งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุดารัตน์    เพรชจันทร์ศรี
1. นายกิตติศักดิ์    บุญยัง
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวปิยนารถ    สะอาด
1. นายปรีชา    ฝังสิมมา
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกาญจนา    พิมพ์ชัย
1. นายศักดิ์ณรงค์    ศรีจันทร์
4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวชไมพร    ละครศรี
1. นายปิยพงษ์    โสมาลีย์
5 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววรฤทัย    ใจภักดี
1. นางสาวเบญจมาศ    จันทร์พิทักษ์
6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศศิธร    ไชยสุวรรณ
1. นายอลงกรณ์    นิลดำ
7 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเจนจิรา    กาลพัฒน์
1. นายสมรชัย    สุวรรณพงศ์
8 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวบัวแก้ว    ศรีกุล
1. นายเกื้อกูล    กาลฤกษ์
9 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอรุณี    มณีโรจน์
1. นายวันชัย    เศรษฐวิบูลย์
10 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวแก้วใจ    แสนทวีสุข
1. นางบุณณ์ญาณัฎฐ์    มุขขันธ์
11 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศิริญาภรณ์    เกษทองมา
1. นายเวหา    สุวรรณดี
12 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอรัญญา    ชาลี
1. นายบุญยิ่ง    ชราศรี
13 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสาลินี    แจ่มประเสริฐ
1. นายสุวิช    บุษบงก์
14 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุวณี    อิสาน
1. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
15 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสีแพร    พิมพ์โครต
1. นายวุฒิชัย    คำเสมอ
16 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวปาริชาติ    ตราชู
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
17 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวถัญญา    แก้วคำสอน
1. นายอภิชาติ    ประสิทธิชัย
18 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุภาวรรณ    สิงห์ซอม
1. นายสุรัตน์    สายสินธ์
19 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสมใจ    ศิริญาณ
1. นางสาวสุภาพร    แสงลับ
20 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกัญญา    จันทร์สมุทร
1. นางสาวพรทิวา    รสสุนทร
21 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจุฑาทิพย์    นาดีไฟ
1. นายนิรันดร    คุลธิ
22 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนารีนารถ    มนัสเกรียงไกร
1. นางสุวิมล    ศรีวรรณ
23 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวทิพย์เกสร    สิงห์ซอม
1. นางสาวสุกัญญา    สมจันทร์
24 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุภัตรา    จารุวิวัฒน์
1. นายสุภี    นิลศรี
25 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจินตนา    โพธิ์ทอง
1. นายศิลา    มีสุข
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวบุสดี    ท่าราบ
1. นายภานุวัฒน์    โพธิ์งาม
27 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพรสุดา    หนองบัว
1. นางวาสิฎฐี    ตาดทอง
28 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววนิดา    พินทอง
1. นายเศรษฐ์    บุญข่าย
29 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววิจิตรา    แสงชัย
1. นายยศสรัล    มลัยไธสง
30 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐยา    บุญช่วย
1. นางสาวศิโสภา    บุญพอ
31 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวมะลิวรรณ    สุภาพ
1. นางสาวสุธีรา    ดลรุ้ง
32 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุทธิดา    สาระบุตร
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
33 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวรจนา    บุตรจินดา
1. นายจันทรัสม์    ไชยสัตย์
34 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสมพร    สมบัติวงษ์
1. นายสมหมาย    เวียงสิมา
35 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกิตติยา    ตุ่มไสย์
1. นายสุริยะ    ระหาร
36 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศิริมาศ    อินทร์ชมชื่น
1. นายณัฐพล    ธรรมสัตย์
37 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    พลพงษ์
1. นายสมัคร    มนตรี
38 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอรัญญา    จันทร์ไสย
1. นางสาวอรนุช    วิไชยภูมิ
39 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอรวรรณ    จันทร์พร
1. นายประสิทธิ์    ศรีพร
40 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพรชนก    จงสำราญ
1. นายสุพร    พรหมคุณ
41 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐมน    พงษ์สุระ
1. นางยุพงค์    บำรุง
42 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวตรีรัตน์    พงษ์สุระ
1. นายประสารทอง    ประสารทอง
43 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสิริวิมล    ดวงจันทร์
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์    ประดิษฐ์
44 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสาวิตรี    โคณบาล
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
45 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกาญจนา    หวาสุข
1. นางสาวนิยดา    ไชยโย
46 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวชลดา    สว่างภพ
1. นายกิจจา    เตารัตน์
47 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุกัญญา    แสงมาศ
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
48 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจิรภิญญา    อินตา
1. นางสุที    คำลือชา
49 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุนีรัตน์    คำขาว
1. นายเดชา    แหวนวงษ์
50 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
51 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจินตนา    แต้มงาม
1. นายรัฐกร    คำมา
52 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเบญจวรรณ    ศรีมงคล
1. นางกรรณิการ์    สมร
53 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวธนัญญา    บุญญาสิทธิ์
1. นายรณชัย    ชัยสิทธิ์
54 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววิภาดา    คำกรอง
1. นายสืบพงษ์    ยุพา
55 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเสาวรัตน์    จูเปี้ยว
1. นายอาทิตย์    ยั่วจิตร
56 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวรุ่งฤดี    เวียงจันทร์
1. นางสาววัชริญา    จันทะลุน
57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวธัญญา    พาพะหม
1. นางภัชรีพร    วงศ์บา
58 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพนิดา    พิมพ์ชัย
1. นายอำนวยพร    ปราบเสียง
59 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพนิดา    ไชยทอง
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................