 นายกุศล ชูรัตน์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
800 นายบัววรณ์ เชิงหอม ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
801 นายสมศักดิ์ พิศเพ็ง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
802 นายนิรุตต์ โบราญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
803 นายมนตรี สุดาปัน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
804 นายนัทธวัฒน์ ลับโกษา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
805 นายสุรศักดิ์ ลับโกษา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
806 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
807 นายพงษ์ศักดิ์ กลางพัฒนา ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
808 นายสุริยะ สาแก้ว ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
809 นายประยูร บุญยืน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
810 นายสิงห์ศักดา ธรรมดา ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
811 นายอุทัย สมเพ็ชร์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
812 นายสุทิน เสามั่น ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
813 นายธวัช สุกแสง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
814 นายปรีชา พรมแก้ว ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
815 นายโกวิท เกลือสีโท ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
816 นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
817 นายธีรพล งามชื่น ยามโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
818 นายกฤษณพงษ์ ศรีทองสุข ยามโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายจราจร
819 นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
820 นางจิตรา เชื้อเจริญ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
821 นางสมจิตต์ บัวเงิน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
822 นางฉวีวรรณ อินทนู ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
823 นางประภาพรรณ ฉิมมาลี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
824 นางสายปัญญา อนันตกาล ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
825 นางสาวพนัชกร มณีคำ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
826 นางสุธิมา กะทิศาสตร์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
827 นางกรรณิการ์ ถมปัมท์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
828 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
829 นางสุณี ยืนยาว ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
830 นางเพ็ญนภา ชูรัตน์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
831 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
832 นางนิธิภรณ์ ภูนะยา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
833 นางวิภาพร สิริสุนทรานนท์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
834 นางสาวทิพากร นามเดช ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
835 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
836 นางสาวกานต์พิชชา ปัญญาเหลือ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
837 นางคัทริยา บูระพันธ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
838 นางสาวอาภัสรา แสนหาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
839 นางสาวสุชาดา หล่าบรรเทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
840 นางสาวสุธาสินี ค้ำชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
841 นางสาวปัณฑิตา โชติยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
842 นางสาวนิภา เอี่ยมภูงา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
843 นางสาวเปรมฤทัย ไตรปาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
844 นางสาววรารัตน์ สระศรีโพธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
845 นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
846 นางนภัสสร บุญหลัก ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
847 นางดาราวรรณ แข่งขัน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
848 นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
849 นางสาวนิตยา จันแดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
850 นายจีรพันธ์ แก่นแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
851 นางวาสนา พอกพูน แม่บ้านโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายอาหารและปฏิคม
852 นางศรีวิไล ลับโกษา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
853 นางลมัย สวัสดี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
854 นางรุ่งทิวา เหล่าแสนเมือง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
855 นางรุ่งอรุณ อินทร์สอน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
856 นางประภาศรี ชูทรงเดช ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
857 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
858 นางณัฏฐิยา ชิดนอก ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
859 นายขุนธนา ปัญญาเพชร ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
860 นางรฐา แหวนวงศ์ ครูโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
861 นายสุรินทร์ โสฬส ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
862 นางสาวกฤษติกา การะเกษ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรักษาความสะอาด
863 นางสุภาภรณ์ พิสะโสระ แม่บ้านโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรักษาความสะอาด
864 นางศศิธร ลาภจิตร แม่บ้านโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรักษาความสะอาด
865 นางตุลา แก่นแก้ว แม่บ้านโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรักษาความสะอาด
866 นางสาคร วัฒนกุล ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรักษาความสะอาด
867 นางวัลลภา สุขบรรเทิง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มฝ่ายรักษาความสะอาด
868 นายมนตรี จรัญศรี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
869 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
870 นางสาวพิไลพร เส้นเศษ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
871 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
872 นางรัตนา เนื่องขันตรี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
873 นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
874 นางสาวสุนิสา กะการดี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
875 นางสาวกมลวัฒน์ สินมา ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
876 นางสาวจีรนันท์ คดีเวียง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
877 นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
878 นางสาวดวงตา เกลียวเพียร ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
879 นายลำไย แก้ววัน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
880 นายอดิศร วรรณะ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
881 นางรัชนีกร โคตุทา ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
882 นางสาวบุหลัน ช่วยบุดดา ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
883 นางพัชชา คารศรี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
884 นายสุเทศ กาบทอง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน
885 นายอรรถพล พดภูงา ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มประสานการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]