งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวิทยาเดช    กิ่งเกษ
2. เด็กหญิงกุลธิดา    สาริโย
3. นางสาวสิริลักษณ์    วงศ์ทวี
4. เด็กหญิงชลธิชา    ลีไธสง
5. นางสาวษัณสุดา    โนนสูง
6. เด็กหญิงณัฎชยากานต์    โกศลคุณวัฒน์
7. นายฐิติพงศ์    อินทะเสน
8. นายวุฒิชัย    พละพรม
9. นางสาวอรัญญา    ชมถิ่นสำราญ
10. เด็กหญิงอภิญญา    โนนสูง
11. นางสาวจันทรวดี    ศรีคำ
12. เด็กหญิงวลีรักษ์    วรรณะกมลโรจน์
13. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ดอกพอง
14. เด็กหญิงณิชารีย์    สิมศรี
15. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์    พิลาทอนธนินทร์
16. นางสาวสุวิมล    สุรศร
17. นางสาวศิริรัตน์    พันธ์ศิริ
18. เด็กหญิงณัฐลาพรณ์    พรมจันทร์
19. เด็กหญิงกนกพร    ตึงศักดิ์
20. เด็กหญิงรัชภรณ์    ธรรมนุญ
1. นายฉัตรชัย    สุวรรณพรหม
2. นางระวีวรรณ    บุญญาเลิศกีรติกุล
3. นางรัชฎาพร    พงศ์พฤฒิชัย
4. นายสุดใจ    บุญข่าย
5. นายเฉลียว    ศิริดล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................