งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกนกกุล    สิทธิโชค
1. นายไพฑูรย์    หิปะนัด
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    บุตรชาติ
1. นายปรีชา    ฝังสิมมา
3 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐวดี    พิณจันทึก
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์    นาราษฎร์
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
5 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงลัลลลิตร    สารพันธ์
1. นายบุญยิ่ง    ชราศรี
6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    มณีวงษ์
1. นายสุวิช    บุษบงก์
7 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิทยาธร    บุญราช
1. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนิธินาถ    ธรรมรส
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
9 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ราศี
1. นายอภิชาติ    ประสิทธิชัย
10 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ตะนะสอน
1. นายพงษ์ศักดา    แก้วคำไสย์
11 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    จันทร์แจ้ง
1. นางสุกัญญา    ภิญโญ
12 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภาวดี    สุชัยสิทธิ์
1. นายนิรันดร    คุลธิ
13 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเสาวณีย์    วันดีรัตน์
1. นายจักกริช    ปะโปตินัง
14 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพรชิตา    กาละพันธ์
1. นายศิลา    มีสุข
15 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงมนัสวี    เวียงคำ
1. นายสมเกียรติ    ศรีโพนดวน
16 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนริศรา    เกษกุล
1. นายสุระชัย    แจ่มศรี
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพรรณนิศา    ไชยสิทธ์
1. นายสุพรรณ    ยอดสิงห์
18 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจิรพงศ์    พุทธิยะ
1. นายธนานุรักษ์    นาจำปา
19 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์    แสงจันทร์
1. นายเศรษฐ์    บุญข่าย
20 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุทธิดา    วันสาย
1. นางพรนภัส    สายป่าน
21 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภาวิดา    สันทะวงศ์
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
22 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนันทิกา    พรมมา
1. นายณัฐพล    ธรรมสัตย์
23 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    คำภีระ
1. นางกาญจนา    วิชาชัย
24 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวันรัตน์    ไชยเชษฐ์
1. นางพิสมัย    ยอดสง่า
25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปณิดา    สิทธิคุณ
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
26 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ไพรวงศ์
1. นายมนต์ชัย    ใสกระจ่าง
27 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสำราญ    ประดี
1. นางสาววีนา    โมทะจิตร
28 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงญาณธร    โม้นอก
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
29 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอรนุช    สุขสุพรรณ
1. นางสาวบานเย็น    บุตะมี
30 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    วรโคตร
1. นางสาวสุรีรัตน์    ทองดี
31 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงมุทิตา    ปาโกวงค์
1. นายอัครวินทร์    ทวีชาติ
32 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรัตติกาล    คำเพ็ง
1. นายสิทธิชัย    พลแก้ว
33 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์    แหวนเงิน
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
34 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
35 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์    บุญโย
1. นายรณชัย    ชัยสิทธิ์
36 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอลิศรา    เลลา
1. นางพัทธยา    ชุมสงคราม
37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอาศิยา    ประทัง
1. นายอาทิตย์    ยั่วจิตร
38 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนันธิดา    พนารินทร์
1. นางภัชรีพร    วงศ์บา
39 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุธาสินี    สมหวัง
1. นางสาวชนัญชิดา    นารี
40 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอโรชา    แก้วบุบผา
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................