งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายศักดินนท์    ประสาร
1. นายกิตติศักดิ์    บุญยัง
2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสุรัตน์    เยาวเรศ
1. นายปิยพงษ์    โสมาลีย์
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายอธิวัฒน์    เหง้าพรหมมินทร์
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
4 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสถาพร    ไชยวงศ์
1. นายเวหา    สุวรรณดี
5 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายพีรพงษ์    สายตา
1. นายวุฒิไกร    โพธิ์งาม
6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายณัฐกิตติ์    เชื้อโนนเเดง
1. นายสุวิช    บุษบงก์
7 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายตะวัน    ยอดจักร์
1. นางกิดาการ    ใสกระจ่าง
8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสุขวิทย์    ขันติวงศ์
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
9 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายปริญญา    บุตรดาลี
1. นายอภิชาติ    ประสิทธิชัย
10 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายประวิทย์    บุญราช
1. นายสุรัตน์    สายสินธ์
11 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายฉัตรมงคล    หลวงเดช
1. นางชาตรี    คำโสภา
12 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธนากร    ใจอ่อน
1. นางสาวพรทิวา    รสสุนทร
13 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธนโชค    เกษหงษ์
1. นายสุภี    นิลศรี
14 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธงชัย    เพ็งภา
1. นางสุมิตตา    เกษร
15 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธนดล    วงศ์คำจันทร์
1. นายอภิชาติ    เนตรจันทร์
16 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสมเกียรติ    ยอดงาม
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
17 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธีรเดช    พรรณา
1. นายรติพงษ์    รักษาพันธุ์
18 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายไกรสร    ผ่องสันเที่ยะ
1. นายสมัคร    มนตรี
19 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายบดิภัทร์    เทศชัย
1. นายประสิทธิ์    ศรีพร
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกิตติพงษ์    ดำพะธิก
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
21 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธีระเพชร    นวลเมฆ
1. นายมนต์ชัย    ใสกระจ่าง
22 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวิศิษฐ์    อายุวงษ์
1. นายประสารทอง    ประสารทอง
23 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายจีรศักดิ์    เจียงอินทร์
1. นางพิมพ์ญาดา    บุดดา
24 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธนพงษ์    บริรักษ์
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
25 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายเดี่ยว    แสงมาศ
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
26 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกฤษดากรณ์    สีสัน
1. นางรุ่งระวี    สารวรรณ
27 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายพันยศ    ไทน้อย
1. นายมานะ    ศิลาวรรณ
28 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายณัฐพัฒน์    สายสิงห์
1. นายวัชรินทร์    หอมคำ
29 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวรเชษฐ์    ตีเงิน
1. นายคณพศ    ขำผา
30 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวิชิต    ภักดี
1. นายสวาท    ศักดิ์วิจารณ์
31 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายชาญชนะ    มาศศรี
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................