งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 109
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงญานิศา    ชินพันธ์
1. นายศิริพงษ์    วิเศษสังข์
2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอรสา    นพพันธ์
1. นายอลงกรณ์    นิลดำ
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอรอนงค์    สิมณี
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
4 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐริดา    อนุมาตร
1. นายเมธาวี    สิงค์นาค
5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชลธิญา    เพชรพลอย
1. นางสาวอุไรวรรณ    พรหมศร
6 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปนัดดา    คุ้มสุวรรณ์
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายเพชรายุท    สีนวน
1. นายนิวัฒน์    ทองปั้น
8 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศิริพร    สินศิริ
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................