งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 110
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจันทร์ทิพย์    สอนตน
1. นายอลงกรณ์    นิลดำ
2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเจนจิรา    กาลพัฒน์
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายโกวิทย์    พละศักดิ์
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
4 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพรสุดา    หนองบัว
1. นางวาสิฏฐี    ตาดทอง
5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอรุณธิดา    โพธิวัฒน์
1. นางสาวอุไรวรรณ    พรหมศร
6 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจุฬารัตน์    แสงมาศ
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพิมแพรว    ศรีแจ่มใส
1. นางสาวศิริณลักษณ์    มีบุญ
8 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวชมัยพร    สินศิริ
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................