งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 116
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธีระศักดิ์    ยิ้มเกิด
1. นายธีระวัฒน์    พลีจันทร์
2 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสิทธิชัย    เทพมุณี
1. นายชวาลวุฒิ    พิศชาติ
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายพัชรพล    ด้วงลอย
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
4 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสายพิณ    จันครา
1. นางสาวรัชตา    กลิ่นแก้ว
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายนิติภณ    พรรษาวนัส
1. นายนิวัฒน์    ทองปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................