งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกรกนก    ละม่อมพร้อม
1. นายปกาศิต    ศรแก้ว
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า    สระน้ำ
1. นายปรีชา    ฝังสิมมา
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเนตรธิดา    ศรีหวาด
1. นางสาวจุไรรัตน์    แก้วอาสา
4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชณากานต์    ดาเชิงเขา
1. นายปิยพงษ์    โสมาลีย์
5 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ตุมายา
1. นางสาวเบญจมาศ    จันทร์พิทักษ์
6 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ใยถา
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
7 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชนิศา    ศรีกุล
1. นายเกื้อกูล    กาลพฤกษ์
8 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปัญญาภา    ศรีละพล
1. นางพิมพ์พัตร์    ไชยเนตร
9 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชลดา    ชาชุมพร
1. นายเวหา    สุวรรณดี
10 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวรินทร    บุญลา
1. นายวุฒิไกร    โพธิ์งาม
11 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    พิมพ์โคตร
1. นายสุวิช    บุษบงก์
12 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวิจิตรา    ใสกระจ่าง
1. นายธีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
13 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    สมโภชน์
1. นางประนอม    ชาวสุรินทร์
14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศิญากร    สุขวงศ์
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
15 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุพิชญา    รู้หลัก
1. นายอภิชาติ    ประสิทธิชัย
16 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    สังขพงษ์
1. นางสาวเกษริน    ศรีลาวงค์
17 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงมินทร์ประภา    วงพุฒ
1. นางสาวสุภาพร    แสงลับ
18 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    ราชบุปผา
1. นางเยาวลักษณ์    น้อยมิ่ง
19 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภัชรวดี    ยศศิริ
1. นายนิรันดร    คุลธิ
20 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    กลิ่นหอม
1. นางสาวพิลาภรณ์    อนันเทพา
21 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอภิญญา    เคหะฐาน
1. นายจักรกริช    ปะโปตินัง
22 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเพ็ญประภาพร    พันธ์ดี
1. นายศิลา    มีสุข
23 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    อ่อนคำ
1. นายสมเกียรติ    ศรีโพนดวน
24 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เขวาลำธาร
1. นายสุระชัย    แจ่มศรี
25 โรงเรียนมานิตวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชลธิชา    ใบเขียว
1. นายภานุวัฒน์    โพธิ์งาม
27 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุพิชชา    พฤกษา
1. นายเมธาวี    สิงห์นาค
28 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มีชัย
1. นายเศรษฐ์    บุญข่าย
29 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชัญญานุช    นวลสาย
1. นายยศสรัล    มลัยไธสง
30 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภาวิดา    สันทะวงศ์
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
31 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธิดาโดม    ทุมมานาม
1. นางกันยกร    บัวพันธ์
32 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงฟาริดา    พิศเพ่ง
1. นายปรีชา    ตรีแก้ว
33 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุนีย์    ดีวัน
1. นางอำมาลา    เกตษา
34 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศิพาลักษณ์    แซ่ตัน
1. นายสมัคร    มนตรี
35 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    ไชยเชษฐ์
1. นางพิสมัย    ยอดสง่า
36 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสิริมล    อุดหนุนน
1. นายประสิทธิ์    ศรีพร
37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปณิดา    สิทธิคุณ
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
38 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปนัดดา    สีสัจจา
1. นางยุพยงค์    บำรุง
39 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงดวงหทัย    มนทอง
1. นายศักดิ์โชค    ใจนวล
40 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพวงนภา    โพธิสาร
1. นายอภิชาติ    จันทเขต
41 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สถานพงษ์
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
42 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กุมรีจิตร
1. นางสาวบานเย็น    บุตะมี
43 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุภาพร    สวนวัว
1. นางสาวสุรีรัตน์    ทองดี
44 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศิรินภา    ทองน้อย
1. นายอัครรินทร์    ทวีชาติ
45 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    เตชะ
1. นางภัทรวรรณ    พลแก้ว
46 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปนัดดา    คุ้มสุวรรณ์
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
47 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพรรนิดา    โสพันธ์
1. นายสิทธิชัย    ยอดมาลี
48 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชไมพร    ทาคำสุข
1. นายเดชา    แหวนวงษ์
49 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปรียาพร    สายแก้ว
1. นายรณชัย    ชัยสิทธิ์
50 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภัทราวดี    สุปัตติ
1. นายชาตรี    ทันตา
51 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ    บูระพา
1. นายชัยฤทธิ์    จินดาวงศ์
52 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอภิสรา    ใจบุญ
1. นายสืบพงษ์    ยุพา
53 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุชัญญา    สุขนันท์
1. นายอาทิตย์    ยั่วจิตร
54 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรัชนีกร    ตีเงิน
1. นางสาววัชริญา    จันทะลุน
55 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวรรณรดา    ว่องไว
1. นางสาววรินรัตน์    โอภาพ
56 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชลธิชา    วงศ์ลาโพธิ์
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
57 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑามณี    แก้วคำสอน
1. นายภูชิสส์รัชชานนท์    ศรีจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................