งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 120
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายพีรญาณ์    ศรภักดี
2. นายสืบศักดิ์    คำแสน
3. เด็กหญิงอทิติญาภรณ์    ศรีสุนนท์
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์    สมทิพย์
5. เด็กหญิงญาณิศา    ชินพันธ์
6. นางสาวชนิดา    พรมประดิษฐ์
7. นายอนุรักษ์    ศรีแก่นจันทร์
8. นายจรัญ    แซ่จึง
1. นางสาวนวรัตน์    โสตศิริ
2. นายศักดิ์ศรี    ทรงงาม
3. นายศิริพงษ์    วิเศษสังข์
2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงไพลิน    ศรีดาจันทร์
2. เด็กหญิงอังคนา    พิญญาณ
3. เด็กหญิงภิญญา    ไชยสุวรรณ
4. เด็กหญิงอรสา    นพพันธ์
5. นายศักดา    เกิดกล้า
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สิงหชาติ
7. เด็กชายอัศราวุธ    ไชยทอง
8. เด็กหญิงชนนิกานต์    เรืองคำ
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ดาวงษ์
2. นายธวัชชัย    ดาวงษ์
3. นายอลงกรณ์    นิลดำ
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอารียา    สืบสิมมา
2. เด็กหญิงสุดาภา    บัวพันธ์
3. เด็กหญิงปาริดา    ชาภักดี
4. นายณัฐพล    สายพงษ์
5. เด็กหญิงสวรรยา    พละชาติ
6. เด็กชายนพรัตน์    ครุฑพันธ์
7. เด็กหญิงอรอนงค์    สิมณี
8. นางสาวผการัตน์    สุวรรณ
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
2. นางบุณณ์ญาณัฎฐ์    มุขขันธ์
3. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................