รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายนนทกานต์  สมัครสมาน
2. เด็กชายเดโชพล   นามเขตต์
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  คางคำ
2. เด็กชายทองจันทร์  ประดาศรี
 
1. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ทองดี
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  จินสีดา
 
1. นางพัณณิตา  ธุอินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. เด็กชายชนวีร์  วรชัยสกุล
2. เด็กชายทิวานนท์  แดงงาม
 
1. นางสมพร  สาธร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายวิติชาติ  สุทรงชัย
2. เด็กชายสุเมธ  นิ่มประโคน
 
1. นางสาวภารุจีร์  บุญหลง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. เด็กชายอาทิตย์  สาละ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทะคาม
 
1. ว่าที่ร้อยโทอุดม  บริสุทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายจักริน  ลาทวี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  นนธิจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณรดา  แจ่มใส
4. เด็กหญิงศศิภา  วุฒิยา
5. นายอธิวัฒน์  อินทร์สำราญ
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ปลุกใจหาญ
2. นายดิสทัต  ทองดา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายฉัตรเฉลิม   สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ศรีพิมพ์
3. เด็กหญิงนันทวัน  พูนสุข
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  ลาภจิตร
5. เด็กหญิงอลิศรา  ทับสนิท
 
1. ส.ต.ต.กัมปนาท  เกษแก้ว
2. นางนภา  เชื้ออินทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุตรดี
2. เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ   ประไวย์
4. เด็กหญิงสพิชญา  คำคม
5. เด็กหญิงอริศรา  ปะมาลา
 
1. นายจิรภาส  ภูลี
2. นางสาวนุจรีย์  ภักดีกลาง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  กำจัดภัย
2. นางสาววิชญาดา  ไม่วายมี
3. นายวิทยา  เพ็งศรีโคตร
4. นายศิวกร  ศรีจุดานุ
5. นางสาวอาทิตยา  ดวงจุด
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สาสุข
2. นายกิตติศักดิ์  สิทธิสมบูรณ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ประมูลศรี
2. นางสาวขวัญนภา  ขาวงาม
3. นายจตุรงค์  จันทร์ปรุง
4. นายจักราวุฒิ  วงอุดม
5. นายสมโชค  ไชยหาญ
 
1. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
2. นางสุภาพร  ลอยทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัฐภรณ์  สฤษดิ์รัตน์
2. นายธีรภัทร์  นันตสุวรรณ
3. นายอนุสรณ์  สระแก้ว
4. นายอภิลาภ  ศิรพัชรางกูร
5. นางสาวอาริสา  หลวงชม
 
1. นายปรัชญา  สายรัตน์
2. นางวันวิสา  สระแก้ว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพุทธางกูร  วะรินทร์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ศิริมา
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
2. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสงงาม
2. เด็กหญิงอภิญญา  เขียวหวาน
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  จักรคำ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  วิภูมิตสิตสกุล
 
1. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
2. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายธีระศักดิ์  แต้มทอง
2. นางสาวรัตน์ตวรรณ  หนองหาญ
 
1. นางสำเรียง  สุขพันธ์
2. นางอินถวา  รุจิยาปนนท์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายธรรมนูญ  พูนศรีธนากูล
2. นางสาวบรมลักษณ์  บัวทอง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
2. นางสาวอธิติญา  ประดาสุข
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกมลชนก  ผู้สมเก่า
2. นายเตชะ  บุญทรง
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นางสาวถนอมจิตร  อวงพิพัฒน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายทักษิณ  มาลาล้ำ
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสถาพร  เกสรนวล
 
1. นางรุ่งอรุณ   ปรียานุภาพ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศิกษก  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกิตติพงษ์  เดชหนองหว้า
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวปิ่นทิรา  พันศรี
 
1. นายสมเกตุ  ใจเมือง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวณิชนันทน์  รูปสูง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายคชาพล  ลักขษร
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มะวังนุทูล
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายสมศักดิ์  ดังประสงค์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายเกียรติกุล  พรมชาติ
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวเกศกนก  โกยสวัสดิ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวสุวนีย์  สายสู่
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายธาวิน  งามนัก
 
1. นายอนุชิต  อินไธสง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญริญา  ทาศรี
 
1. นางสาวลำยงค์  แสนมา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จิตณรงค์
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายเจตนิพัทธ์  วินิจฉัย
 
1. นางรุ่งอรุณ   ปรียานุภาพ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวอรปรียา  ผาแดง
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพรวิไล  ใชเสน
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยอดรักษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวนิดาภรย์  พิศเพ็ง
 
1. นายยอดชาย  เสาทอง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายปารียุทธ  ทองบำเรอ
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายโกเมนทร์  เชื้อเจริญ
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 1. นางสาวพัชรพร  เหมาะหมาย
 
1. นางบุญถึง  สุขวาสนะ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวกรณิกา  สืบศรี
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์โต
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองคำ
 
1. นางอมร  พันชนะ
2. นางสาวณัฐยา  ปราสาททอง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วหลวง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยศรีษะ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางสุพิศ  จันทร์สุข
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจริยา  สมภักดี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สมภักดี
 
1. นายพูนสวัสดิ์  ยวงทอง
2. นายวันชัย  นิลหุต
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นายชุมพร  เพ่งเล็งดี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยังคง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธวัชชัย  สุดดี
 
1. นายพูนสวัสดิ์  ยวงทอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายจุลพงษ์  คนงาม
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายชัยกาญจน์  บุญตะไนย์
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. นางสาวสุนิษา  พิมพ์คาม
 
1. นายจำรัตน์  หวังชอบ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จูมคำ
2. เด็กชายวัชระ  จ่ามี
3. เด็กชายสาทิต  นามพิชัย
 
1. นายลือชัย  อุปพงษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนดล  แก้วเกตุ
2. เด็กชายนาวิน  สรรพบุญ
3. เด็กหญิงมลิสา  พลโยธิน
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประกายกาญจน์  โคตรสุวรรณ
2. เด็กชายพสิษฐ์  กำเนิดพรม
3. เด็กชายวีรยุทธ  ศรบุญทอง
 
1. นายชัชพล  วิสมิตะนันทน์
2. นางสาวรัชนีกรณ์  ปานทอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายธนพล  สมบัติวงศ์
2. นางสาวรุ่งวิภา  หัดคำ
3. นางสาวศิรประภา  เทียมลม
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
2. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายคมสันต์  พรมบุตร
2. นายถิรวิทย์  ศรีกระทุ่ม
3. นายสุรกานต์  เหลืองวัฒนา
 
1. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  ธรรมนุช
2. นายทักษิณ  พางาม
3. นายอรรถกร  แก้วล้ำ
 
1. นางอมร  พันชนะ
2. นางสาวณัฐยา  ปราสาททอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายนภสินธ์ุ  อุ้มดีไวย์
 
1. พระเอกชัย  ชยเมธี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายสรวิทย์  ฉิมพัด
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. นางสาวจุรีรัตน์  ปลงใจ
 
1. พระเอกชัย  ชยเมธี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. นางสาวถิรนันท์  จงใจงาม
 
1. นายสุเมธ  สืบมี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศราวุธ  แจ้งสว่าง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  วันนา
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายปราโมทย์  ยามดี
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กชายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นายแสงสุรีย์  สมัญญา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวศานันทินี  ทมตระกูล
 
1. นายกิตติพงษ์  เงางาม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 1. นายจักรกฤษณ์  บุตรลักษณ์
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศุภฤกษ์  เมชบุตร
 
1. นางรมีนตา  เขียวอ่อน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงไอลดา  งามเหมาะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ชมดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายดารานุวัฒน์  เคลือบคนโท
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิษา  คำอาบ
 
1. นายยุทธ  ชุ่มชื่นดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นายทศพล  เอติยัติ
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาเฟื่อง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พรมทองคำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายทวีป  แก้วขวัญ
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายณัฐศิษย์   ประเมินชัย
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สหุนาลุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วหอม
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นายวัชรพงษ์  เหง่าเลียบลับ
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นางสาวปิยพร  เสนาสุ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายยุทธสิทธิ์  เมชบุตร
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธรรมเที่ยง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายธเนศ  บุญครอง
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรวรรณ  เดือนขาว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายธัชพล  แว่นไทยสง
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายไกรวิทย์  ประการัมย์
 
1. นายกิตติพงษ์  เงางาม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เกิดสบาย
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงอัคราพร  เอี่ยมละออ
 
1. นายกิตติศักดิ์  พรมทองคำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มิตรตะขบ
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายเริงชัย  เทศธรรม
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายชวลิต  ประพันธ์
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายยศกร  กันยา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีระทัศน์
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หาญมานพ
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  โอษฐงาม
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุธาวิณี  ทีดา
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวธิยาภรณ์  ระดมงาม
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  กะประโคน
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพล  สุภาษา
 
1. นายอดิศักดิ์  ชมดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวอรอนงค์  บุญชิด
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายพิศาล  แจ่มใส
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. นางสาวอรอุทัย  ทองสะอาด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นายจิรวัฒน์  หมั่นดี
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุนิสา  โภคทรัพย์
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เชาว์ชอบ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวรัตนวรรณ  พรหมบุตร
 
1. นายอดิศร   วรรณะ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาววิภาพร  ศรีแก้ว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายฤทธิเดช  คงทวี
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกมล  บุญชูงาม
2. เด็กหญิงนริศรา  หมายกล้า
3. เด็กหญิงมณฑ์ณภัค  ดีรุณ
4. เด็กชายยศกร  กันยา
5. นายวงศธร  สถิตสุข
6. เด็กหญิงศริประภา  เหมือนวาจา
7. เด็กหญิงศิริภัทร์  สมใจชนะ
8. เด็กชายสุทิศ  สวนงาม
9. นายอัจฉริยะ  หอมขจร
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
2. นายสยาม  ดลเสมอ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เหมหงษ์
2. นางสาวกมลชนก  ปิ่นเพชร
3. นางสาวกุลชิตา  บุญเลิศ
4. เด็กชายทิพัฒชัย  สิงจานิสงค์
5. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คิดรอบ
6. นางสาวปนัดดา  ดอกไม้ทอง
7. นางสาวประกายแก้ว  คำดี
8. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ใจงาม
9. นางสาวศรัญญา  แก้วกาหนัน
10. นางสาวศิริลักษณ์  โกศล
11. เด็กชายศุภกร  สายแวว
12. นางสาวสกาวเดือน  ผัดบัว
13. นายสหัสวรรษ  มีอำนาจ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีดาทอง
15. นายอรรถชัย  ทะวาระคาม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
3. สิบเอกพิพัฒน์   มุมทอง
4. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤษณะ  สิงห์ทอง
2. นายกิตติพงศ์  นุชกำเนิด
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  แนวพนัส
4. นางสาวชุติกาญจน์  ทองคำ
5. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
6. นายนรินทร์  จันทร์แดง
7. นายพงษ์สิริ  อนุเคราะห์
8. เด็กชายพิจักษณ์  แก้วตา
9. เด็กชายภานุพงศ์  สุขพร้อม
10. เด็กชายวิทยา  แผ่นศิลา
11. นางสาวอภิญญา  ชัยพร
12. นายอมรเทพ  ปราบหลอด
 
1. นางสาวมณีกานต์  ภุชงค์
2. นายภูวนัย  นนธิจันทร์
3. นายลาภิศ  นามไพร
4. นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  พลไพล
2. เด็กชายคมกฤษ  กล่อมสกุล
3. เด็กชายจตุรวิทย์  แจทอง
4. เด็กชายดนุพล  กิ่งกุล
5. เด็กชายวิทวัส  สุวรรณโท
6. เด็กชายสุทธิ์บดินทร์  เหลาคำ
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายวันชัย  นิลหุต
3. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาคร  หวังผล
2. เด็กหญิงณัฐถชา  สมณา
3. เด็กชายวิษณุ  สายกระสุน
4. เด็กหญิงศุภกานต์  คนึงเพียร
5. เด็กชายสุทธิศักดิ์  อินทร์พิมพ์
6. เด็กชายสุนทร  มั่นยืน
 
1. นายสมคิด  ทองนรินทร์
2. นายพลวิทิต  แสงรุ่ง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายจรณินท์  ตัณฑ์สุระ
2. เด็กชายธรรพ์ณธร  อยู่นาน
3. เด็กหญิงพรสกุล  มั่งสมบัติ
4. นายวิทวัส  ศรีทรราช
5. เด็กหญิงศศิตา  นาคงาม
6. เด็กหญิงสุดาพร  ทัพงาม
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
2. นายวรศักดิ์  อัดโดดดอน
3. นางสาวเพชรลัดดา  เทพราช
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายณัฐสนัย  อุส่าห์ดี
2. นายธีระเดช  นาคะมณี
3. เด็กชายพันธกิจ  บุญเลิศ
4. นายพิพัฒน์  ดียิ่ง
5. นายภาสกร  มุ่งมี
6. นายอภิวัฒน์  ดาศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  มณฑา
2. นางนราพร  ธุระหาญ
3. นางสาวกัลยาณี  ศรีวิเศษ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายกฤษติพงศ์  บัวทอง
2. นายบัญชา  ทาทม
3. นายศรศักดิ์  พรมชาติ
4. นางสาวสุธีรา  บุญจง
5. นายสุรสีห์  สุดละมัย
6. นายอิสระ  หาญเพชร
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
2. นายวรศักดิ์  อัดโดดดอน
3. นางสาวปฏิมากร  เกษมสุข
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นายจักรพงษ์   มุกมนตรี
2. นายธนิสร  ศรีเจริญ
3. นางสาวพรนภา   จันทวี
4. นายภาคิน  ต้นพันธ์
5. นายสิทธิชัย  สรราช
6. นางสาวอัญชลี  จิตจำ
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
2. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
3. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทัดไทย
2. นายกิตติศักดิ์  โยงรัมย์
3. นายขจรศักดิ์  อาปัดชิง
4. นายจักรภัทร  อินทะดก
5. นางสาวจิฬาภรณ์  จินดากุล
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สนใจ
7. นางสาวตรีเนตร  มีมาก
8. นายธนรัฐ  ธาตุทอง
9. นายธนาพงศ์  ภาษิต
10. นายธวัชชัย  จ่าพุลี
11. นายนพรัตน์  ตระกูลรัมย์
12. นายนลธวัช  การหวิด
13. เด็กชายปกรณ์  โคตรวงศ์
14. นายประชารัตน์  คงเรียงศรี
15. นายพชร  แนบสุข
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมยะมาตย์
17. เด็กชายภัทรกร  เนื่องมี
18. นางสาวลำใย  ชัยมี
19. เด็กหญิงลิปิการ์  พวงไธสง
20. เด็กชายวัชรพงษ์  ระหงษ์ทอง
21. นายวัชรินทร์  วงศ์กำภู
22. เด็กชายศตวรรษ  ชัยเสวี
23. นายศิริวัฒน์  ดวงแข
24. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วกัณหา
25. นางสาวสกาวใจ  ยินดีรัมย์
26. นายสหภาพ  ศูนย์ดำรงพิริยะ
27. นายสิทธินนท์  ยืนศรี
28. นายสิวะพงษ์  สมบัติวงษ์
29. นางสาวสุภัทรตา  ดงเย็น
30. นายสุรพันธ์  สราศรี
31. เด็กหญิงสุรินทรา  รสหอม
32. เด็กหญิงอรดา  ภูคำใบ
33. นายอัมรินทร์  อินผอง
34. นางสาวเกศินี  ปูนาสี
35. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญตา
36. นางสาวเสาวิภา  ทองแช่ม
 
1. นายเจษฎา  สอนโกษา
2. นายสุริยาพร  เทพา
3. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
4. นางสุมาลี  เครือผือ
5. นางธนพร  พัตราภักดิ์
6. นางนภาพร  เอติยัติ
7. นางสาวณภัทร  เนื่องมี
8. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกวินทรา  ศาลางาม
2. นายกายสิทธิ์  ดียิ่ง
3. นายกิตติธัช  ปัดทา
4. นางสาวฐิตา  วิมลใส
5. นายณฐชนนท์  สำราญใจ
6. นายณัฐพงศ์  กันนิดา
7. นายณัฐพงศ์  ดินดำ
8. เด็กชายณัฐพล  สุดใส
9. นายทรงพล  ยศวิชัย
10. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  บุยะสัน
11. นางสาวธรรณชนก  แสงศรี
12. นายธิคุณ  วงค์ปลั่ง
13. นางสาวนภาพร  บุญมาก
14. นางสาวนิราพร  สมกุดเรือ
15. นายบุญเกียรติ  ชาวนา
16. นายปรีชา  กาดอุดม
17. เด็กชายพงศธร  ชีวาจร
18. เด็กหญิงพนิดนันท์   แสงศร
19. นางสาวพรทิพย์  บรรลือทรัพย์
20. นางสาวพรปวีร์  ลาล่องคำ
21. นางสาวพรภิมนต์  บุยะสัน
22. นายภัคพงษ์  รำจวน
23. นางสาวภัทรวดี  สุริใหญ่
24. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์เต็ม
25. นางสาวรุ่งนภา  จันสีชา
26. นายวัชระ  คะนุรัมย์
27. นางสาวศิริพร  พระงาม
28. เด็กชายสตายุ  ท่าทอง
29. นายสมพงษ์  นิ่มซ่อง
30. นายสิงหราช  บุญภักดิ์
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเจริญ
32. นางสาวสุทธิดา  แดงชำรัมย์
33. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์จันทร์
34. นางสาวสุทธิดา  ใสยิ่ง
35. นายสุรเดช  บุญธรรม
36. นายอนิวัดติ์  แก้มทอง
37. นายอภิชาติ  บุดดาวงษ์
38. เด็กหญิงอรณัญช์  ขันธ์ที
39. นายอัคเดช  ยิ่งสุด
40. นางสาวเบญจวรรณ  ทองอ้ม
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
2. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
3. นายคีตะ  กระจายศิลป์
4. นายชนกนันท์  ทรงรัมย์
5. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์
6. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
7. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
8. นางสาวศุภลักษณ์  ปัตยสา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกฤษฎา  เพิ่มทอง
2. นายกันตธีร์  ภูวเดชกำจร
3. นายกัมพล  ชูยิ่ง
4. นายกำพล  สืบศรี
5. นางสาวกุลสตรี  จันทร์ทอง
6. เด็กชายคมกฤษ  กล่อมสกุล
7. นายจักรภพ  ช่วยบุดดา
8. นายจักรี  กิริยาดี
9. นางสาวจารุวรรณ  พุดจีบ
10. นางสาวจิตติวรรณ  มะแพทย์
11. นางสาวจินตนาการ  มาตหวัง
12. เด็กชายชนกนันท์  คำหล้า
13. เด็กชายชาตรี  คำหล้า
14. เด็กหญิงชุติมา  ธรรมเจริญ
15. นายณัฐพล  สุทธินา
16. เด็กชายดนุพล  กิ่งกล
17. นางสาวนิภาวรรณ  แก่นจักร
18. นายนิรุช  รักษาดี
19. นายปฏิพัทธิ์  บรรทุมพร
20. นางสาวประภาพร  จันเพ็ง
21. นางสาวปริฉัตร  คงนุรัตน์
22. นางสาวพิยฎา  วงษ์ซื่อ
23. นายภูชิชย์  ช่อสูงเนิน
24. นางสาวรัฐิยากร  วรธรรม
25. เด็กชายวิทวัส  สุวรรณโท
26. นางสาวศรุตา  ตระการจันทร์
27. นางสาวศศิมาภรณ์  ชะตาถนอม
28. นางสาวศิริรัตน์  นนท์ทะวงค์
29. นางสาวศิริลักษณ์  สิทธิ
30. นางสาวสิริยา  เบ้าทอง
31. นายสุรยุทธ  ช่วยบุดดา
32. นายองอาจ  สุดาพันธ์
33. นายอภิรักษ์  กองทอง
34. นางสาวอรุโณทัย  ทองดอนใหม่
35. นายเจษฎา  ลาพะวัน
 
1. นายพูนสวัสดิ์  ยวงทอง
2. นายสมพงษ์  เข็มทอง
3. นายวันชัย  นิลหุต
4. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
5. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
6. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
7. นางสาวรุ่งฤทัย  ชัยเสน
8. นายเอกภพ  บุดดา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวกมลพรรณ  สุขจิต
2. นางสาวกาญจนา  พอกผลดี
3. นางสาวจันทนี  ศรีเลิศ
4. นายจิรายุทร  เชี่ยวชาญ
5. นายชนะชัย  วิบูลอรรถ
6. นางสาวณัฐริกา  วิบูลอรรถ
7. นายณัฐวร  จันทร์เขียว
8. นางสาวดวงกมล  สมบัติวงค์
9. นายทศพล  จันทร์ศิริ
10. นายธนพล  สงค์พิมพ์
11. นายธนาสิน  สืบเพ็ง
12. นายนพดล  พึ่งโพธิ์
13. นางสาวบัวแก้ว  ยาดี
14. นายพันธบัตร  นาคาล
15. นางสาวภิญญดา  พรมวงค์
16. นางสาวยลดา  ต้นทอง
17. นางสาวรัศมี  หมื่นแสน
18. นางสาวรุ่งทิวา  บรรพตเขียว
19. นางสาวลัดดา  วิเศษชาติ
20. นางสาวลัดดารัตน์  บุญเลิศ
21. นางสาววรรณิสา  สวนมี
22. นายวัชรพงษ์  พึ่งโพธิ์
23. นายวิทวัส  วงค์ละคร
24. นางสาววิระดา  สาตสิน
25. นางสาวสาวิตรี  ศรีบัวบาน
26. นายสิริชัย  ศิริมาก
27. นายอนุกุล  เกตุกุล
28. นายอภิรัตน์  ผมทอง
29. นายอภิเดช  ศรีใส
30. นางสาวอรยา  วงสา
31. นางสาวอิสรีย์  ดัชถุยาวัตร
32. นายเกรียงไกร  สมบัติวงศ์
33. นางสาวโชติรส  ภูหอม
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
2. นายสุธี  แดงงาม
3. นายสุรศักดิ์  กิติกรองทอง
4. นายศุภกร  บุญเผย
5. นางวรานิษฐา  รัตนพันธ์
6. นายชวิศ   สมบัติวงศ์
7. นางสาวมิ่งขวัญ  มารศรี
8. นางน้ำนิ่ง  ทรงกุล
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เต็ม
2. นางสาวกุลดา  ดาศรี
3. เด็กหญิงจิราพร  ดาศรี
4. เด็กหญิงจิราพัชร  ดำเนินงาม
5. นางสาวชนนิกานต์  ดาศรี
6. นายชัยศักดิ์  ภาสดา
7. นายฐิติกรณ์  บุญเลิศ
8. นางสาวฐิติพร  สุวรรณหงษ์
9. นางสาวฐิติมา  ดาศรี
10. นายณัฐสนัย  อุส่าห์ดี
11. นายถนอมพงษ์  ขวัญวงศ์
12. เด็กหญิงทนัฐชา  ดวงแก้ว
13. นางสาวธนสร  สระบัว
14. นายธีรยุทธ  ผิวงาม
15. นายธีระเดช  นาคะมณี
16. เด็กหญิงนัฐทยา  สมนา
17. นายนันทวัฒน์  ดาศรี
18. นางสาวนิตยา   บุตรงาม
19. นายบัญชา  อินทร์ตา
20. นางสาวปัทมาวรรณ  ประดิษฐ์
21. นายพรชัย  เงางาม
22. เด็กหญิงพรรภษา  คุ้มครอง
23. เด็กชายพันธกิจ  บุญเลิศ
24. นายพิพัฒน์  ดียิ่ง
25. นายภัทรพงษ์  อ่อนทะ
26. นางสาวรจนา  ดาศรี
27. เด็กหญิงวาสนา  ดวงศรี
28. นางสาววิภาพร  เพ่งพิศ
29. นางสาวสุจิตรา  ดาศรี
30. นางสาวสุชานันท์  ยอดสิงห์
31. นางสาวสุภาวรรณ  แก่นพิทักษ์
32. นายอภิวัฒน์  ดาศรี
33. นายเฉลิมพล  ดาศรี
34. นางสาวโสรญา  ดาศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  มณฑา
2. นางพรรณี  แรงกล้า
3. นางสาวอรพินท์  ดาศรี
4. นางสาวสมพร  ทองแม้น
5. นางนราพร  ธุระหาญ
6. นางนิตยา  บุญเลิศ
7. นางสาวอรวดี  วันโสภา
8. นางสาวเพลินพิศ  ไกรเพชร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเดชา  ร่วมกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายทัตพงษ์  สุดตะโก
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายวรพล  แสนกล้า
 
1. นายสมคิด  ทองนรินทร์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายสุรเชษฐ์  อัศวมโนธรรม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายภูมิพัฒน์  สมงาม
 
1. นายภานุ  ลับโกษา
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายจิรายุส  ใยแดง
 
1. นายทราวุฒิ  ปุ่นประโคน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงยมลพร  สระแก้ว
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  บุยะสัน
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  บุญเต็ม
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวรัตนวรรณ  พรหมบุตร
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวนภาพร  บุญมาก
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นางสาวชุติมนต์  มั่นจิต
 
1. นายธนวัฒน์  โสภา
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อินต๊ะปัญญา
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  พวงจันทร์
 
1. นายศราวุธ  ถึงสุข
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายอิทธิพล  ตะเกิงผล
 
1. นายภานุ  ลับโกษา
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  ทองลาง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. นายศิริศักดิ์  ย่างสุข
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัสสาโก
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงลลิตา  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายภูวนัย  นนธิจันทร์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตติญา  แสงทอง
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  แสงส่่ง
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวหทัยรัตน์  เกลียวเพียร
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวสุวิมล  วันโสภา
 
1. นายกรวีย์  คงตน
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 1. เด็กชายพานเพชร  พลับเพลิง
 
1. นางสาวสงกรานต์  เจือจันทร์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิโรจน์  รุ่งเรืองขวัญ
 
1. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายอภิรักษ์  เจือจันทร์
 
1. นายภานุ  ลับโกษา
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นายวันเฉลิม  ศรีภาร์
 
1. นางสาวรสรินทร์  ครุธแก้ว
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นายณัฐวีร์  วิมลใส
 
1. นางสาวพลอยนิตา  แก้วจีระอดุลย์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอัญชลี  จิตจำ
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  มีศิริ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  กมลเดช
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวไอริณดา  สิทธิงาม
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวนุชนาถ  อินทนิตย์
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวมาริสา  กันนะโร
 
1. นางสาวสิลิลทราทิพย์  สดมพฤกษ์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเดชา  ร่วมเกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1. เด็กชายฉัตรเพชร  ดียิ่ง
 
1. นางอิศราพร  อินทะกนก
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมชัยรัตน์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  อุ้มดีไว
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายจรินทร์  จันทร์สิงห์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. นายกฤษเรศ  ลำดับจุด
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  การบรรจง
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอัญชลี  จิตจำ
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธัญญาเรศ  ศรีแก้ว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสกาวใจ  ยินดีรัมย์
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นางสาวชนัญชิดา  มียิ่ง
 
1. นายทราวุฒิ  ปุ่นประโคน
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โลนุช
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ธานี
3. เด็กชายคมสัน  บุญเพิ่ม
4. เด็กหญิงจิรากาญจน์  รินทอง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนชัย
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุตรดี
7. เด็กชายธวัชชัย  ลัยนันท์
8. เด็กชายบุญรอด  ยินดี
9. เด็กหญิงพรชิตา  สระทอง
10. เด็กชายพรพงษ์  จิตรสวา
11. เด็กชายภูริเดช  นิลทัย
12. เด็กหญิงรสรินทร์  สินสุพรรณ
13. เด็กหญิงลิติยา  อุทุม
14. เด็กหญิงวราพร  บุญเพิ่ม
15. เด็กหญิงวาสนา  ภาคพรม
16. เด็กชายศรายุท  โถเหล็ก
17. เด็กหญิงศศิธร   สมัญญา
18. เด็กหญิงศานันทินี  เรราช
19. เด็กชายสำราญ  บุญเต็ม
20. เด็กชายสิทธิกร  คงโคกแฝก
21. เด็กหญิงสิริยา  คำพันชนะ
22. เด็กหญิงสุชานันท์  สุพา
23. เด็กหญิงสุชิตา  สุภาทิพย์
24. เด็กหญิงสุธิดา  สินสุพรรณ์
25. เด็กหญิงสุนันทรา  สมัญญา
26. เด็กหญิงสุภาพร  ดียิ่ง
27. เด็กชายอดิเทพ  บุญเต็ม
28. เด็กชายอภิศักดิ์ดา  บุญเต็ม
29. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญทูล
30. เด็กหญิงอาทิตยา  โคตรธรรม
31. เด็กชายเอกสิทธิ์  จังอินทร์
 
1. นายชัยกฤต  บุญธนาสิริ
2. นายสุขสันต์  หมื่นแทน
3. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
4. นางสาวจาริวัฒน์  อินทรศรี
5. นางสาวลัดดาวัลย์  ปราสาททอง
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ทวีธรรม
3. เด็กชายกัปตัน  สารฤทธิ์
4. เด็กหญิงกัลยกร  ศิลวัลย์
5. เด็กชายจิตติพัฒน์  จันผอง
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขวิเศษ
7. เด็กหญิงชุดาพร  ศรีดาเลิศ
8. เด็กชายณรงค์  ช่วยสนิท
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พุ่มมาลา
10. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ดีรอบ
11. เด็กชายธนกฤต  อ่อนศรี
12. เด็กชายธนกฤต  เปรมใจ
13. เด็กชายธนวัฒน์  สุรพล
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อุ่นศิลป์
15. เด็กหญิงนภัสสร  เที่ยงธรรม
16. เด็กหญิงนุชธิดา  นิลาราช
17. เด็กหญิงบุษญา  หล้าล้ำ
18. เด็กชายปฏิพัทธ์  เอี่ยมสะอาด
19. เด็กหญิงปภัสสรา  ทวีสุข
20. เด็กหญิงปานิดา  ศรีดาเลิศ
21. เด็กหญิงปิยธิดา  พรมศิริเดช
22. เด็กหญิงพนิดา  มะลิวัลย์
23. เด็กหญิงพรรณนา  ชื่นตา
24. เด็กชายพิทักษ์  คงสิงห์
25. เด็กหญิงภัทรภร  แดงดา
26. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองปลั่ง
27. เด็กหญิงมุตทิตา  บริบูรณ์
28. เด็กหญิงวนิดา  โคตยา
29. เด็กชายศักดา  ชัยหนุน
30. เด็กหญิงสุกฤตา  โภคลาภ
31. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์ไสย
32. เด็กหญิงสุชาดา  รุ่งมงคล
33. เด็กหญิงอนันตา  ผิวเหลือง
34. เด็กชายอนิรุทธ  ใสสวรรณ
35. เด็กชายอนุสรณ์  หล้าล้ำ
36. เด็กชายอภิเดช  อุ่นศิลป์
37. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญเต็ม
38. เด็กหญิงอลิตา  คงสิงห์
39. เด็กชายอัศม์เดช  ศิลณรงค์
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  พุ่มลา
 
1. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
3. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
4. นายถนัด  สมาธิกุล
5. นางสาวเรวดี  พระงาม
6. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
7. นายอนุวัตร  เหมือนคิด
8. นางกันธิมา  ยวงแก้ว
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกรชวัล  เสริมศรี
2. นางสาวจิตติมา  พนารักษ์
3. นางสาวชลธิชา  ชาภิรมย์
4. นางสาวณัฐธิดา  ศรีคะชินทร์
5. นายณัฐพงษ์  พูลพงศ์
6. นางสาวณิชารีย์  เกาะกาเหนือ
7. นางสาวดวงหทัย  สีหะชัย
8. นางสาวนัฐยา  ว่องไว
9. นางสาวนัทวรินทร์  อินทร์แก้ว
10. นางสาวพลอยไพลิน  ใจดี
11. นางสาวพิชญา  กัสสุมาโส
12. นางสาวภูษิตา  บุญสงค์
13. นายมาณพ  ทองบริบูรณ์
14. นางสาวรุ่งชีวัน  สวัสดี
15. นายฤทธิชัย  โนนคำ
16. นางสาววรฤทัย  สดับสาร
17. นายวิศวะ  จันทร์เกศ
18. นางสาววิสุดา  ธรรมเที่ยง
19. นางสาวศิรินาถ  วังยาว
20. นางสาวศิริลักษณ์  กล้าหาญ
21. นางสาวศิริลักษณ์  หนองยาง
22. นางสาวศิลาทิพย์  แก้วดี
23. นายศุภฤกษ์  เมชบุตร
24. นายสหรัฐ  สืบทอง
25. นางสาวสายฝน  อินทร์แก้ว
26. นางสาวสุกัญญา  จำปาชื่น
27. นายสุธิมนต์  มีแก้ว
28. นางสาวสุปราณี  โพธิ์เงิน
29. นางสาวอริษา  แบบอย่าง
30. นายอาลีฟ  ขันธสอน
31. นางสาวอิสราภรณ์  โชติช่วง
32. นางสาวเฉลิมขวัญ  ทองแสง
33. นางสาวเรืองรัตน์  เรณูหอม
34. นางสาวเอกปวีร์  แซ่คู
35. นางสาวแคทลียา  หีบแก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธรรมเที่ยง
2. นายรักดาว  มะลิงาม
3. นายชาคริต  นาดี
4. นางโฉมศรี  มะลิงาม
5. นางสาวณัฏฐวี  ทองดา
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวกาญจนา  ลือแก้ว
2. นายก้องเกียรติ  สายอินทร์
3. นางสาวจันทราพร  จันทร์ศาลา
4. นางสาวจุฑามาศ  ชัยเนตร
5. นายฉัตรชัย  เพลินสุข
6. นางสาวชฎาภรณ์  โสรกนิษย์
7. นายชินภัทร  บรรลุสุข
8. นางสาวช่อเพชร  จรัสใส
9. นายณัฐพล  ดอกประทุม
10. นางสาวธิดารัตน์  เปรมทิพย์
11. นายธีระพงศ์  แก่นสน
12. นางสาวนงลักษณ์  หอมนวล
13. นางสาวนริศรา  สังข์ป้อม
14. นางสาวนาถยา  สำรวมจิตร
15. นายปฐวี  นะกุลรัมย์
16. นางสาวประภัสสร  ครึ่งมี
17. นายปารเมศ  นิยมานนท์
18. นางสาวฟาริดา   นามเขต
19. นายภานุสรณ์  ทองคำสุข
20. นางสาวมธุรดา  เทพนาคิน
21. นายมนัส  พอกจันทร์
22. นางสาวมัณทนา  มาเรือง
23. นายวรัญชัย   แพงทรัพย์
24. นายวัฒนพงษ์  แซ่จึง
25. นางสาวศิริพร  พงค์ชะอุ่มดี
26. นางสาวศิริรัตน์  สามสี
27. นายศิลป์ชัย   ไชยกาล
28. นางสาวศุภรัตน์  พอกพูน
29. นายสถาปัตย์  กมลเดช
30. นายสองเมือง  พรมแก้ว
31. นางสาวสิรินยา  ระย้างาม
32. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ใหม่
33. นางสาวสุนิสา  เรืองชาย
34. นางสาวสุนิสา  เมืองนา
35. นายสุภชัย   ปราถนาชาติ
36. นางสาวสุภาภรณ์  ดาทอง
37. นายสุรชัย  จำปาทอง
38. นางสาวสุวิมล  สนโสก
39. นางสาวอรฤดี  อินทร์นิตย์
40. นางสาวโสรยา  คิดกล้า
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
2. นางอรไท  เขียวลือ
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกฤติกา   สังเกตกิจ
2. นางสาวกัญญาณี  สมแก้ว
3. นายกิตติพันธ์  จันทเขต
4. นางสาวกิตติยา  ภาสวัสดิ์
5. นางสาวกุสุมา  ควรเสก
6. นายจารึก  สระแก้ว
7. นางสาวจินดาพร  ใยมะณี
8. นางสาวฑิตยา  แสงภักดี
9. นางสาวณัฏฐณิชา  โฉมหาญ
10. นางสาวณัฐณิชา  ทวดอาจ
11. นายทรงพล  ยศวิชัย
12. นายธนภัทร  โยธินรัตนกำธร
13. นางสาวธนิสร  ใจเพียร
14. นายธนเกียรติ  บุญคง
15. นายธีรภัทร  ราชรักษ์
16. นายนายณัฐวัขร  พร้อมทรัพย์
17. นางสาวปภัสการต์  เพลินสุข
18. นายปริญญา  ดีมาก
19. นางสาวปัทมพร  ลัดดาไสว
20. นายพรรษา  ผลเจริญ
21. นายพลวัต  ธรรมมะ
22. นายพัฒนศักดิ์  ผลแม่น
23. นายภูวนาท  บุญครัน
24. นางสาวลักขณา  ละอุ่น
25. นางสาววราพรรณ  ทองแม้น
26. นายวีรยุทธ  มีนาม
27. นายวุฒิชัย  เสมาชัย
28. นายศราวุธ  สนองฝัน
29. นายสิริพงศ์  ดีสุข
30. นางสาวสุกัญญา  แจ่มใส
31. นางสาวสุดารัตน์  อสิพงษ์
32. นายสุทธิพงศ์  จงจิตกลาง
33. นายสุรนาท  เดชฤทธิ์
34. นายอภิชาติ  สมฤทธิ์
35. นายอภิสิทธิ์  วิชาชัย
36. นางสาวเกตุนภา  คำเภา
37. นางสาวเจนจิรา  อาเทศ
38. นายเดชธารินทร์  บุตรทอง
39. นางสาวเบญจมาศ  พลศรี
40. นางสาวเบญจมาศ  คำดี
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นางภักษร  มหาเทียนธำรง
3. นางปณิดา  แก้วหอม
4. นางฐายิกา  ดวงพร
5. นางสาวภาลฎา  ภาสวัสดิ์
6. นายจามิกร   ณ กาฬสินธ์ุ
7. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
8. นางสุภีลดา  จันทร์แสง
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์แสนอาด
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ประสานทอง
3. เด็กหญิงนันทิยา  สอนเลิศ
4. เด็กชายปิยะราช  เกียงกาว
5. เด็กชายพัชรพล  บุญเพิ่ม
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  งามสุข
7. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรพิมาย
8. เด็กชายสุรยุทธ  ช่วยบุดดา
9. เด็กชายเฉลียว  ศรีใส
10. เด็กชายเดชฤทธิ์  ชินศรี
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นางสาวรุ่งฤทัย  ชัยเสน
3. นายสมพงษ์  เข็มทอง
4. นายสมพงษ์  เข็มทอง
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุกิมานิล
2. เด็กหญิงกรกฎ  มีกุศล
3. เด็กชายธีระศักดิ์  ใจองอาจ
4. เด็กหญิงพรนภา  มัสกุรงศ์
5. เด็กชายพีรันธร  ดียิ่ง
6. เด็กหญิงวนัสนันทน์  อยู่ดี
7. เด็กชายวิจารณ์  แสนศิริ
8. เด็กชายวีรพงศ์  แซ่บ่าง
9. เด็กชายอัจฉระ  โอษฐงาม
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ฉัตรทอง
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุทธิกุล
2. เด็กชายธนากร  เกิดชื่น
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จุดาบุตร
4. เด็กชายภาคิไนย  ดวงศรี
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  สีชมภู
6. เด็กหญิงลลิตา  ทับทิมสัย
7. เด็กชายวีรยะ  บุญญัติ
8. เด็กหญิงศศิธร  ลายสนธิื
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
3. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมมา
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติกานต์  อินทร์หอม
2. นายกิตติธัช  เทศแก้ว
3. นางสาวจันทรกานต์  พยุงดี
4. นายจิระพงศ์  สุขร่วม
5. นางสาวปริยา  ศิลปสิทธิ์
6. นายรัฐศาสตร์  วานิชย์
7. นายวัชระพงษ์  บุญมี
8. นางสาวสุภิศา  วราคำ
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวจรัสศรี  แย้มชัย
2. นายณัฐพงษ์  โพธิ์ศรี
3. นางสาวมาลัยรัตน์  มหานาม
4. นางสาวรินดา  คำผาย
5. นางสาววรรณิษา  มหานาม
6. นางสาวศิริพร  สีตัสสะ
7. นายศุภกิต  โสดามรรค
8. นายสมภพ  รินชัย
9. นายสิทธิโชค  โกฏิแก้ว
10. นายสุรศักดิ์  พันนาม
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
2. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
3. นายกัณฑ์เอนก  บุญลาภ
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายคชานนท์  ปรึกทอง
2. นายธีรเดช  นันประโคน
3. นางสาวนงลักษณ์  เห็นทั่ว
4. นายนัฐพงษ์  แผ่นทอง
5. นายบุญญฤทธิ์  สาแก้ว
6. นางสาวพัชรี  เพรียวพรม
7. นายพีรพัฒน์  ใจกล้า
8. นางสาววนิดา  เสพสุข
9. นางสาวสุชัญญา  กุนาสา
10. นางสาวอนุสรา  อร่ามเรือง
 
1. นางสาวชณชนก  เคล้าจันทร์
2. นางสาวทิตยาภา  บานเย็น
3. นางสาวกาญจนา  สายวิเศษ
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิรติกา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จุ่นวาที
3. เด็กหญิงณัติการ์  ศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญยาพร  สมหวัง
5. เด็กหญิงปทิตตา  อินทร์แก้ว
6. เด็กหญิงระพีพัฒน์  พิมพ์ทองสังข์
7. เด็กชายสุรชัย  มณีบุตร
8. เด็กหญิงอิสริยากรณ์  วังสะอาด
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เกิดเหมาะ
2. เด็กหญิงกุสุมา  พิศลืม
3. เด็กหญิงจีรพร  ปิณฑานนท์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตเดียว
5. เด็กชายพัสกร  ทวีสุข
6. เด็กชายวัชราวุฒิ  นวลดี
7. เด็กหญิงวิราชินีย์  สาระ
8. เด็กชายศุภณัฐ  ศิริลา
 
1. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
2. นายชนาวุธ  คงดี
3. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
4. นางสาวนิตยา  เครื่องวิชา
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ลาบึง
2. เด็กชายพิพัฒน์  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงวนิดา  เพชรจันทึก
4. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ลาบึง
5. เด็กหญิงสุกฤตา  มากมั่ง
6. เด็กหญิงสุพิชญา  สมานทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. นายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
2. นางสาวตรงศร  ศรีสุริยงค์
3. นางสาวนันธินี  นัยวุฒิ
4. นายพงศกร  อินหา
5. นางสาวศศิกานต์  พิศลืม
6. นางสาวศศิธร  คำจันทรฺ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
2. นายภคิน  สดนางรอง
3. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
4. นางสาวนิตยา  เครื่องวิชา
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นางสาวจิตสุภา  นิลดำ
2. นางสาวทัดดาว  วงษ์มี
3. นางสาวประภัสสร  แปะปริง
4. นางสาวพนิดา  สุขปรั่ง
5. นางสาวภาวิดา  คำมงคุณ
6. นางสาวเบญจวรรณ  เกตวิจิตร
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
3. นายชวัลวิทย์  แสนสุด
4. นางสาวกฤษณา  ไพดี
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวณิชภัทร  สร้อยแสง
2. นางสาวนุชนาถ  อาจวิชัย
3. นายสุพจน์  โปยทอง
4. นางสาวสุภาภรณ์  บุญสรรค์
5. นางสาวสุภาภรณ์  จิตรมั่น
6. นางสาวเบญจมินทร์  ศรีภักดี
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
2. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
3. นายศิริ  ระฆังทอง
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชฎาพรรณ   เหมือนดี
2. เด็กหญิงนิรมล  สุขดี
3. เด็กหญิงปนัดดา  ส่งกลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงปนัดดา  พรมต้นวงษ์
5. เด็กหญิงวาสิตา  ราชสีห์
6. เด็กหญิงศรีสุดา  สุดสัมฤทธิ์
 
1. นางณฐพร  เบ็ญเจิด
2. นางสาวชนกพร  เทียนสิงห์ชัย
3. นางสาวอมรรัตน์  เสริมดี
4. นางสาวนันท์นภัส  วันโท
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  สำรวมจิต
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แย้มเหรียญ
3. เด็กหญิงนัฎฐา  ทองอ้ม
4. เด็กหญิงพนัชกร  กิจชำนาญ
5. เด็กหญิงพิชญาภา  เรือนพรม
6. เด็กหญิงสุจิตรา  อุตสาหะ
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกัมพล  ชูยิ่ง
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ทองทา
3. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนกล้า
4. เด็กชายณัฐพล  สุทธิพล
5. เด็กหญิงธนัญชนก  ปัญญาดี
6. เด็กหญิงพรธิดา  ยวงทอง
7. เด็กชายภูชิชย์  ช่อสูงเนิน
8. เด็กชายเจษฎา  ลาพวัน
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นางสาวรุ่งฤทัย  ชัยเสน
3. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มากมั่ง
2. นางสาวณัฐพร  ตันเสถียร
3. นางสาวนภาภรณ์  ใจมัง
4. นางสาววราลักษณ์  วรางกูร
5. นางสาวอนัญญา  ชัยสวัสดิ์
6. นางสาวอินทิรา  บุญชิตด์
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกฤติญาภรณ์  วงค์วาด
2. นางสาวกัลยา  สร้อยสีหา
3. นางสาวยศวดี  ซ้อนศรี
4. นางสาวสุพิชญา  เสพสุข
5. นางสาวอาทิตยา  สำอาง
6. นางสาวอาภาพร  บุญกอง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
2. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
3. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวฉัตรอักษร  ปานทอง
2. นางสาวชัชรฎา  เงางาม
3. นางสาวณิชาภัทร  บุญมาก
4. นางสาวพัชรา  สุ่มทา
5. นางสาววราภรณ์  สุขแสวง
6. นางสาวสุดารัตน์  ธรรมมา
7. นางสาวอนันตาพร  ชอบเสร็จ
8. นางสาวอมรรัตน์  ศรีพรหม
9. นางสาวอรจิรา  ประทุมรัตน์
10. นางสาวโสรยา  มั่นยืน
 
1. นางวารุณี  ทองศรี
2. นายชัชพล  วิสมิตะนันทน์
3. นางสาวรัชนีกรณ์  ปานทอง
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกัมพล  ชูยิ่ง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์แสนอาด
3. เด็กชายญาสุมินทร์  ทองทา
4. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนกล้า
5. เด็กชายณัฐพล  สุทธิพล
6. เด็กหญิงณัฐวดี  ประสานทอง
7. เด็กชายทรรมพล  สีขาว
8. เด็กหญิงธนัญชนก  ปัญญาดี
9. เด็กหญิงนันทิยา  สอนเลิศ
10. เด็กหญิงพรธิดา  ยวงทอง
11. เด็กชายภูชิชย์  ช่อสูงเนิน
12. เด็กหญิงวชิราภรณ์  งามสุข
13. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรพมาย
14. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองดอนใหม่
15. เด็กชายเจษฎา  ลาพวัน
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
3. นายพูนสวัสดิ์  ยวงทอง
4. นางสาวรุ่งฤทัย  ชัยเสน
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กหญิงกันนิดา  แก้วหอม
2. เด็กหญิงกาญจนา  แสงคำ
3. เด็กหญิงจิราภา  โภคผล
4. เด็กชายธวัชชัย  นันติโค
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สูญสุข
6. เด็กหญิงผกามาศ  ทองแย้ม
7. เด็กหญิงวจี  สารสุข
8. เด็กหญิงวรกมล  สามกุล
9. เด็กหญิงวรรณภา  สุขยานุดิษฐ์
10. เด็กหญิงสุพิษ  ศิริชัย
11. เด็กหญิงสุรางคนา  เลียวประโคน
12. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีเจริญ
13. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญนาค
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นายชวัลวิทย์  แสนสุด
3. นางจารุดา  จิตสะอาด
4. นายสรวิศ  ชาญเชี่ยว
5. นายธีรวัฒน์  จันทร์ดำ
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสฬส
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหนือคูเมือง
3. เด็กหญิงชฎาพร  ทำดี
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริไสย์
5. เด็กหญิงนริศรา  หารศรีภูมิ
6. เด็กหญิงปรัชญา  จันทรา
7. เด็กหญิงปอร์รัช  สงวนชื่อ
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทาเกษม
9. เด็กหญิงมินตรา  สุขสมาน
10. เด็กหญิงอวัสดา  อินทยุง
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางสุวิมล  บุญโต
3. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
4. นางสาวบัวพัน  แก้วคำ
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกำพล  สืบศรี
2. นายจักรภพ  ช่วยบุดดา
3. นางสาวจารุวรรณ  พุดจีบ
4. นางสาวศศิมาภรณ์  ชะตาถนอม
5. นางสาวสกาวใจ  ชัยเสน
6. นายอภิรักษ์  กองทอง
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
3. นายพูนสวัสดิ์   ยวงทอง
4. นางสาวรุ่งฤทัย  ชัยเสน
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวกรรณิการ์  แหลมทอง
2. นางสาวขนิษฐา  เรืองรอง
3. นางสาวจิรภา  พาพล
4. นางสาวจิราภรณ์  หอมกลิ่น
5. นางสาวฉัตรอนุธิดา  แหลมทอง
6. นางสาวชญาดา  จันทร์โสภา
7. นางสาวชุติมา  งามเนตร
8. นายณัฐวุฒิ  ยิ่งยงยุทธ
9. นางสาวปวีณา  ศรีชอุ่ม
10. นางสาวปุณยาพร  สมคิด
11. นางสาวผกามาศ  พุทธเมฆ
12. นางสาวฟ้ารุ่ง  เพชรมาก
13. นางสาวลักษณา  สมคะเนย์
14. นางสาววันวิสา  อาภาประสิทธิ์
15. นางสาวอนุสรา  รุ่งเรือง
16. นางสาวอรปรียา  อ่านไทสง
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
3. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
4. นางสาวบัวพัน  แก้วคำ
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวชนัญญา  สุขเอี่ยม
2. นางสาวชื่นนภา  บัวลา
3. นางสาวฐานหทัย  ฤกษ์ดี
4. นางสาวธิติญา  กำจัดภัย
5. นางสาวนิตยา  สมกล้า
6. นางสาวพรพิมล  สุขคลี่
7. นางสาวสุนทรีลักษณ์  คงชื่นจิต
8. นางสาวอรีวัลย์  บูรณะ
9. นายอัศฆ์เดช  พรมโสภา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมมา
2. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
3. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชาลิสา  ชัยสงคราม
2. นายวรวุฒิ   ตลับทอง
3. นางสาวศิริลักษณ์  สังเกตกิจ
4. นายสิทธิศักดิ์  สุขแก้ว
5. เด็กชายสุรนาท  สวาศรี
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
2. นางอำไพ  ฉิมงาม
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. เด็กหญิงนลัทพร  ยอดสาย
2. เด็กหญิงปฏิมากร  สุวรรณสนธิ์
3. นายปรีชา  ซ่อนกลิ่น
4. เด็กหญิงสุวนันท์  กันเชียง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชมชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
2. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายคุณานนท์  มั่นยืน
2. เด็กชายธีรภัทร์  เจริญยิ่ง
3. นายรัชตะ  วิเศษ
4. เด็กชายสิรวิชญ์  เงางาม
5. เด็กชายเอกพงศ์  ยืนยิ่ง
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นางสาวอารียา  สุวรรณโท
2. นายโยธิน  เรียงสนาม
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
2. นางธัญนันท์  ละอองศรี
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวนิตตยา  บุญกล้า
2. นายศักดา  ดวงกุล
 
1. นางสาวพลอยนิตา  แก้วจีระอดุลย์
2. นายอายุ  คิดดี
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงพล
2. เด็กชายขจรเกียรติ  สิงคะเสลิต
3. เด็กชายธวัชชัย  ยอดพรหม
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ผ้าผิวดี
5. เด็กชายนครรินทร์  ชนะงาม
6. เด็กชายยศธร  ไข่คำ
7. เด็กชายศิวัช  ปะโนรัมย์
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  ผิวงาม
 
1. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
2. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
3. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก
 
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายคัมภีร์  พอกสนิท
2. เด็กชายจักรกฤษ  ดีพาชู
3. เด็กชายจักรพล  จันอ่อน
4. เด็กชายบุญนำ  ต่อดอก
5. เด็กชายภูตะวัน  ชูชื่นพรม
6. เด็กชายภูริชกานต์  นกแก้ว
7. เด็กชายวุฒินันท์  เมินดี
8. เด็กชายอภิเดช  จันสิงห์
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
2. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
3. นายสิทธิพร  พวงสด
 
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  ระบือนาม
2. เด็กชายชินวัฒน์  ลามะให
3. เด็กชายทัตดนัย  มั่งมี
4. เด็กชายธวัชชัย  มาลีหวล
5. เด็กชายธีระพันธ์  อังสนุ
6. เด็กชายพงศธร  บงลา
7. เด็กชายวิวัฒน์  วงษ์วาสน์
8. เด็กชายสิปนนท์  จำลอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายปฏิญาณ  มณีศรี
2. นายปฐพี  นามมูนตรี
3. นายพลวัต  สุขศร
4. นายวันชัย  สุขจิตร
5. นายวิวัฒน์  ประเมิญชัย
6. นายอำพล  จูมสูงเนิน
 
1. นายเรืองณวิน  มีดินดำ
2. นายธวัชชัย  มีสะอาด
3. นายพงษ์ธร  จันทร์โสภา
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกฤษณพร  งามยิ่ง
2. นายกิตตศักดิ์  พวงมาลา
3. นายปิยชาติ  จันทร์กล้า
4. นายวัชรพงศ์  หงษ์สูง
5. นายสกฤษฏ์  ราชเจริญ
6. นายสันติภาพ  สุขสำราญ
 
1. นายเกริกวิทย์   จันทเขต
2. นายทรงชัย  บุญสุยา
3. นายไผ่  พรมเพชร
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  เมชบุตร
2. นายมนเทียร  จาบทอง
3. นายรัฐพงศ์  วงค์วาท
4. นายศุภชัย  ดีสุข
5. นายสิทธิศักดิ์  คงทรัพย์
6. นายเมธา  กล้าหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรสุริยา  ค้าเกวียน
2. เด็กชายอลงกต  สีพลัง
3. เด็กหญิงเขมมิกา  เจริญยิ่ง
 
1. นางณัฏฐวี  พจนะแก้ว
2. นางนิชาภา  จันทร์เพ็ญ
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แซ่ตัง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เพียรเสร็จ
3. เด็กหญิงอริสา  สายสู่
 
1. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
2. นางปรารถนา  จงกลาง
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนิธิกร  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำแพงศรี
3. เด็กหญิงอโรชา  พุฒซา
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงเพชร
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวนงนุช  ยามดี
2. นางสาวมินตรา  บุญคง
3. นางสาวอุรวี  ต้นโศก
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
2. นางมะลิ  ศาลางาม
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกานดา  โห่งอ่อน
2. นางสาวสุวรรณา  ดาทอง
3. นางสาวอภิญญา  ประภาสัย
 
1. นางวันดี  นิตยวัน
2. นายอุทัย  นิตยวัน
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ทวีฉลาด
2. นายชานน  บุญโสดากรณ์
3. นางสาววณัฐณี  อัครโรจนรัชต์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
2. นางสาวพชรวรรณ  ศรีพันธุ์
 
217 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงธัญยธร  ขาวแก้ว
2. เด็กหญิงลักษมี  กลิ่นเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
2. นายสุรชัย  กิ่งก้านจันทร์
 
218 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกนารถ  กระแสโท
2. เด็กชายพีรพล  พระเงิน
 
1. นางธนพร  พัตราภักดิ์
2. นายสามารถ  พัตราภักดิ์
 
219 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงจิดาภา  คมสัน
2. เด็กหญิงมาริสา  คานงอน
 
1. นางอิงอร  ผลจันทร์งาม
2. นางเสาวลักษณ์  บัวบาน
 
220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกนารถ  กระแสโท
2. เด็กหญิงจิรากรณ์  สุรสิทธิ์
 
1. นางธนพร  พัตราภักดิ์
2. นายสามารถ  พัตราภักดิ์
 
221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายณัชพงษ์  คลองแสนเมือง
2. เด็กชายทยุต  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
2. นางจินดาพร  บุญหมั่น
 
222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กชายราชันย์  กันยาดี
2. เด็กชายสุรทัศน์  เจือจันทร์
 
1. นางสุภาวดี  เมธาศิริ
2. นางอุรา  กันพานิชย์
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นางสาวณัฐฐินันท์  สาระกิจ
2. นางสาวสุชาดา  ยืนยาว
 
1. นางสาวอุรัจชา  เตียงทอง
2. นายชัยกร  สุขนิรันดร์
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราลักษณ์  ม่วงทอง
2. นางสาวอาภัสรา  กระแสโท
 
1. นางธนพร  พัตราภักดิ์
2. นางสาวอัญรินทร์  ธีระสิทธิ์กิตติ
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายสิทธิชัย  สกุลแก้ว
2. นายเนติพงศ์  ทองอ้ม
 
1. นางอิงอร  ผลจันทร์งาม
2. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชนกานต์   คำพิลา
2. เด็กชายศิวกร   ยวงแก้ว
 
1. นายส่งเสริม  สุทัศนะพานนท์
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  วิชัย
2. เด็กหญิงรัติยากร  สีดาพาลี
 
1. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
2. นายไพทูล  หาดคำ
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายวิชญะ  จันทร์อ่ำ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  แซ่โล้ว
 
1. นายสมยศ  ระคนจันทร์
2. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นายธนาวุธ  ทิมเมือง
2. นายเสกสรรค์  ภาสุวรรณ
 
1. นายเลข  ทิวคู่
2. นางสาวรุจิรา  ปรางค์ชัยกุล
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายกิตติพร  เเสงตะวัน
2. นายอำนาจ  เจริญราช
 
1. นายเจษฎาภรณ์  มะลิหอม
2. นายชัชวาลย์  มณีวัตร์
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นายประไพพงษ์  มะโนชัย
2. นายศรวัลย์  ดุจจานุทัศน์
 
1. นายสมยศ  ระคนจันทร์
2. นายเฉลย  ตาทิพย์
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  บุญสอน
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สุทธิสา
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
2. นางจินดาพร  บุญหมั่น
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. นายกีรติ  เห็นสุข
2. เด็กชายปรเมศร์  ปรึกษาดี
 
1. นายวิละ  สมเจริญ
2. นายสามารถ  จันครา
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงนภาพร  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงสุธารินี  ฤทธิเดช
 
1. นางรัสนา  อนันตสุข
2. นางสาววิไลพร  โนนคำ
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราชรักษ์
2. เด็กหญิงปุณิกา  จรจอม
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิธรวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  แสงตะวัน
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ชะราชรัมย์
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสุรีพร  ฦาชา
2. เด็กหญิงเกษมณี  ธานี
 
1. นางรัสนา  อนันตสุข
2. นายไพทูล  หาดคำ
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวนงเยาว์  สามพุดซา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิตยวัน
 
1. นางสาวอุดม  บุดศรี
2. นายวัชระพงศ์  ชาญศรี
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขศรี
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  หลอมประโคน
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  แดงงาม
2. เด็กหญิงพัชริดา  ลำดวนหอม
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
2. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวปาริฉัตร   คลังใหญ๋
2. นางสาวปิยาภรณ์  สายทอง
 
1. นางผกาวดี  สุวงศ์
2. ส.ต.ต.กัมปนาท  เกษแก้ว
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  เปรมทา
2. นางสาวสุรภา  คันธกุลดุษฎี
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวปัญพัฒน์  แดงงาม
2. นายศราวุธ  สนองผัน
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางจินดาพร  บุญหมั่น
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวภัทรนิษฐ์  พรพัฒน์พิชญะ
2. นางสาวอภิชญา   พิศวง
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายจิตรภณ  บูรณ์เจริญ
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นางสาวสิริยากรณ์  เหมทอง
2. นางสาวสุนันทรา  โต๊ะงาม
 
1. นายสุทธิพงศ์  สำนักนิตย์
2. นายศุภชัย  นิเวศวรากร
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายฉัตรดนัย  ผากาเกตุ
2. นางสาวนริศรา  ล้อมวงศ์
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. นางดารา  ปุยะติ
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  สามพิมพ์
2. นางสาวสุดารัตน์   สุดสวาท
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายจัตุควัฒน์  สาแก้ว
2. นายอนัญลักษณ์  พงษ์นุเคราะห์ศิริ
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายธงชัย  ศิลาชัย
2. นายธีรยุทธ  นทีนาม
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
 
250 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  ที่ดี
2. เด็กหญิงวีรยา  ตุ้มนาค
3. เด็กหญิงเทพวิภา  ต่างทอง
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
251 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชนพล   ชูศรี
2. เด็กชายชนวัตร   จันทมงคล
3. เด็กชายนิธิศ   คุรินทร์
 
1. นางดลนภา  พุ่มพุฒ
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
252 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตระกูลดี
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  อุดทุม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ประวันโน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
253 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  นิตยลาภ
2. นางสาวภัณฑิรา  ม่วงมณี
3. นายอภิชาติ  คำภากุล
 
1. นายสมภพ  ประดับสุข
2. นางสาวพจน์สุณี  แพงประโคน
 
254 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนภัทร  ราชวงศ์
2. นางสาวปนัดดา  แรงจบ
3. นายเจษฎาภรณ์  ประทิพย์เนตร
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
 
255 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัทพร  ภูนุภา
2. นางสาวพลอยไพลิน  มูลศรึ
3. นางสาวสุลินดา  จันทร์น้อย
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางดารา  ปุยะติ
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายทีปกร  โสสิงห์
2. นายพัทธพล  พิศเพ็ง
 
1. ส.ต.ต.กัมปนาท   เกษแก้ว
2. นางผกาวดี  สุวงศ์
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายสิทธิศักดิ์  แผนไธสง
2. นางสาวอฤตา  สายคูณ
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายสมภพ  วานวิน
2. นายสุทัศน์  สนั่นน้ำหนัก
 
1. นายคทาวุธ  บุญวร
2. นางทาริณีย์  บุญคล้อย
 
259 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายชิดณรงค์  ชุมสุข
2. นายภานุพงษ์  ใจชื่น
3. นายรัตนภูมิ  จำปาจีน
 
1. นายวรวุฒิ  ทอนไชย
2. นายรักดาว  มะลิงาม
 
260 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ดาศรี
2. เด็กชายภราดร  โสปันหริ
3. เด็กชายสุริยา  ศรีสอน
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นางสาวอรวดี  วันโสภา
 
261 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  เชิดดอก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทนน
3. เด็กชายสุวรรณ  คลายโศก
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
262 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นายพงษ์พิพัฒน์  เบี้ยไธสง
2. นายพลวัต  บุญนาค
3. นายอภิสิทธิ์  บุญทูล
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายสรวิศ  ชาญเชี่ยว
 
263 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นางสาวบุญธิตา  มากใหญ่
2. นายพงศกร  ศรีทัย
3. นายพงศธร  พิมพ์จันทร์
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นายบรรพต  นนธิจันทร์
 
264 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กล่ำภักดิ์
2. นายวุฒิพงษ์  พยุงตน
3. เด็กชายสนธยา  เนียมหอม
 
1. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
2. นางอรทัย  วรพุทธ
 
265 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกานท์กวี  คงใจดี
2. นายฐปนนท์  สามเสน
3. นายนพนัฐ  ตันยอด
 
1. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขตาม
2. เด็กชายสาธิต  ฉ่ำทอง
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  วงษ์รักษ์
 
1. นายประเทียร  แก้วชนะ
2. นายชำนาญ  เกตุโสระ
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   กิติราช
2. เด็กชายธีรธรรม   ชัยฉลาด
3. เด็กชายสมาร์ท  สุวรรณพรม
 
1. นายนายพิษณุ  คำภู
2. นายเรืองยศ  สารกิจ
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายปกรณ์   ดำงาม
2. เด็กชายปริญญา   เข็มทอง
3. เด็กชายศุขวงศ์   ครองสุข
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
2. นายเกริกวิทย์  จันทะเขต
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายนิติพล  แสนกล้า
2. นายพรชัย  ธิธรรมมา
3. นายฤทธิ์คาถา  ฉิมงาม
 
1. นางสาวจีระวรรณ  วังอาจ
2. นางสาวขนิษฐา  นิลแก้ว
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ธนูศิลป์
2. นายชาญชัย  ดวงศรี
3. นายศราวุฒิ  ใจพินิจ
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นางจันทรา  สารกิจ
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกษิดิ์เดช วาสุพิน   วาสุพิน
2. นายธีรวุฒิ   หมั่นกลาง
3. นายภูวนาถ  จันเมธา
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
2. นายสิทธิพล  นามสว่าง
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายพิเศษสิน  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายวิทวัส  พลพงษ์
3. เด็กชายสมศิลป์  ดำเนินงาม
 
1. นายชุมพล  สติมั่น
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปุณณาสา  จันทร์สม
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชาติพันธ์จันทร์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  สมจิตร์
 
1. นางสาวเดือนเต็ม  ลามณี
2. นายอนุวัฒน์  ทับแก้ว
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายชูวงศ์  ยืนยง
2. เด็กชายธนาดล  แสวงสิทธิ์
3. เด็กชายสหรัก  คิดประโคน
 
1. นายจักรพงค์  พรหมสิทธิ์
2. นายเรืองยศ  สารกิจ
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุวนันท์  คงมั่น
3. นายอภิชาติ  ชาสระคู
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางสาวรุจิรา  ผลโพธิ์
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บุญแต่ง
2. นางสาวรักษิณา  ไสววัตร
3. นางสาวสุริวรรณ  คำสิงห์
 
1. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
2. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายชาคริต  บำรุง
2. นายฐิติพงศ์  ทองคำ
3. นายวุฒิชัย  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวจาริวัฒน์  อินทรศรี
2. นางสาวศรัญญา  โสภาสิน
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายธีรเมษร์  ฮุยประโคน
2. เด็กหญิงนภัสสร  เสาเวียง
3. เด็กชายพันกร  วันทองสุข
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เวียงนนท์
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เหลือล้น
6. เด็กชายเทียนชัย  แก่ชะรัตน์
 
1. นางสาวสรชา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวกัญยานัฐ  ระวิวรรณ์
3. นางสาวนวลปรางค์  พองนวล
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานศินา  ราชบัณฑิต
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผลสมหวัง
3. เด็กหญิงนันทิดา  สองวงศ์
4. เด็กหญิงนิภาพร  วรรณคำ
5. เด็กหญิงพรพรรณ  หอมหวล
6. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สามพุดซา
 
1. นางวันดี  นิตยวัน
2. นายอุทัย  นิตยวัน
3. นายศิริธิพงษ์  จำปาทอง
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1. สามเณรฐิติพงศ์  ไวเรียบ
2. สามเณรธีรพันธ์  มีดี
3. สามเณรบัณฑิต  บัวงาม
4. สามเณรสิริมงคล  เทียนทอง
5. สามเณรอนุวัฒน์  แมนประโคน
6. สามเณรเอกภพ  พินิจรัมย์
 
1. พระอดิศักดิ์  สิริธมฺโม
2. พระมหาสมพงษ์  ฐิตจิตฺโต
3. นางสาวชมภู  นึกมั่น
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินดารัตน์  วนวงศ์
2. นางสาวชนาพร  กะทิศาสตร์
3. นางสาวพรรณี  สร้อยดอก
4. นางสาวศศิวิมล  คิดกล้า
5. นางสาวสุดารัตน์  งามวิเศษ
6. นายเกียรติศักดิ์  ม่วงมี
 
1. นางอาภรณ์  สิงห์คำ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดัชถุยาวัตร
3. นางสาวหอมหวล  บุญโต
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายธวัชชัย  สุขจิตร
2. นางสาวนารีรัตน์  สืบเพ็ง
3. นายยรรยง  เจริญยิ่ง
4. นางสาวรัชฎา  โสรักนิต
5. นายวรวุฒิ  ไชยสาร
6. นางสาวสุดารัตน์  โกยสำราญ
 
1. นางสาวสรชา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวกัญยานัฐ  ระวิวรรณ์
3. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  สีสันงาม
2. นางสาวนิตยา  ศาลางาม
3. นางสาวพวงประกา  สุขบรรเทิง
4. นางสาววาสนา  สำรวมสุข
5. นางสาวสุดารัตน์  สอนโพนงาม
6. นายอัมรินทร์  อินทร์สำราญ
 
1. นางวันดี  นิตยวัน
2. นายอุทัย  นิตยวัน
3. นายศิริธิพงษ์  จำปาทอง
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เตือนใจ
2. เด็กหญิงพนิดา  ทรงฉลาด
3. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นางสุภาวดี  ต่างประโคน
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัชชา  ศรีพลาย
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ป้อมบ้านต้า
3. เด็กหญิงเบญจพร  คุชิตา
 
1. นายศุภชัย  บุติมาลย์
2. นางสาวรัตนาวดี  สมศรี
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นางสาวกันธิฬา  สุริยงคต
2. นางสาวนิตยา  สืบโสดา
3. นางสาวนิตยา  สุดใจ
 
1. นางพัชรนันท์  แพงยา
2. นางวิภาภรณ์  วิเศษวงษา
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายจาฏุพัจน์  ระหาร
2. นางสาวธัญธร  สุภิษะ
3. นายอดิศักดิ์  แสงเมือง
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวศรีสุดา  เวือนประโคน
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวสุพัตรา  วุฒิยา
2. นางสาวเจนจิรา  ดวงใจ
3. นางสาวเบญจมาศ  บุญไทย
 
1. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง
2. นายไพสิทธิ์  คงทน
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวดาวนภา  เขียวอ่อน
2. นายสิริวัฒน์  แก้วมาลา
3. นายเสกสิทธิ์  สานุสันต์
 
1. นายสุขสวัสดิ์  สาศิริ
2. นายสมศักดิ์   สุขบท
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  แก่นแก้ว
2. เด็กชายศิวะ  สุขพราม
3. เด็กชายอภิรักษ์  มอไธสง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เอ็นดู
2. นายสมศักดิ์  พิศเพ็ง
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. นางสาวกมลชนก  ยืนยาว
2. นางสาวศุภากร  พูนสระคู
3. นางสาวสุดคนึง  เรือนใจมั่น
 
1. นายชนาวุธ  คงดี
2. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมแดน
2. เด็กหญิงชุติมา  แก้วก่อง
3. เด็กชายธนากร  สิทธิ์ศักดิ์
 
1. นายจำรูญ  สุขอุ้ม
2. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายฐิติพันธ์  โพธิ์คา
2. นายพิชัยยุทธ  สืบศรี
3. นางสาวเปรมวดี  ทองมาก
 
1. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
2. นางสาวสุปราณี  พุฒภิบูรณ์
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวปรีชญา  นิติชัยสิทธิ์
2. นางสาววัชราภรณ์  ทองงาม
3. นางสาวศิราณี  แก้วบุดดี
 
1. นายสนั่น  ศรีคราม
2. นายสัชณุตร  ทวีอินทร์
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรพงศ์  ส่งคืน
2. นางสาวพัชรพร   โศกหอม
3. นางสาวอลิตา   สินสุพรรณ์
 
1. นายไผ่  พรมเพชร
2. นายโชค  อรุณศิริรัตน์
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นางสาวสุมิตรา  ขัติยวงษ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ไทย
3. นางสาวเมธินี  เวชกามา
 
1. นางพัชรนันท์  แพงยา
2. นางสาวปรียรัตน์  สงคราม
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ยิ่งเจนจบ
2. เด็กหญิงจิตรดา  พรหมนัตร
3. เด็กหญิงอทิตยา  งามสง่า
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
2. นางสาวสุมาลี  เมืองจันทร์
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีภูมิ
2. เด็กหญิงมุกดา   ชิดชอบ
3. เด็กชายศิวกานต์  ศรีมารักษ์
 
1. นางพัชรี  สุภเขตกิจ
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์หง่อม
2. นางสาวนรินทิพย์  พวงผกา
3. นางสาวรัตติมา  สุทธินา
 
1. นางปราณีต  เหล่าสกุล
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  สายยศ
2. นางสาวกัญญารัตน์  โยงรัมย์
3. นางสาวกันยา  คำนึงเป็น
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
2. นางสาวสุมาลี  เมืองจันทร์
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายถิรณัฐ  นิลแก้ว
2. นางสาวบุญฑริกา   เกตขจร
3. นางสาววรรณิดา  ปะวาสุข
 
1. นางพัชรี  ศุภเขตกิจ
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  เหมแดง
2. เด็กหญิงภัทราพร  แก่นพิทักษ์
3. เด็กหญิงมโนชา  ประชากูล
 
1. นางสมคิด  จารัตน์
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตติยา  เห็นสิน
2. เด็กหญิงบุญศิภา  พันจุย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บริสุทธิ์
 
1. นางชัชพร  แนวทอง
2. นางสาวกาญจนา  ศรีราช
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กอกหวาน
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศักดิ์สูง
3. เด็กชายประสิทธิ์  พุมณี
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  มุติโสม
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นางสาวอภัสรา  เพ็งจันทร์
2. นางสาวอริสราภรณ์  ไทยทวี
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีชา
 
1. นางยุไร  สังข์เงิน
2. นางจำเนียน  โอษะคลัง
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  เชิดศรี
2. นางสาววราภรณ์  เสาเกลียว
3. นางสาวอภิญญา  สถิตย์สุข
 
1. นางสาวนุชนาฏ  คงวัน
2. นางนันทิตา  โอธินทรยุทธ
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวภานุมาศ  ศักดิ์สูง
2. นางสาววราภรณ์  สีลาวงษ์
3. นางสาวไข่มุข  หอมดวงศรี
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางสาวชนกกานต์  ฉายแก้ว
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนวรรณ   มิตรปราสาท
2. เด็กหญิงวิชญาพร   มวลไธสง
3. เด็กหญิงศตนันท์   จิตหาญ
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
2. นางสาวคณิศร  บูรณ์เจริญ
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  จาบประโคน
2. เด็กหญิงวิภาดา  เหลืองจันทึก
3. เด็กหญิงศศิภา  เชื้อเหิม
 
1. นางสาวจารวี  นามนนท์
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินรัตน์  พรมชุม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ดอก
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ศาลางาม
 
1. นางสาวนิติยา  เจริญราช
2. นางสุวรรณา  งามสง่า
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐณิชา  กายสง่า
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อนุสรธนาวัฒน์
3. นางสาวสราลี  โอธินทรยุทธ
 
1. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
2. นางสมคิด  จารัตน์
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นายธีรเดช  บริสุทธิ์
2. นายวิษณุ  บุญแนบ
3. นายสหรัฐ  สานนท์
 
1. นางวิไลพร  หงษฺ์ทอง
2. นางสาวรัชนีกรนิภา  มีมาก
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายสถาพร  ปานเพชร
2. นางสาวสุวารินทร์  นิพรรัมย์
3. นางสาวเกศเเก้ว  สนโสก
 
1. นางรุ่งลาพร  เรืองจันทร์
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เทพบุรี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหอม
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เดชรักษา
 
1. นางพรสวรรค์  พนัส
2. นางสาวกิตติยา  สาระพันธ์
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายฐนกร  เขียวสระคู
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงเบญรัตน์  ศาลางาม
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญเหมาะ
2. เด็กหญิงชนัต  สรสิน
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาวสุรีพร  ทัพไทย
2. นางธัญสรณ์  ไหมทอง
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจริญญา  พูนผาด
2. นางสาวธีรนุช  ศรพรม
3. นางสาววรรณภา  ศิลาคำ
 
1. นางสาวนิพาพร  จันทภักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน  บรรลัง
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมณีรัตน์  นวนิล
2. นายวิทวัส  เรียบร้อย
3. นางสาวสุธิกาญจน์  จารัตน์
 
1. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
2. นางสมคิด  จารัตน์
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวชลัญธร  สุขสนั่น
2. นางสาวสิริยาภรณ์  บุตรทอง
3. นางสาวสุกัญญา  กู่แก้ว
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
320 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายชานนท์  ไหวดี
2. เด็กชายประคัลภ์  กำลังมา
3. เด็กหญิงสุธีรา  มาลัยทอง
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. นางสาวเกตุวลี  สายส่อ
 
321 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  มีแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตา  เล็งตามดี
3. เด็กชายไกรวิชญ์  วรรณทอง
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
2. นางสาวทัศนีย์  แก้วยงกฏ
 
322 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยนุช  คุณพรม
2. เด็กชายพงศ์พณิช  สิมมาก
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิลาสุข
 
1. นางวชิราภรณ์  มั่นคง
2. นางสาวเสาวลักษณ์   คุณเถื่อน
 
323 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวปิยะดา  ปลั่งกลาง
2. นายรัตนโชค  มหานาม
3. นางสาวสุวนันท์  สุขเพิ่ม
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
324 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คงราษี
 
1. นายเชาวน์  ทอนโพธิ์
 
325 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ทองเบื้อง
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
326 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา   นิมิตร์
 
1. นายมานะ  เงางาม
 
327 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธนรักษ์  วิเศษวงษา
 
1. นางอมรรัตน์  สมบัติ
 
328 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. เด็กหญิงอรธิดา  สุวรรณรินทร์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย
 
329 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายทัตพล  เล็งตามดี
 
1. นางสาวปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์
 
330 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงแววดาว  ยอดลี
 
1. นางสาวปรัชญาพร  จันพุทซา
 
331 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเดชพนต์  สำนักนิตย์
 
1. นายลาภิศ  นามไพร
 
332 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุระสร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
333 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชัชฎา  ผนึกดี
 
1. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
334 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงปุญญิตา  วรรณตรง
 
1. นายมนตรี  ศรีวงศ์
 
335 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
336 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายเจริญทรัพย์  ปันแสง
 
1. นางอรทัย  วรพุทธ
 
337 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  เพิ่มนิตย์
 
1. นายมนตรี  ศรีวงศ์
 
338 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ยืนยง
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
339 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  เพ็งประสิทธิพงษ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
340 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นางสาวอารยา  วิเศษ
 
1. นางพิมพา  งามเลิศ
 
341 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายตะวัน  สายบัว
 
1. นายสมคิด  ศรีจำปา
 
342 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาววิมาดา  ผาดนอก
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
343 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  ขันสัมฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งวงษา
 
1. นางมัญชพร  ทองสรรค์
2. นางชนิดาภา   บุญยะรัตน์
 
344 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายวิทยา  มีแก้ว
2. เด็กชายสัณหพิชญ์  วันนะทำ
 
1. นางรัชนี  นพพิบูลย์
2. นางสาวนัทธมน  วัฒนธรรม
 
345 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวลักษมี  ทองโยง
2. นายวัชรินทร์  เอ็มประโคน
 
1. นายสมยศ  ระคนจันทร์
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
 
346 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  มาพร้อม
2. นายวิภู  โคตรชาดา
 
1. นางชนิดาภา   บุญยะรัตน์
2. นางสาวอมรรัตน์  ผิวจันทร์
 
347 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายธวัชชัย  บุราณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกิมานิล
 
1. นางสาวรัชดา  ล้อทองกูล
2. นางหวานใจ  วงษ์มณี
 
348 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิสา  สายดวง
2. เด็กชายอานันท์  จันทนุภา
 
1. นายสมยศ  ระคนจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
 
349 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดุมนิล
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รักษาแลง
 
1. นางวิชชนี  มีปะทัง
2. นางสรัลดา  พรจินดาสกุล
 
350 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทิฆัมพร  เสาร์คำ
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
351 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงดลลชา  อินโพนทัน
 
1. นายประสงค์  โสมรัตนานนท์
 
352 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายอิทธิพงษ์  เวียงวงษ์
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
353 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายสุภัค  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
354 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี    
355 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  สุภาษา
 
1. นายอดิศักดิ์  ชมดี
 
356 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายนราธร  ภูนุภา
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
 
357 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นายกิตติราช  ศุภนาม
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
 
358 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เขียวดี
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
 
359 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายพีรศักดิ์  วงศ์สัน
 
1. นายธีรพันธุ์  เยาวสัย
 
360 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐถชา  สมณา
 
1. นายสมคิด  ทองนรินทร์
 
361 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายปิยพงษ์  คุณเลิศ
 
1. นายธีรพันธุ์  เยาวสัย
 
362 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายสภัค  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
363 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เหง่าพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  แสนสิทธิ์
3. นางสาวกานติมา  บุญสุข
4. นางสาวจุฑามาศ  ศรีโท
5. นางสาวณัฐนิชา  สมบูรณ์
6. นายณัฐพล  พามา
7. นายณัฐพล  มูลพร้อม
8. นายธนัญชัย  กันนุฬา
9. นางสาวธารา  หนูไพโรจน์
10. นางสาวธิดาภา  รุ่งสันเทียะ
11. นายธีรศักดิ์  ทองแท่ง
12. เด็กหญิงปณิตา  วงษา
13. นางสาวปนัดดา  อาบทอง
14. นายปรเมศร์  ศิริปัญญา
15. นายภัทรศัย  ศรีประจักษ์
16. เด็กหญิงมลธิดา  วิชัยวงศ์
17. เด็กหญิงรัตนา  พัดพรม
18. นายวีรพงษ์  นันทรัตน์
19. นายสนธยา  บุญครอง
20. เด็กชายสิทธิกร  จันทะมาท
21. เด็กชายสิทธิพร  พนารินทร์
22. นางสาวสุกัญญา  บุญโต
23. นายสุภัค  พูลสวัสดิ์
24. นายสุริยา  แก้วศรี
25. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วมาก
26. นางสาวอมราพร  จันทร์ปัญญา
27. นางสาวอรอนงค์  ผลเจริญ
28. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คำผาย
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
2. นายจีระเดช  บัวดี
3. นายภูริเดช  ขุนแก้ว
4. นายครองสุข  หารไชย
 
364 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ก่อแก้ว
2. นางสาวกุสุมา  อามาตย์
3. เด็กหญิงชนิตา  วิจิตขจี
4. เด็กชายชัชวาร  วรนาม
5. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พิมพ์ลา
6. เด็กชายธนาวุฒิ  เรืองประโคน
7. เด็กชายธีรภัทร  สาโสภา
8. นายนิคม  แสงรัตน์
9. เด็กหญิงนิตยา  บุญเขื่อง
10. นางสาวนุจรี  แก่ฉลาด
11. นายประเกียรติ  ก่อแก้ว
12. เด็กชายปริญญา  แสงลา
13. เด็กหญิงพรรพษา  คำดำ
14. นายพานิชย์  ยิ่งเชิดงาม
15. นายภูษณ  เรืองสุขสุด
16. เด็กชายมงคลธรรม  อยู่ดีรัมย์
17. นางสาวมณฑนา  ฉิมมาลี
18. เด็กหญิงมลฤดี  สีโลหะ
19. นางสาวรจนา  ปราณี
20. เด็กชายวทัญญู  ว่องไว
21. เด็กหญิงวรรณิกา  สินสิริ
22. เด็กหญิงวรัตถ์นันต์  พิมพ์เก่า
23. เด็กชายวิศรุต  พ่วงทอง
24. เด็กชายสรศักดิ์  ชมเชยโฉม
25. นางสาวสิริอาภา  มากมี
26. นางสาวสุดาวรรณ  โพธิ์ทอง
27. นางสาวสุนิสา  อัดกลาง
28. เด็กชายสุวินัย  สุจริตย์
29. เด็กชายอมรเทพ  ปูประโคน
30. นางสาวอุษาวดี  รอบรู้
 
1. นางสาวกรรณิกา  ขันทอง
2. นายไพทูรย์  ทวีแสง
3. นายสุนทร  แก้วผนึก
4. นายสรศักดิ์  แสงอรุณ