งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศิรินยา    สังข์วรรณะ
2. เด็กชายอธิวัตน์    ศรีสมภาร
3. เด็กชายชนาธิป    ลุนละบุตร
4. นายเทวกุล    อัมภรัตน์
5. นางสาวสรัญญา    มัครมย์
6. นางสาวกัลย์สุดา    สาลีพวง
7. เด็กหญิงรุ่งระวี    ศรีโสดา
8. เด็กชายจักรพรรดิ    ยอดยาน
9. เด็กหญิงจุฑามาศ    คำตะนิตย์
10. เด็กหญิงพนาวรรณ    พลพวก
11. เด็กหญิงกมลวรรณ    คุ่ยสมใจ
12. นางสาวสุธาทิพย์    ศิริปี
13. นางสาวอารียา    ผิวนวล
14. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สุรวิทย์
15. นางสาวนริศรา    สุขอ้วน
16. เด็กหญิงกุลวดี    เจริญศรี
17. นางสาวรัชนีกร    พิมประจิตร
18. เด็กหญิงนันทนา    ทาระ
19. นางสาวหทัยรัตน์    ศิลาเณร
20. เด็กหญิงจิราพร    กึมขุนทด
21. นางสาวสกุลตลา    ดีงูเหลือม
22. เด็กชายจีรวัฒน์    สีหาบุตร
23. นางสาวปณิตา    พรมดี
24. นางสาวแก้วใจ    แสนทวีสุข
25. นางสาวอริยา    แดงเกลี้ยง
26. นางสาวบุษกร    ศรีโพธิ์
27. เด็กหญิงวิภาดา    แก้ววงษา
28. นายอธิรัฐ    เหง้าพรหมมินทร์
29. เด็กหญิงพัชริดา    กิ่งเกษ
30. เด็กชายธีรภัทร    คำพะทา
31. เด็กหญิงสลิลทิพย์    เขียวอ่อน
32. เด็กชายฐปกรณ์    สิงห์ลา
33. นายอิสยาห์    นุกาศรัมย์
34. เด็กหญิงมุตตา    บุญอุ้ย
35. นายพสิน    สีดารัตนิน
36. นายภานุวัฒน์    พงษ์ทอง
37. นายเกียรติศักดิ์    สร้อยสนธิ์
38. นายชนะพงศ์    หล้าใต้
39. เด็กหญิงอภิภาวดี    แสนวงษ์
40. นายพสิน    สีดารัตนิน
1. นายกงจักร    บัวลา
2. นายกำพล    บัวแก้ว
3. นายดำริห์    ก้อนคำ
4. นายภรภัทร    เจริญธง
5. นายภาคภูมิ    ทวีชัย
6. นายสนทยา    นนทา
7. นายเจนวิทย์    แก่นศรี
8. นายแสงทอง    บริสาร
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายปฏิภาน    แก้ววิเศษ
2. นายรัฐพล    ทองอ้ม
3. นายธีรุตน์    เสนคราม
4. นายอนุสรณ์    ปิยะพันธ์
5. นางสาวชุติกาญจน์    ศรชัย
6. นางสาวอัญชลีกร    ดอกอินทร์
7. นางสาวชญาพรณ์    ศุภศร
8. นายวิศรุต    ศรีใส
9. นางสาวธิติวรดา    ขอร่ม
10. เด็กหญิงบุญธีรา    แสงบุญ
11. นางสาวณัฐณิชา    จงพึ่งกลาง
12. เด็กหญิงจิดาภา    สิทธิพันธ์
13. นางสาวธันญากร    พรหนองแสง
14. เด็กหญิงอัญรัตน    บุญทศ
15. เด็กหญิงภัควีนุช    ศรีบูรณ์
16. นางสาวนฤมล    สุขนวล
17. นายเธียรธาร    สะโสดา
18. นางสาววชิราพรรณ    บัวพันธ์
19. นางสาวฐิติมา    พิมพา
20. นายธนวิทย์    บรรลุศิลป์
21. นางสาวชลิญญา    ถ่อแก้ว
22. นายกิตติพงษ์    ดำพะธิก
23. นายศรุต    ศรีสันต์
24. นางสาวจิราภรณ์    ธรรมบุตร
25. เด็กชายภูมิพัฒน์    การสูงเนิน
26. นางสาวชนกนันท์    สมนึก
27. เด็กชายฐิติภัทร    พรหมคุณ
28. นายศิริศักดิ์    เทพวงศ์
29. นายหาญชนะ    บุญทิน
30. นายคณิตินเมธา    โพธิ์ขาว
31. นายสิทธิศักดิ์    ปุณประวัติ
32. นางสาวปัทมา    แก้วเภา
33. เด็กหญิงกัญญาพัชร    เข็มทอง
34. เด็กหญิงดาริน    คะมี
35. เด็กหญิงคุนัญญา    สิงห์ทอง
36. นางสาวปิยธิดา    ฉลาดเอื้อ
37. เด็กหญิงพิชชาภา    ชัยชาญ
1. นางสาวจินดาพร    แก้วคำ
2. นางนวลอนงค์    วุฒิเสลา
3. นางสาวสุทธิวรรณ    แก้วจันทา
4. นายไกรสยาม    น้อยมิ่ง
3 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจุฑามาศ    คงดี
2. เด็กหญิงอรจิรา    จบหล้า
3. นางสาวอาทิตยา    พรหมลิ
4. เด็กหญิงคำเพียร    แหวนเงิน
5. เด็กหญิงอรอุมา    สีดา
6. นางสาวพรรัชชา    ยอดโพธิ์
7. นางสาวรัตนาภรณ์    ป้องภัย
8. เด็กหญิงสวรรค์สิริ    เบ็ญจรส
9. นางสาววันนิดา    แต้มทอง
10. นางสาวชยาภรณ์    บุญเสก
11. นายวรรณชัย    ศรีเลิศ
12. นางสาวหัทยา    ใจรักดี
13. นางสาวอุมาพร    แก้วละมุล
14. นายธนันสา    จันทอง
15. เด็กหญิงศิรินภา    ทองน้อย
16. นายวัชระ    เครือวัลย์
17. นางสาวอุทัยวรรณ    อินหอม
18. นางสาวมุกริทร์    กางหอม
19. นายทิชากร    พลทา
20. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    ศรีสุวรรณ
21. นายวงศกร    จิตรแก้ว
22. เด็กหญิงกาญจนา    ดวนใหญ่
23. นายธีรศักดิ์    เดือนขาว
24. เด็กหญิงสุนิตา    แสนเสริม
25. นายกิตติพงษ์    เครือศรี
26. เด็กหญิงอารีรัตน์    วงษ์วันนา
27. นายสุริยา    ม่วงอ่อน
28. นางสาวสาริกา    งามเลิศ
29. นายวีระภัทร    อ่อนอ่วม
30. นายบรรพต    ขุมกระโทก
31. นางสาวนุชจรี    เพ็งเพชร
32. นางสาวเบญจภรณ์    ม่วงอ่อน
33. เด็กหญิงลวัณรัตน์    ทองก่ำ
34. นางสาวธัญญลักษณ์    แหวนเงิน
35. นางสาวพิมพกา    สิงขรณ์
36. นางสาวอรอนงค์    พันธุกาง
37. นางสาวชัชฏาพร    เหล่าเลิศ
38. เด็กชายอภิรักษ์    ฉิมมาลี
39. นายธนโชติ    แหวนเงิน
40. เด็กหญิงธนัฐฐิณีย์    อินตา
1. นายชุติพนธ์    จันทะโคตร
2. นางยุภาพร    สมภารเพียง
3. นายวันชัย    พงษ์สุระ
4. นายวิฑูรย์    ปาเส
5. นายวิษณุกร    แก้วละมุล
6. นางสาวสิริวิมล    รุ่งเรือง
7. สิบเอกหญิงปทิตา    บุญประกอบ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี    เขตนิมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................