งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนันทนา    แก้วแสน
2. เด็กหญิงศรัยฉัตร    ฉัตรรัตน์พงษ์
3. เด็กชายปุระชัย    คันทะจิตร
4. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์    วงศรี
5. นายจรัญ    แซ่จึง
6. เด็กหญิงญาณิศา    ชินพันธ์
7. นายสืบศักดิ์    คำแสน
8. เด็กชายทัตธน    นวลสังข์
9. นางสาวจิรัชญา    อินตะนัย
10. เด็กชายไววิทย์    อัศดร
11. เด็กหญิงพีรญาณ์    ศรภักดี
12. เด็กหญิงอทิติญาภรณ์    ศรีสุนนท์
13. เด็กหญิงพรวลัย    พรมประดิษฐ์
14. นางสาวอภิชญา    จันทะวี
15. นางสาวชนิดา    พรมประดิษฐ์
2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายปฐมพงศ์    ดวงสิน
2. เด็กหญิงนันทิตา    ไชยสุวรรณ
3. เด็กชายอัศราวุธ    ไชยทอง
4. เด็กหญิงอรสา    นพพันธ์
5. นายขจรศักดิ์    นาคงาม
6. นายเฉลิมเดช    สมมั่น
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์    บุญน้อย
8. นางสาวจันทร์ทิพย์    สอนตน
9. นางสาววนิชชา    สอนสังข์
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สิงหชาติ
11. นายศักดา    เกิดกล้า
12. เด็กหญิงชนนิกานต์    เรืองคำ
13. เด็กหญิงวรดา    มาโพนทอง
14. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศรีมงคล
15. เด็กหญิงภัทราภรณ์    พันธ์นา
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ดาวงษ์
2. นายธวัชชัย    ดาวงษ์
3. นายอลงกรณ์    นิลดำ
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ปัญญาวัน
2. นางสาวโชติมา    ช่วงสำโรง
3. เด็กหญิงอารียา    สืบสิมมา
4. เด็กหญิงสุดาภา    บัวพันธ์
5. เด็กชายพัชรพล    ด้วงลอย
6. นายณัฐพล    สายพงษ์
7. นายโกวิทย์    พละศักดิ์
8. เด็กหญิงปาริดา    ชาภักดี
9. เด็กหญิงสวรรยา    พละชาติ
10. เด็กหญิงอรอนงค์    สิมณี
11. นางสาวผการัตน์    สุวรรณ
12. เด็กชายนพรัตน์    ครุฑพันธ์
13. เด็กชายกีรติ    เพียซุย
14. เด็กชายธนากร    วราพุฒ
15. นางสาวสุธาธินี    สร้อยศรี
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
2. นางบุณณ์ญาณัฎฐ์    มุขขันธ์
3. นายเดชชัย    ดวงแสง
4. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวุฒิชัย    พละพรม
2. นางสาวจันทรวดี    ศรีคำ
3. นางสาวษัณสุดา    โนนสูง
4. นายปวีณ    แสวงผล
5. นางสาวศิริรัตน์    พันธ์ศิริ
6. นางสาวสิริลักษณ์    วงศ์เทวี
7. นายฐิติพงศ์    อินทะเสน
8. นางสาวสุวิมล    สุรศร
9. เด็กหญิงณัฏชยากานต์    โกศลคุณวัฒน์
10. นางสาวอรัญญา    ชมถิ่นสำราญ
11. นายเทียนชัย    วงศ์ดี
12. เด็กชายวิทยาเดช    กิ่งเกษ
13. เด็กหญิงกุลธิดา    สาริโย
14. เด็กหญิงชลธิชา    ลีไธสง
15. เด็กหญิงอภิญญา    โนนสูง
1. นายธีระเดช    ทองอินทร์
2. นางระวีวรรณ    บุญญาเลิศกีรติกุล
3. นางรัชฎาพร    พงศ์พฤฒิชัย
4. นายสุดใจ    บุญข่าย
5 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศศิภา    ธาดาดิษ
2. นางสาวจิราภรณ์    เรืองคำ
3. นางสาวปวีณา    สะอาด
4. นางสาวรุ่งทิวา    สุดสังข์
5. นางสาวฐิติยา    ศรีดาว
6. นางสาวเบญจมาศ    เรืองคำ
7. นายวสันต์    สุดสังข์
8. นายศรคีรี    จันทะสนธิ์
9. นายสัมฤทธิ์    เรืองคำ
10. นางสาวลักษณา    สุดสังข์
11. นางสาวเจษฎาภรณ์    เภสัชมาลา
12. นางสาวลินดา    เรืองคำ
13. นางสาวดวงฤทัย    จันทะสนธิ์
14. นางสาวนิภาพร    งอนสวัน
15. นางสาวสุกัลยา    แข็งแรง
1. นายศักดิ์โชค    ใจนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................