หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ssk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ บุญสมยาโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙รองประธานกรรมการ
3. นายวิสันต์ หงษ์วิเศษโรงเรียนกันทร์ลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงศ์ อ่อนหวานโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธรกรรมการ
5. นายบรรพชิต โพธิ์บอนโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายบัญชา พิมพ์สังกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นายวุฒิชัย คำเสมอโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายชินโชติ พรหมพิลาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
10. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านคูซอดกรรมการ
11. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัยโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์กรรมการ
12. นางสาวนันทพร กตะศิลา โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ บุญสมยาโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙รองประธานกรรมการ
3. นายวิสันต์ หงษ์วิเศษโรงเรียนกันทร์ลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงศ์ อ่อนหวานโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธรกรรมการ
5. นายบรรพชิต โพธิ์บอนโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายบัญชา พิมพ์สังกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นายวุฒิชัย คำเสมอโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายชินโชติ พรหมพิลาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัยโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์กรรมการ
11. นางสาวนันทพร กตะศิลาโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
12. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีศิริเกศประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ วงศ์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
3. นายสมนึก ชาวสวนโรงเรียนละทายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายยอดยิ่ง จันทร์ดวงโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรังษี เลาหสูตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวลักษณ์ จักขุจันทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เพิ่มศิรินิวาสโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายฉัฐมะ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ช่างสลักโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
3. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุขนิรันดร์ ทองมากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ วิเศษสังข์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพรสวรรค์ นันทะภาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สืบเสนโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
3. นายพิทยาธร ทองมากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว ศิริดลโรงเรียนสตรีศิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา วิสัยโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ประสิทธิชัยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุณี เชื้อแก้วโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนิธิกานต์ สมทิพย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ บุตรผาโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นายศราวุธ แสงสุภานนท์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สายลุนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจ์ชนา ชินวานิชย์เจริญโรงเรียนบึงมะลูกรรมการ
3. นายปรเมศธ์ บุปผาวัลย์โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร์โรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา คำลีมัดโรงเรียนบึงมะลูกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ปาเสโรงเรียนพอกวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเตวิทย์ แสนสิ่งโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ แก้วภักดีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายถาวร ณัฎฐภัทรเตชาทรโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ราตรีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายแสงทอง บริสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนายประยูร ตาบุดดาโรงเรียนบึงมะลูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่รองประธานกรรมการ
3. นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอภิชาติ เนตรจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุขนิรันดร์ ทองมากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิชรินทร์ หอมคำโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขนิรันดร์ ทองมากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา เขียวดีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปรียานุข คำมงคลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายนิธิการต์ สมทิพย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทัศพร คำปลิวโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายมานิต ขยันชมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิยากรรมการ
6. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
8. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
9. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทัศพร คำปลิวโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายมานิต ขยันชมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิยากรรมการ
6. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
9. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
10. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทัศพร คำปลิวโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายมานิต ขยันชมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิยากรรมการ
6. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
8. นายสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
10. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทัศพร คำปลิวโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายมานิต ขยันชมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิยากรรมการ
6. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
8. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
9. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกธนัช เหลาสิงห์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ฝังนิลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาววิภาดา แก้วพิกุลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเอกธนัช เหลาสิงห์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ฝังนิลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางนางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาววิภาดา แก้วพิกุลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกธนัช เหลาสิงห์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ฝังนิลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางวิภาดา แก้วพิกุลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเอกธนัช เหลาสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ฝังนิลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางวิภาดา แก้วพิกุลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร พื้นสวรรค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
6. นางภิศภิญโญ บุญเลิศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุนทร พื้นสวรรค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
6. นางภิศภิญโญ บุญเลิศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร พื้นสวรรค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
6. นางภิศภิญโญ บุญเลิศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุนทร พื้นสวรรค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
6. นางภิศภิญโญ บุญเลิศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดนัยยุทธ พรรษาวนัสโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งชัยพิทยารัชมังคลา๓ิเษกกรรมการ
3. นายธวัชชัย ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
5. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นายดลก หิปะนัดโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นางพัทธยา ชุมสงครามโรงเรียนกัทรลักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีพิสิฐ รักพรมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมณฑา สถิติพิพัฒน์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายเกษมสันต์ แพงมาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางเอื้อจิต วรรณวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวฤดี แผ่นศิลาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีพิสิฐ รักพรมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสาท มโนวงศ์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. นายดำริห์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
5. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
7. นางราตรี ชาติดรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์กันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายเพ็ง แซ่จังโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ราศรีโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
4. นายสืบพงษ์ ยุพาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายไพรนคร ชิณะแขวโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร วงษ์มะณีย์โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
7. นายเชาวลิต เสาเวียงโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายสันติ แสงสีดาโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิม บัวสิงห์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นายวีระวัฒน์ สัตย์ซื่อโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยงโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ เลาหสูตโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย คำเสมอโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ คำศิริโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
5. นายบรรหยัด สุริพลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายอาณากร บุญศิลป์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นายคงกะพัน ชัยพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษกรรมการ
8. นายวสุรงค์ พรหมคุณโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยากรรมการ
9. นายปกรณ์ เสน่หาโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
10. นายสินชัย สมานโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
11. นายศตภิษัช ไกรษีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
12. นายชยพล คำสิงห์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร กอปรทศธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา พิเชฐโสภณโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายคงกะพัน ชัยพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นายณรงศักดิ์ ราศรีโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
6. นายเพ็ง แซ่กังโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสุกฤตา บุตรอ่อนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
8. นายวิชัย ทองมากโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
9. นายวสุรงค์ พรหมคุณโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยากรรมการ
10. นายเฉลิม บัวสิงห์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
11. นางสาวรัตนธร ชุปวาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
12. นางนิออนด์ รอบคอบโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยงโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายดวงแดน วงเดือนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา ชูสายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางอละสา เถาว์รินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษกรรมการ
6. นางนันทิยา พรหมทาโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
7. นางอัจฉรา ป้องกันโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสุกฤตา บุตรอ่อนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
9. นางรุ่งนภา แก้วคำชาติโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
10. นายสุริยันต์ แก้วพวงโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายศตภิษัช ไกรษีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
12. นางจตุพร พรเกียรติคุณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
13. นางสาววิมลมาศ มุ่งสินโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา พานจำนงค์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชุลี ผาคำโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
3. นายทศพล แก้วอาษาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ พิเชฐโสภณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปิ่นหอมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นางสาวนิสาชล โสภากุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา จันทาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดชโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจรูญศักดิ์ สมสุขโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ปิ่นหอมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นายพัฒนา พานจำนงค์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นางสาวนิสาชล พันธ์ขาวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา เลิศล้ำโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สุทธสนธ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุรุจ บุญสังข์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายวิชัย สีสันโรงเรียนทุ่งสิมวิทยากรรมการ
5. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิสุทธิ์ มีปิดโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางจรรยา เลิศล้ำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายทิปพเนตร ศรีนาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นายทัศพันธ์ จันประทัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส อุบลพงษ์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตตินันท์ ศรีทองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางปัชชา รัตนพรโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางปณิชา ศรีมาธรณ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดชโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวทัศนียา จักขุพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิสา ศรีแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจินตนา สาลีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
4. นางนฤมล แก่นท้าวโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางนันท์นภัส อุบลพงษ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาวสุภาวรรณ ชัยบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ วงศ์คูณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ศรีชัยโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ มนิระพงษ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจัตุพล เกษรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไล อุกาพรหมโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสถิดาพรณ์ ขันคำโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พละสรรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ศรีชัยโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์เทพ บุญแผ้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ดร.อนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตรโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ คำแปลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายตรีญรัตน์ สิมมาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายธิติพัทธ์ จันทกรณ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด บุญมะโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางอรพิน วงศ์ปัดสาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางปราณีต ใจพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สิงห์ชะฎาโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายบันลือ สิทธิศรโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสาวอรุณี แก้วคำโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นางสาวผอบทอง สุจินพรัหมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นายทวีป เชาว์วลีรัตน์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ ทัดประไพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิน สุธรรมโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางวรุณธิดา ศรีโสภาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางนริศรา บุตรไชยโรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการ
5. นางจงรัก ประทุมชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจันทร์อรุณ พนาลัยโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชเนตตา ชูสิทธิ์โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
3. นางสุดใจ วงศ์คูณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางประสพสุข ระยับศรีโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางวิราวรรณ ยกพลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอนัญญา หลาวทองโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ เพ็งชัยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นางวรรณา ศิริดลโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางรัตติยา ราษเจริญโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา เรืองทุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ศิริดลโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางอนัญญา หลาวทองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางรัตติยา ราษเจริญโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวเรือง ศรีระษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.ยุวดี คุณสมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นายวิจัย พวงอกโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภาพร คำประไพโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพรรัตน์ กุคำทอนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวอนัญญา ยอดจักร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายวิจัย พวงอกโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.ยุวดี คุณสมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางกษมณฑ์ แสงสิทธิกุลชัยโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสุภาพร คำประไพโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายฝน ขนันไทยโรงเรียนไผ่งามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจามจุรี ซำบุญมีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา อิ่มวุฒิโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเรียง ทองไหมโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางสมใจ คำศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสาวชญาทิพย์ กุณฑีทองโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมใจ คำศรีโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา อิ่มวุฒิโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางสาวจำเรียง ทองไหมโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางปณิชา ศรีมาธรณ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
3. นางณัฐฏาวรรณ ทองแดงโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นายพิทยา จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสมจิต พ่วงจีนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางทักษินา อินทรพันธ์โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษแก้ว โพธิวัฒน์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสัณธิฌา สายจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล วรรณทองโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล วรรณทองโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล วรรณทองโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล วรรณทองโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล วรรณทองโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายสุวัจน์ ภูหัวไร่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม ราษีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม ราษีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม ราษีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต ศรแก้วครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โสมาลีย์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายสุรัตน์ สายสินธ์ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
5. นายบุญยิ่ง ชราศรีครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
6. นายวุฒิไกร โพธ์งามครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายประกาศิต ศรแก้วครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โสมาลีย์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายสุรัตน์ สายสินธ์ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร โพธิ์งามครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
6. นายบุญยิ่ง ชราศรีครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
7. นางพเยีย ห้วยจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
8. นางสาวพรทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต ศรแก้วครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โสมาลีย์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนานุรักษ์ นาจำปาครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ละอองครูโรงเรียนขุขุนธ์กรรมการ
5. นายณัฐพล ธรรมสัตย์ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายยศรัญ มลัยไธสงครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
8. นายจำนง ศรีกะชาครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
9. นายสมรชัย สุวรรณพงศ์ครูโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
10. นางสาวพรทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายประกาศิต ศรแก้วครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โสมาลีย์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนานุรักษ์ นาจำปาครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ละอองครูโรงเรียนขุขุนธ์กรรมการ
5. นายณัฐพล ธรรมสัตย์ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายยศรัญ มลัยไธสงครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
8. นายจำนง ศรีกะชาครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
9. นายสมรชัย สุวรรณพงศ์ครูโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
10. นางสาวพรทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต ศรแก้วครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โสมาลีย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายสุรัตน์ สายสินธ์ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร โพธ์งามครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
6. นายบุญยิ่ง ชราศรีครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายประกาศิต ศรแก้วครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โสมาลีย์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายสุรัตน์ สายสินธ์ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร โพธิ์งามครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
6. นายบุญยิ่ง ชราศรีครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
7. นายปฏิวัติ ทองลือครูโรงเรียนศรีประชานุกูลกรรมการ
8. นางพเยีย ห้วยจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
9. นางสาวพรทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต ศรแก้วครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โสมาลีย์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนานุรักษ์ นาจำปาครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ละอองครูโรงเรียนขุขุนธ์กรรมการ
5. นายณัฐพล ธรรมสัตย์ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายยศรัญ มลัยไธสงครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
8. นายจำนง ศรีกะชาครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
9. นายสมรชัย สุวรรณพงศ์ครูโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
10. นางสาวพรทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายประกาศิต ศรแก้วครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โสมาลีย์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนานุรักษ์ นาจำปาครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ละอองครูโรงเรียนขุขุนธ์กรรมการ
5. นายณัฐพล ธรรมสัตย์ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายยศรัญ มลัยไธสงครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
8. นายจำนง ศรีกะชาครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
9. นายสมรชัย สุวรรณพงศ์ครูโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
10. นางสาวพรทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุพิศ เล็บขาวครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพยัติกา ห้วยจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียงรองประธานกรรมการ
3. นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
4. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์ครูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิกร จันทะสารครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนานันต์ ศรีประภาพงษ์ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยกรรมการ
7. นางสาวพรทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
8. นายประกาศิต ศรแก้วครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
9. นายปิยะพงษ์ โสมาลีย์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]