งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 160
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายฉัตรชัย    โพธิ์สังฆ์
1. นายกิตติศักดิ์    บุญยัง
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสุรชัย    สุริพันธ์
1. นางสาวเบญจมาศ    จันทร์พิทักษ์
4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวัชรากรณ์    สิงโตทอง
1. นายวุฒิไกร    โพธิ์งาม
5 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธีรภัทร์    ชาติมนตรี
1. นายสุวิช    บุษบงก์
6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนันทชัย    สวนดี
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
7 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายเชษฐ์วิวัฒน์    คำเพราะ
1. นายอภิชาติ    ประสิทธิชัย
8 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวีรพล    โสผล
1. นายสุรัตน์    สายสินธ์
9 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายชินกร    โชติ
1. นายพงษ์ศักดา    แก้วคำไสย์
10 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอิทธิพล    ปฏิเหตุ
1. นางสุกัญญา    ภิญโญ
11 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอภิรัตน์    บริบูรณ์
1. นายเทพา    เทพา
12 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวรสิทธิ์    ท่อนทองแดง
1. นายจักกริช    ปะโปตินัง
13 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายโชคอนันต์    จิตรมั่น
1. นายศิลา    มีสุข
14 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวุฒิชัย    ลาลุน
1. นายสมเกียรติ    ศรีโพนดวน
15 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายภูวกฤต    ศรีเพ็ญ
1. นายอรรถพล    แซ่ต่าง
16 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสรณ์สิริ    หวายฤทธิ์
1. นางยุภาพร    ไชยเสนา
17 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษฎา    พลเรือง
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
18 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอรรถพล    โนนกลาง
1. นายรติพงษ์    รักษาพันธุ์
19 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายณรงค์    ละออ
1. นายสมัคร    มนตรี
20 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอภินันท์    เครือแสง
1. นางพิสมัย    ยอดสง่า
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายศุภชัย    ถุงจัทร์
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
22 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    บุญหวาน
1. นายมนต์ชัย    ใสกระจ่าง
23 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสุวัฒน์    สมเสนา
1. นายประสารทอง    ประสารทอง
24 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายพรหมพิทักษ์    มะปราง
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
25 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
26 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายจักรกฤษ    ตุ่มใสย์
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายบารมี    สายพันธ์
1. นายวัชรินทร์    หอมคำ
28 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายบัญญพนธ์    ทองมนต์
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................