งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายปิติภัทร    ศรีฤทธิประดิษฐ์
2. นายนิธิภัทร    ราศี
3. เด็กหญิงอรียา    เจริญสุข
4. นายอัครพล    แซ่เตียว
5. นายชัยยศ    ชิงชัย
6. นายสิรวิชญ์    สารภาพ
7. นายณัฐดนัย    กาหลง
8. นางสาววริศรา    แสงไชย
9. นางสาวชลดา    แดงงาม
10. นายธนกร    พวงพลอย
11. นางสาวสุดารัตน์    เพรชจันทร์ศรี
12. นางสาวเมธาวี    ศรีปัญญา
13. นายวิศรุต    ศิริญาณ
14. นายแทนสุข    น้อยมิ่ง
15. นายจีรวัฒน์    นำปัญญา
16. เด็กหญิงปรีดาพร    สะอาด
17. นายภาณุพงษ์    รองเมือง
18. นายกิติภัทร์    รจนัย
19. นางสาวภัณฑิรา    วันดี
20. นายญัตติพงศ์    กองแก้ว
21. เด็กหญิงอาภัสรา    ทองฤทธิ์
22. นางสาวกนกกร    ตากิ่มนอก
23. เด็กหญิงกานติมา    เกตุขุนทด
24. นางสาวอินธิรา    ธรรมขันแก้ว
25. นางสาววชิราภรณ์    วรรณชาติ
26. นางสาวนันท์นิชา    จริยาปรีชานนท์
27. เด็กหญิงณริศราวรรณ    จันรัตน์
28. นางสาวณิชารีย์    ศรีนาม
29. นางสาวศรุตา    สุทธิสน
30. นางสาวเบญญากร    เดือนตะคุ
31. เด็กหญิงบุญธิดา    จันทร์เกษ
32. นางสาววรรณพร    พิลากรณ์
33. นายวรวุฒิ    ศิริผล
34. เด็กหญิงปรีดาพร    สะอาด
35. เด็กหญิงสลิลทิพย์    สิทธิ์สาตร์
36. นางสาวกนกวัลย์    เพรชบูรณ์
37. นางสาวอนันตยา    เกื้อกูล
38. นางสาวพรชนก    ละม่อนพร้อม
39. เด็กหญิงดาวัล    สุกันทา
40. นายไกรวิทย์    บุษบงก์
1. นายกิตตินันท์    ศิละวงศ์
2. นายกิตติศักดิ์    บุญยัง
3. นายนพพร    ทองย้อย
4. นายปกาศิต    ศรแก้ว
5. นายภาคภูมิ    ขาววิเศษ
6. นายวิรุจ    มิ่งสอน
7. นายวีระชัย    สายโส
8. นายไพฑูรย์    หิปะนัด
2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชณากานต์    ดาเชิงเขา
2. เด็กชายอนุสรณ์    อาจหอม
3. เด็กชายเปลว    เปลว
4. นายยอดจตุพงศ์    แผ่นทอง
5. เด็กหญิงกุลปิยา    สารภี
6. เด็กหญิงอริยา    แซ่เล้า
7. เด็กชายชัยพล    ยาระญาณ
8. เด็กชายดำรงค์    พิมพ์กันหา
9. นางสาวกนกภรณ์    วันดี
10. นางสาวกัลยา    เบ้าทอง
11. นางสาวศิริฟ้า    กันศัตรู
12. เด็กหญิงสุดารัตน์    มูลสาร
13. นางสาววิภาวดี    แผ่พันธ์
14. นางสาวปริญญา    สิงห์ทอง
15. นางสาวชไมพร    ละครศรี
16. นายสุรนันท์    แท่นศิลา
17. นายเหมหิรัญ    บัวจันทร์
18. เด็กชายพรเทพ    แก้วเคนมา
19. นางสาวอรพิน    บุตรดาษ
20. เด็กชายธนกฤต    วงษ์ป้อง
21. นายนนท์วัฒน์    แดงมา
22. เด็กชายจามร    ศรีคำ
23. นายธีรพงศ์    ใจเรือง
24. นายสุรชัย    โพธิวัฒน์
25. นายไกรสร    ศรีเสริม
26. นายธนากร    บุญสุข
1. นายปิยพงศ์    โสมาลีย์
2. นายปิยพงศ์    โสมาลีย์
3. นายปิยพงศ์    โสมาลีย์
4. นายปิยพงศ์    โสมาลีย์
5. นายปิยพงศ์    โสมาลีย์
6. นายปิยพงศ์    โสมาลีย์
7. นายปิยพงศ์    โสมาลีย์
8. นายปิยพงศ์    โสมาลีย์
3 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสุทธิพงษ์    สังขพงษ์
2. นายวัชระ    ศรีลาโชติ
3. นายเทพธารินทร์    เทพธารินทร์
4. นางสาวสุภาทิพย์    ไชยพฤษ
5. นายสุธาวุฒิ    แก้วใส
6. นายสมรักษ์    สังขพงษ์
7. นางสาวฐิตาภา    นพวิง
8. นายอภิเชษฐ์    อนุอัญ
9. นายอภิชัย    นามวิชา
10. นายสุทธิราช    สุทธิราช
11. นายมานพ    เลิศผล
12. นางสาวรดามณี    งามงอน
13. นายธีรพันธุ์    สายบัว
14. นายธงชัย    เมืองอินทร์
15. นางสาวยลวิกาญจน์    จันทร์เกษ
16. นายณัฐพงศ์    วงศ์พุฒ
17. นายเกียรติยศ    ศรีรักษา
18. นางสาวมลิจันทร์    จันทร์เกษ
19. นางสาวศุภสุตา    ดามี
20. นายกิตติศักดิ์    ประทุม
21. นางสาวปวีณา    นามวิชา
22. นายรังสิมันตุ์    ไชยทองศรี
23. นางสาวปรีญานันท์    จันทร์เรือง
24. เด็กหญิงอาทิตยา    วงค์เจริญ
25. นางสาวทิพย์อักษร    ธงชัย
26. เด็กหญิงสุชาดา    คงนะ
27. นางสาวฉัตรนภา    ศรีด้วง
28. เด็กหญิงวรรณิสา    นามวิชา
29. นางสาวจันทิมา    เรืองรุ่ง
30. นางสาวกมลวรรณ    กมลวรรณ
31. นางสาวกาญจนา    อภัยศิลา
32. เด็กชายอัครพล    จิตติ
33. นางสาวกฤติยาภรณ์    พิมพา
34. นางสาวกนกวรรณ    จันทะศรี
35. เด็กชายวีรพล    โสผล
36. นายศตวรรษ    ศรีเสริม
37. นายศิลปชัย    พันธ์สาลี
38. นายสิทธิพงษ์    สิทธิพงษ์
39. นายอัฐวุฒิ    จูมจันทร์
40. นางสาวพัชรินทร์    แสงเดช
1. นางสาวนิวรักษ์    นิวรักษ์
2. นายบุญสืบ    เกตุวุฒิ
3. นายพงษ์ชัย    คำแก้ว
4. นายวิจิตร    ดวนใหญ่
5. นางสาววิชุกรณ์    ทองมา
6. นายสุรัตน์    สายสินธ์
7. นางสาวเกษริน    ศรีลาวงศ์
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศศิกาญจน์    พิมพ์ทรัพย์
2. นางสาวบุสดี    ท่าราบ
3. นางสาวนิชานันท์    ติงสะ
4. นางสาวศุภรัตน์    ปองเป็น
5. นางสาวสุภิกา    นารินทร์
6. นางสาวณัฐริกาญจน์    กระมล
7. นางสาวประกายพฤษ์    สุริเตอร์
8. นางสาวพิกุลทอง    บุญชิด
9. นายชัชญานันท์    คำสุข
10. นางสาวศิริมาศ    จันทร์ส่องศรี
11. นางสาวสุภัค    คำตา
12. นายพัชรพงศ์    พรมพิลา
13. นางสาวสิริกานดา    บัวส่อง
14. นางสาวแววตา    อินแก้ว
15. นางสาวชุติกาญจน์    กิจขจรเกียรติ
16. นายทินภัทร    ทองจำปา
17. นายพงษ์สิทธิ์    ลาคำ
18. นางสาวควงตา    วงศ์สุขจันทร์
19. นายบุญส่ง    วิลัยราญ
20. นางสาวณัฐสุดา    ชัยนา
21. นางสาวหมวย    พิมูลชาติ
22. นางสาวสุนิสา    ลักขณา
23. นางสาวบุสดี    ท่าราบ
24. นางสาวณัฐกาญจน์    หอมใจ
25. นางสาวนฤมล    วรรณทอง
26. เด็กชายธนาวุฒิ    คดีจริง
27. นายวัฒนา    วาปีสา
28. นายไชยยา    พันหนองแห้ว
29. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    วิบุญอรรถ
30. เด็กชายอาคม    ศรีงาม
31. นายกิตติศักดิ์    ทาสิงห์
32. เด็กหญิงทยิดา    ไชยแก้ว
33. นางสาวพิลาภรณ์    มูลสิน
34. เด็กหญิงรัชนีกร    คำศรี
35. นางสาวตะวัน    สังข์สา
36. เด็กหญิงอรวรรณ    ผักใหม
37. นางสาวกิตติยา    ธรรมทอง
38. นางสาวญานิกา    พิมพ์ชัยศรี
39. เด็กหญิงขนิษฐา    ดวงอาจ
40. นางสาวธันวาพร    วัยวิทยา
1. นางกนกอร    เบียดนอก
2. นางสาวพรพรรณ    คุณะชัย
3. นายภราดร    ชุมนุม
4. สิบเอกภานุวัตร    โพธิ์งาม
5. นายสิทธิชัย    สถานพงษ์
6. นายสุพรรณ์    ยอดสิงห์
7. นางสาวสุพรรษา    สร้อยมาตร
5 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายจิตรกร    วุฒิยา
2. นายวีระชัย    จึงตระกูล
3. นางสาวนิศากร    แก้วฤทธิ์
4. นายธิคำพล    สีนายกอง
5. เด็กชายทศพร    ดิษฐประสพ
6. นายพีรพงศ์    อุดม
7. นางสาวชุติมา    บัวไข
8. นายธนากร    สิงห์โท
9. เด็กหญิงสิริภัส    พรหมรัตน์
10. นางสาวนิตยา    สุระ
11. เด็กชายชนะพร    มะโนรัตน์
12. เด็กชายชานนท์    จุลพล
13. นางสาวเมรีย์    หลักบุญ
14. เด็กชายสันติสุข    พรมศิริ
15. นางสาวปิยดา    สมบัติ
16. เด็กชายอรรถพล    โนนกลาง
17. นางสาวภาวรินทร์    สาทร
18. เด็กชายชาตรี    ฉายาวรรณ
19. นางสาววิภาวนี    หรหมรัตน์
20. นางสาวศิริมาศ    อินทร์ชมชื่น
21. นางสาวชลธิชา    ตรีรักษา
22. เด็กหญิงวราภรณ์    คำไทย
23. นางสาวฐานิตา    ไชยภักดิ์
24. นายธีรเดช    พรรณา
25. เด็กหญิงประภัสสร    การะเกษ
26. เด็กหญิงพรรทษา    พรจันทร์
27. เด็กหญิงปุณยนุช    นันทดิลก
28. เด็กหญิงภัทราพร    แก้วสะอาด
29. เด็กหญิงน้ำทิพย์    พรมศิริ
30. นางสาวธนารัตน์    แสงใส
31. นางสาวธิติพร    พันไผ่
32. นางสาวยุภาวดี    บุตรแสง
33. นางสาวอรษา    ทองอาบ
34. นางสาวกาญจนา    พันธ์บุตรดี
35. นางสาวจิราวรรณ    เพิ่มฉลาด
36. นางสาวเนตรนภา    ผ่องขำ
37. นางสาวกาญจนา    ลุนลา
38. นางสาววิลาภรณ์    อุตะพันธ์
39. เด็กหญิงมัทนา    เมืองจันทร์
40. นางสาวอุไรวรรณ    มงคล
1. นายณัฐพล    ธรรมสัตย์
2. นางสาวนารินทร์    จันทราภิรมย์
3. นางสาวปลางแก้ว    บริสุทธิ์
4. นายรติพงษ์    รักษาพันธุ์
5. นางรัตติชานันท์    บัวไข
6. นางสาวรัตนชนก    เสนาน้อย
7. นางสาวรัตนาภรณ์    สุภะเกษ
8. นางอำมาลา    เกตษา
6 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปรียานุช    ดีถุง
2. นายสุรวุฒ    ศรีลาศักดิ์
3. นายอดิสร    สมเสนา
4. เด็กหญิงกนกกร    เกษก้าน
5. นายณรงศักดิ์    ชูชื่น
6. นายณัฐพงษ์    ดีพร้อม
7. นายชินกร    ทองมนต์
8. เด็กหญิงจุฑามาศ    สีสวย
9. นางสาวสุภัสสรณ์    บุญเตา
10. นางสาวรุ่งทิวา    บุญรัตน์
11. นางสาวณัฐสุดา    จิตรัก
12. นายจักรพงษ์    ไชยคง
13. นายวิทวัส    พิทักษ์ชน
14. นางสาวภัทราพร    พิจารณ์
15. นายสุริยา    ทองบาง
16. เด็กชายลิขิต    เอกอำไพ
17. นายเขตตะวัน    เกษศิลา
18. เด็กชายกฤษฎายุทธ    ชามัด
19. เด็กชายวิชัย    แต้มทอง
20. นางสาวรัตนาวดี    ตุ่นเฮ้า
21. นายธนันชัย    ทองอินทร์
22. เด็กหญิงภวิษาภรณ์    ขุมเงินตรา
23. เด็กหญิงกัญธิยา    ลำดวน
24. เด็กหญิงนฎิกรณ์    ดวงศรี
25. นางสาวรัตนมณี    บริสุทธิ์
26. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สิทธิ์ศร
27. เด็กชายนพรัตน์    บุญร่วม
28. นายประเจตน์    สุภาพ
29. เด็กหญิงจิระนันท์    โคตะกาต์น
30. เด็กหญิงภัทรวดี    พันธ์มลี
31. นางสาวอภิชญา    สุดา
32. เด็กหญิงกัณฐิกา    เพชรหมู่
1. นายบรรจบ    ลำดวน
2. นายประหยัด    เครือบุดดา
3. นายพงศ์วิพัฒน์    จุฬามณี
4. นายมานะ    ศิลาวรรณ
5. นายศรัณย์กร    พิศร
6. นางอุทัย    จินดาชาติ
7. นางสาวอุทัยวรรณ    วิเศษพงษ์
7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวิทยา    อินหอม
2. นายพงศธร    อินธิสุทธิ์
3. นายวุฒิศักดิ์    แก้วอาสา
4. นายอนิวัฒน์    อินทนู
5. นายสุริยา    กอกหวาน
6. นายสุริยา    สายสิน
7. นายอนุวัฒน์    ขวัญทวี
8. นายสันติภาพ    ยางงาม
9. เด็กหญิงสุนันทา    ถิ่นนิคม
10. นางสาวหนึ่งฤทัย    สีดา
11. เด็กชายวุฒิศักดิ์    กาญจนชาติ
12. นางสาวธัญญลักษณ์    สิงหะ
13. เด็กชายณัฐพงษ์    บัวสด
14. นางสาวบัณฑิตา    ปัญญางาม
15. นางสาวจารุกัญญ์    ทองพา
16. นางสาวสุชาญญา    ตะเคียนจันทร์
17. นายสมาพล    สุพรรณ์
18. เด็กหญิงกนกวรรณ    แหวนวงษ์
19. เด็กชายทักษ์ดนัย    ไกรราม
20. นางสาวเพียงขวัญ    พงษ์ธนู
21. เด็กหญิงอารียา    ชูอาวุธ
22. นางสาวพิชญาพร    บัวงาม
23. เด็กหญิงมณีรัตน์    สุขประโคน
24. นางสาวสุลิตา    ใสสาร
25. เด็กหญิงทิพวรรณ    ทองจันทร์
26. นางสาวพัชรีภรณ์    มนทอง
27. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    ปัญญางาม
28. เด็กชายธนันชัย    แสงบุญ
29. เด็กหญิงปาริชาติ    สูงปานเขา
30. เด็กหญิงปภานัน    ประจันนวล
31. นางสาวน้ำเพชร    กองทรัพย์
32. เด็กหญิงสิริยากรณ์    ประประโคน
33. นายธนกฤต    บุตรงาม
34. เด็กหญิงสุธาสินี    สุขเฉลิม
35. เด็กหญิงพิยดา    จันทอง
36. นางสาวกนกพร    หนูแดง
37. เด็กหญิงณัชชา    ตาดม่วง
38. นางสาววริศรา    เกษสิริ
1. นางกาญจนา    กาบทอง
2. นางสาวชนุษพร    ไพศาลสุวรรณ
3. นางนัยนา    ปาปะไพ
4. นางสาวศศิธร    พลรักษ์
5. นายสมโภชน์    สุวรรณ์
6. นางสาวสรุณี    พงษ์สุระ
7. นายสุนทร    ประมวล
8. นางสาวอังสนา    สูนย์กลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................