งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 106
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธวัช    ทนที
1. นายปรีชา    ฝังสิมมา
2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายศักดิ์ศรี    บุรีแสง
1. นายปิยพงษ์    โสมาลีย์
3 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวิรัตน์    คำเนตร
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
4 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายอนุสรณ์    ธนะศรี
1. นายสุกรี    ศรีวงษา
5 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสุทธิพงษ์    สังขพงษ์
1. นายสุรัตน์    สายสินธ์
6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวุฒิชัย    บุญรักษา
1. นายจักรกริช    ปะโปตินัง
7 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายอัฐพล    มีชัย
1. นายเศรษฐ์    บุญข่าย
8 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกิตติพงษ์    เหมือนชอบ
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
9 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายนนทชา    นพพันธ์
1. นายเสนอ    ละเมอพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................