หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวพรทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
2 นายเปรม ศักดิ์เทวินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
3 นายสุวิทย์ มากดี ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
4 นางสาวพัชรี แซ่เตีย ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
5 นายสุวิทย์ สิงห์ดง ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
6 นายทวีคูณ พันพิพัฒน์ ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
7 นายมงคล สมาน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นางนิตยา วงค์หลวง ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
9 นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
10 นางมัณฑนา สิงห์สุข ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
11 นายสุพล วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
12 นายเปรม ศักดิ์เทวินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขัน
13 นายอาคม วงศ์บา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
14 นายวัชรินทร์ หอมคำ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นายจรรยวรรธน์ เจตนริศฐกานต์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวเกียรติญาพร แก้วปักษา เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 นางจารุวรรณ น้อยพลาย ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นางมณฑา สถิตพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นางมณฑา สถิตพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นายเกษมสันต์ แพงมา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นายอภิเดช กุลบุตร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 นายไพบูลย์ บุญชม ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
26 นายเสน่ห์ ลีลา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
27 นายสุมิตร การินทร์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
28 นางสาวอลิชา สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
29 นายคำดี ภักพวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
30 นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นายอิฒช์ธิอาจ วงศ์บา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นายวิทยา บุญเพ็ง ครูดรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
33 นายยุทธนา ตาลาคุณ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
34 นายชัยณรงค์ ประทาน ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
35 นายเรณ กุมภรรณ์ ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
36 นายชาญชัย ทองศรี เจ้าหน้าที่บริการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
37 นายสุเทพ เชื้อเกษม เจ้าหน้าที่บริการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
38 นายจำปี กินรา เจ้ากน้าที่บริการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
39 นายอดิศักดิ์ งามตรง เจ้าหน้าที่บริการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
40 นายพิสิทธิ์ ทรงกลด เจ้าหน้าที่บริการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
41 นายมานิต ขยันชม ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
42 นายสุขนิรันดรื ทองมาก ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
43 นายนิธิกานต์ สมทิพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นายมงคล สมาน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนิน
45 นางสาวพรทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ดำเนิน
46 นางสาวพรทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม พยาบาล
47 นายมงคล สมาน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม พยาบาล
48 นายอดิศักดิ์ อาษาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
49 นางสาวรัศมี แสนดี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
50 นางศุภาวรรณ จุลทัศน์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
51 นางเกษร แสนเพชร พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
52 นางสาวศิลินนา ศรีนวล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
53 นายกฤตเมธ ชัยกวงชา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
54 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
55 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
56 นางสาวผ่องนภา นารี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
57 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
58 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายละออง สายสิงห์ ช่างไม้ชั้้น ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายธีรพงศ์ อินตา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายประวิทย์ คงศิลป์ พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายธีระชัย ไพบูลย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 นายวิศวะ สุขหุ้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นายพิรัชชัย วรรณเวช นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายณัฐพงษ์ หนุนวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นายนที หนุนวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายคณิต สิ้นโศรก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71 นายสมนึก ชาวสวน ครู โรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73 ดร.มาณพ ศิรินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
74 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
75 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
76 นายฉัฐมะ ทัดเทียม ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
77 นายมงคล สมาน ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
78 นายสมัชชา วุฒิพลไชย ครู โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
79 นายอดุลย์ แก้วภัคดี ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
80 นายไกรลาศ ผุดผา ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
81 นายถาวร ณัฎฐภัทรเตชาธร ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
82 นางกาญจ์ชนา ชินวานิชย์เจริญ ครู โรงเรียนบึงมะลู คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
83 นายวิฑูรย์ ปาเส ครู โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
84 นายสมนึก ชาวสวน ครู โรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
85 นายอนุวัตร สายเสน ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
86 นางปองกมล แก้วคูณ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย๒(ห้วยคล้า) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
87 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
88 นายอดิศักดิ์ อาษาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
89 นายประเสริฐ สายลุน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
90 นายธีรวัฒน์ สืบเสน ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
91 นายเตวิทย์ แสนสิ่ง ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
92 นายชูชัย พรหมคุณ ครู โรงเรียนบึงบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
93 นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
94 นายแสงทอง บริสาร ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
95 นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
96 นายธีรยุทธ วิเศษสังข์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
97 นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรี พนักงานราชการ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
98 นายเฉลียว ศิริดล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
99 นางสาวอรอุมา วิสัย ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
100 นางสาวปนัดดา คำลีมัด พนักงานราชการ โรงเรียนบึงมะลู คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
101 นายธีรพงศ์ ช่างสลัก ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
102 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
103 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว ครู โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
104 นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
105 นายบุญร่วม ราษี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
106 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี พนักงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
107 นายประเสริฐ บุญพอ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
108 นายวฤหัส รุ่งเรือง ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
109 นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
110 นางสาวเสาวรีย์ วงชารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
111 นายศักดิ์ณรงค์ ศรีจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
112 นายสมชาติ ทะนันชัย ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
113 นายณัฐพล วรรณทอง ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
114 นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
115 นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
116 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
117 นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
118 นางณัฐฏาวรรณ ทองแดง ครูอัตราจ้างกระแชงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
119 นายพิทยา จันดาบุตร พนักงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
120 นางสมจิต พ่วงจีน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
121 นางทักษินา อินทรพันธ์ ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
122 นางสาวเกษแก้ว โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
123 นางสาวสัณธิฌา สายจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
124 นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
125 นางวิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์ ครูโรงเรียนพยุห์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
126 นายเอกรัตน์ ลักโกษา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกษ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
127 นายอลงกรณ์ นิลดำ ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
128 นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
129 นายนิวัฒน์ ทองปั้น พนักงานราชการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
130 นายอนันต์ สัตยาพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
131 นายนิกร จันทะสาม ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
132 นางสาวสุทธาสินี โอฐงาม ครูโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
133 นายอาคม วงศ์บา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
134 นายดำริห์ ก้อนคำ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
135 นายกำพล บัวแก้ว ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
136 นายสมหมาย เวียงสิมา ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
137 นางทัศนี ศิลบุตร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
138 นายปิยะพงศ์ โสมาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
139 นายณัฐพล ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
140 นายกิจจา เตารัตน์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
141 นายปกาศิต ศรแก้ว ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
142 นายกิตตินันท์ ศิลละวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
143 นายเมธาวี สิงห์นาค ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
144 นางราตรี ชาติดร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
145 นายยอดยิ่ง จันทร์ดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
146 นายยอดยิ่ง จันทร์ดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
147 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
148 นางสาวศุภินันท์ ศุภณัฐวัชร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
149 นายรังษี เลาหสูตร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
150 นางสาวเบญจวรรณ เพิ่มศิรินิวาส ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
151 นางสาวสุวลักษณ์ จันขุจันทร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
152 นายฉัฐมะ ทัดเทียม ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
153 นายธีรพงศ์ ช่างสลัก ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
154 นางปองกมล แก้วคูณ ครู โรงเรียนศรสะเกษวิทยาลัย๒(ห้วยคล้า) คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
155 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
156 นายพรสวรรค์ นันทะภา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
157 นายธีรยุทธ วิเศษสังข์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
158 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
159 นายพิทยาธร ทองมาก ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
160 นายธีรวัฒน์ สืบเสน ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
161 นายเฉลียว ศิริดล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
162 นายอนุวัตร สายเสน ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
163 นางสาวอรอุมา วิสัย ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
164 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
165 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว ครู โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
166 นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรี พนักงานราชการ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
167 นายนิธิกานต์ สมทิพย์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
168 นายศราวุธ แสงสุนานนท์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169 นายไกรลาศ ผุดผา ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
170 นายประเสริฐ สายลุน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
171 นายปรเมศธ์ บุปผาวัลย์ ครู โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
172 นางกาญจ์ชนา ชินวานิชย์เจริญ ครู โรงเรียนบึงมะลู คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
173 นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
174 นายวิฑูรย์ ปาเส ครู โรงเรียนพอกพิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
175 นางสาวปนัดดา คำลีมัด พนักงานราชการ โรงเรียนบึงมะลู คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
176 นายเตวิทย์ แสนสิ่ง ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
177 นายถาวร ณัฎฐภัทรเตชาธร ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
178 นายอดุลย์ แก้วภัคดี ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
179 นายภานุ ฮาตะสุ้ย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
180 นายชูชัย พรหมคุณ ครู โรงเรียนบึงบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
181 นายแสงทอง บริสาร ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
182 นายอาทิตย์ ราตรี ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
183 นายภานุ ฮาตะสุ้ย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
184 นายธีรพงศ์ อินตา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
185 นายสุเทพ นามชัยโคตร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
186 นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
187 นางพรพิศ วิชาชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
188 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
189 นางสาวจิรัญญา รบกล้า ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
190 นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
191 นายนิธิพงษ์ ครสาย ครูธุรการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
192 นายเมฆินทร์ ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
193 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
194 นางสาวผ่องนภา นารี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
195 นางสาวสาวิตรี วังตะเคน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
196 นางสาวเจนจิรา ไชยสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
197 นางสาวจริยา ไชยสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
198 นางสาววิชุดา สายเหล็ก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
199 นางสาวสุกานดา หวังสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
200 นางวเรศ สาระพิชญ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
201 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
202 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
203 นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 นางสาวอัญญาณี สายสั้น ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางสาวณัฐินา หอมนาม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางเกษร แสนเพชร พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
208 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
209 นางสาวศิลินนา ศรีนวล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
210 นายวิศวะ สุขหุ้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
211 นายพิรัชชัย วรรณเวช นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
212 นายณัฐพงษ์ หนุนวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
213 นายนที หนุนวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
214 นางสาวสุกานดา หวังสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
215 นางสาวชรินทร์นา ภูภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
216 นางสาววิชุดา สายเหล็ก นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
217 นางสาวเจนจิรา ไชยสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นางสาวจริยา ไชยสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นายคณิต สิ้นโศรก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
220 นางสาวสริดา จำปาหอม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
221 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
222 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
223 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
224 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
225 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
226 นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
227 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
228 นางจิรัญญา รบกล้า ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
229 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
230 นางสาวสุภรัตน์ แก้วพวง ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
231 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
232 นายกฤตเมธ ชัยกวงชา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
233 นางสาวเจนจิรา ไชยสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
234 นางสาวรัศมี แสนดี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
235 นางพรพิศ วิชาชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
236 นายสมชาย สิงห์แจ่ม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
237 นางสาวผ่องนภา นารี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
238 นางสาวศรีจันทร์ ฝอยทอง ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
239 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
240 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
241 นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการ
242 อิฒช์ธิอาจ พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการ
243 นางเพ็ชรรัตน์ ประทีประเสน ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการ
244 นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธานกรรมการ
245 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๘ รองประธานกรรมการ
246 นายธัชกร สุริยวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธานกรรมการ
247 นายประเสริฐ กษมาพิศาล รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๘ รองประธานกรรมการ
248 นายเอกธนัช เหลาสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธานกรรมการ
249 นางจิติมา ใจเครือ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธานกรรมการ
250 นางมลิวัลย์ เลาหสูต ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธานกรรมการ
251 นายศิลา มีสุข ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ
252 นางสาว พุทธรักษา จิระโคตร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธานกรรมการ
253 นายยุทธนา ตาลาคุณ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธานกรรมการ
254 นางสาวแก้วตา พรมบุตร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
255 พันจ่าตรีพิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
256 นายอิฒช์ธิอาจ พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
257 นางวรรณกร คำอุดม ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
258 นางคำรวม ทรัพย์ศิริ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
259 นางเพ็ชรรัตน์ ประทีปะเสน ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
260 นางสวภัทร หอมหวล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
261 นางนิภาพร ทาวงษ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
262 นางธนพร สำลี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
263 นางสาวภารดี พันธุ์ไทย ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
264 นางยุพิน กองรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
265 นายบรรหยัด สุริพล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
266 นางสาวธีราพร สืบหล้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
267 นายณัฏฐ์ ณฐภัทร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
268 นางพรเพ็ญ ดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
269 นายรังษฤทธิ์ เครือบุดดา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
270 นางสาวมโนรี อดทน ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
271 นางวัญเพ็ญ สีแดด เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
272 นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
273 นายไมตรี บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
274 นางรัฐญาภรณ์ ศิริภี เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
275 นางสาวอุไรพร ดำรงศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
276 นางสาวสกาวดาว ฝังนิล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
277 นางสาวกัญญาภัค มูลศรีเเก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
278 นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
279 นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
280 นางสาวปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
281 นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๘ กรรมการ
282 นางวิภาดา แก้วพิกุล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
283 นายมนต์ชัย ใสกระจ่าง ครูโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการ
284 นายกวี ซุยทอง ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการ
285 นักเรียนโรงเรียนกันทรลักษืวิทยาจำนวน5คน นักเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
286 นายศักดิ์โชค ใจนวล ครูโรงเรียนศรีตะกูลวิทยา กรรมการ
287 นายปรีชา ฝังสิมมา ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กรรมการ
288 นายดิกล หิปะนัด ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการ
289 นายธวัชชัย พานแก้ว ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
290 นางเอื้อจิต วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
291 นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
292 นางสาวรัตนาวรรณ ไกรยา พนักงานราชการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
293 นายสืบพงษ์ ยุพา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
294 นางชญาพร จรรยาวัฒนากุล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
295 นาวสาวมณีจันทร์ ธาตุทอง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
296 นางสาว แก้วตา พรมบุตร ครูโรงเรียนกันทรลักษืวิทยา กรรมการและเลขานุการ
297 นางสุดารัตน์ ดาทอง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
298 นางสุภาพร งาสุ้ย ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
299 นางสาวฤดี แผ่นศิลา เจ้าหน้าที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
300 นายยศพันธ์ สุขกาย พนักงานราชการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
301 นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
302 นายพีระพงศ์ สอนทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
303 นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
304 นางสาวนัทญาภรณ์ ทองลือ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
305 นางสาว ศรสวรรค์ จันทร์มาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
306 นายคณพต ขำผา ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
307 นางสาวจิตอารี ทองมันปู ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
308 นายเชษฐา อาษาราช ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
309 นางสาวทิพวรรณ จิรัญกุล ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
310 นางพวงเพชร อาษาราช ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
311 นางสาวอังคณา เพ็งเภา ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
312 นางสาววราภรณ์ ชมชื่น ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
313 นางสุภารัตน์ พะวงษ์ ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
314 นางนันทิกานต์ มาลี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
315 นายศรีฉัตรมงคล เชื้อนัก ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
316 นางเสาวลี ขันนาเลา ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
317 นางวิจิตรา บุญเย็น ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
318 นางพรทิพย์ วันดี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
319 นางสาวจิรนันท์ งามศรี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
320 นายจำนงค์ ทองพูน ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
321 นายภัทรพล อนุพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
322 นายยงยุทธ สมบัติ พนักงานราชการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
323 นางสุจิตรา โกสีย์ พนักงานราชการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
324 นายนันทวุธ อนุพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
325 นางพรนภัส สายป่าน พนักงานราชการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
326 นางธีร์ชิตา เพ่งเล็งดี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
327 นางสมสถิตย์ พรมคำน้อย ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
328 นายยศสรัล มลัยไธสง ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
329 นายธราเทพ ศรีเกษ ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
330 นางสาวณัฏฐิษา นิ่มนวล ครูอัตตราจ้าง โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
331 นางสาวรุ่งนภา คำถาวร ครูอัตตราจ้าง โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
332 นางชุมพร ประมาพันธ์ ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
333 นายสานิตย์ สาไธสง ครผู้ช่วย โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
334 นายภูรินท์ สอนพูด ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
335 นายประจักษ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย จ.ศรีสะเกษ
336 นายสุพล วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
337 นายเปรม ศักดิ์เทวินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
338 นายสุวิทย์ มากดี ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
339 นายสุวิทย์ สิงห์ดง ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
340 นางสาวพัชรี แซ่เตีย ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
341 นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.เขต 28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
342 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการ สพม. เขต28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
343 นายประเสริฐ กษมาพิศาล รองผู้อำนวยการ สพม. เขต28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
344 นางยุพิน กองรักษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม 28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
345 นางพรเพ็ญ ดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
346 นางสาวมโนรี ดอทน ศึกษานิเทศก์ สพม.28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
347 นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
348 นางสาวอุไรพร ดำรงศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
349 นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
350 นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
351 นายไมตรี บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
352 นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
353 นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ศึกษานิเทศก์ สพม.28 คณะกรรมการที่ปรึกษา
354 ดร.มาณพ ศิรินัย ประธานศูนย์ทัศนศิลป์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
355 นายอดิศักดิ์ อาษาราช รองประธานศูนย์ทัศนศิลป์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
356 นาย ข ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
357 ดร.มาณพ ศิรินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
358 นายอดิศักดิ์ อาษาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
359 นางสาวรัศมี แสนดี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
360 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
361 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
362 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
363 นางศุภาวรรณ จุลทัศน์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
364 นางพรพิศ วิชาชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
365 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
366 นางเกษร แสนเพชร พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
367 นางสาวผ่องนภา นารี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
368 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
369 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
370 นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
371 นายวัชระ กรมพะไมย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
372 นายบรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
373 นายนิวัฒน์ ประสานพันธ์ ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
374 นางประไพ หาไชย ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
375 นายสุปรีชา จำปารัตน์ ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
376 นายอาคเนย์ มีคุณ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
377 นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
378 นายอนุศิษฏ์ โกศล ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
379 นายสัญญา ศรีสุข ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
380 นายศักดิ์ชัย คำยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
381 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
382 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
383 นางสาวดวงตา ท้าวด่อน พนักงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
384 นางสาวพรทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
385 นายมงคล สมาน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
386 นายธรรมนูญ ศรียัน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
387 นางนิตยา วงค์หลวง ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
388 นางสาวพัชรี แซ่เตีย ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
389 นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
390 นางมัณฑนา สิงห์สุข ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
391 นางประภัสสร โทแสง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
392 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
393 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
394 นายพิริยะ หัดประโคน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
395 นายธนศักดิ์ เก่งกล้า ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
396 นายธรรมนูญ ศรียัน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
397 นางสาวพรทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
398 นางนิตยา วงค์หลวง ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
399 นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
400 นางมัณฑนา สิงห์สุข ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
401 นายชนะพล เนตรแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
402 นายถาวร พันธ์ดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
403 นายปรีชา พูลเพิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
404 นายยอด บุญเสนอ นักครุภัณฑ์ชั้น 3โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
405 นางนันทยา ดีพูน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
406 นางสาวพรทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
407 นางสาวกนกวรรณ เคนสิน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
408 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
409 นางสาวนาถยา ไชยคุณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
410 นางสาวพรทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
411 นายมงคล สมาน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
412 นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
413 นางนิตยา วงค์หลวง ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
414 นางมัณฑนา สิงห์สุข ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
415 นางสาคร จันดาบุตร ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
416 นายเวชกรณ์ กรมพะไมย พนักงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
417 นางสาวพรทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
418 นายมงคล สมาน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
419 นายธรรมนูญ ศรียัน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
420 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชนนาถ วงศ์ภักดี พนักงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
421 นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
422 นายพิเชฐ อินลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
423 นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
424 นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
425 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
426 นางประพิศ งางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
427 นางสาวนิสาชล พันธ์ขาว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
428 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
429 นางสาวสมกมล มีดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการการเงินและเอกสาร ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
430 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการการเงินและเอกสาร ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
431 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการการเงินและเอกสาร ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
432 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
433 นางเกศรา จันทร์แสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
434 นางสาวรจนา บุญสุภาพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
435 นางสาวธิดารัตน์ ไก่แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
436 นางสาวรจนี สุธาตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
437 นางสาวสุกัญญา คำสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
438 นายณภัทร นีระมนต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
439 นายกฤตชาญ เสาเวียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
440 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
441 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผล บันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
442 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผล บันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
443 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผล บันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
444 นายชนินทร์ เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผล บันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
445 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผล บันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
446 นางอละสา เถาว์รินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผล บันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
447 นายคงกะพัน ชัยพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผล บันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
448 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
449 นางประพิศ งางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
450 นางบุญฐิตา ศรีภา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
451 นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
452 นายจำนงค์ พันธ์รัมย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
453 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
454 นายกิตติพงษ์ ทัดประไพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
455 นายชนินทร์ เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
456 นายทวีชัย ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
457 นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
458 นายกฤษฎา เขตสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
459 นายทัศพันธ์ จันประทัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
460 นายจัตุพล เกษร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
461 นายชู บุญนำ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
462 นายทองดี แสงสกุล ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
463 นายสายัณต์ สหะวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
464 นายเวนิท คำสม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
465 ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
466 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
467 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
468 นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
469 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
470 นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
471 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
472 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
473 นางอละสา เถาว์รินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
474 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
475 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
476 นายจำนงค์ พันธ์รัมย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
477 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
478 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
479 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ
480 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]