สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 88 6 0 0 94
2 สตรีสิริเกศ 82 5 1 3 88
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 78 13 2 3 93
4 กันทรารมณ์ 72 10 3 3 85
5 ตูมพิทยานุสรณ์ 65 13 6 2 84
6 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 62 14 3 4 79
7 เบญจลักษ์พิทยา 53 15 4 1 72
8 ขุขันธ์ 51 6 3 0 60
9 กำแพง 45 8 1 2 54
10 ศรีรัตนวิทยา 44 9 2 2 55
11 ส้มป่อยพิทยาคม 41 8 4 2 53
12 ปรางค์กู่ 41 7 2 0 50
13 บึงมะลูวิทยา 34 7 3 3 44
14 โนนค้อวิทยาคม 32 9 0 1 41
15 สวงษ์วิทยาคม 31 15 1 1 47
16 ละทายวิทยา 31 14 6 2 51
17 นครศรีลำดวนวิทยา 31 10 6 3 47
18 ไกรภักดีวิทยาคม 30 16 5 1 51
19 บัวเจริญวิทยา 30 14 2 3 46
20 เขื่อนช้างวิทยาคาร 30 13 3 2 46
21 พยุห์วิทยา 30 5 4 1 39
22 คูซอดประชาสรรค์ 30 5 2 0 37
23 มัธยมบักดองวิทยา 29 15 5 1 49
24 น้ำเกลี้ยงวิทยา 29 9 1 1 39
25 กระแชงวิทยา 28 7 3 1 38
26 ภูมิซรอลวิทยา 26 15 6 4 47
27 จตุรภูมิพิทยาคาร 25 10 6 0 41
28 บัวน้อยวิทยา 25 5 2 0 32
29 ยางชุมน้อยพิทยาคม 24 4 1 0 29
30 วรคุณอุปถัมภ์ 23 9 0 4 32
31 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 22 10 4 1 36
32 พรานวิบูลวิทยา 22 8 0 0 30
33 กันทรลักษ์วิทยาคม 22 5 5 3 32
34 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 21 11 5 1 37
35 ประสานมิตรวิทยา 21 7 4 0 32
36 คลีกลิ้งพัฒนาทร 19 14 4 2 37
37 ห้วยทับทันวิทยาคม 19 6 3 0 28
38 วัดหลวงวิทยา 18 16 3 2 37
39 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 18 13 9 5 40
40 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 18 11 4 0 33
41 รวมสินวิทยา 18 9 6 1 33
42 หนองคูวิทยา 16 8 4 1 28
43 มัธยมโพนค้อ 16 7 3 0 26
44 ละลมวิทยา 16 5 0 1 21
45 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 16 3 1 0 20
46 บึงบูรพ์ 15 4 3 1 22
47 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 15 1 0 0 16
48 ทุ่งสิมวิทยาคม 14 13 0 0 27
49 โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 14 7 4 0 25
50 ศรีตระกูลวิทยา 14 6 3 5 23
51 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 14 1 1 2 16
52 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 13 10 0 2 23
53 โคกสะอาดวิทยาคม 13 10 0 0 23
54 ไผ่งามพิทยาคม 13 4 1 2 18
55 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 13 1 0 0 14
56 กุดเสลาวิทยาคม 12 6 1 2 19
57 สวายพิทยาคม 11 8 2 0 21
58 สิริเกศน้อมเกล้า 10 7 4 2 21
59 โนนกระสังวิทยาคม 10 7 1 2 18
60 ลมศักดิ์วิทยาคม 9 9 1 0 19
61 โคกหล่ามวิทยา 9 7 1 2 17
62 ผักไหมวิทยานุกูล 9 6 4 1 19
63 ไพรบึงวิทยาคม 9 5 5 2 19
64 จิกสังข์ทองวิทยา 9 3 0 3 12
65 บ้านเปือยประชาสามัคคี 8 5 4 1 17
66 มารีวิทยา 8 4 3 0 15
67 โนนเพ็กวิทยาคม 8 4 3 0 15
68 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 8 3 5 2 16
69 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 7 6 3 0 16
70 น้ำคำวิทยา 7 4 4 1 15
71 เบญจประชาสรรค์ 7 3 4 1 14
72 ดงรักวิทยา 7 3 1 0 11
73 บ้านโดนอาว 7 3 1 0 11
74 วัดมหาพุทธราม 6 5 1 0 12
75 ร่มโพธิ์วิทยา 6 1 1 0 8
76 บ้านกันทรารมย์ 4 0 0 0 4
77 หนองถ่มวิทยา 3 7 0 0 10
78 บ้านตาอุด 3 1 0 0 4
79 ตระกาศประชาสามัคคี 2 0 1 0 3
80 ศรีแก้วพิทยา 2 0 0 0 2
81 เมืองจันทร์วิทยาคม 1 2 0 0 3
82 มานิตวิทยา 1 1 1 0 3
83 ราษีไศล 1 0 1 0 2
84 สายธารวิทยา 1 0 0 0 1
85 โนนปูนวิทยาคม 0 0 2 0 2
86 วัดไพรบึงวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,845 596 208 98 2,747