งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 157
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายจิระโชติ    บุญศิริ
1. นายปกาศิต    ศรแก้ว
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกิตติทัช    วรจักร
1. นายปรีชา    ฝังสิมมา
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายจารุกิตต์    คำหงษา
1. นายศักดิ์ณรงค์    ศรีจันทร์
4 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายนันทวัฒน์    สีชมภู
1. นายอลงกรณ์    นิลดำ
5 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายยงเมธา    หาระภูมิ
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายณัฐฐ์ฐนนท์    กิ่มเกลี้ยง
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
7 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายชัชธราวุฒิ    ชารีผล
1. นายบุญยิ่ง    ชราศรี
8 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธวัชชัย    วรงค์
1. นายสุวิช    บุษบงก์
9 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายเกียรติศักดิ์    สมบัล
1. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายพงศกร    นัยนิตย์
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
11 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายนราธิป    คำศรี
1. นายอภิชาติ    ประสิทธิชัย
12 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายประวิทย์    บุญราช
1. นายบุญสืบ    เกตุวุฒิ
13 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธีรวัฒน์    นักพรม
1. นายชาตรี    คำโสภา
14 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธวัชชัย    มโนธรรม
1. นางสาวพรทิวา    รสสุนทร
15 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวัชระ    มายิ้ม
1. นายสุภี    นิลศรี
16 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายณัฐกิตติ์    บำรุงแคว้น
1. นายศิลา    มีสุข
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายภูวนัย    ต้นบุตร
1. นายสุพรรณ    ยอดสิงห์
18 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายณัฐพงษ์    สุขประจำ
1. นายอภิชาติ    เนตรจันทร์
19 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวสันต์    ทัดแก้ว
1. นายยศสรัล    มลัยไธสง
20 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสมเกียรติ    ยอดงาม
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
21 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธีรเดช    พรรณา
1. นายณัฐพล    ธรรมสัตย์
22 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายไกรสร    ผ่องสันเที่ยะ
1. นายสมัคร    มนตรี
23 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสมชาย    ใจหาญ
1. นางสาวอรนุช    วิไชยภูมิ
24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกตติพงษ์    ดำพะธิก
1. นายสภรณ์    พรหมคุณ
25 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสุรศักดิ์    เสริมกระโทก
1. นางสาววีนา    โมทะจิตร
26 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสมรักษ์    นันทะสิงห์
1. นางปัณสิภัค    พันธเสน
27 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธนพงษ์    บริรักษ์
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
28 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธีรเดช    อิ่มเต็ม
1. นางสาวนิยดา    ไชยโย
29 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายเดี่ยว    แสงมาศ
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
30 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายอดิสอน    สมเสนา
1. นายมานะ    ศิลาวรรณ
31 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกฤษดากรณ์    สีสัน
1. นางรุ่งระวี    สารวรรณ
32 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายพรณรงค์    เปล่งปลั่ง
1. นางสุดารัตน์    ดาทอง
33 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายบัญชา    ไชยชาติ
1. นายคณพศ    ขำผา
34 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวรวุฒิ    แดนวิบูลย์
1. นางภัชรีพร    วงศ์บา
35 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายบัญชา    สมเสนา
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................