งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกนกวรรณ    พรหมคุณ
1. นายปกาศิต    ศรเเก้ว
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนฤมล    พลหาร
1. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
3 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเพ็ญนภา    มะโนธรรม
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
4 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกฤตยา    วันเเพง
1. นางสาววรรณภาพร    หอมจำปา
5 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนัทธ์หทัย    ปรักมาศ
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
6 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐภัทร    หอมสมบัติ
1. นายเวหา    สุวรรณดี
7 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจริญญา    เเหยมคง
1. นายบุญยิ่ง    ชราศรี
8 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสาลินี    เเจ่มประเสริฐ
1. นายสุวิช    บุษบงก์
9 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุวณี    อิสาน
1. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกัณห์ชรี    โคตรสุข
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
11 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุภาวีร์    สุขวงค์
1. นายอภิชาติ    ประสิทธิชัย
12 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอารีรัตน์    วิเศษหมื่น
1. นางศศิพัชร์    พงศ์ธีรวุฒิ
13 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเยาวลักษ์    โสดาโคตร
1. นางเยาวลักษ์    น้อยมิ้ง
14 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวปิยธิดา    พงษ์กิ่ง
1. นายนิรันดร    คุลธิ
15 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอภิญญา    ขอกลาง
1. นางสาวสุกัญญา    สมจันทร์
16 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนวลนภา    ใบเขียว
1. นายสุภี    นิลศรี
17 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสิริมล    สันพินิจ
1. นางสาวสอิ้งทิพย์    เทียบคุณ
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศศิกาญจน์    พิมพ์ทรัพย์
1. นายสุพรรณ    ยอดสิงห์
19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวชุติตา    ขันทอง
1. นายธนานุรักษ์    นาจำปา
20 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวลัดดาวัลย์    กันตรง
1. นายเศรษฐ์    บุญช่วย
21 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุวนันต์    บัวพันธ์
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
22 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวผกามาศ    กระสังข์
1. นายสมหมาย    เวียงสิมา
23 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกมลทิพย์    บุญเสน
1. นางสาววศินี    ทองบริสุทธิ์
24 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวชุติมา    บัวไข
1. นายณัฐพล    ธรรมสัตย์
25 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววรรณพร    งามดี
1. นายสมัคร    มนตรี
26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพรชนก    จงสำราญ
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
27 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัทมน    พงษ์สุระ
1. นายมนต์ชัย    ใสกระจ่าง
28 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวหงษ์ธิวากร    พันธ์เเก่น
1. นางสาววีนา    โมทะจิตร
29 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเสริมสิริ    จันทร์เพ็ญ
1. นางปัณสิภัค    พันธเสน
30 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกนกวรรณ    เพชรเด็ด
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
31 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววรรณิภา    ดวงตา
1. นายกิจจา    เตารัตน์
32 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจุฬารัตน์    เเสงมาศ
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
33 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอินทิรา    บุญร่วม
1. นายมานะ    ศิลาวรรณ
34 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวดวงจันทร์    สิทโท
1. นางรุ่งระวี    สารวรรณ
35 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจันทร์ธิมา    อ่ำประเสริฐ
1. นางพัทธยา    ชุมสงคราม
36 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวมินทรา    ยอมพันธ์
1. นายอาทิตย์    ยั่วจิตร
37 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนิภาพร    สาธรณ์
1. นางสาววัชริญา    จันทะลุน
38 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวฐิติรัตน์    ยอดพูล
1. นางภัชรีพร    วงศ์บา
39 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวมินตรา    บุญเวช
1. นางสาวจริยาภรณ์    สำเริง
40 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกมลรัตน์    เเสนเวียง
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................